งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

9. พฤติกรรมของสารเคมีกำจัดวัชพืช ในต้นพืช  การดูดซับ และการเคลื่อนย้ายสารเคมีในต้น พืช  การออกฤทธิของสารเคมี  Primary targets of herbicide action 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "9. พฤติกรรมของสารเคมีกำจัดวัชพืช ในต้นพืช  การดูดซับ และการเคลื่อนย้ายสารเคมีในต้น พืช  การออกฤทธิของสารเคมี  Primary targets of herbicide action "— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 9. พฤติกรรมของสารเคมีกำจัดวัชพืช ในต้นพืช  การดูดซับ และการเคลื่อนย้ายสารเคมีในต้น พืช  การออกฤทธิของสารเคมี  Primary targets of herbicide action  Growth regulator / inhibitors  Photosynthesis inhibitors  Herbicides affecting membrane systems  Energy uncouplers and respiratory inhibitors  Non herbicidal effects of herbicides  Interaction with metabolites

2 ช่องทางที่สารเคมีกำจัดวัชพืชเข้าสู่ ต้นพืช การเข้าทางใบ  ผ่านผิวใบ ชั้น cuticle และทางปากใบ อาจจะเป็นแบบ polar และ nonpolar แล้ว สารฆ่าวัชพืชจะเคลื่อนที่แบบ apoplast หรือ symplast ในท่อน้ำ ท่ออาหาร หรือใน cytoplasm ของเซลล์ต่าง ๆ ได้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่ กับชนิดของสารและโครงสร้างของใบวัชพืช ไปสู่จุดเป้าหมายของการทำลาย การเข้าทางดิน  ผ่านรากฝอย หรือรากขนอ่อน แล้ว เคลื่อนย้ายแบบ apoplast หรือ symplast หากผ่านชั้น casparian strip ได้ก็สามารถจะ เคลื่อนไปสู่เป้าหมายของการทำลายได้

3 พฤติกรรมการเลือกทำลาย  Physical & physiological selectivity  Differential absorption  Differential translocation  Differential metabolism of the herbicide or product herbicide action  Differential plant metabolism  Factors influencing plant response to herbicides  Environmental factors and herbicide phytotoxicity  Herbicide protectants

4 พฤติกรรมของสารเคมีกำจัดวัชพืชใน ดิน (behavior of herbicides in the soil)  adsorption  leaching  surface movement  volatilization  chemical degradation  photo degradation  microbial degradation

5 11. พฤติกรรมของสารเคมีกำจัด วัชพืชเมื่อ ฉีดพ่นทางใบ (behavior of foliar herbicides)  adsorption by wax or cuticle  leaching & runoff  volatilization  chemical degradation  photo degradation  microbial degradation  miss the plant


ดาวน์โหลด ppt 9. พฤติกรรมของสารเคมีกำจัดวัชพืช ในต้นพืช  การดูดซับ และการเคลื่อนย้ายสารเคมีในต้น พืช  การออกฤทธิของสารเคมี  Primary targets of herbicide action 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google