งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จิบน้ำชา สายสนับสนุน 4 ตุลาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จิบน้ำชา สายสนับสนุน 4 ตุลาคม 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จิบน้ำชา สายสนับสนุน 4 ตุลาคม 2554

2 คณบดี ชวนบุคลากรคุย.... ทีมบริหารใหม่
แนะนำบุคลากรใหม่ ทีมบริหารใหม่ สื่อสาร... ทิศทางของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สื่อสาร… ร่วมกำหนดทิศทางของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 45 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในปี 2555 สื่อสารเรื่องต่างๆ จาก ทีมบริหาร รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

3 คณบดี ชวนคุย.... แนะนำบุคลากรใหม่

4 คณบดี ชวนคุย.... ทีมบริหารใหม่

5 การแต่งตั้งทีมบริหารใหม่
คณบดี ชวนคุย.... การขอลาออกจากตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล การแต่งตั้งทีมบริหารใหม่ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล รักษาการหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

6 คณบดี ชวนคุย.... มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

7 คณบดี ชวนคุย.... ร่วมกำหนดทิศทางของคณะวิศวกรรมศาสตร์

8 เดิม : ผลิตวิศวกรและผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล
คณบดี ชวนคุย.... วิสัยทัศน์ :คณะวิศวกรรมศาสตร์ เดิม : ผลิตวิศวกรและผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล ใหม่ : เป็นแหล่งเรียนรู้ ผลิตวิศวกร สร้างผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากลและตอบสนองความต้องการของสังคม

9 วัฒนธรรมองค์กร :คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณบดี ชวนคุย.... วัฒนธรรมองค์กร :คณะวิศวกรรมศาสตร์ ถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง Our Soul for the Benefit of Mankind

10 S = Social responsibility
คณบดี ชวนคุย.... ค่านิยมหลัก/คุณค่าร่วม :คณะวิศวกรรมศาสตร์ PSU P = Professionalism S = Social responsibility U = Unity

11 เรื่องอื่นๆ ครบรอบ 45 ปี “บ้านของเรา” เราควรทำอะไรบ้าง?

12 THE END


ดาวน์โหลด ppt จิบน้ำชา สายสนับสนุน 4 ตุลาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google