งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เศรษฐกิจ พอเพียง ด. ช. วุฒิภัทร พูนดี ด. ช. ยศวรรธน์ อรรถีโภค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เศรษฐกิจ พอเพียง ด. ช. วุฒิภัทร พูนดี ด. ช. ยศวรรธน์ อรรถีโภค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เศรษฐกิจ พอเพียง ด. ช. วุฒิภัทร พูนดี ด. ช. ยศวรรธน์ อรรถีโภค

2 เศรษฐกิจ พอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำรงชีวิต ที่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำรัสแก่ชาวไทยนับตั้งแต่ปี พ. ศ. 2517 เป็นต้นมา [1][2] และถูกพูดถึงอย่างชัดเจนในวันที่ 4 ธันวาคม พ. ศ. 2540 เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้สามารถดำรง อยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ [3]ปรัชญาพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ. ศ. 2517 [1][2]ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยโลกาภิวัตน์ [3] เศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทต่อการกำหนดอุดมการณ์การพัฒนาของประเทศ โดยปัญญาชนในสังคมไทยหลายท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็น อย่างเช่น ศ. นพ. ประเวศ วะสี, ศ. เสน่ห์ จามริก, ศ. อภิชัย พันธเสน, และศ. ฉัตรทิพย์ นาถ สุภา โดยเชื่อมโยงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งเคย ถูกเสนอมาก่อนหน้าโดยองค์กรพัฒนาเอกชนจำนวนหนึ่งนับตั้งแต่พุทธ ทศวรรษ 2520 และได้ช่วยให้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่รู้จักอย่าง กว้างขวางในสังคมไทย ศ. นพ. ประเวศ วะสี ศ. เสน่ห์ จามริก ศ. อภิชัย พันธเสนศ. ฉัตรทิพย์ นาถ สุภาวัฒนธรรมชุมชนองค์กรพัฒนาเอกชน

3 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในทางเศรษฐกิจและสาขาอื่น ๆ มาร่วมกันประมวล และกลั่นกรองพระราชดำรัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบรรจุใน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 [3][4] และได้จัดทำ เป็นบทความเรื่อง " ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง " และได้นำความ กราบบังคลทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย เมื่อ วันที่ 22 ตุลาคม พ. ศ. 2542 โดยทรงพระกรุณาปรับปรุงแก้ไข พระราชทานและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมรา ชานุญาตให้นำบทความที่ทรงแก้ไขแล้วไปเผยแพร่ เพื่อเป็นแนวทาง ปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป เมื่อ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ. ศ. 2542 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ [3][4]

4 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ได้รับการเชิดชูเป็นอย่างสูง จากองค์การสหประชาชาติ ว่าเป็นปรัชญาที่มีประโยชน์ต่อ ประเทศไทยและนานาประเทศ [5] และสนับสนุนให้ประเทศ สมาชิกยึดเป็นแนวทางสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน [6] โดยมี นักวิชาการและนักเศรษฐศาสตร์หลายคนเห็นด้วยกับ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แต่ในขณะเดียวกัน บางสื่อได้ มีการตั้งคำถามถึงการยกย่องขององค์การสหประชาชาติ รวมทั้งความน่าเชื่อถือของรายงานศึกษาและท่าทีของ องค์การองค์การสหประชาชาติ [5] [6]

5


ดาวน์โหลด ppt เศรษฐกิจ พอเพียง ด. ช. วุฒิภัทร พูนดี ด. ช. ยศวรรธน์ อรรถีโภค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google