งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้เวลาว่างและนันทนาการ ผู้สอน ผศ. จิราพร โชตึก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้เวลาว่างและนันทนาการ ผู้สอน ผศ. จิราพร โชตึก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้เวลาว่างและนันทนาการ ผู้สอน ผศ. จิราพร โชตึก

2 คำถาม …????

3 ทรัพยากรที่มีอยู่สิ่งเดียวในโลกที่ไม่สามารถ สะสมไว้ได้เหมือนสะสมเงินทอง หรือ วัตถุ และ มีค่ามากที่สุด คือ..???? มีสิ่งหนึ่งที่ไม่ยอมประนีประนอมกับใคร และเป็น สิ่งที่ตายตัวที่สุดในโลก คือ..???? ทรัพยากรที่มีอยู่สิ่งเดียวในโลกที่ไม่สามารถ สะสมไว้ได้เหมือนสะสมเงินทอง หรือ วัตถุ และ มีค่ามากที่สุด คือ..???? มีสิ่งหนึ่งที่ไม่ยอมประนีประนอมกับใคร และเป็น สิ่งที่ตายตัวที่สุดในโลก คือ..????

4 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการใช้ เวลาว่าง “ เวลา ” คืออะไร ……. ตามพจนานุกรม หมายถึง คราว กาล ชั่วโมง สมัย แดน โอกาส เขต ที่สุด ฝั่งทะเล หรือ …. หมายถึง ช่วงระยะใดระยะหนึ่งที่ ผ่านพ้นไปแล้ว หรือกำลัง ประสบอยู่ในปัจจุบัน หรือ ที่กำลังจะ มาถึงในอนาคต “ เวลา ” คืออะไร ……. ตามพจนานุกรม หมายถึง คราว กาล ชั่วโมง สมัย แดน โอกาส เขต ที่สุด ฝั่งทะเล หรือ …. หมายถึง ช่วงระยะใดระยะหนึ่งที่ ผ่านพ้นไปแล้ว หรือกำลัง ประสบอยู่ในปัจจุบัน หรือ ที่กำลังจะ มาถึงในอนาคต

5 ความสำคัญของเวลา ♣ เวลาเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นหรือ สัมผัสได้ และมีค่ายิ่งกว่าเงินทอง ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ เข้าใจถึงความสำคัญ ของเวลาขอให้นักศึกษาทำการค้นคว้าข้อมูล และทำการบันทึกเกี่ยวกับความสำคัญของเวลา ให้ชัดเจน โดยแยกเป็นข้อ ที่สำคัญยิ่งต้องมี คือ ♣ บอกแหล่งอ้างอิงที่นำมาคัดลอกในครั้งนี้ ให้ถูกต้องตามรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม ( วิชาสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า ) ♣ เวลาเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นหรือ สัมผัสได้ และมีค่ายิ่งกว่าเงินทอง ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ เข้าใจถึงความสำคัญ ของเวลาขอให้นักศึกษาทำการค้นคว้าข้อมูล และทำการบันทึกเกี่ยวกับความสำคัญของเวลา ให้ชัดเจน โดยแยกเป็นข้อ ที่สำคัญยิ่งต้องมี คือ ♣ บอกแหล่งอ้างอิงที่นำมาคัดลอกในครั้งนี้ ให้ถูกต้องตามรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม ( วิชาสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า )

6 ความหมายของเวลาว่าง “ เวลาว่าง ” คืออะไร ……. “ เวลาว่าง ” คืออะไร …….

7 Leisure ( เล็ช ชัว = ความสบาย ) หรือ เวลาว่าง แปลเป็นทางการ ว่า การได้รับอนุญาตให้มีอิสระจากการ งาน และหน้าที่ นอกเหนือจากงานประจำ Leisure ( เล็ช ชัว = ความสบาย ) หรือ เวลาว่าง แปลเป็นทางการ ว่า การได้รับอนุญาตให้มีอิสระจากการ งาน และหน้าที่ นอกเหนือจากงานประจำ

