งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาอาชีพช่างของ ผู้นำยุคใหม่ เพื่อตอบสนองกองทัพเรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาอาชีพช่างของ ผู้นำยุคใหม่ เพื่อตอบสนองกองทัพเรือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาอาชีพช่างของ ผู้นำยุคใหม่ เพื่อตอบสนองกองทัพเรือ

2 รูปแบบการบังคับบัญชา Integrated and Conducted by A.Krittipong Detsongjarus 2 Command & control New ways to get things done

3 ผู้นำ ความรู้ ความสามารถ สอดคล้อง กับสถานการณ์ พลังอำนาจ เหนี่ยวนำ  การแสดงออกถึง ความรู้ ความสามารถ ที่มีอยู่อย่างสอดคล้อง กับสถานการณ์ ใน ลักษณะที่ส่งผลให้ เกิด พลังอำนาจ เหนี่ยวนำ ให้ผู้ตาม เกิดความสามารถและ ความมุ่งมั่นจน บรรลุผลสำเร็จอันพึง ปรารถนา อย่าง สอดคล้องกับ คุณธรรมและ จริยธรรม Integrated and Conducted by A.Krittipong Detsongjarus 3 ภาวะ

4 งานได้ผล ? Integrated and Conducted by A.Krittipong Detsongjarus 4 คิด อย่างไร ? ประสานพลัง เริ่มต้นด้วย จุดมุ่งหมายในใจ ทำ อย่างไร ? กระทำการเชิงรุก จัดลำดับ ความสำคัญ สอนงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา พัฒนาตนเอง สม่ำเสมอ

5 คนพอใจ ? Integrated and Conducted by A.Krittipong Detsongjarus 5 คิด อย่างไร ? เปิดใจให้กว้าง ( คน, ความ เปลี่ยนแปลง ) ยึดกรอบความสัมพันธ์แบบ Win Win ทำ อย่างไร ? สื่อสารให้เข้าใจ ตรงกัน เสริมสร้าง บุคลิกภาพภายใน ขวัญกำลังใจต้อง ทั่วถึง

6 ข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้น  ข้ออ้างเรื่องสุขภาพ  ข้ออ้างเรื่องความฉลาด  ข้ออ้างเรื่องอายุ  ข้ออ้างเรื่องโชคชะตา Integrated and Conducted by A.Krittipong Detsongjarus 6

7 7 อย่า สำหรับผู้นำยุคใหม่ 1. อย่าดูถูกลูกน้อง นินทา วิจารณ์ ต่อหน้าบุคคลอื่น 2. อย่าลืมให้ความสนใจลูกน้องอย่าง สม่ำเสมอ 3. อย่าลำเอียง 4. อย่าเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัว 5. อย่าชิงดีชิงเด่นกับลูกน้อง 6. อย่าขาดความเชื่อมั่นในตนเอง 7. อย่าละเลยคุณภาพหรือมาตรฐาน ของงาน Integrated and Conducted by A.Krittipong Detsongjarus 7


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาอาชีพช่างของ ผู้นำยุคใหม่ เพื่อตอบสนองกองทัพเรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google