งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 จิบน้ำชา สายสนับสนุน 4 ตุลาคม 2554. 2 คณบดี ชวนบุคลากรคุย.... แนะนำบุคลากรใหม่ ทีมบริหารใหม่ สื่อสาร... ทิศทางของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2555-2559.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 จิบน้ำชา สายสนับสนุน 4 ตุลาคม 2554. 2 คณบดี ชวนบุคลากรคุย.... แนะนำบุคลากรใหม่ ทีมบริหารใหม่ สื่อสาร... ทิศทางของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2555-2559."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 จิบน้ำชา สายสนับสนุน 4 ตุลาคม 2554

2 2 คณบดี ชวนบุคลากรคุย.... แนะนำบุคลากรใหม่ ทีมบริหารใหม่ สื่อสาร... ทิศทางของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2555-2559 สื่อสาร … ร่วมกำหนดทิศทางของ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 2555-2559 45 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในปี 2555 สื่อสารเรื่องต่างๆ จาก ทีมบริหาร รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

3 3 คณบดี ชวนคุย.... แนะนำบุคลากรใหม่

4 4 คณบดี ชวนคุย.... ทีมบริหารใหม่

5 5 คณบดี ชวนคุย.... การขอลาออกจากตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากร บุคคล การแต่งตั้งทีมบริหารใหม่ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากร บุคคล รักษาการหัวหน้าภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

6 6 คณบดี ชวนคุย.... มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2555-2559

7 7 คณบดี ชวนคุย.... ร่วมกำหนดทิศทางของคณะ วิศวกรรมศาสตร์ 2555-2559

8 8 คณบดี ชวนคุย.... วิสัยทัศน์ : คณะ วิศวกรรมศาสตร์ เดิม : ผลิตวิศวกรและผลงานทาง วิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล ใหม่ : เป็นแหล่งเรียนรู้ ผลิตวิศวกร สร้างผลงานทางวิชาการที่มี คุณภาพในระดับสากลและ ตอบสนองความต้องการของสังคม

9 9 คณบดี ชวนคุย.... วัฒนธรรมองค์กร : คณะ วิศวกรรมศาสตร์ ถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่ หนึ่ง Our Soul for the Benefit of Mankind

10 10 คณบดี ชวนคุย.... ค่านิยมหลัก / คุณค่าร่วม : คณะ วิศวกรรมศาสตร์ PSU P = Professionalism S = Social responsibility U = Unity

11 11 เรื่องอื่นๆ ครบรอบ 45 ปี “ บ้าน ของเรา ” เราควรทำอะไรบ้าง ?

12 12 THE END


ดาวน์โหลด ppt 1 จิบน้ำชา สายสนับสนุน 4 ตุลาคม 2554. 2 คณบดี ชวนบุคลากรคุย.... แนะนำบุคลากรใหม่ ทีมบริหารใหม่ สื่อสาร... ทิศทางของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2555-2559.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google