งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้เวลาว่างและนันทนาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้เวลาว่างและนันทนาการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้เวลาว่างและนันทนาการ
ผู้สอน ผศ.จิราพร โชตึก

2 คำถาม…????

3 ทรัพยากรที่มีอยู่สิ่งเดียวในโลกที่ไม่สามารถสะสมไว้ได้เหมือนสะสมเงินทอง หรือ วัตถุ และมีค่ามากที่สุด คือ..???? มีสิ่งหนึ่งที่ไม่ยอมประนีประนอมกับใคร และเป็นสิ่งที่ตายตัวที่สุดในโลก คือ..????

4 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการใช้เวลาว่าง
“เวลา” คืออะไร……. ตามพจนานุกรม หมายถึง คราว กาล ชั่วโมง สมัย แดน โอกาส เขต ที่สุด ฝั่งทะเล หรือ….หมายถึง ช่วงระยะใดระยะหนึ่งที่ผ่านพ้นไปแล้ว หรือกำลัง ประสบอยู่ในปัจจุบัน หรือ ที่กำลังจะมาถึงในอนาคต

5 ความสำคัญของเวลา ♣เวลาเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสได้ และมีค่ายิ่งกว่าเงินทอง ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ เข้าใจถึงความสำคัญของเวลาขอให้นักศึกษาทำการค้นคว้าข้อมูลและทำการบันทึกเกี่ยวกับความสำคัญของเวลาให้ชัดเจน โดยแยกเป็นข้อ ที่สำคัญยิ่งต้องมี คือ♣บอกแหล่งอ้างอิงที่นำมาคัดลอกในครั้งนี้ ให้ถูกต้องตามรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม (วิชาสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า)

6 ความหมายของเวลาว่าง “เวลาว่าง” คืออะไร…….

7 Leisure ( เล็ช ชัว= ความสบาย ) หรือ เวลาว่าง แปลเป็นทางการ
ว่า การได้รับอนุญาตให้มีอิสระจากการงาน และหน้าที่ นอกเหนือจากงานประจำ

8 ความหมายของเวลาว่าง 2 หรือ
หมายถึง เวลาที่เป็นอิสระจากกิจกรรมที่จำเป็นอื่นๆ ทั้งหมด เช่น เวลานอน เวลาที่ที่ประกอบกิจวัตรประจำวัน หรือ เวลาว่าง

9 ลักษณะของเวลาว่าง เวลาว่างมี ► เวลาว่างที่แท้จริง หมายถึงเวลาที่เป็นอิสระโดยแท้จริง ไม่ถูกบังคับ หรืออยู่ภายใต้กฎข้อบังคับใด กิจกรรมที่ทำทุกอย่างเป็นไปโดยความสมัครใจ ►เวลาว่างเชิงบังคับ หมายถึง เวลาว่างที่ถูกจำกัดไม่ให้กระทำกิจกรรมใดๆ ได้ตามใจชอบ เป็นเวลาว่างที่ไม่ประสงค์จะให้มีขึ้นเช่น เวลาว่างขณะเจ็บป่วย ภาวะตกงาน คนเกษียณอายุ ฯลฯ 2 ลักษณะ

10 ความสำคัญของเวลาว่าง

11 ความสำคัญของเวลาว่าง
♦สร้างพื้นฐานของคนเกี่ยวกับความต้องการ ♦ บุคคลได้เข้าร่วมกิจกรรมเวลาว่างในรูปแบบต่างๆ เช่น การออกกำลังกาย การเล่นกีฬา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และธรรมชาติต่างๆ ♦ เป็นช่วงการใช้เวลาเพื่อตนเองเต็มที่ ได้ผ่อนคลายความตรึงเครียด ♦ มีโอกาสแสดงความสามารถพิเศษ และมีความเป็นอิสระ ♦เกิดความสนุกสนาน และความพึงพอใจ ♦สร่างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนของชาติ และของโลก

12 ลักษณะการใช้เวลา การใช้เวลา จำแนกได้ดังนี้
การใช้เวลา จำแนกได้ดังนี้ เวลาที่ใช้ในการทำงาน คือเวลาที่ใช้ประกอบอาชีพ (นักศึกษาจะใช้เวลาในการศึกษาเล่าเรียน) เวลาที่ใช้ในการนอนหลับ เวลาเพื่อการทำกิจวัตรประจำวัน เวลาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ

13 การบริหารเวลา ควรแบ่งเวลาเพื่อการทำกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1. กิจกรรมอาชีพ คือ กิจกรรมเพื่อการครองชีพของตนและครอบครัว ซึ่งเป็นกิจกรรมหลัก ประมาณวันละ 6-8 ชั่วโมง 2. กิจกรรมครอบครัว เป็นกิจกรรมสำคัญมาก เพราะครอบครัวต้องการความรัก ความอบอุ่น ความมั่นคงทางจิตใจ รวมทั้งการอบรมสั่งสอนสมาชิกในครอบครัว การใช้เวลาในการช่วยเหลืองานบ้าน เช่น ช่วยทำอาหาร รดน้ำต้นไม้ ซักผ้า ฯลฯ ควรจัดเวลาไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมง การบริหารเวลา

14 3. กิจกรรมชุมชน เป็นการใช้เวลาเพื่อความร่วมมือ ให้ความช่วยเหลือแก่องค์กร หรือชุมชน ประมาณ 1 ชั่วโมง 4.กิจกรรมผักผ่อนนอนหลับ ควรแบ่งไว้ประมาณ 6-8ชั่วโมง 5.กิจกรรมส่วนตัว เป็นกิจกรรมที่ทำเป็นส่วนตัวที่จำเป็น เช่น ทำเล็บ หรือศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ประมาณ 1-2 ชั่วโมง 6.กิจกรรมสำหรับสุขภาพ เช่น การตรวจสุขภาพ การรักษาอาการเจ็บป่วย การออกกำลังกาย ฯลฯ ประมาณ 1 ชั่วโมง 7.กิจกรรมนันทนาการ เป็นกิจกรรมเพื่อความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เป็นการช่วยผ่อนคลายความตรึงเครียด ลดความเหน็ดเหนื่อย ประมาณ 1-2 ชั่วโมง


ดาวน์โหลด ppt การใช้เวลาว่างและนันทนาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google