งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีชื่อเดิมว่า " วิทยาลัยครูลำปาง " ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2514 ตั้งอยู่เลขที่ 119 ถนนลำปาง - แม่ทะ บ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีชื่อเดิมว่า " วิทยาลัยครูลำปาง " ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2514 ตั้งอยู่เลขที่ 119 ถนนลำปาง - แม่ทะ บ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีชื่อเดิมว่า " วิทยาลัยครูลำปาง " ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2514 ตั้งอยู่เลขที่ 119 ถนนลำปาง - แม่ทะ บ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 วิทยาลัยครูลำปางเริ่มเปิดการเรียนการ สอนเมื่อปี พ. ศ. 2515 ในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ( ป. กศ.) ใน พ. ศ.2516 เริ่มเปิดสอนในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ( ป. กศ. สูง ) มี การประกาศใช้ " พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ. ศ.2518" ส่งผลให้วิทยาลัยครูสามารถ เปิดสอนในระดับปริญญาตรีได้ในปี พ. ศ. 2519 วิทยาลัยครูลำปาง จึงได้เปิดสอนใน ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้ " พระราชบัญญัติ วิทยาลัยครู ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2527" กฏหมายกำหนดให้วิทยาลัยครูสามารถผลิต บัณฑิตสาขาวิชาชีพอื่นนอกเหนือจากสาขาวิชาการศึกษาใน ปี พ. ศ. 2529 ดังนั้น วิทยาลัยครูลำปางจึงได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรีสาขาศิลปศาสตร์ และสาขา วิทยาศาสตร์ขณะที่สถาบันราชภัฏลำปางยังใช้ชื่อวิทยาลัยครูลำปางอยู่นั้นด้มีการ ประสานการดำเนินงาน ร่วมกับวิทยาลัยครูอื่น ๆ โดยรวมกัน เป็นกลุ่มวิทยาลัยครู วิทยาลัยครูลำปางซึ่งตั้งอยู่ในกลุ่มภาคเหนือตอนบน ได้ร่วมกับวิทยาลัยครูเชียงใหม่ วิทยาลัยครูเชียงราย และวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ เป็นกลุ่มวิทยาลัยครูภาคเหนือตอนบนได้ พัฒนาเป็น " สหวิทยาลัยล้านนา " ตามข้อบังคับของสภาการฝึกหัดครูว่าด้วยกลุ่ม วิทยาลัยครู พ. ศ. 2528 และวิทยาลัยครูลำปางได้รับเลือกให้เป็นที่ตั้งสำนักงาน คณะกรรมการสหวิทยาลัยล้านนา

2 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานนามวิทยาลัยครูใหม่ว่า "สถาบัน ราชภัฏ" วิทยาลัยครูลำปางจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น"สถาบันราชภัฏลำปาง" ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 เป็นต้นมา หลังจากมีการประกาศ ใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏพ.ศ. 2538 ส่งผลให้สถาบันเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน และสามารถเปิดสอนใน ระดับสูงกว่าระดับปริญญาตรี ในปี พ.ศ. 2542สถาบันราชภัฏลำปางได้เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา และในปี พ.ศ. 2543ได้เปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู(ป.บัณฑิต) จนถึงปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2547ได้ เปิดสอนหลักสูตรปริญญา โทครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา สาขาหลักสูตร และการสอน สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา ปี พศ.2548 เปิด สาขาบริหารธุรกิจมหา บัณฑิต (การจัดการทั่วไป) (MBA)และปี พศ. 2549 เปิดสาขาวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา และ หลักสูตรรัฐ ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตด้าน การจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันอื่นนั้น ในปีพ.ศ. 2536 ได้รับวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดลำปางเข้าร่วมโครงการสมทบในสถาบัน ราชภัฏลำปาง พ.ศ. 2534-2539 ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาการเมืองการปกครองสำหรับนัก บริหารใน พ.ศ.2543 ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคลำพูนเปิดโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

3 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ได้มีการประกาศใช้ "พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 " ทำให้สถาบันราชภัฏ ลำปางปรับ เปลี่ยนฐานะเป็น"มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง"(Lampang Rajabhat University) ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีระดับปริญญาโทและระดับ ประกาศนีย์ บัตรบัณฑิตในสาขาวิชาการศึกษา, สาขาวิชาศิลปศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาการ บัญชี โดยมี ส่วนราชการคือ - คณะครุศาสตร์ - คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร - คณะวิทยาการจัดการ - คณะวิทยาศาสตร์ - คณะเทคโนโลยีการเกษตร - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4 สัญลักษณ์เป็นรูปวงรี 2 วง ระหว่างวงรี ส่วนบนเขียนเป็น ตัวอักษรภาษาไทยว่า " มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง " ส่วนล่างเขียนเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษว่า LAMPANG RAJABHAT UNIVERSITY ภายในวงรีด้านในมีตรา เป็นรูปพระราชลัญจกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ รอบวงจักรมีรัศมีมีเปล่งออก โดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรชั้นตั้งอยู่บนพระที่นั่ง อัฐทิศแปลความหมายว่าทรงมีพระบรมเดชานุภาพใน แผ่นดิน

5 สีน้ำเงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิดและพระราชทานนาม "มหาวิทยาลัยราชภัฏ" สีเขียว แทนค่า แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๔๑ แห่ง ในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สวยงาม สีทอง แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา สีส้ม แทนค่า ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลใน ๔๑ สถาบัน สีขาว แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

6 คติธรรมประจำมหาวิทยาลัย : วิริเยน ทุกข มจเจติ หมายถึง ล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร

7 สีประจำมหาวิทยาลัย : สีแดงเลือดหมู และสี เขียว หมายถึง ความกล้าหาญที่จะใช้ความคิด สติปัญญา และความงอกงามแห่งปัญญา

8 พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย : พระพุทธพิทยาจารย์ ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย : ดอกกาซะลอง

9 ปรัชญา : : "มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" วิสัยทัศน์ มหาวิทย าลัยราช ภัฏ ลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจะเป็น " มหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาค และเป็นที่พึ่งทางปัญญาของปวง ชน "

10 พันธกิจ :: มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกำหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ. ศ. 2547 ดังนี้ 1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญา ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่ คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและความผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้ง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการ เปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพ สอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 3. เสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ ของชาติ 4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำทาง ศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสำนึกเพื่อประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน และ ท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู และบุคลาการทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่ เหมาะสม กับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือ เกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ องค์กรอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 7. ศึกษาและแสวงหา แนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่เหมาะสมกับการ ดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ ของคนในท้องถิ่น 8. การแสวงหาแนวทาง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจ ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น


ดาวน์โหลด ppt มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีชื่อเดิมว่า " วิทยาลัยครูลำปาง " ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2514 ตั้งอยู่เลขที่ 119 ถนนลำปาง - แม่ทะ บ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google