งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัตติความเป็นมา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีชื่อเดิมว่า "วิทยาลัยครูลำปาง"  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2514 ตั้งอยู่เลขที่ 119  ถนนลำปาง - แม่ทะ  บ้านหนองหัวหงอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัตติความเป็นมา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีชื่อเดิมว่า "วิทยาลัยครูลำปาง"  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2514 ตั้งอยู่เลขที่ 119  ถนนลำปาง - แม่ทะ  บ้านหนองหัวหงอก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัตติความเป็นมา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีชื่อเดิมว่า "วิทยาลัยครูลำปาง"  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2514 ตั้งอยู่เลขที่ 119  ถนนลำปาง - แม่ทะ  บ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100วิทยาลัยครูลำปางเริ่มเปิดการเรียนการสอนเมื่อปี พ.ศ ในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) ใน พ.ศ.2516 เริ่มเปิดสอนในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง(ป.กศ.สูง)มีการประกาศใช้"พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518" ส่งผลให้วิทยาลัยครูสามารถเปิดสอนในระดับปริญญาตรีได้ในปี พ.ศ วิทยาลัยครูลำปาง   จึงได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้ "พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527"  กฏหมายกำหนดให้วิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพอื่นนอกเหนือจากสาขาวิชาการศึกษาใน ปี   พ.ศ. 2529  ดังนั้นวิทยาลัยครูลำปางจึงได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรีสาขาศิลปศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ขณะที่สถาบันราชภัฏลำปางยังใช้ชื่อวิทยาลัยครูลำปางอยู่นั้นด้มีการประสานการดำเนินงาน ร่วมกับวิทยาลัยครูอื่น ๆ โดยรวมกัน เป็นกลุ่มวิทยาลัยครู วิทยาลัยครูลำปางซึ่งตั้งอยู่ในกลุ่มภาคเหนือตอนบน ได้ร่วมกับวิทยาลัยครูเชียงใหม่ วิทยาลัยครูเชียงราย และวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ เป็นกลุ่มวิทยาลัยครูภาคเหนือตอนบนได้พัฒนาเป็น"สหวิทยาลัยล้านนา"ตามข้อบังคับของสภาการฝึกหัดครูว่าด้วยกลุ่มวิทยาลัยครู พ.ศ และวิทยาลัยครูลำปางได้รับเลือกให้เป็นที่ตั้งสำนักงานคณะกรรมการสหวิทยาลัยล้านนา 

2 วันที่เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานนามวิทยาลัยครูใหม่ว่า   "สถาบันราชภัฏ"                                                                                         วิทยาลัยครูลำปางจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น"สถาบันราชภัฏลำปาง" ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538  เป็นต้นมาหลังจากมีการประกาศ ใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏพ.ศ ส่งผลให้สถาบันเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน และสามารถเปิดสอนในระดับสูงกว่าระดับปริญญาตรี ในปี พ.ศ. 2542สถาบันราชภัฏลำปางได้เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรปริญญาโท   ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และในปี พ.ศ. 2543ได้เปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู(ป.บัณฑิต) จนถึงปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2547ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญา โทครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา สาขาหลักสูตร  และการสอน สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา ปี พศ.2548  เปิดสาขาบริหารธุรกิจมหา บัณฑิต (การจัดการทั่วไป) (MBA)และปี พศ  เปิดสาขาวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา และ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตด้าน การจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันอื่นนั้น ในปีพ.ศ ได้รับวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดลำปางเข้าร่วมโครงการสมทบในสถาบันราชภัฏลำปาง พ.ศ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาการเมืองการปกครองสำหรับนักบริหารใน พ.ศ.2543 ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคลำพูนเปิดโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.)  ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

3 คณะที่เปิดสอน วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ ได้มีการประกาศใช้ "พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ " ทำให้สถาบันราชภัฏลำปางปรับ เปลี่ยนฐานะเป็น"มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง"(Lampang Rajabhat University) ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีระดับปริญญาโทและระดับประกาศนีย์ บัตรบัณฑิตในสาขาวิชาการศึกษา , สาขาวิชาศิลปศาสตร์ , สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ , สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาการบัญชี โดยมี ส่วนราชการคือ     -   คณะครุศาสตร์ -   คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร -   คณะวิทยาการจัดการ -   คณะวิทยาศาสตร์ -   คณะเทคโนโลยีการเกษตร -   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4 สัญลักษณ์เป็นรูปวงรี 2 วง ระหว่างวงรี ส่วนบนเขียนเป็นตัวอักษรภาษาไทยว่า"มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง" ส่วนล่างเขียนเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษว่า LAMPANG RAJABHAT UNIVERSITY ภายในวงรีด้านในมีตราเป็นรูปพระราชลัญจกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ รอบวงจักรมีรัศมีมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรชั้นตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศแปลความหมายว่าทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน

5 ความหมายของสีต่างๆ สีน้ำเงิน
แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิดและพระราชทานนาม "มหาวิทยาลัยราชภัฏ" สีเขียว แทนค่า แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๔๑ แห่ง ในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม สีทอง แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา สีส้ม แทนค่า ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลใน ๔๑ สถาบัน สีขาว แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

6 คติธรรมประจำมหาวิทยาลัย
คติธรรมประจำมหาวิทยาลัย : วิริเยน ทุกข มจเจติ หมายถึง ล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร

7 สีประจำมหาวิทยาลัย สีประจำมหาวิทยาลัย  : สีแดงเลือดหมู และสีเขียว หมายถึง ความกล้าหาญที่จะใช้ความคิดสติปัญญา และความงอกงามแห่งปัญญา

8 พระพุทรูปและดอกประจำมหาวทยาลัย
พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย : พระพุทธพิทยาจารย์ ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย : ดอกกาซะลอง

9 วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ปรัชญา วิสัยทัศน์      ปรัชญา:: "มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจะเป็น "มหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาค และเป็นที่พึ่งทางปัญญาของปวงชน"

10 พันธกิจ     พันธกิจ::มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกำหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ ดังนี้   1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและความผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน  เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำทางศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสำนึกเพื่อประชาธิปไตยคุณธรรม  จริยธรรมและความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม  5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู และบุคลาการทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม  กับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ ของคนในท้องถิ่น   8. การแสวงหาแนวทาง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนศึกษา  วิจัยส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น


ดาวน์โหลด ppt ประวัตติความเป็นมา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีชื่อเดิมว่า "วิทยาลัยครูลำปาง"  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2514 ตั้งอยู่เลขที่ 119  ถนนลำปาง - แม่ทะ  บ้านหนองหัวหงอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google