งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Evaluation of pesticides interaction Herbicide-herbicide interaction

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Evaluation of pesticides interaction Herbicide-herbicide interaction"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 12. Interaction of herbicides with insecticides, fungicides and mineral nutrients
Evaluation of pesticides interaction Herbicide-herbicide interaction Herbicide-insecticide interaction Herbicide-fungicide interaction Herbicide-mineral nutrient interaction Mineral uptake and vice versa Phytotoxicity of herbicides

2 13. Toxicology and tocicological requirements for herbicide registration
terms used in toxicology Toxicity catagories Requirements for registration Carcinogenicity

3 toxicity LD50 lethal dose, ปริมาณสารทดสอบที่สัตว์ทดลองได้รับเข้าไปใน ร่างกายแล้วทำให้สัตว์ตาย 50 % ของจำนวนสัตว์ทั้งหมด หน่วยเป็น มก. ของสารทดสอบ ต่อน้ำหนักของสัตว์ทดลอง 1 กก (mg/kg) และ มักบอกตามลักษณะการได้รับสารพิษ เช่น dermal, oral, inhale LC50 lethal concentration, ความเข้มข้นของสารทดสอบที่ สัตว์ทดลองได้รับแล้วทำให้สัตว์ทดลองตายคึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมด มี หน่วยเป็น ppm, mg/l ตัวอย่าง LD50 (mg/kg) ของสารกำจัดวัชพืช Paraquat 150 Diazinon 300 Pendimethalin 1250 Tyrifluralin 3700 Glyphostae 4300

4 residual Persistent มีค่า half life มากกว่า 100 วัน เช่น DCPA, Propazine, fomesafen, terbacil Moderate persistent มีค่า half life 30 – 100 วัน เช่น glyphosate, trifluralin, Non persistent มีค่า half life น้อยกว่า 30 วัน เช่น propham, cyanazine, alachlor, 2,4,5-T, metsulfuron methyl, chloramben, dicamba, dalapon

5 ป้ายฉลากสารฆ่าวัชพืช
ระบุชื่อการค้า ชื่อสามัญ สารออกฤทธิ์ ปริมาณสารออกฤทธิ์ ปริมาณสารผสม (สารเฉื่อย) ขนาดบรรจุ ประเภทของสารตามการใช้ และการทำลาย วิธีใช้และอัตรา การเก็บรักษา คำเตือนในอันตราย อาการเป็นพิษ การพยาบาลเบื้อยงต้น คำแนะนำสำหรับการรักษา การทิ้ง หรือทำลายบรรจุภัณฑ์ ข้อห้าม ชื่อบริษัทผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้บรรจุ เลขทะเบียนวัตถุมีพิษ วันเดือนปีผลิต และหมดอายุ ราคาจำหน่าย แถบสี แดง เหลือง น้ำเงิน เขียว สัญลักษณ์ต่าง ๆ

6 การใช้สารฆ่าวัชพืชที่ดีควร
มีประสิทธิภาพ / ได้ผลดี ควบคุม / กำจัด ได้ทันเวลา สะดวกในการใช้ ควบคุม / กำจัด ได้ยาวนาน ควบคุม / กำจัด ได้สิ้นซาก ประหยัดเวลา ประหยัดแรงงาน ประหยัดค่าใช้จ่าย มีความปลอดภัย ต่อเกษตรกร พืชปลูก ต่อผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม ดิน และน้ำ สัตว์เลี้ยง ปลาและแหล่งน้ำ จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์


ดาวน์โหลด ppt Evaluation of pesticides interaction Herbicide-herbicide interaction

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google