งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการปฏิบัติงาน ปี 54 และแผนการดำเนินงาน ปี 55 สำนักเทคโนโลยีชีวภาพ การผลิตปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ จีระศักดิ์ พิพัฒ นพงศ์โสภณ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการปฏิบัติงาน ปี 54 และแผนการดำเนินงาน ปี 55 สำนักเทคโนโลยีชีวภาพ การผลิตปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ จีระศักดิ์ พิพัฒ นพงศ์โสภณ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผลการปฏิบัติงาน ปี 54 และแผนการดำเนินงาน ปี 55 สำนักเทคโนโลยีชีวภาพ การผลิตปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ จีระศักดิ์ พิพัฒ นพงศ์โสภณ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการ ผลิตปศุสัตว์ http://www.dld.go.th/biot ech/

3

4 ผลงานการปฏิบัติงาน ต. ค.- ก. ค.54 (83%) บริการผสมเทียมลูกเกิดจากการผสมเทียม รวมทั้งหมด ( คิดเป็น %) 8994 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ สระบุรี 8174 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ ชลบุรี 9386 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ นครราชสีมา 10096 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ ขอนแก่น 8493 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ เชียงใหม่ 94103 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ พิษณุโลก 7581 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ ราชบุรี 8794 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ สุราษฎร์ธานี 77101 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ สงขลา 101114 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ อุบลราชธานี 98113 ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสุกร 9890 แหล่งข้อมูล : รายงาน TLPS 01/08/2554

5 ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็ง ผลงานการปฏิบัติงาน ต. ค.- ก. ค.54 (83%) ชนิดสัตว์ แผนผลงาน คิดเป็น % รวม: 832,120 813,67898 โคนม 311,350 412,665133 โคเนื้อ 509,770 380,99375 แพะ 6,000 13,152219 สุกร 5,000 6,868137

6 กิจกรรมหลัก : พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สตว์ มี 4 กิจกรรมย่อย ชนิดสัตว์ 1. บริการผสม เทียม 2. ลูกเกิดจากการ ผสมเทียม ( จำนวนตัว ) โคนม 161,20096,720 โคเนื้อ 250,000150,000 กระบือ 10,5006,300 สุกร 5,00040,000 แพะ 2,0001,200 รวม 428,700294,220

7 1. จำนวนผสมเทียมแม่โคด้วยพันธุ์โคเนื้อ คุณภาพ จำนวน 100,000 แม่ 2. จำนวนลูกเกิดตัวผู้โคเนื้อคุณภาพดี จำนวน 30,000 ตัว ผลผลิต : พ่อพันธุ์โคนม ชั้นเลิศ ผลผลิต : พ่อโคพันธุ์ไทยแบล็คที่สามารถ ผลิตน้ำเชื้อเพื่อกระจายสู่เกษตรกร

8 14/09/57 โคเนื้อ เมื่อถึง วัยเจริญพันธุ์ ต้องผสม พันธุ์เพื่อจะได้ลูก ลูกสัตว์หากเกิดจากการผสมเทียมจะมีราคาสูงกว่าลูกสัตว์ที่ เกิดจากการใช้พ่อพันธุ์คุมฝูง ลูกสัตว์ที่เกิดจากการผสมเทียม มีมูลค่ามากกว่า ลูกผสม จริง ประมาณ 3,000 – 4,000 บาท ทำอย่างไร ให้เกษตรกรใช้บริการ ผสมเทียมมากขึ้น เจ้าหน้าที่ต้องทำงานเชิงรุก และภาครัฐมี การประชาสัมพันธ์มากยิ่งขึ้น

9 จัดตั้งกลุ่ม ผสมเทียมรายชนิดสัตว์เพี่อเจ้าหน้าที่มี เป้าหมายชัดเจนในการออกทำงาน ให้บริการเกษตรกร กลุ่มจะเกิดผลผลิตทั้งปริมาณ ( จำนวนลูกที่เกิด ) + คุณภาพ ( ลูกสัตว์พันธุ์ดีที่เกิด ) โครงการใหม่ ( โครงการเร่งรัดการผลิตโคเนื้อ คุณภาพด้วยวิธีการผสมเทียม ) ต้องการ 1 กลุ่มมีเกษตรกรไม่น้อยกว่า 25 รายหรือ มีโคเนื้อรับบริการผสมเทียมไม่น้อยกว่า 25 ตัว และ พันธุ์ที่เน้น คือ ชาร์โรเลย์, แองกัส

10 แม่โคเนื้อกับเป้าหมายผสม เทียม ปี 54

11 14/09/5711 1. เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิต โคเนื้อคุณภาพและเพิ่มรายได้ ให้กับเกษตรกรรายย่อยผู้เลี้ยง โคเนื้อ 2. เพื่อตอบสนองความต้องการ ของตลาดโคเนื้อคุณภาพที่ ขยายตัวอย่างรวดเร็ว 3. เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ผู้บริโภค ให้นิยมบริโภคเนื้อ คุณภาพเพิ่มขึ้น

12

13

14 ขอขอบคุณ และสวัสดี สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการ ผลิตปศุสัตว์ http://www.dld.go. th/biotech/


ดาวน์โหลด ppt ผลการปฏิบัติงาน ปี 54 และแผนการดำเนินงาน ปี 55 สำนักเทคโนโลยีชีวภาพ การผลิตปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ จีระศักดิ์ พิพัฒ นพงศ์โสภณ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google