งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

3 ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

4 ระเบียบวาระที่ 3 เพื่อทราบ

5 ระเบียบวาระที่ 4 เพื่อพิจารณา

6 4.1 โครงร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2555

7 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับ กระบวนการผลิต การตลาดและระบบ Logistics จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 127,000,000 บาท

8 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับ กระบวนการผลิต การตลาดและระบบ Logistics จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 127,000,000 บาท ( ต่อ )

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 4.2 การเตรียมรายละเอียดข้อมูลโครงการ ตามแบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2555

27 4.3 การแบ่งความรับผิดชอบ งบประมาณ รายจ่ายประจำปีบประมาณ พ. ศ. 2554 และการเตรียมการเขียน โครงการที่ ได้รับการจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 จำนวน 12 โครงการ งบประมาณ 225,188,100 บาท

28 ระเบียบวาระที่ 5 อื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google