งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานเลขานุการกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานเลขานุการกรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานเลขานุการกรม
๑. งบบริหารฯ ภูมิภาค ๑๒๑,๑๕๘,๗๐๐.- ๒. งบส่วนกลาง ๑๐,๓๐๘,๒๐๐.- รวม ๑๓๑,๔๖๖,๙๐๐.-

2 งบบริหารฯภูมิภาค ๑๒๑,๑๕๘,๗๐๐.- ๑. กิจกรรมพัฒนาปรุงพันธุ์สัตว์ ๑๒,๗๐๓,๐๐๐.- ๒. กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัด และชันสูตรโรคสัตว์ ๔๗,๐๐๓,๐๐๐.- ๓. กิจกรรมป้องกันแก้ไขและเตรียมความพร้อม รับปัญหาโรคไข้หวัดนก ๖๑,๔๕๒,๗๐๐.-

3 แยกตามรายการ ๑๒๑,๑๕๘,๗๐๐.- ๑. งบบุคลากร ๕,๙๘๕,๕๐๐
แยกตามรายการ ๑๒๑,๑๕๘,๗๐๐.- ๑. งบบุคลากร ๕,๙๘๕,๕๐๐ ๒. ค่าตอบแทนค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ๑๑๕,๑๗๓,๒๐๐ ๒.๑ ค่าตอบแทน (๕๐,๙๙๔,๐๐๐) ๒.๒ ค่าใช้สอย (๓๘,๑๖๖,๖๐๐) ๒.๓ ค่าวัสดุ (๒๖,๐๑๒,๖๐๐)

4 การบริหารงบภูมิภาคฯ สลก.
เงินบริหารฯ กรมปศุสัตว์ ๑๓,๘๒๐,๗๘๐.- โอนจัดสรรภูมิภาค ๑๐๓,๗๒๓,๕๙๐.- สำรองภูมิภาคระหว่างปี ๓,๖๐๔,๓๓๐.-

5 เงินสำรองโอนภูมิภาค ๓,๖๐๔,๓๓๐.-
ค่าเช่าบ้าน ๑,๘๗๐,๐๐๐ จ้างเหมาบริการ ๖๒๓,๐๓๐ เงินสมทบประกันสังคม ๑๑,๔๘๐ กรณีเร่งด่วนหรือจำเป็น ๑,๐๙๙,๘๒๐

6 งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอกับแผนงานปี 56
ค่าจ้างเหมาบริการ ๑๑,๔๑๒,๗๐๐.-บาท (รปภ. /ทำความสะอาด /ขับรถยนต์) ๑) จ้างต่อเนื่อง ๒๕๕๕ = ๑๐,๒๗๒,๗๐๐ ๒) จ้างทดแทนเกษียณ ๒๕๕๕ = ๑,๑๔๐,๐๐๐

7 หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรงบ
ค่าเบี้ยเลี้ยงฯ ตามจำนวนข้าราชการ x ๑,๔๐๐ ค่าซ่อมแซมยานพานะ ตามจำนวนรถยนต์ x ๕,๐๐๐ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เขต /จังหวัด = ๑๘,๐๐๐ + อำเภอละ ๑,๘๐๐ ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เขต /จังหวัด = ๒๐,๐๐๐ + อำเภอละ ๒,๐๐๐

8 หลักเกณฑ์ฯ วัสดุสำนักงาน เขต /จังหวัด = ๘,๐๐๐ บาท + อำเภอละ ๘๐๐ บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เขต /จังหวัด = ๕,๐๐๐ บาท + อำเภอละ ๕๐๐ บาท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เขต /จังหวัด = ๑๔,๐๐๐ บาท + อำเภอละ ๑๔,๐๐๐ บาท

9 หลักเกณฑ์ฯ วัสดุคอมพิวเตอร์ เขต /จังหวัด = ๖๐๐ บาท + อำเภอ = ๖๐๐ บาท
ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานเลขานุการกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google