งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บทที่ 5 มนุษยสัมพันธ์ในการ ทำงาน. 2 - ความหมายของมนุษยสัมพันธ์ในการ ทำงาน - วัตถุประสงค์ของการสร้างมนุษย สัมพันธ์ในการทำงาน - องค์ประกอบในการสร้างมนุษย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บทที่ 5 มนุษยสัมพันธ์ในการ ทำงาน. 2 - ความหมายของมนุษยสัมพันธ์ในการ ทำงาน - วัตถุประสงค์ของการสร้างมนุษย สัมพันธ์ในการทำงาน - องค์ประกอบในการสร้างมนุษย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บทที่ 5 มนุษยสัมพันธ์ในการ ทำงาน

2 2 - ความหมายของมนุษยสัมพันธ์ในการ ทำงาน - วัตถุประสงค์ของการสร้างมนุษย สัมพันธ์ในการทำงาน - องค์ประกอบในการสร้างมนุษย สัมพันธ์ในการทำงาน - เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ใน การทำงาน - การประยุกต์จิตวิทยามนุษยสัมพันธ์ ในงานธุรกิจ อุตสาหกรรม

3 3 ความหมายของมนุษยสัมพันธ์ ในการทำงาน มนุษยสัมพันธ์ : ศิลปศาสตร์ใน การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ บุคคล เพื่อให้ได้มาซึ่ง ความรักใคร่ นับถือ การยอมรับ ฯ มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน : ศิลปศาสตร์ ในการ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ บุคคลต่างๆ เพื่อมุ่งให้เกิดความ ร่วมมือร่วมใจ ทำให้งานนั้น สำเร็จตามความมุ่งหมาย

4 4 วัตถุประสงค์ ของการสร้างมนุษยสัมพันธ์ใน การทำงาน 1. ทำให้เกิดความร่วมมือในการ ทำงาน 2. ทำให้เพิ่มผลผลิตขององค์กร ได้มากขึ้น 3. ทำให้คนงานเกิดความพึงพอใจ จากการทำงาน

5 5 องค์ประกอบในการสร้างมนุษย สัมพันธ์ในการทำงาน 1. การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ กายภาพ จิตใจ 2. การรู้จักตัวเอง วิเคราะห์ ตัวเองได้อย่างตรงไป ตรงมา 3. การรู้จักและเข้าใจผู้อื่น ประเภทของคน 4. การรู้และเข้าใจสภาพแวดล้อมใน การสร้าง มนุษยสัมพันธ์

6 6 การเข้าใจตนเอง (Self - Perception) 1. พฤติกรรมเปิดเผยตนเองรู้ ผู้อื่นรู้ 2. พฤติกรรมซ่อนเร้นตนเองรู้ ผู้อื่นไม่รู้ 3. พฤติกรรมบอด ตนเองไม่รู้ ผู้อื่นรู้ 4. พฤติกรรมใต้สำนึกตนเองไม่ รู้ ผู้อื่นไม่รู้

7 7 เทคนิคการสร้างมนุษย สัมพันธ์ในการทำงาน หลักสำคัญ - มนุษยสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ต้องทำ ด้วยความจริงใจ - คนอื่นต่างก็มีความสำคัญด้วยกัน ทั้งสิ้น - ต้องเริ่มต้นด้วยการปรับปรุง ตนเองก่อน - ไม่ต้องรอให้ใครมา “ ทำดี ” กับ เราก่อน แต่เราต้อง “ ทำดี ” กับ คนอื่นทันที

8 8 แนวปฏิบัติ - ยิ้ม - เห็นใจ ให้อภัย - จำชื่อ สกุลคนให้ แม่น - กล่าวคำขอบคุณ ขอโทษ - ชมเชย ยกย่อง ผู้อื่นเมื่อเขา - ทำดี - เมื่อทำผิด รับผิด อย่างเต็มใจ - เป็นนักฟังที่ดี - ให้เกียรติผู้อื่นและ สุภาพอ่อนโยน - รู้คุณคน - พยายามช่วยเหลือ ผู้อื่นเท่าที่ทำได้ - หลีกเลี่ยงการตำหนิ นินทา ทำให้ผู้อื่นเสียหน้า - ฯลฯ..........

9 9 หลักธรรมในการสร้างมนุษย สัมพันธ์ 1. หลักธรรมสำหรับคน ทั่วไป - ราชสังคหวัตถุ 4 - ฆราวาสธรรม - สัปปุริสธรรม 7 2. หลักธรรมสำหรับ ผู้ปกครอง - ทศพิธราชธรรม 10 ประการ - พรหมวิหารธรรม

10 10 การสร้างมนุษยสัมพันธ์ ผู้บังคับบัญชา - ให้ความเคารพนับถือ - หากพบจุดอ่อน ไม่ควร นินทาว่าร้าย - หาจุดดีของ ผู้บังคับบัญชา เป็น แนวปฏิบัติ - ขอคำปรึกษา ถ้าแก้ไข ไม่ได้ - รายงานความคืบหน้า - ทำงานตามขั้นตอน ไม่ ข้ามขั้นตอน - ฯลฯ เพื่อนร่วมงาน - ให้เกียรติ - ปฏิบัติต่อเพื่อนด้วย ความสุภาพ - ให้ความร่วมมือด้วยดี - หากมีข้อขัดแย้ง ช่วยกันแก้ไข ไม่ ฟ้องผู้บังคับบัญชา - รับคำติชม อย่างใจ กว้าง - ไม่อิจฉาริษยา - ขอคำปรึกษาแนะนำ อย่างสุภาพ - ฯลฯ

11 11 ลูกน้อง - มีทัศนคติที่ดีต่อ ลูกน้อง - ให้เกียรติรับฟัง ความเห็น - ส่งเสริมพัฒนาลูกน้อง - ยุติธรรม ไม่ลำเอียง - ทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดี - สั่งงาน ต้องมี ข้อแนะนำ และสอนงาน - ติดตามความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค และ ช่วยแก้ปัญหา - ยกย่องชมเชยเมื่อทำดี - ฯลฯ ผู้รับบริการ, บุคคล ทั่วไป - สำนึกในหน้าที่ - มีทัศนคติที่ดีต่อลูกค้า บุคคลทั่วไป - ปฏิบัติตนต่อผู้รับบริการ ด้วยความสุจริต ยุติธรรม สุภาพ - เต็มใจรับฟังข้อวิจารณ์ ข้อคิดเห็น - หาทางปรับปรุงงานให้ ดี มี ประสิทธิภาพอยู่เสมอ - เป็นตัวกลาง ทำความ เข้าใจที่ดีระหว่าง ผู้รับบริการ หรือบุคคล ทั่วไป - ฯลฯ

12 12 หากท่านมีปัญหากับเพื่อน ร่วมงานในเรื่องของงาน ท่าน จะนำความรู้ด้านมนุษย สัมพันธ์แก้ปัญหาระหว่าง ท่านกับเพื่อนร่วมงานได้ อย่างไร


ดาวน์โหลด ppt 1 บทที่ 5 มนุษยสัมพันธ์ในการ ทำงาน. 2 - ความหมายของมนุษยสัมพันธ์ในการ ทำงาน - วัตถุประสงค์ของการสร้างมนุษย สัมพันธ์ในการทำงาน - องค์ประกอบในการสร้างมนุษย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google