งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงาน เลขานุการกรม ๑. งบบริหารฯ ภูมิภาค ๑๒๑, ๑๕๘, ๗๐๐.- ๒. งบส่วนกลาง ๑๐, ๓๐๘, ๒๐๐.- รวม ๑๓๑, ๔๖๖, ๙๐๐.-

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงาน เลขานุการกรม ๑. งบบริหารฯ ภูมิภาค ๑๒๑, ๑๕๘, ๗๐๐.- ๒. งบส่วนกลาง ๑๐, ๓๐๘, ๒๐๐.- รวม ๑๓๑, ๔๖๖, ๙๐๐.-"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงาน เลขานุการกรม ๑. งบบริหารฯ ภูมิภาค ๑๒๑, ๑๕๘, ๗๐๐.- ๒. งบส่วนกลาง ๑๐, ๓๐๘, ๒๐๐.- รวม ๑๓๑, ๔๖๖, ๙๐๐.-

2 งบบริหารฯภูมิภาค ๑๒๑, ๑๕๘, ๗๐๐.- ๑. กิจกรรมพัฒนาปรุงพันธุ์ สัตว์ ๑๒, ๗๐๓, ๐๐๐.- ๒. กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัด และชันสูตรโรคสัตว์ ๔๗, ๐๐๓, ๐๐๐.- ๓. กิจกรรมป้องกันแก้ไขและ เตรียมความพร้อม รับปัญหาโรคไข้หวัดนก ๖๑, ๔๕๒, ๗๐๐.-

3 แยกตามรายการ ๑๒๑, ๑๕๘, ๗๐๐.- ๑. งบบุคลากร ๕, ๙๘๕, ๕๐๐ ๒. ค่าตอบแทนค่าใช้สอยและค่า วัสดุ ๑๑๕, ๑๗๓, ๒๐๐ ๒. ๑ ค่าตอบแทน ( ๕๐, ๙๙๔, ๐๐๐ ) ๒. ๒ ค่าใช้สอย ( ๓๘, ๑๖๖, ๖๐๐ ) ๒. ๓ ค่าวัสดุ ( ๒๖, ๐๑๒, ๖๐๐ )

4 การบริหารงบ ภูมิภาคฯ สลก. เงินบริหารฯ กรมปศุสัตว์ ๑๓, ๘๒๐, ๗๘๐.- โอนจัดสรรภูมิภาค ๑๐๓, ๗๒๓, ๕๙๐.- สำรองภูมิภาคระหว่างปี ๓, ๖๐๔, ๓๓๐.-

5 เงินสำรองโอนภูมิภาค ๓, ๖๐๔, ๓๓๐.- ค่าเช่าบ้าน ๑, ๘๗๐, ๐๐๐ จ้างเหมาบริการ ๖๒๓, ๐๓๐ เงินสมทบประกันสังคม ๑๑, ๔๘๐ กรณีเร่งด่วนหรือจำเป็น ๑, ๐๙๙, ๘๒๐

6 งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ กับแผนงานปี 56 ค่าจ้างเหมาบริการ ๑๑, ๔๑๒, ๗๐๐.- บาท ( รปภ. / ทำความสะอาด / ขับ รถยนต์ ) ๑ ) จ้างต่อเนื่อง ๒๕๕๕ = ๑๐, ๒๗๒, ๗๐๐ ๒ ) จ้างทดแทนเกษียณ ๒๕๕๕ = ๑, ๑๔๐, ๐๐๐

7 หลักเกณฑ์การ พิจารณาจัดสรรงบ ค่าเบี้ยเลี้ยงฯ ตามจำนวน ข้าราชการ x ๑, ๔๐๐ ค่าซ่อมแซมยานพานะ ตาม จำนวนรถยนต์ x ๕, ๐๐๐ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เขต / จังหวัด = ๑๘, ๐๐๐ + อำเภอละ ๑, ๘๐๐ ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เขต / จังหวัด = ๒๐, ๐๐๐ + อำเภอละ ๒, ๐๐๐

8 หลักเกณฑ์ฯ วัสดุสำนักงาน เขต / จังหวัด = ๘, ๐๐๐ บาท + อำเภอละ ๘๐๐ บาท วัสดุงานบ้านงานครัว เขต / จังหวัด = ๕, ๐๐๐ บาท + อำเภอละ ๕๐๐ บาท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เขต / จังหวัด = ๑๔, ๐๐๐ บาท + อำเภอละ ๑๔, ๐๐๐ บาท

9 หลักเกณฑ์ฯ วัสดุคอมพิวเตอร์ เขต / จังหวัด = ๖๐๐ บาท + อำเภอ = ๖๐๐ บาท ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt สำนักงาน เลขานุการกรม ๑. งบบริหารฯ ภูมิภาค ๑๒๑, ๑๕๘, ๗๐๐.- ๒. งบส่วนกลาง ๑๐, ๓๐๘, ๒๐๐.- รวม ๑๓๑, ๔๖๖, ๙๐๐.-

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google