งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

และแผนการดำเนินงาน ปี 55 สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "และแผนการดำเนินงาน ปี 55 สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 และแผนการดำเนินงาน ปี 55 สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
ผลการปฏิบัติงาน ปี 54 และแผนการดำเนินงาน ปี 55 สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

3 หัวข้อการนำเสนอ สรุปผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม ปีงบประมาณ ข้อมูลจาก TLPS แผนการดำเนินงานและเป้าหมาย ตามกิจกรรม ปีงบประมาณ 2555 โครงการใหม่ “โครงการเร่งรัดการผลิตโคเนื้อด้วย วิธีการผสมเทียม”

4 สรุปผลงานรายกิจกรรม ปี 54
ผลงานการปฏิบัติงาน ต.ค.-ก.ค.54 (83%) บริการผสมเทียม ลูกเกิดจากการผสมเทียม รวมทั้งหมด (คิดเป็น %) 89 94 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ สระบุรี 81 74 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ ชลบุรี 93 86 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ นครราชสีมา 100 96 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ ขอนแก่น 84 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ เชียงใหม่ 103 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ พิษณุโลก 75 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ ราชบุรี 87 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ สุราษฎร์ธานี 77 101 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ สงขลา 114 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ อุบลราชธานี 98 113 ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสุกร 90 แหล่งข้อมูล : รายงาน TLPS 01/08/2554

5 สรุปผลงานรายกิจกรรม ปี 54(ต่อ)
ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็ง ผลงานการปฏิบัติงาน ต.ค.-ก.ค.54 (83%) ชนิดสัตว์ แผน ผลงาน คิดเป็น % รวม: 832,120 813,678 98 โคนม 311,350 412,665 133 โคเนื้อ 509,770 380,993 75 แพะ 6,000 13,152 219 สุกร 5,000 6,868 137

6 2. ลูกเกิดจากการผสมเทียม
แผนการดำเนินงาน ปี 2555 กิจกรรมหลัก : พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สตว์ มี 4 กิจกรรมย่อย กิจกรรมย่อย : 1.ขยายพันธุ์สัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ชนิดสัตว์ 1. บริการผสมเทียม 2. ลูกเกิดจากการผสมเทียม (จำนวนตัว) โคนม 161,200 96,720 โคเนื้อ 250,000 150,000 กระบือ 10,500 6,300 สุกร 5,000 40,000 แพะ 2,000 1,200 รวม 428,700 294,220

7 แผนการดำเนินงาน ปี 2555 (ต่อ)
กิจกรรมย่อย : 2.เร่งรัดการผลิตโคเนื้อคุณภาพโดยวิธีการผสมเทียม 1. จำนวนผสมเทียมแม่โคด้วยพันธุ์โคเนื้อคุณภาพ จำนวน 100,000 แม่ 2. จำนวนลูกเกิดตัวผู้โคเนื้อคุณภาพดี จำนวน 30,000 ตัว กิจกรรมย่อย : 3.พ่อโคนมพันธุ์ทรอปิคอลโฮลสไตน์ ผลผลิต : พ่อพันธุ์โคนมชั้นเลิศ กิจกรรมย่อย : 4. สร้างพันธุ์โคเนื้อคุณภาพไทย-แบล็ค ผลผลิต :พ่อโคพันธุ์ไทยแบล็คที่สามารถผลิตน้ำเชื้อเพื่อกระจายสู่เกษตรกร

8 เมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์ต้องผสมพันธุ์เพื่อจะได้ลูก
โคเนื้อ เมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์ต้องผสมพันธุ์เพื่อจะได้ลูก ลูกสัตว์หากเกิดจากการผสมเทียมจะมีราคาสูงกว่าลูกสัตว์ที่เกิดจากการใช้พ่อพันธุ์คุมฝูง ลูกสัตว์ที่เกิดจากการผสมเทียมมีมูลค่ามากกว่าลูกผสมจริง ประมาณ 3,000 – 4,000 บาท ทำอย่างไรให้เกษตรกรใช้บริการผสมเทียมมากขึ้น เจ้าหน้าที่ต้องทำงานเชิงรุก และภาครัฐมีการประชาสัมพันธ์มากยิ่งขึ้น 04/04/60

