งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคพยาธิในเลือด 1 โรคพยาธิในเลือดส่วนใหญ่จะ หมายความถึงเชื้อโปรโตซัวที่อยู่ในเลือด ไม่ได้รวมถึงหนอนพยาธิที่อยู่ในเส้นเลือด เช่นพยาธิใบไม้เลือด พยาธิในเลือดมักทำให้เกิดโรคที่มีความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคพยาธิในเลือด 1 โรคพยาธิในเลือดส่วนใหญ่จะ หมายความถึงเชื้อโปรโตซัวที่อยู่ในเลือด ไม่ได้รวมถึงหนอนพยาธิที่อยู่ในเส้นเลือด เช่นพยาธิใบไม้เลือด พยาธิในเลือดมักทำให้เกิดโรคที่มีความ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โรคพยาธิในเลือด 1 โรคพยาธิในเลือดส่วนใหญ่จะ หมายความถึงเชื้อโปรโตซัวที่อยู่ในเลือด ไม่ได้รวมถึงหนอนพยาธิที่อยู่ในเส้นเลือด เช่นพยาธิใบไม้เลือด พยาธิในเลือดมักทำให้เกิดโรคที่มีความ ร้ายแรงกว่าพยาธิในทางเดินอาหารมาก แต่ความรุนแรงของโรคขึ้นกับพันธุ์สัตว์ และเป็น ความไวต่อโรคของสัตว์แต่ละตัวด้วย และ โดยทั่วไปพยาธิในเลือดจะมีความรุนแรง ในสัตว์อายุมาก > สัตว์อายุน้อย

3 โรคพยาธิในเลือด 2 ระบาดวิทยา เป็นโรคประจำถิ่นที่เกิดกับโคในประเทศ ไทย โดยเฉพาะในโคเลือด ยุโรป (Bos taurus) จะมีความต้านทาน โรคน้อยกว่าโคเลือดอินเดีย (Bos indicus) และโคพื้นเมืองจะมีความ ต้านทานโรคมากที่สุด โคพื้นเมืองอาจจะป่วยด้วยโรคนี้ได้เมื่อ อยู่ในภาวะ immunocompromise เช่น เครียดจากการขาดอาหาร การออกกำลัง มากเกินไป

4 โรคพยาธิในเลือด 3 การติดต่อ มีสัตว์ที่ดูดเลือดเป็นพาหะนำโรคแล้วแต่ชนิด ของโรค เช่น เห็บจะเป็นตัวนำโรคไข้เห็บ (Babesiosis) เหลือบจะเป็นพาหะที่สำคัญของ Trypanosomiasis แมลงวันคอกเป็นพาหะได้หลายโรค อาการ ระยะฟักตัวของโรคคือ 2-3 อาทิตย์ สัตว์มีอาการไข้สูง (106-107F) ไม่กินอาหาร ซึม กระเพาะรูเม็นหยุดทำงาน ช่วงที่มีไข้เยื่อบุ ต่างๆ มีเลือดคั่ง แต่เมื่อเม็ดเลือดแดงแตก มากขึ้น เยื่อบุจะซีดและมีอาการอื่นร่วมด้วย

5 4 โคอายุ ~ 4-5 ปี แสดง อาการไข้สูง ซึม หยุด เคี้ยวเอื้อง ปัสสาวะสีโค ลา ( ในถุงพลาสติก ) และ B.bovis จะทำให้เกิด อาการทางประสาทร่วม ด้วย โรคไข้เห็บโค (Babesiosis) ที่มาภาพ www.au.merial.com/pr oducers/dairy/disease/ boo.html เห็บที่เป็นพาหะของโรคใน ประเทศไทย (Boophilus microplus) เห็บระยะ นำโรค ระยะดูดเลือด เต็มที่

6 โรคพยาธิในเลือด 5 การวินิจฉัยโรค โดยการฟิล์มเลือดบาง แล้วย้อมสียิมซ่า Babesia bigemina มี ขนาดใหญ่ ความยาว เกินรัศมีของเม็ดเลือด แดงและทำมุมแหลม Babesia bovis มีขนาด เล็กกว่า ความยาวเกินรัศมีของ เม็ดเลือดแดงและทำมุม ป้าน Classical form

