งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบการเขียนรายงานผลการ ทดลอง 1. ชื่อการทดลอง 5. วัสดุ อุปกรณ์ 2. วันที่ทำการทดลอง 6. วิธีการทดลอง 3. วัตถุประสงค์ 7. บันทึก ผลการทดลอง 4. กำหนดตัวแปร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบการเขียนรายงานผลการ ทดลอง 1. ชื่อการทดลอง 5. วัสดุ อุปกรณ์ 2. วันที่ทำการทดลอง 6. วิธีการทดลอง 3. วัตถุประสงค์ 7. บันทึก ผลการทดลอง 4. กำหนดตัวแปร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบการเขียนรายงานผลการ ทดลอง 1. ชื่อการทดลอง 5. วัสดุ อุปกรณ์ 2. วันที่ทำการทดลอง 6. วิธีการทดลอง 3. วัตถุประสงค์ 7. บันทึก ผลการทดลอง 4. กำหนดตัวแปร 8. วิเคราะห์ ผลการทดลอง – ตัวแปรต้น 9. สรุปผลการ ทดลอง – ตัวแปรตาม 10. คำถามท้าย การทดลอง – ตัวแปรควบคุม

2 การทดลอง 4.1 การเตรียม สารละลาย  จุดประสงค์การทดลอง – คำนวณหามวลของตัวละลาย เพื่อใช้ เตรียมสารละลายให้มีความเข้มข้น และปริมาตรตามต้องการได้ – เตรียมสารละลายให้มีความเข้มข้น และปริมาตรตามต้องการได้

3 การทดลอง 4.1 การเตรียม สารละลาย ตอนที่ 1 - คำนวณสารตามคำสั่งที่ ได้รับ 0.1 mol/dm 3 - ชั่งสารตัวอย่างตามปริมาณที่ คำนวณได้

4 ละลายสารตัวอย่างในบีกเกอร์แล้วคนด้วยแท่งแก้วจนสาร ละลายหมด

5 เทสารละลายลงในขวดวัดปริมาตร

6 ล้างบีกเกอร์ด้วยน้ำกลั่น

7 ตั้งขวดวัดปริมาตรเพื่อให้สารละลายมีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้อง

8 เติมน้ำกลั่นทีละน้อยจนถึงขีดบอกปริมาตร

9 ให้ส่วนโค้งต่ำสุดของสารละลายอยู่ตรงขีดบอกปริมาตร

10 คำถามท้ายการทดลอง ( ตอนที่ 1)  ในการเตรียมสารละลาย เหตุใดจึง ไม่เติมน้ำกลั่นให้ถึงขีดบอกปริมาตร ในครั้งเดียว  ถ้าต้องการเตรียมสารละลายที่มี ความเข้มข้นเท่าเดิม แต่มีปริมาตร 100 cm 3 จะต้องใช้ NaCl กี่กรัม  NaCl ที่ใช้ในการทดลองนี้สามารถ ใช้เตรียมสารละลายที่มีความเข้มข้น 0.5 mol/dm 3 ได้ปริมาตรเท่าใด

11 ตอบคำถาม  เหตุที่ไม่เติมน้ำกลั่นเพียงครั้งให้ถึง ขีดบอกปริมาตรของขวดวัดปริมาตร เพราะจะทำให้ที่ว่างในขวดเหลือ น้อย ไม่สะดวกในการเขย่าสาร นอกจากนี้สารบางชนิดเมื่อละลาย น้ำแล้วมีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไป ความร้อนที่ถ่ายเทระหว่างขวดวัด ปริมาตรกับสารละลาย มีผลทำให้ ขวดวัดปริมาตรมีปริมาตร คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง ใน

12 ขณะเตรียมสารละลายจึงต้องเติมน้ำ ลงในขวดวัดปริมาตรให้ต่ำกว่าขีด บอกปริมาตรเล็กน้อย เมื่อ สารละลายมีอุณหภูมิเท่ากับ อุณหภูมิห้องแล้วจึงเติมน้ำเพื่อปรับ ระดับปริมาตรสารละลายอีกจนระดับ ของสารละลายถึงขีดบอกปริมาตร พอดี

13  ถ้าต้องการเตรียมสารละลายที่มี ความเข้มข้นเท่าเดิม แต่ต้องการให้ มีปริมาตรลดลงเป็น 100 cm 3 จะต้องใช้โซเดียมคลอไรด์ 2.34 กรัม และโซเดียมคลอไรด์ที่ใช้ใน การทดลองนี้ 5.85 กรัม จะใช้ เตรียมสารละลายที่มีความเข้มข้น 0.5 mol/dm 3 ได้ปริมาตร 200 cm 3

14 คำถามท้ายการทดลอง ( ตอนที่ 2)  สารละลายที่เตรียมได้มีความ เข้มข้นเท่าใดในหน่วยโมลต่อ ลูกบาศก์เดซิเมตร

15 คำนวณหาความเข้มข้นของ สารละลาย NaCl ที่เตรียมได้ จากการทดลองตอนที่ 2 ดังนี้ สารละลาย NaCl 0.4 mol/dm 3 จำนวน 10 cm 3 จะมีมวล NaCl ละลายอยู่ = 0.4 mol/dm 3 x 10 cm 3 1000 cm 3 = 0.004 mol

16 อภิปรายผลการทดลอง  ปัจจัยใดบ้างที่มีผลทำให้ความเข้มข้นของ สารละลายที่เตรียมได้คลาดเคลื่อน

17


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบการเขียนรายงานผลการ ทดลอง 1. ชื่อการทดลอง 5. วัสดุ อุปกรณ์ 2. วันที่ทำการทดลอง 6. วิธีการทดลอง 3. วัตถุประสงค์ 7. บันทึก ผลการทดลอง 4. กำหนดตัวแปร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google