งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย
ภูมิใจนำเสนอ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย สำนักชลประทานที่ ๑๓ กรมชลประทาน ที่ตั้ง ๗๖ หมู่ที่ ๘ ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี Tel. ๐ - ๓๒๒๓ – ๓๓๑๓ Fax. ๐ - ๓๒๓๕ - ๙๖๗๗

2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ๑๑ โครงการ ในเขตสำนักชลประทานที่ ๑๓ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย

3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย
หัวงานโครงการ

4 คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย
เขื่อนแม่กลอง

5 คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย เขื่อนแม่กลอง ลบ.ม./วินาที
เขื่อนวชิราลงกรณ์ เขื่อนศรีนครินทร์ ความจุ ๘,๘๖๐ ล้าน ลบ.ม. ใช้การ ๕,๘๔๘ ล้าน ลบ.ม. ความจุ ๑๗,๗๔๕ ล้าน ลบ.ม. ใช้การ ๗,๘๔๐ ล้าน ลบ.ม. คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย เขื่อนแม่กลอง กำแพงแสน ลบ.ม./วินาที นครปฐม ลบ.ม./วินาที แม่น้ำแม่กลอง นครชุม ลบ.ม./วินาที ราชบุรีฝั่งซ้าย ๕-๑๕ ลบ.ม./วิ

6 คลองส่งน้ำชลประทาน แม่น้ำแม่กลอง
แผนที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำชลประทาน คลอง 11ซ้าย ยาว ๑๒.๐๒๐ กม. คลอง 1ซ้าย-11ซ้าย ยาว ๑.๙๑๓ กม. แม่น้ำแม่กลอง คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย ยาว ๑๘.๑๗๗ กม. คลอง 1ซ้าย-12ซ้าย ยาว ๘.๘๒๐ กม. คลอง 1ขวา-1ซ้าย-12ซ้าย ยาว ๖.๒๐๐ กม. คลอง 1ขวา-12ซ้าย ยาว ๔.๔๒๐ กม. คลอง 12ซ้าย ยาว ๑๗.๕๒๐ กม. คล อ ง 3ขวา-12ซ้าย ยาว ๕.๓๒๐ กม. คลอง 2ขวา-12ซ้าย ยาว ๖.๑๒๐ กม. คลอง 1ขวา-3ขวา-12ซ้าย ยาว ๖.๑๔๐ กม. คลองดำเนินสะดวก

7 คลองระบายน้ำชลประทาน
คลองระบายน้ำ 1ขวา ตาคต-ดำเนินสะดวก ยาว ๘.๗๕๐๐ กม. คลองระบายน้ำ 1ซ้าย ตาคต-ดำเนินสะดวก ยาว ๒.๖๐๐ กม. แม่น้ำแม่กลอง คลองระบายน้ำ ตาคต-ดำเนินสะดวก ยาว ๓๔.๕๐๐ กม. คลองรางเตาอิฐ ยาว ๓.๔๐๐ กม. คลองระบายน้ำ 2ซ้าย บางป่า ยาว ๖.๘๐๐ กม. คลองระบายน้ำ บางป่า ยาว ๒๒.๗๐๐ กม. คลองดำเนินสะดวก คลองระบายน้ำ ขุดลัดราชบุรี ยาว ๑๖.๐๐๐ กม. คลองระบายน้ำ 1ซ้าย บางป่า ยาว ๗.๔๕๐ กม. คลองแพงพวย คลองลาด

8 แม่น้ำแม่กลอง พื้นที่ชลประทาน๒๕๘,๐๐๐ ไร่
พื้นที่ส่งน้ำโดยแรงโน้มถ่วง๑๒๓,๐๐๐ ไร่ แม่น้ำแม่กลอง พื้นที่ส่งระบบน้ำนอง ๑๓๕,๐๐๐ ไร่ คลองดำเนินสะดวก

9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ พื้นที่ชลประทาน ๑๔๖,๐๐๐ ไร่ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑ พื้นที่ชลประทาน ๑๑๒,๐๐๐ ไร่