8 ความหมายของเวลาว่าง 2 หมายถึง เวลาที่เป็นอิสระจากกิจกรรมที่จำเป็น อื่นๆ ทั้งหมด เช่น เวลานอน เวลาที่ที่ประกอบกิจวัตร ประจำวัน หมายถึง เวลาที่เป็นอิสระจากกิจกรรมที่จำเป็น อื่นๆ ทั้งหมด เช่น เวลานอน เวลาที่ที่ประกอบกิจวัตร ประจำวัน หรือ เวลา ว่าง

9 ลักษณะของเวลาว่าง เวลาว่างมี ► เวลาว่างที่แท้จริง หมายถึงเวลาที่ เป็นอิสระโดยแท้จริง ไม่ถูกบังคับ หรืออยู่ ภายใต้กฎข้อบังคับใด กิจกรรมที่ทำทุกอย่าง เป็นไปโดยความสมัครใจ ► เวลาว่างเชิงบังคับ หมายถึง เวลา ว่างที่ถูกจำกัดไม่ให้กระทำกิจกรรมใดๆ ได้ ตามใจชอบ เป็นเวลาว่างที่ไม่ประสงค์จะให้มีขึ้น เช่น เวลาว่างขณะเจ็บป่วย ภาวะตกงาน คนเกษียณอายุ ฯลฯ เวลาว่างมี ► เวลาว่างที่แท้จริง หมายถึงเวลาที่ เป็นอิสระโดยแท้จริง ไม่ถูกบังคับ หรืออยู่ ภายใต้กฎข้อบังคับใด กิจกรรมที่ทำทุกอย่าง เป็นไปโดยความสมัครใจ ► เวลาว่างเชิงบังคับ หมายถึง เวลา ว่างที่ถูกจำกัดไม่ให้กระทำกิจกรรมใดๆ ได้ ตามใจชอบ เป็นเวลาว่างที่ไม่ประสงค์จะให้มีขึ้น เช่น เวลาว่างขณะเจ็บป่วย ภาวะตกงาน คนเกษียณอายุ ฯลฯ 2 ลักษณะ

10 ความสำคัญของเวลาว่าง

11 ♦ สร้างพื้นฐานของคนเกี่ยวกับความต้องการ ♦ บุคคลได้เข้าร่วมกิจกรรมเวลาว่างในรูปแบบ ต่างๆ เช่น การออกกำลังกาย การเล่นกีฬา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และธรรมชาติต่างๆ ♦ เป็นช่วงการใช้เวลาเพื่อตนเองเต็มที่ ได้ ผ่อนคลายความตรึงเครียด ♦ มีโอกาสแสดงความสามารถพิเศษ และมี ความเป็นอิสระ ♦ เกิดความสนุกสนาน และความพึงพอใจ ♦ สร่างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชน ของชาติ และของโลก ♦ สร้างพื้นฐานของคนเกี่ยวกับความต้องการ ♦ บุคคลได้เข้าร่วมกิจกรรมเวลาว่างในรูปแบบ ต่างๆ เช่น การออกกำลังกาย การเล่นกีฬา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และธรรมชาติต่างๆ ♦ เป็นช่วงการใช้เวลาเพื่อตนเองเต็มที่ ได้ ผ่อนคลายความตรึงเครียด ♦ มีโอกาสแสดงความสามารถพิเศษ และมี ความเป็นอิสระ ♦ เกิดความสนุกสนาน และความพึงพอใจ ♦ สร่างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชน ของชาติ และของโลก

12 ลักษณะการใช้เวลา การใช้เวลา จำแนกได้ดังนี้ เวลาที่ใช้ในการทำงาน คือเวลาที่ใช้ประกอบ อาชีพ ( นักศึกษาจะใช้เวลาในการศึกษาเล่า เรียน ) เวลาที่ใช้ในการนอนหลับ เวลาเพื่อการทำกิจวัตรประจำวัน เวลาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ การใช้เวลา จำแนกได้ดังนี้ เวลาที่ใช้ในการทำงาน คือเวลาที่ใช้ประกอบ อาชีพ ( นักศึกษาจะใช้เวลาในการศึกษาเล่า เรียน ) เวลาที่ใช้ในการนอนหลับ เวลาเพื่อการทำกิจวัตรประจำวัน เวลาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ

