งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย เด็กชายภูมิพิพัฒน์ บัวหลวง  Information Technology หรือ IT คือ การประยุกต์ความรู้ทาง วิทยาศาสตร์มาใช้ในระบบสารสนเทศ ตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บ ประมวลผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย เด็กชายภูมิพิพัฒน์ บัวหลวง  Information Technology หรือ IT คือ การประยุกต์ความรู้ทาง วิทยาศาสตร์มาใช้ในระบบสารสนเทศ ตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บ ประมวลผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โดย เด็กชายภูมิพิพัฒน์ บัวหลวง

3

4  Information Technology หรือ IT คือ การประยุกต์ความรู้ทาง วิทยาศาสตร์มาใช้ในระบบสารสนเทศ ตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บ ประมวลผล และการเผยแพร่สารสนเทศ เพื่อช่วยให้ได้ สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ โดย เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจประกอบด้วย 1. เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมต่างๆ รวมทั้ง ซอฟท์แวร์ทั้งแบบสำเร็จรูปและแบบพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในงาน เฉพาะด้าน ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้จัดเป็นเครื่องมือทันสมัย และใช้ เทคโนโลยีระดับสูง (High Technology) 2. กระบวนการในการนำอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ข้างต้น มาใช้งาน เพื่อรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล และแสดงผลลัพธ์เป็น สารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป เช่น การจัดเก็บข้อมูลในลักษณะของฐานข้อมูล

5  ชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับสารสนเทศ ต่างๆ มากมาย การอยู่รวมกันเป็นสังคมของมนุษย์ ทำให้ต้อง เสียเวลาในการสื่อสารถึงกัน ต้องติดต่อและทำงาน หลายสิ่งหลายอย่างร่วมกันสมองของเราต้องจดจำ สิ่งต่างๆ ไว้มากมาย ต้องจดจำรายชื่อผู้ที่เราเกี่ยวข้องด้วย จดจำข้อมูล ต่างๆ ไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในภายหลัง สังคมจึง ต้องการความเป็นระบบ ที่มีรูปแบบชัดเจน เช่น การกำหนดเลขบ้าน ชื่อถนน อำเภอ จังหวัด ทำให้สามารถติดต่อส่งจดหมายถึง กันได้ เลขบ้าน เป็นสารสนเทศอย่างหนึ่งที่ใช้งานกันอยู่

6

7 โทษของการ ใช้เทคโนโลยี 1.) กินไฟ ขึ้นกับขนาดจอและขนาดเครื่อง รวมถึง ระยะเวลาที่เปิดใช้งาน นอกจากนี้ละแวกไหนไฟดับ บ่ออาจใช้คอมพิวเตอร์ลำบาก เพราะระหว่างใช้งาน เกิดไฟดับจะเกิดการกระชากไฟในเครื่องทำให้ เสียหายได้ 2.) ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยอยู่เสมอทั้งอุปกรณ์ และโปรแกรม เพราะอาจจะมีผลต่อการทำงาน บางอย่างที่ต้องการความทัน สมัยและเข้ากันได้กับ ระบบอื่นๆ การปรับเปลี่ยนแต่ละครั้งต้องเสีย ค่าใช้จ่าย


ดาวน์โหลด ppt โดย เด็กชายภูมิพิพัฒน์ บัวหลวง  Information Technology หรือ IT คือ การประยุกต์ความรู้ทาง วิทยาศาสตร์มาใช้ในระบบสารสนเทศ ตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บ ประมวลผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google