งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาราชบุรีฝั่ง ซ้าย โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษา ๑๑ โครงการ ในเขตสำนักชลประทานที่ ๑๓.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาราชบุรีฝั่ง ซ้าย โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษา ๑๑ โครงการ ในเขตสำนักชลประทานที่ ๑๓."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาราชบุรีฝั่ง ซ้าย โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษา ๑๑ โครงการ ในเขตสำนักชลประทานที่ ๑๓

3 โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาราชบุรี ฝั่งซ้าย หัวงานโครงการ

4 เขื่อนแม่ กลอง

5 เขื่อนวชิรา ลงกรณ์ เขื่อนศรี นครินทร์ ความจุ ๘, ๘๖๐ ล้าน ลบ. ม. ใช้การ ๕, ๘๔๘ ล้าน ลบ. ม. ความจุ ๑๗, ๗๔๕ ล้าน ลบ. ม. ใช้การ ๗, ๘๔๐ ล้าน ลบ. ม. เขื่อนแม่ กลอง แม่น้ำแม่ กลอง คลองส่งน้ำสาย ใหญ่ฝั่งซ้าย กำแพง แสน ลบ. ม./ วินาที นครป ฐม ลบ. ม./ วินาที นคร ชุม ลบ. ม./ วินาที ราชบุรี ฝั่งซ้าย ๕ - ๑๕ ลบ. ม./ วิ

6 คลองสายใหญ่ ฝั่งซ้าย ยาว ๑๘. ๑๗๗ กม. คลอง 11 ซ้าย ยาว ๑๒. ๐๒๐ กม. คลอง 1 ซ้าย -11 ซ้าย ยาว ๑. ๙๑๓ กม. คลอง 12 ซ้าย ยาว ๑๗. ๕๒๐ กม. คลอง 1 ซ้าย -12 ซ้าย ยาว ๘. ๘๒๐ กม. คลอง 1 ขวา -1 ซ้าย -12 ซ้าย ยาว ๖. ๒๐๐ กม. คล อ ง 3 ขวา -12 ซ้าย ยาว ๕. ๓๒๐ กม. คลอง 1 ขวา -3 ขวา -12 ซ้าย ยาว ๖. ๑๔๐ กม. คลอง 2 ขวา -12 ซ้าย ยาว ๖. ๑๒๐ กม. คลอง 1 ขวา -12 ซ้าย ยาว ๔. ๔๒๐ กม. คลองส่งน้ำ ชลประทาน คลองดำเนิน สะดวก แม่น้ำแม่ กลอง แผนที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ราชบุรีฝั่งซ้าย

7 คลองระบายน้ำ ตาคต - ดำเนินสะดวก ยาว ๓๔. ๕๐๐ กม. คลองระบายน้ำ 1 ซ้าย ตาคต - ดำเนินสะดวก ยาว ๒. ๖๐๐ กม. คลองระบายน้ำ 1 ขวา ตาคต - ดำเนินสะดวก ยาว ๘. ๗๕๐๐ กม. คลองระบายน้ำ ขุด ลัดราชบุรี ยาว ๑๖. ๐๐๐ กม. คลองระบาย น้ำ บางป่า ยาว ๒๒. ๗๐๐ กม. คลองระบายน้ำ 1 ซ้าย บางป่า ยาว ๗. ๔๕๐ กม. คลองระบายน้ำ 2 ซ้าย บางป่า ยาว ๖. ๘๐๐ กม. คลองระบายน้ำ ชลประทาน แม่น้ำแม่ กลอง คลองดำเนิน สะดวก คลองแพงพวย คลอง ลาด คลองรางเตาอิฐ ยาว ๓. ๔๐๐ กม.

8 คลองดำเนิน สะดวก แม่น้ำแม่ กลอง พื้นที่ส่งระบบน้ำนอง ๑๓๕, ๐๐๐ ไร่ พื้นที่ส่งน้ำโดยแรงโน้มถ่วง ๑๒๓, ๐๐๐ ไร่ พื้นที่ชลประทาน ๒๕๘, ๐๐๐ ไร่

9 โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาราชบุรี ฝั่งซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและ บำรุงรักษาที่ ๑ พื้นที่ชลประทาน ๑๑๒, ๐๐๐ ไร่ ฝ่ายส่งน้ำและ บำรุงรักษาที่ ๒ พื้นที่ชลประทาน ๑๔๖, ๐๐๐ ไร่