13 การบริหารเวลา ควรแบ่งเวลาเพื่อการทำ กิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1. กิจกรรมอาชีพ คือ กิจกรรมเพื่อการครอง ชีพของตนและครอบครัว ซึ่งเป็นกิจกรรมหลัก ประมาณวันละ 6-8 ชั่วโมง 2. กิจกรรมครอบครัว เป็นกิจกรรมสำคัญมาก เพราะครอบครัวต้องการความรัก ความอบอุ่น ความ มั่นคงทางจิตใจ รวมทั้งการอบรมสั่งสอนสมาชิกใน ครอบครัว การใช้เวลาในการช่วยเหลืองานบ้าน เช่น ช่วยทำอาหาร รดน้ำต้นไม้ ซักผ้า ฯลฯ ควรจัดเวลา ไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมง ควรแบ่งเวลาเพื่อการทำ กิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1. กิจกรรมอาชีพ คือ กิจกรรมเพื่อการครอง ชีพของตนและครอบครัว ซึ่งเป็นกิจกรรมหลัก ประมาณวันละ 6-8 ชั่วโมง 2. กิจกรรมครอบครัว เป็นกิจกรรมสำคัญมาก เพราะครอบครัวต้องการความรัก ความอบอุ่น ความ มั่นคงทางจิตใจ รวมทั้งการอบรมสั่งสอนสมาชิกใน ครอบครัว การใช้เวลาในการช่วยเหลืองานบ้าน เช่น ช่วยทำอาหาร รดน้ำต้นไม้ ซักผ้า ฯลฯ ควรจัดเวลา ไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมง การ บริหาร เวลา

14 3. กิจกรรมชุมชน เป็นการใช้เวลาเพื่อความร่วมมือ ให้ ความช่วยเหลือแก่องค์กร หรือชุมชน ประมาณ 1 ชั่วโมง 4. กิจกรรมผักผ่อนนอนหลับ ควรแบ่งไว้ประมาณ 6-8 ชั่วโมง 5. กิจกรรมส่วนตัว เป็นกิจกรรมที่ทำเป็นส่วนตัวที่ จำเป็น เช่น ทำเล็บ หรือศึกษาค้นคว้าหาความรู้ เพิ่มเติม ประมาณ 1-2 ชั่วโมง 6. กิจกรรมสำหรับสุขภาพ เช่น การตรวจสุขภาพ การ รักษาอาการเจ็บป่วย การออกกำลังกาย ฯลฯ ประมาณ 1 ชั่วโมง 7. กิจกรรมนันทนาการ เป็นกิจกรรมเพื่อความ สนุกสนาน เพลิดเพลิน เป็นการช่วยผ่อนคลาย ความตรึงเครียด ลดความเหน็ดเหนื่อย ประมาณ 1- 2 ชั่วโมง 3. กิจกรรมชุมชน เป็นการใช้เวลาเพื่อความร่วมมือ ให้ ความช่วยเหลือแก่องค์กร หรือชุมชน ประมาณ 1 ชั่วโมง 4. กิจกรรมผักผ่อนนอนหลับ ควรแบ่งไว้ประมาณ 6-8 ชั่วโมง 5. กิจกรรมส่วนตัว เป็นกิจกรรมที่ทำเป็นส่วนตัวที่ จำเป็น เช่น ทำเล็บ หรือศึกษาค้นคว้าหาความรู้ เพิ่มเติม ประมาณ 1-2 ชั่วโมง 6. กิจกรรมสำหรับสุขภาพ เช่น การตรวจสุขภาพ การ รักษาอาการเจ็บป่วย การออกกำลังกาย ฯลฯ ประมาณ 1 ชั่วโมง 7. กิจกรรมนันทนาการ เป็นกิจกรรมเพื่อความ สนุกสนาน เพลิดเพลิน เป็นการช่วยผ่อนคลาย ความตรึงเครียด ลดความเหน็ดเหนื่อย ประมาณ 1- 2 ชั่วโมง


ดาวน์โหลด ppt การใช้เวลาว่างและนันทนาการ ผู้สอน ผศ. จิราพร โชตึก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google