งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
บทที่ 5 มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

2 มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
- ความหมายของมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน - วัตถุประสงค์ของการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน - องค์ประกอบในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน - เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน - การประยุกต์จิตวิทยามนุษยสัมพันธ์ในงานธุรกิจ อุตสาหกรรม

3 ความหมายของมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
มนุษยสัมพันธ์ : ศิลปศาสตร์ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคล เพื่อให้ได้มาซึ่ง ความรักใคร่ นับถือ การยอมรับ ฯ มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน : ศิลปศาสตร์ ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลต่างๆ เพื่อมุ่งให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ ทำให้งานนั้น สำเร็จตามความมุ่งหมาย

4 วัตถุประสงค์ ของการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
1. ทำให้เกิดความร่วมมือในการทำงาน 2. ทำให้เพิ่มผลผลิตขององค์กรได้มากขึ้น 3. ทำให้คนงานเกิดความพึงพอใจจากการทำงาน

5 องค์ประกอบในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
1. การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ กายภาพ จิตใจ 2. การรู้จักตัวเอง วิเคราะห์ตัวเองได้อย่างตรงไป ตรงมา 3. การรู้จักและเข้าใจผู้อื่น ประเภทของคน 4. การรู้และเข้าใจสภาพแวดล้อมในการสร้าง มนุษยสัมพันธ์

6 การเข้าใจตนเอง (Self - Perception)
1. พฤติกรรมเปิดเผย ตนเองรู้ ผู้อื่นรู้ 2. พฤติกรรมซ่อนเร้น ตนเองรู้ ผู้อื่นไม่รู้ 3. พฤติกรรมบอด ตนเองไม่รู้ ผู้อื่นรู้ 4. พฤติกรรมใต้สำนึก ตนเองไม่รู้ ผู้อื่นไม่รู้

7 เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
หลักสำคัญ - มนุษยสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ต้องทำด้วยความจริงใจ - คนอื่นต่างก็มีความสำคัญด้วยกันทั้งสิ้น - ต้องเริ่มต้นด้วยการปรับปรุงตนเองก่อน - ไม่ต้องรอให้ใครมา “ทำดี” กับเราก่อน แต่เราต้อง “ทำดี” กับคนอื่นทันที

8 แนวปฏิบัติ - ยิ้ม - เห็นใจ ให้อภัย - จำชื่อ สกุลคนให้แม่น
- ยิ้ม - เห็นใจ ให้อภัย - จำชื่อ สกุลคนให้แม่น - กล่าวคำขอบคุณ ขอโทษ - ชมเชย ยกย่องผู้อื่นเมื่อเขา ทำดี - เมื่อทำผิด รับผิดอย่างเต็มใจ - เป็นนักฟังที่ดี - ให้เกียรติผู้อื่นและสุภาพอ่อนโยน - รู้คุณคน - พยายามช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่ทำได้ - หลีกเลี่ยงการตำหนิ นินทา ทำให้ผู้อื่นเสียหน้า - ฯลฯ

9 หลักธรรมในการสร้างมนุษยสัมพันธ์
1. หลักธรรมสำหรับคนทั่วไป - ราชสังคหวัตถุ 4 - ฆราวาสธรรม - สัปปุริสธรรม 7 2. หลักธรรมสำหรับผู้ปกครอง - ทศพิธราชธรรม 10 ประการ - พรหมวิหารธรรม

10 การสร้างมนุษยสัมพันธ์
ผู้บังคับบัญชา - ให้ความเคารพนับถือ - หากพบจุดอ่อน ไม่ควรนินทาว่าร้าย - หาจุดดีของผู้บังคับบัญชา เป็นแนวปฏิบัติ - ขอคำปรึกษา ถ้าแก้ไขไม่ได้ - รายงานความคืบหน้า - ทำงานตามขั้นตอน ไม่ข้ามขั้นตอน - ฯลฯ เพื่อนร่วมงาน - ให้เกียรติ - ปฏิบัติต่อเพื่อนด้วยความสุภาพ - ให้ความร่วมมือด้วยดี - หากมีข้อขัดแย้ง ช่วยกันแก้ไข ไม่ฟ้องผู้บังคับบัญชา - รับคำติชม อย่างใจกว้าง - ไม่อิจฉาริษยา - ขอคำปรึกษาแนะนำอย่างสุภาพ - ฯลฯ

11 ผู้รับบริการ, บุคคลทั่วไป
ลูกน้อง - มีทัศนคติที่ดีต่อลูกน้อง - ให้เกียรติรับฟังความเห็น - ส่งเสริมพัฒนาลูกน้อง - ยุติธรรม ไม่ลำเอียง - ทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดี - สั่งงาน ต้องมีข้อแนะนำ และสอนงาน - ติดตามความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค และช่วยแก้ปัญหา - ยกย่องชมเชยเมื่อทำดี - ฯลฯ ผู้รับบริการ, บุคคลทั่วไป - สำนึกในหน้าที่ - มีทัศนคติที่ดีต่อลูกค้า บุคคลทั่วไป - ปฏิบัติตนต่อผู้รับบริการด้วยความสุจริต ยุติธรรม สุภาพ - เต็มใจรับฟังข้อวิจารณ์ ข้อคิดเห็น - หาทางปรับปรุงงานให้ดี มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ - เป็นตัวกลาง ทำความเข้าใจที่ดีระหว่างผู้รับบริการ หรือบุคคล ทั่วไป - ฯลฯ

12 หากท่านมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานในเรื่องของงาน ท่านจะนำความรู้ด้านมนุษยสัมพันธ์แก้ปัญหาระหว่างท่านกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างไร


ดาวน์โหลด ppt มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google