งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความนำ – การสอนเขียนเรียงความนักเป็นวิชาที่ นักเรียนส่วนใหญ่ค่อนข้างจะมี ปัญหา ในฐานะครูผู้สอนได้เล็งเห็นปัญหาที่ เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนจึงได้สร้างสื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความนำ – การสอนเขียนเรียงความนักเป็นวิชาที่ นักเรียนส่วนใหญ่ค่อนข้างจะมี ปัญหา ในฐานะครูผู้สอนได้เล็งเห็นปัญหาที่ เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนจึงได้สร้างสื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความนำ – การสอนเขียนเรียงความนักเป็นวิชาที่ นักเรียนส่วนใหญ่ค่อนข้างจะมี ปัญหา ในฐานะครูผู้สอนได้เล็งเห็นปัญหาที่ เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนจึงได้สร้างสื่อ ICT ด้วย โปรแกรม PowerPoint เพื่อดึงดูดความสนใจ ของนักเรียนและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ ใช้ความคิดของนักเรียนเองด้วย โดยครู ต้องใช้คำถามเพื่อช่วยนักเรียนให้สามารถ หาคำตอบที่ ตรงประเด็นได้ในเวลาอันรวดเร็ว เมื่อ นักเรียนสามารถหาคำตอบได้นักเรียนก็จะ เรียนรู้อย่างมีความสุข “ การค้นพบเป็น รางวัลในตัวของมันเอง ”

3 วิธีใช้สื่อ ICT ด้วยโปรแกรม PowerPiont สำหรับการใช้สื่อชิ้นนี้ ผู้สอนจัดทำขึ้นเพื่อใช้ร่วมกับ การจัดการเรียน การสอนในชั่วโมงเรียนตามปกติ โดยจะนำไปใช้ตาม แผนการจัดการเรียนรู้ และต้องมีการตั้งคำถามเพื่อให้นักเรียนได้เข้าสู่ กระบวนการคิดเองในการหา คำตอบ ครูจะต้องสังเกตนักเรียนว่า นักเรียนแต่ละคน มีปัญหาแตกต่างกันใน เรื่องใดบ้าง ให้ครูช่วยนักเรียนด้วยวิธีการตั้งคำถาม อาจจะเป็นในแนว “ จุด ประกายความคิด ” หรือ “ ต่อยอดความคิด ” สลับกับ การใช้สื่อ เพราะผู้สอนจะเริ่มกระบวนการคิดของ นักเรียนด้วยวิธีตั้งคำถามแล้วจึงต่อด้วยแนวคิด ที่ครูสร้าง ซึ่งจะเริ่มด้วยการสร้างผังมโนทัศน์เพื่อให้ นักเรียนได้ระดมความคิดอย่างหลากหลาย ครบถ้วน โดยมีครูเป็นผู้ควบคุม

4 วิธีใช้สื่อ ICT ด้วยโปรแกรม PowerPoint สำหรับสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นผลดีของสื่อชุดนี้ก็คือ ประการแรกนับเป็น สื่อที่มุ่งให้นักเรียนได้แสดงความคิดของตนเอง ได้อย่างอิสระ แต่ใน ขณะเดียวกันก็มีครูคอยควบคุมความคิดของ นักเรียนให้อยู่ในกรอบที่ควร จะเป็น ไม่ปล่อยปละละเลยจนเลยเถิดจน กลายเป็นการยากที่จะควบคุม ในอนาคต ประการที่ 2 หลังจากการนำเสนอ ความคิดด้วยการผัง มโนทัศน์ ก็จะมีกรอบสำหรับตรวจสอบ ซึ่ง นักเรียนจะได้ดูเป็น แบบอย่าง

5 วิธีใช้สื่อ ICT ด้วยโปรแกรม PowerPoint สำหรับการดำเนินการใช้สื่อก็ไม่ยุ่งยาก เพราะเมื่อเราเข้าสู่ โปรแกรมของสื่อแล้ว เมื่อครูต้องการอธิบายก็ คงกรอบเดิมไว้ซึ่งไม่ต้อง เป็นห่วงว่าจะใช้เวลาสักเท่าใด และถ้าจะกรอบ ใดก็สามารถคลิกที่ดอกศรตรงมุมล่างขวาเพื่อ ย้อนกลับไปหน้าเมนู ซึ่งจะทำให้สามารถเลือก หัวข้อที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว กรณีนี้คุณครู อาจใช้เพื่อย้ำความรู้ ในนามของผู้จัดทำก็ขอให้สื่อชุดนี้สามารถ ช่วยให้นักเรียนสามารถ เขียนเรียงความที่ดีมีความละเอียดสมบูรณ์และ ใช้ภาษาได้สละสลวย ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร


ดาวน์โหลด ppt ความนำ – การสอนเขียนเรียงความนักเป็นวิชาที่ นักเรียนส่วนใหญ่ค่อนข้างจะมี ปัญหา ในฐานะครูผู้สอนได้เล็งเห็นปัญหาที่ เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนจึงได้สร้างสื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google