7 โรคพยาธิในเลือด 6 การรักษา Babesiosis ใช้ยาฉีดเข้ากล้าม เช่น –Diaminazene aceturate (Berenil R ) –Imidocarb (Imizol R ) –Quinuronium sulfate (Acaprin R )

8 โรคพยาธิในเลือด 7 โรคอนาพลาสโมซีส เกิดจากเชื้อริคเก็ทเซียที่ต้องมีแมลงดูดเลือด เป็นพาหะนำโรค อาการ ใกล้เคียงกับโรคไข้เห็บ แต่จะไม่พบอาการ ปัสสาวะสีโคล่า และในรายที่ป่วยจาก Anaplasmosis มักพบว่าสัตว์มีอาการดีซ่าน ร่วมด้วย อาการรุนแรงในโคที่มีสายเลือดยุโรป เช่นเดียวกับไข้เห็บ โดยทั่วไปแล้วมักทำให้เกิดโรคอย่างเรื้อรัง คือ แคระแกร็น ซีด การวินิจฉัย ทำฟิล์มเลือดบางจะพบลักษณะจุดที่ขอบเม็ด เลือดแดง การรักษา ให้ยาฉีดเข้ากล้ามเนื้อ เช่น Oxytetracycline หรือ Imizol R

9 โรคพยาธิในเลือด 8 Trypanosomiosis พบการระบาดประปรายในทุกภาคของ ประเทศไทย ยกเว้นใน ภาคใต้มีการระบาดน้อยมาก มักเกิดการระบาดในสัตว์ในฟาร์มที่เลี้ยงใกล้ กับฟาร์มเลี้ยงม้า โดยมีแมลงดูดเลือดเป็น พาหะนำโรค ( โดยเฉพาะเหลือบ ) เป็นพยาธิในเลือดชนิด flagellates ที่อยู่นอก เม็ดเลือด มีขนาดใหญ่กว่าพยาธิในเลือด ชนิดอื่นๆ สัตว์ป่วยมีอาการไข้สูง โลหิตจาง แท้ง เดิน ขาแข็งๆ นัยน์ตาอักเสบ สามารถรักษาได้ด้วย Suramin R

10 โรคพยาธิในเลือด 9 Theileriosis พบการระบาดมากในภาคใต้ของประเทศไทย แต่ ไม่ เป็นปัญหาให้เกิดโรคที่รุนแรง ยังไม่ทราบชนิดของพาหะที่แน่ชัด เข้าใจว่า แมลงดูดเลือดเป็นพาหะนำโรค เป็นพยาธิที่อยู่ในเม็ดเลือด มีรูปร่างแตกต่าง กันได้หลายชนิด สัตว์ป่วยมีอาการไข้สูง โลหิตจาง ต่อม น้ำเหลืองบวม (superficial lymph nodes) สามารถรักษาได้ด้วย Acaprin R

11 เชื้อโปรโตซัวใน เลือด 10 Anaplasma marginale เป็นจุด อยู่ที่ขอบของเม็ดเลือดแดง Trypanosoma evansi (flagellate) Theileria spp. (pleomorphic)

12 โรคพยาธิในเลือด 11 การควบคุมและป้องกันโรคพยาธิใน เลือด 1. กำจัดพาหะนำโรค – ให้ยาฆ่าแมลงบนตัวสัตว์และ บริเวณโรงเรือน ตลอดจน แหล่งเพาะพันธุ์ – พักแปลงหญ้าก่อนปล่อย สัตว์ที่กำจัดพยาธิแล้วลงไป 2. ให้ยาต้านโปรโตซัวแก่สัตว์ใน ระดับป้องกันโรคเป็นโปรแกรมประจำ


ดาวน์โหลด ppt โรคพยาธิในเลือด 1 โรคพยาธิในเลือดส่วนใหญ่จะ หมายความถึงเชื้อโปรโตซัวที่อยู่ในเลือด ไม่ได้รวมถึงหนอนพยาธิที่อยู่ในเส้นเลือด เช่นพยาธิใบไม้เลือด พยาธิในเลือดมักทำให้เกิดโรคที่มีความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google