10 พื้นที่ชลประทาน ๒๕๘,๐๐๐ ไร่ (พื้นที่ทั้งหมด ๓๑๐,๐๐๐ ไร่)
ข้าว ๕๗,๕๑๘ ไร่ = ๒๒.๒๙ % ไม้ยืนต้น ๔,๘๐๐ ไร่ = ๑.๘๖ % พืชไร่+พืชผัก ๗,๕๐๐ ไร่ = ๒.๙๑ % อ้อย ๔,๖๘๐ ไร่ = ๑.๘๑ % กุ้ง+ปลา ๑๓,๓๑๐ ไร่ = ๕.๑๖ % สวนผัก+สวนผลไม้ ๑๓๐,๖๔๐ ไร่ = ๕๐.๖๔ % +ไม้ดอกไม้ประดับ อื่นๆ ๓๙,๕๕๒ ไร่ = ๑๕.๓๓ % ใช้น้ำตลอดปี จำนวน ๓๔๘ ล้านลูกบาศก์เมตร ฤดูฝน จำนวน ๑๕๙ ล้านลูกบาศก์เมตร ฤดูแล้ง จำนวน ๑๘๙ ล้านลูกบาศก์เมตร

11 พื้นที่ชลประทานอยู่ในเขตปกครอง
จังหวัดราชบุรี อ.ดำเนินสะดวก ๙๘,๑๘๑ ไร่ อ.โพธาราม ๗๒,๔๒๐ ไร่ อ.เมือง ๔๖,๑๔๔ ไร่ อ.บางแพ ๓๙,๗๕๑ ไร่ อ.บ้านโป่ง ๑๒๓ ไร่ จังหวัดสมุทรสงคราม อ.บางคนที ๑,๓๘๑ ไร่ รวมพื้นที่ชลประทาน ๒๕๘,๐๐๐ ไร่

12 งบประมาณปี ๒๕๕๖ เงินเดือน (๙๓ คน) ๒๐,๒๑๙,๗๐๐ บาท
งบประมาณปี ๒๕๕๖ เงินเดือน (๙๓ คน) ๒๐,๒๑๙,๗๐๐ บาท งบดำเนินงาน ๑,๗๘๒,๗๒๐ บาท งบลงทุน (อนุมัติแผนแล้ว) ๑๑,๕๗๐,๖๐๐ บาท ผลผลิตทางการเกษตรปีที่ผ่านมามีมูลค่าประมาณ ๗,๙๕๐ ล้านบาท

13 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย
กราฟแสดงแผนการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี 2556 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย เปอร์เซ็นการเบิกจ่าย เดือน

14 อัตรากำลัง ข้าราชการ ๗ คน (ขาด ฝสบ.คบ.๒)
นายมนัส สุดพวง ผอ.คบ. น.ส.พัทธนันท์ เปี่ยมทรัพย์ นายพันธุ์เทพ โกมารกุล ณ นคร นายรุ่งโรจน์ พึ่งอ่อน นายสำเริง รอดวัณโณ นายชาตรี นิลศรี นายรุ่งโรจน์ พึ่งอ่อน บท.คบ. ฝวศ.คบ. ฝจน.คบ. ฝชก.คบ. ฝสบ.คบ.๑ ฝสบ.คบ.๒ ข้าราชการ ๗ คน (ขาด ฝสบ.คบ.๒) ลูกจ้างประจำ ๘๕ คน (เกษียณปี ๒๕๕๖ = ๖ คน) พนักงานข้าราชการ ๑ คน อายุเฉลี่ยเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ๕๑.๒๗ ปี

15 ปัญหาอุปสรรค ปัญหาการระบายน้ำ (ปัญหาซ้ำซาก) - ความเป็นตัวตนของ อปท.
- ทางน้ำธรรมชาติถูกบุกรุก (รวมทั้งทางน้ำชลประทานถูกกลบด้วย) - ทางน้ำชลประทาน (คลองระบายน้ำ) ยังไม่มีประสิทธิภาพในการรองรับการ ระบายน้ำเท่าที่ควร วัชพืช ดินเขิน - จากสาเหตุข้างต้น ทำให้มีการสูบน้ำใส่คลองส่งน้ำ ผลกระทบเกิดน้ำเสียในคลองส่งน้ำ

16 แนวทางการแก้ไขปัญหา ปัญหาการระบายน้ำ
- ทำความเข้าใจกับ อปท.และฝ่ายปกครอง ให้ทราบถึงอำนาจหน้าที่ของ แต่ละฝ่าย ,ฟื้นฟูสภาพคลองให้กลับมาเหมือนเดิม - กรณีสูบน้ำลงทางน้ำชลประทาน มีคณะกรรมการควบคุมการสูบน้ำ - ต้องทำให้คลองระบายน้ำ (ทางน้ำชลประทาน) มีความพร้อมที่จะ รองรับน้ำจากคลองธรรมชาติของ อปท. เพื่อระบายน้ำสู่แม่น้ำแม่กลอง (ต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณกำจัดวัชพืชและขุดลอกจาก สำนักชลประทานที่ ๑๓)

17 ขอขอบคุณทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google