งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

12. Interaction of herbicides with insecticides, fungicides and mineral nutrients  Evaluation of pesticides interaction  Herbicide-herbicide interaction.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "12. Interaction of herbicides with insecticides, fungicides and mineral nutrients  Evaluation of pesticides interaction  Herbicide-herbicide interaction."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 12. Interaction of herbicides with insecticides, fungicides and mineral nutrients  Evaluation of pesticides interaction  Herbicide-herbicide interaction  Herbicide-insecticide interaction  Herbicide-fungicide interaction  Herbicide-mineral nutrient interaction  Mineral uptake and vice versa  Phytotoxicity of herbicides

2 13. Toxicology and tocicological requirements for herbicide registration  terms used in toxicology  Toxicity catagories  Requirements for registration  Carcinogenicity

3 toxicity  LD 50 lethal dose, ปริมาณสารทดสอบที่สัตว์ทดลอง ได้รับเข้าไปในร่างกายแล้วทำให้สัตว์ตาย 50 % ของจำนวนสัตว์ทั้งหมด หน่วยเป็น มก. ของสาร ทดสอบ ต่อน้ำหนักของสัตว์ทดลอง 1 กก (mg/kg) และมักบอกตามลักษณะการได้รับสารพิษ เช่น dermal, oral, inhale  LC 50 lethal concentration, ความเข้มข้นของสาร ทดสอบที่สัตว์ทดลองได้รับแล้วทำให้สัตว์ทดลอง ตายคึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมด มีหน่วยเป็น ppm, mg/l  ตัวอย่าง LD 50 (mg/kg) ของสารกำจัดวัชพืช  Paraquat 150  Diazinon 300  Pendimethalin 1250  Tyrifluralin 3700  Glyphostae 4300

4 residual  Persistent มีค่า half life มากกว่า 100 วัน เช่น DCPA, Propazine, fomesafen, terbacil  Moderate persistent มีค่า half life 30 – 100 วัน เช่น glyphosate, trifluralin,  Non persistent มีค่า half life น้อยกว่า 30 วัน เช่น propham, cyanazine, alachlor, 2,4,5-T, metsulfuron methyl, chloramben, dicamba, dalapon

5 ป้ายฉลากสาร ฆ่าวัชพืช  ระบุชื่อการค้า  ชื่อสามัญ  สารออกฤทธิ์  ปริมาณสารออกฤทธิ์  ปริมาณสารผสม ( สารเฉื่อย )  ขนาดบรรจุ  ประเภทของสารตาม การใช้ และการ ทำลาย  วิธีใช้และอัตรา  การเก็บรักษา คำเตือนในอันตราย อาการเป็นพิษ การ พยาบาลเบื้อยงต้น คำแนะนำสำหรับการ รักษา การทิ้ง หรือทำลาย บรรจุภัณฑ์ ข้อห้าม ชื่อบริษัทผู้ผลิต ผู้ จำหน่าย ผู้บรรจุ เลขทะเบียนวัตถุมีพิษ วันเดือนปีผลิต และ หมดอายุ ราคาจำหน่าย แถบสี แดง เหลือง น้ำ เงิน เขียว สัญลักษณ์ต่าง ๆ

6 การใช้สารฆ่าวัชพืช ที่ดีควร มีประสิทธิภาพ / ได้ผลดี  ควบคุม / กำจัด ได้ ทันเวลา  สะดวกในการใช้  ควบคุม / กำจัด ได้ ยาวนาน  ควบคุม / กำจัด ได้ สิ้นซาก  ประหยัดเวลา  ประหยัดแรงงาน  ประหยัดค่าใช้จ่าย มีความปลอดภัย ต่อเกษตรกร พืชปลูก ต่อผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม – ดิน และน้ำ – สัตว์เลี้ยง – ปลาและแหล่งน้ำ – จุลินทรีย์ที่เป็น ประโยชน์


ดาวน์โหลด ppt 12. Interaction of herbicides with insecticides, fungicides and mineral nutrients  Evaluation of pesticides interaction  Herbicide-herbicide interaction.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google