งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางภารดี เจริญวารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางภารดี เจริญวารี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นางภารดี เจริญวารี
L032 โครงการพัฒนาคุณภาพ เรื่อง การลดขั้นตอนในการเก็บชิ้นเนื้อ ส่งตรวจทางพยาธิวิทยา โดย นางภารดี เจริญวารี

2 การลดขั้นตอนในการเก็บชิ้นเนื้อส่งตรวจทางพยาธิวิทยา
ชื่อเรื่อง / โครงการ หัวหน้าทีมนางภารดี เจริญวารี สมาชิกทีม 1. นางจรีพร อัตโสภณวัฒนา 2. นายบูชา ย่องเยื้อง ผู้ประสานงาน นางภารดี เจริญวารี โทรศัพท์ มือถือ 081 – ภาควิชา / หน่วยงาน สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

3 1. ชื่อเรื่องการลดขั้นตอนในการเก็บชิ้นเนื้อส่งตรวจทางพยาธิวิทยา 2
1.ชื่อเรื่องการลดขั้นตอนในการเก็บชิ้นเนื้อส่งตรวจทางพยาธิวิทยา 2.ขอบเขตของเรื่อง/โครงการ(SIPOC) Suppliers / Providers Inputs Process Output Customers -พยาบาล -ผู้ช่วยพยาบาล -ถังใส่น้ำยาดองเนื้อ -ห้องผ่าตัดมาใช้น้ำยา ในการดองชิ้นเนื้อส่ง ตรวจ -จำนวนชิ้นเนือ้ที่ส่ง ตรวจ เจ้าของ : ภารดี ผู้สนับสนุน : หัวหน้า ห้องผ่าตัด -ระยะเวลาเฉลี่ย น้อยกว่า1นาที/1 ชิ้น -ความพึงพอใจ ของผู้ปฏิบัติงาน -ลูกค้าภายนอก -ผู้ป่วย ลูกค้าภายใน -ผู้ปฏิบัติงาน

4 3.แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า/Flow(ก่อนปรับปรุง)กระบวนการคัดกรองการส่งชิ้นเนื้อ
Specimen แกลลอนน้ำยา5000ml เหยือกใส่ น้ำยาดองเนื้อ

5 4. Waste ( DOWNTIME) หัวข้อ ความสูญเปล่า
Defect rework: ทำงานซ้ำเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง Overproduction: การผลิตหรือให้บริการมากเกินจำเป็น Waiting: การรอคอย -การเทน้ำยา Not using staff talent: ภูมิรู้ทีสูญเปล่า Transportation: การเดินทาง Inventory: วัสดุคงคลัง -พยาบาล/ผู้ช่วย Motion: การเคลื่อนไหว -แกลลอนน้ำยา/เหยือก Excessive processing:ขั้นตอนมากเกินจำเป็น เทน้ำยาใส่ในเหยือก

6 ถังพลาสติกทึบแสงขนาด 20 ml
5. แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า(VSM) / Flow (หลังปรับปรุง) ( VSM/Flow/หลังปรับปรุง ) ถังพลาสติกทึบแสงขนาด 20 ml Specimen

7 6.1 เหตุผลการทำ (Reason for Action )
1. ลดระยะเวลาในการส่งชิ้นเนื้อ 2. เพิ่มความสะดวกและเพิ่มความพึงพอใจของบุคลากรในหน่วยงาน

8 6.2 สภาพการณ์ปัจจุบัน (Initial State)
กราฟแสดงการลดระยะเวลาส่งชิ้นเนื้อและความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน

9 6.3 เป้าหมาย (Target state):
1. ลดระยะเวลาการส่งชิ้นเนื้อ 2. ผู้ปฏิบัติงานทั้งพยาบาล และผู้ปฏิบัติงานพยาบาล พึงพอใจ

10 6.4 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Gap Analysis)
การลดขั้นตอนในการเก็บชิ้นเนื้อส่งตรวจทางพยาธิวิทยา บุคลากร อุปกรณ์ เทน้ำยาไม่ระวัง แกลลอนน้ำยา พยาบาล/ผู้ช่วย เสียเวลาในการเทน้ำยา/แกลลอนหนัก เหยือก สัมผัสกับน้ำยาและดมกลิ่น

11 6.5 แนวทางในการแก้ไข (Solution Approach)
สาเหตุ: Root cause addressed แนวทางแก้ไข: Proposed solution วัตถุประสงค์: Supports Objective ใช้อุปกรณ์หลายชิ้น จัดทำทำถังพลาสติกใส่ น้ำยาให้มีเพียงน้อยชิ้น ลดระยะเวลา

12 6.6 การดำเนินการแก้ปัญหา (Solution Experiments)
แนวทางแก้ไข การปฏิบัติ ว.ด.ป. ที่เริ่มทำ โดยใคร ผลลัพธ์ สรุปความก้าวหน้า ของการทำงาน จัดทำถัง พลาสติกที่มี ขนาดความสูง ลดลงเพื่อ สะดวกในการ เทน้ำยา แนะนำ วิธีการใช้งาน มกราคม 2553 ภารดี อำนวยความ สะดวกต่อการ ทำงาน ลดระยะเวลาในการทำงาน ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ

13 6.7 กิจกรรมสำคัญที่ต้องทำ (Outstanding Actions)
กิจกรรมสำคัญที่ทำ Outstanding Actions ผู้รับผิดชอบ By Whom วันที่ทำ By Date จัดทำถังพลาสติกใส่น้ำยา ดองเนื้อ ภารดี มกราคม 2553 แนะนำแนวทางและขั้นตอน การปฏิบัติงาน

14 6.8 ผลลัพธ์ (Results) 1. ลดระยะเวลาในการทำงาน
2. อำนวยความสะดวกต่อการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน 3. ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ

15 6.9 สรุปบทเรียน (Lessons Learnt)
1.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 2.ได้เรียนรู้การมองปัญหาและแก้ไขอย่างเป็นระบบในการปฏิบัติงาน 3.จัดทำถังพลาสติกเพิ่มอีกหนึ่งถังเพื่อความสะดวกในหารเตรียมน้ำยาไว้ให้ พร้อมใช้


ดาวน์โหลด ppt โดย นางภารดี เจริญวารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google