10 พื้นที่ชลประทาน ๒๕๘, ๐๐๐ ไร่ ( พื้นที่ทั้งหมด ๓๑๐, ๐๐๐ ไร่ ) ข้าว ๕๗, ๕๑๘ ไร่ = ๒๒. ๒๙ % ไม้ยืนต้น ๔, ๘๐๐ ไร่ = ๑. ๘๖ % พืชไร่ + พืชผัก ๗, ๕๐๐ ไร่ = ๒. ๙๑ % อ้อย ๔, ๖๘๐ ไร่ = ๑. ๘๑ % กุ้ง + ปลา ๑๓, ๓๑๐ ไร่ = ๕. ๑๖ % สวนผัก + สวนผลไม้ ๑๓๐, ๖๔๐ ไร่ = ๕๐. ๖๔ % + ไม้ดอกไม้ประดับ อื่นๆ ๓๙, ๕๕๒ ไร่ = ๑๕. ๓๓ % ใช้น้ำตลอดปี จำนวน ๓๔๘ ล้านลูกบาศก์ เมตร ฤดูฝน จำนวน ๑๕๙ ล้านลูกบาศก์ เมตร ฤดูแล้ง จำนวน ๑๘๙ ล้านลูกบาศก์ เมตร

11 ๑.จังหวัดราชบุรี อ. ดำเนินสะดวก ๙๘, ๑๘๑ ไร่ อ. โพธาราม ๗๒, ๔๒๐ ไร่ อ. เมือง ๔๖, ๑๔๔ ไร่ อ. บางแพ ๓๙, ๗๕๑ ไร่ อ. บ้านโป่ง ๑๒๓ ไร่ ๒.จังหวัดสมุทรสงคราม อ. บางคนที ๑, ๓๘๑ ไร่ พื้นที่ชลประทานอยู่ ในเขตปกครอง รวมพื้นที่ชลประทาน ๒๕๘, ๐๐๐ ไร่

12 งบประมาณปี ๒๕๕๖ เงินเดือน ( ๙๓ คน ) ๒๐, ๒๑๙, ๗๐๐ บาท งบดำเนินงาน ๑, ๗๘๒, ๗๒๐ บาท งบลงทุน ( อนุมัติแผนแล้ว ) ๑๑, ๕๗๐, ๖๐๐ บาท ผลผลิตทางการเกษตรปีที่ผ่านมามีมูลค่า ประมาณ ๗, ๙๕๐ ล้านบาท

13 เปอร์เซ็นการ เบิกจ่าย กราฟแสดงแผนการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี 2556 เดือ น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ราชบุรีฝั่งซ้าย

14 ข้าราชการ ๗ คน ( ขาด ฝสบ. คบ. ๒ ) ลูกจ้างประจำ ๘๕ คน ( เกษียณปี ๒๕๕๖ = ๖ คน ) พนักงานข้าราชการ ๑ คน อายุเฉลี่ยเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ๕๑. ๒๗ ปี อัตรากำลัง ผอ. คบ. ฝวศ. คบ. บท. คบ. ฝจน. คบ. ฝช ก. คบ. ฝสบ. คบ. ๑ ฝสบ. คบ. ๒ นายมนัส สุดพวง น. ส. พัทธนันท์ เปี่ยมทรัพย์ นายพันธุ์เทพ โก มารกุล ณ นคร นายรุ่งโรจน์ พึ่ง อ่อน นายสำเริง รอด วัณโณ นายชาตรี นิล ศรี นายรุ่งโรจน์ พึ่ง อ่อน

15 ปัญหาอุปสรรค ๑.ปัญหาการระบายน้ำ ( ปัญหาซ้ำซาก ) - ความเป็นตัวตนของ อปท. - ทางน้ำธรรมชาติถูกบุกรุก ( รวมทั้งทางน้ำ ชลประทานถูกกลบด้วย ) - ทางน้ำชลประทาน ( คลองระบายน้ำ ) ยังไม่มี ประสิทธิภาพในการรองรับการ ระบายน้ำเท่าที่ควร วัชพืช ดินเขิน - จากสาเหตุข้างต้น ทำให้มีการสูบน้ำใส่ คลองส่งน้ำ ผลกระทบเกิดน้ำเสียในคลองส่งน้ำ

16 แนวทางการแก้ไขปัญหา ปัญหาการระบายน้ำ - ทำความเข้าใจกับ อปท. และฝ่ายปกครอง ให้ทราบถึงอำนาจหน้าที่ของ แต่ละฝ่าย, ฟื้นฟูสภาพคลองให้กลับมา เหมือนเดิม - กรณีสูบน้ำลงทางน้ำชลประทาน มี คณะกรรมการควบคุมการสูบน้ำ - ต้องทำให้คลองระบายน้ำ ( ทางน้ำ ชลประทาน ) มีความพร้อมที่จะ รองรับน้ำจากคลองธรรมชาติของ อปท. เพื่อระบายน้ำสู่แม่น้ำแม่กลอง ( ต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณ กำจัดวัชพืชและขุดลอกจาก สำนักชลประทานที่ ๑๓ )

17 ขอขอบคุณ ทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาราชบุรีฝั่ง ซ้าย โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษา ๑๑ โครงการ ในเขตสำนักชลประทานที่ ๑๓.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google