9 โครงการใหม่(โครงการเร่งรัดการผลิตโคเนื้อคุณภาพด้วยวิธีการผสมเทียม)
จัดตั้งกลุ่มผสมเทียมรายชนิดสัตว์เพี่อเจ้าหน้าที่มีเป้าหมายชัดเจนในการออกทำงาน ให้บริการเกษตรกร กลุ่มจะเกิดผลผลิตทั้งปริมาณ(จำนวนลูกที่เกิด) + คุณภาพ (ลูกสัตว์พันธุ์ดีที่เกิด) โครงการใหม่(โครงการเร่งรัดการผลิตโคเนื้อคุณภาพด้วยวิธีการผสมเทียม) ต้องการ 1 กลุ่มมีเกษตรกรไม่น้อยกว่า 25 รายหรือ มีโคเนื้อรับบริการผสม เทียมไม่น้อยกว่า 25 ตัว และพันธุ์ที่เน้น คือ ชาร์โรเลย์, แองกัส

10 แม่โคเนื้อกับเป้าหมายผสมเทียม ปี 54
ศูนย์วิจัยฯ ของ สทป. แม่โคเนื้อวัยผสมพันธุ์ โคพื้นเมือง โคพันธุ์และโคลูกผสม โคพื้นเมือง+ลูกผสม เป้าหมาย 54 % ของแม่โครวม ยอดรวม : 977,482 526,562 1,504,044 254,885 16.9 ศูนย์วิจัยฯ สระบุรี 34,695 41,626 76,321 9,780 12.8 ศูนย์วิจัยฯ ชลบุรี 30,551 17,836 48,387 4,130 8.5 ศูนย์วิจัยฯ นครราชสีมา 162,139 86,336 248,475 28,300 11.4 ศูนย์วิจัยฯ ขอนแก่น 184,057 133,462 317,519 52,900 16.7 ศูนย์วิจัยฯ เชียงใหม่ 126,930 33,357 160,287 23,100 14.4 ศูนย์วิจัยฯ พิษณุโลก 62,321 45,098 107,419 23,170 21.6 ศูนย์วิจัยฯ ราชบุรี 87,216 80,434 167,650 23,450 14.0 ศูนย์วิจัยฯ สุราษฎร์ธานี 35,909 18,014 53,923 20,635 38.3 ศูนย์วิจัยฯ สงขลา 78,941 8,333 87,274 13,600 15.6 ศูนย์วิจัยฯ อุบลราชธานี 174,723 62,066 236,789 55,820 23.6

11 โครงการเร่งรัดการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง โดยวิธีการผสมเทียม
เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อยผู้เลี้ยงโคเนื้อ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดโคเนื้อคุณภาพที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติผู้บริโภค ให้นิยมบริโภคเนื้อคุณภาพเพิ่มขึ้น 04/04/60

12 ผสมเทียมแม่โคพื้นฐาน 100,000 แม่
เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2555 ผสมเทียมแม่โคพื้นฐาน 100,000 แม่ ลูกเกิดโคผู้ โคเนื้อคุณภาพดี 30,000 ตัว

13 เป้าหมายกลุ่มผู้รับประโยชน์
เกษตรกรกลุ่มผสมเทียมโคเนื้อคุณภาพ (ต้นน้ำ) เกษตรกรกลุ่มโคเตรียมขุน (กลางน้ำ) เกษตรกรกลุ่มโคขุน (ปลายน้ำ) ผู้ประกอบการเนื้อโคคุณภาพ ผู้บริโภคเนื้อโคคุณภาพ

14 สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
ขอขอบคุณ และสวัสดี สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์


ดาวน์โหลด ppt และแผนการดำเนินงาน ปี 55 สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google