งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาชีววิทยา ( เพิ่มเติม ) ว 40243 เรื่องการสืบพันธุ์ของพืชมีดอก โดย นางยุวดี พลพิทักษ์ สำนักงานเขตพื้นการศึกษาขอนแก่น เขต ๔

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาชีววิทยา ( เพิ่มเติม ) ว 40243 เรื่องการสืบพันธุ์ของพืชมีดอก โดย นางยุวดี พลพิทักษ์ สำนักงานเขตพื้นการศึกษาขอนแก่น เขต ๔"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาชีววิทยา ( เพิ่มเติม ) ว 40243 เรื่องการสืบพันธุ์ของพืชมีดอก โดย นางยุวดี พลพิทักษ์ สำนักงานเขตพื้นการศึกษาขอนแก่น เขต ๔ http://www.nps.ac.th เรื่องการสืบพันธุ์ของพืชมีดอก โดย นางยุวดี พลพิทักษ์ สำนักงานเขตพื้นการศึกษาขอนแก่น เขต ๔ http://www.nps.ac.th

2 ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง สืบค้น สำรวจ ตรวจสอบ และ สรุปโครงสร้าง ของดอกไม้

3 โครงสร้างของดอก ดอกไม้เป็น อวัยวะของ พืชที่ เปลี่ยนแปลง มากจากกิ่ง กิ่ ง

4 ประกอบด้วย 1. กลีบเลี้ยง ( sepal ) 2. กลีบดอก ( petal ) 3. เกสรตัวผู้ ( stamen ) 4. เกสรตัวเมีย ( pistil )

5 ส่วนประกอบ หลักทั้ง 4 จะ อยู่บนฐานรอง ดอก (receptacle) และก้านชูดอก ( peduncle )

6 1. ดอกสมบูรณ์ ( complete flower ) หมายถึงดอกไม้ ที่มีครบ ทั้ง 4 ส่วนคือ กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรตัว ผู้ และเกสรตัว เมีย

7 ดอกไม่สมบูรณ์ ( incomplete flower ) หมายถึง ดอกไม้ที่มี โครงสร้าง หลักไม่ ครบทั้ง 4 ส่วน เช่น ฟักทอง แตงกวา

8 ดอกสมบูรณ์เพศ ( perfect flower) หมายถึง ดอกไม้ที่มีทั้ง เกสรตัวผู้ และเกสรตัว เมียในดอก เดียวกัน เช่น ดอก ชบา ดอก กุหลาบ ดอกบัว ดอก ราชพฤกษ์ เป็นต้น

9 ตัวอย่างดอกสมบูรณ์เพศ

10 ดอกไม่สมบูรณ์เพศ (imperfect flower ) หมายถึง ดอกไม้ที่มี เกสรตัวผู้และ เกสรตัวเมียอยู่ คนละดอก เช่น ดอกบวบ ดอกฟักทอง ดอกแตงกวา ดอกแตงโม

11 ตัวอย่างดอกไม่สมบูรณ์เพศ

12 การจำแนกชนิดของดอกโดย พิจารณาจำนวนดอกบนหนึ่ง ก้านดอก ดอกเดี่ยว (solitary flower) หมายถึงดอก หนึ่งดอกที่ พัฒนามาจาก ตาดอกหนึ่งตา ดังนั้นจึงมีหนึ่ง ดอกบนก้าน ดอกหนึ่งก้าน เช่น มะเขือ เปราะ จำปี บัว อัญชัน เป็นต้น

13 ดอกช่อ (inflorescence flower) ดอกช่อ หมายถึงดอก หลายดอกที่อยู่บนก้านดอก หนึ่งก้าน เช่น เข็ม ผักบุ้ง มะลิ กะเพรา กล้วย กล้วยไม้ เป็นต้น แต่การ จัดเรียงตัว และการแตกกิ่ง ก้านของช่อดอกมีความ หลากหลาย

14 ตัวอย่างช่อดอกแบบต่างๆ

15

16 ดอกพุทธรักษา โป๊ยเซียน เฟื่องฟ้า เป็นตัวแทนของดอกที่มีวิวัฒนาการไป มากโครงสร้างจึงแตกต่างไปจากดอก อื่นๆ

17 ดอกช่อบาง ชนิดมีลักษณะ คล้ายดอกเดี่ยว ดอกย่อยเกิด ตรงปลายก้าน ช่อดอกเดียวกัน ไม่มีก้านดอก ย่อย ดอกย่อย เรียงอยู่บน ฐานรองดอกที่ โค้งนูนคล้ายหัว เช่น ทานตะวัน ดาวเรือง บานชื่น ดาวกระจาย

18 ดอกช่อแบบนี้ ปะกอบด้วยดอก ย่อยๆ 2 ชนิด คือ 1. ดอกวงนอกมี 1 ชั้นหรือหลาย ชั้นเป็นดอก สมบูรณ์เพศ หรือไม่สมบูรณ์ เพศก็ได้ ส่วนมากเป็น ดอกตัวเมีย 2. ดอกวงในอยู่ ตรงกลางมัก เป็นดอก สมบูรณ์เพศมี กลีบดอกเชื่อม กันเป็นรูป ทรงกระบอก

19 ข้อทดสอบ คำชี้แจง จงเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 1. ข้อใดคือดอกสมบูรณ์เพศ ก. ดอกสมบูรณ์ข. ดอกไม่สมบูรณ์ ค. ดอกเดี่ยวง. ข้อ ก และ ข 2. ข้อใดคือดอก solitary flower ก. ดอกกุยช่ายข. ดอกมะลิ ค. ดอกผักบุ้งง. ดอกดาวกระจาย

20 3. ข้อใดดอกไม้มีวงครบทั้ง 4 วง ก. ดอกกุหลาบข. ดอกแตงกวา ค. ดอกบวบง. ดอกฟักทอง 4. ดอกช่อใดไม่มีก้านชูดอกย่อย และดอกย่อย อยู่ชิดติดกัน ก. ดอกหางนกยูงข. ดอกมะลิ ค. ดอกผกากรองง. ดอกเข็ม 5. ดอกรอบนอกของดอกทานตะวันจะเป็นแบบ ใด ก. เป็นหมันข. ดอกตัวผู้ ค. ดอกตัวเมียง. ข้อ ก และ ค

21 6. ดอกช่อที่เป็นชนิดเดียวกับดอกทานตะวัน ได้แก่ข้อใดบ้าง ก. ดอกดาวเรืองข. ดอกบานชื่น ค. ดอกเยอบีราง. ถูกทุกข้อ 7. ดอกไม้ที่มีวิวัฒนาการไปมากกว่าดอกไม้อื่น คือข้อใด ก. ดอกเฟื่องฟ้าข. ดอกโป๊ยเซียน ค. ดอกพุทธรักษาง. ถูกทุกข้อ 8. ดอกข้าว ดอกหญ้า จัดเป็นดอกประเภทใด ก. ดอกสมบูรณ์เพศข. ดอกสมบูรณ์ ค. ดอกไม่สมบูรณ์ง. ข้อ ก และ ค


ดาวน์โหลด ppt เอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาชีววิทยา ( เพิ่มเติม ) ว 40243 เรื่องการสืบพันธุ์ของพืชมีดอก โดย นางยุวดี พลพิทักษ์ สำนักงานเขตพื้นการศึกษาขอนแก่น เขต ๔

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google