งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาคุณภาพ เรื่อง การลดขั้นตอนในการเก็บชิ้นเนื้อ ส่งตรวจทางพยาธิวิทยา โดย นางภารดี เจริญวารี L032.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาคุณภาพ เรื่อง การลดขั้นตอนในการเก็บชิ้นเนื้อ ส่งตรวจทางพยาธิวิทยา โดย นางภารดี เจริญวารี L032."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาคุณภาพ เรื่อง การลดขั้นตอนในการเก็บชิ้นเนื้อ ส่งตรวจทางพยาธิวิทยา โดย นางภารดี เจริญวารี L032

2 การลดขั้นตอนในการเก็บชิ้นเนื้อส่งตรวจ ทางพยาธิวิทยา หัวหน้าทีมนางภารดี เจริญวารี สมาชิกทีม 1. นางจรีพร อัตโสภณวัฒนา 2. นายบูชา ย่องเยื้อง ผู้ประสานงาน นางภารดี เจริญวารี โทรศัพท์ 024194646-8 มือถือ 081 – 7790950 E-mail ภาควิชา / หน่วยงาน สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา ชื่อเรื่อง / โครงการ

3 1. ชื่อเรื่องการลดขั้นตอนในการเก็บชิ้นเนื้อส่งตรวจทางพยาธิวิทยา 2. ขอบเขตของเรื่อง / โครงการ (SIPOC) Suppliers / Providers InputsProcessOutputCustomers - พยาบาล - ผู้ช่วยพยาบาล - ถังใส่น้ำยาดอง เนื้อ - ห้องผ่าตัดมาใช้ น้ำยาในการดอง ชิ้นเนื้อส่งตรวจ - จำนวนชิ้นเนือ้ที่ ส่งตรวจ เจ้าของ : ภารดี ผู้สนับสนุน : หัวหน้าห้อง ผ่าตัด - ระยะเวลา เฉลี่ยน้อยกว่า 1 นาที /1 ชิ้น - ความพึงพอใจ ของ ผู้ปฏิบัติงาน - ลูกค้าภายนอก - ผู้ป่วย ลูกค้าภายใน - ผู้ปฏิบัติงาน

4 3. แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า /Flow( ก่อน ปรับปรุง ) กระบวนการคัดกรองการส่งชิ้นเนื้อ เหยือกใส่ น้ำยาดอง เนื้อ แกลลอ นน้ำยา 5000ml Specime n

5 4. Waste ( DOWNTIME) หัวข้อความสูญเปล่า Defect rework: ทำงานซ้ำเพื่อแก้ไข ข้อบกพร่อง Overproduction: การผลิตหรือให้บริการ มากเกินจำเป็น Waiting: การรอคอย - การเทน้ำยา Not using staff talent: ภูมิรู้ทีสูญเปล่า Transportation: การเดินทาง Inventory: วัสดุคงคลัง - พยาบาล / ผู้ช่วย Motion: การเคลื่อนไหว - แกลลอนน้ำยา / เหยือก Excessive processing: ขั้นตอนมากเกิน จำเป็น เทน้ำยาใส่ในเหยือก

6 5. แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า (VSM) / Flow ( หลังปรับปรุง ) ( VSM/Flow/ หลังปรับปรุง ) Specimen ถังพลาสติก ทึบแสงขนาด 20ml

7 6.1 เหตุผลการทำ (Reason for Action ) 1. ลดระยะเวลาในการส่งชิ้นเนื้อ 2. เพิ่มความสะดวกและเพิ่มความพึงพอใจของ บุคลากรในหน่วยงาน

8 6.2 สภาพการณ์ปัจจุบัน (Initial State) กราฟแสดงการลดระยะเวลาส่งชิ้นเนื้อและความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน

9 6.3 เป้าหมาย (Target state): 1. ลดระยะเวลาการส่งชิ้นเนื้อ 2. ผู้ปฏิบัติงานทั้งพยาบาล และ ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล พึงพอใจ

10 6.4 การวิเคราะห์สาเหตุของ ปัญหา (Gap Analysis) การลดขั้นตอนในการเก็บชิ้นเนื้อ ส่งตรวจทางพยาธิวิทยา บุคล ากร อุปก รณ์ พยาบาล / ผู้ช่วย แกลลอน น้ำยา เหยือก เทน้ำยา ไม่ระวัง เสียเวลาในการ เทน้ำยา / แกลลอนหนัก สัมผัสกับน้ำยา และดมกลิ่น

11 6.5 แนวทางในการแก้ไข (Solution Approach) สาเหตุ : Root cause addressed แนวทางแก้ไข : Proposed solution วัตถุประสงค์ : Supports Objective ใช้อุปกรณ์หลายชิ้นจัดทำทำถัง พลาสติกใส่น้ำยาให้ มีเพียงน้อยชิ้น ลดระยะเวลา

12 6.6 การดำเนินการแก้ปัญหา (Solution Experiments) แนว ทางแก้ไข การปฏิบัติว. ด. ป. ที่ เริ่มทำ โดยใครผลลัพธ์สรุปความก้าวหน้า ของการทำงาน จัดทำถัง พลาสติกที่ มีขนาด ความสูง ลดลงเพื่อ สะดวกใน การเท น้ำยา แนะนำ วิธีการใช้ งาน มกราคม 2553 ภารดีอำนวย ความ สะดวกต่อ การ ทำงาน ลดระยะเวลาในการ ทำงาน ผู้ปฏิบัติงานมีความ พึงพอใจ

13 6.7 กิจกรรมสำคัญที่ต้องทำ (Outstanding Actions) กิจกรรมสำคัญที่ทำ Outstanding Actions ผู้รับผิดชอบ By Whom วันที่ทำ By Date จัดทำถังพลาสติก ใส่น้ำยาดองเนื้อ ภารดีมกราคม 2553 แนะนำแนวทางและ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน

14 6.8 ผลลัพธ์ (Results) 1. ลดระยะเวลาในการทำงาน 2. อำนวยความสะดวกต่อการทำงานของ ผู้ปฏิบัติงาน 3. ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ

15 6.9 สรุปบทเรียน (Lessons Learnt) 1. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 2. ได้เรียนรู้การมองปัญหาและแก้ไขอย่างเป็นระบบ ในการปฏิบัติงาน 3. จัดทำถังพลาสติกเพิ่มอีกหนึ่งถังเพื่อความสะดวก ในหารเตรียมน้ำยาไว้ให้พร้อมใช้


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาคุณภาพ เรื่อง การลดขั้นตอนในการเก็บชิ้นเนื้อ ส่งตรวจทางพยาธิวิทยา โดย นางภารดี เจริญวารี L032.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google