งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการปฏิบัติงาน ปี 54 และแผนการดำเนินงาน ปี 55 สำนักเทคโนโลยีชีวภาพ การผลิตปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ จีระศักดิ์ พิพัฒ นพงศ์โสภณ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการปฏิบัติงาน ปี 54 และแผนการดำเนินงาน ปี 55 สำนักเทคโนโลยีชีวภาพ การผลิตปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ จีระศักดิ์ พิพัฒ นพงศ์โสภณ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผลการปฏิบัติงาน ปี 54 และแผนการดำเนินงาน ปี 55 สำนักเทคโนโลยีชีวภาพ การผลิตปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ จีระศักดิ์ พิพัฒ นพงศ์โสภณ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการ ผลิตปศุสัตว์ ech/

3

4 ผลงานการปฏิบัติงาน ต. ค.- ก. ค.54 (83%) บริการผสมเทียมลูกเกิดจากการผสมเทียม รวมทั้งหมด ( คิดเป็น %) 8994 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ สระบุรี 8174 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ ชลบุรี 9386 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ นครราชสีมา ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ ขอนแก่น 8493 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ เชียงใหม่ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ พิษณุโลก 7581 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ ราชบุรี 8794 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ สุราษฎร์ธานี ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ สงขลา ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ อุบลราชธานี ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสุกร 9890 แหล่งข้อมูล : รายงาน TLPS 01/08/2554

5 ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็ง ผลงานการปฏิบัติงาน ต. ค.- ก. ค.54 (83%) ชนิดสัตว์ แผนผลงาน คิดเป็น % รวม: 832, ,67898 โคนม 311, , โคเนื้อ 509, ,99375 แพะ 6,000 13, สุกร 5,000 6,868137

6 กิจกรรมหลัก : พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สตว์ มี 4 กิจกรรมย่อย ชนิดสัตว์ 1. บริการผสม เทียม 2. ลูกเกิดจากการ ผสมเทียม ( จำนวนตัว ) โคนม 161,20096,720 โคเนื้อ 250,000150,000 กระบือ 10,5006,300 สุกร 5,00040,000 แพะ 2,0001,200 รวม 428,700294,220

7 1. จำนวนผสมเทียมแม่โคด้วยพันธุ์โคเนื้อ คุณภาพ จำนวน 100,000 แม่ 2. จำนวนลูกเกิดตัวผู้โคเนื้อคุณภาพดี จำนวน 30,000 ตัว ผลผลิต : พ่อพันธุ์โคนม ชั้นเลิศ ผลผลิต : พ่อโคพันธุ์ไทยแบล็คที่สามารถ ผลิตน้ำเชื้อเพื่อกระจายสู่เกษตรกร

8 14/09/57 โคเนื้อ เมื่อถึง วัยเจริญพันธุ์ ต้องผสม พันธุ์เพื่อจะได้ลูก ลูกสัตว์หากเกิดจากการผสมเทียมจะมีราคาสูงกว่าลูกสัตว์ที่ เกิดจากการใช้พ่อพันธุ์คุมฝูง ลูกสัตว์ที่เกิดจากการผสมเทียม มีมูลค่ามากกว่า ลูกผสม จริง ประมาณ 3,000 – 4,000 บาท ทำอย่างไร ให้เกษตรกรใช้บริการ ผสมเทียมมากขึ้น เจ้าหน้าที่ต้องทำงานเชิงรุก และภาครัฐมี การประชาสัมพันธ์มากยิ่งขึ้น

9 จัดตั้งกลุ่ม ผสมเทียมรายชนิดสัตว์เพี่อเจ้าหน้าที่มี เป้าหมายชัดเจนในการออกทำงาน ให้บริการเกษตรกร กลุ่มจะเกิดผลผลิตทั้งปริมาณ ( จำนวนลูกที่เกิด ) + คุณภาพ ( ลูกสัตว์พันธุ์ดีที่เกิด ) โครงการใหม่ ( โครงการเร่งรัดการผลิตโคเนื้อ คุณภาพด้วยวิธีการผสมเทียม ) ต้องการ 1 กลุ่มมีเกษตรกรไม่น้อยกว่า 25 รายหรือ มีโคเนื้อรับบริการผสมเทียมไม่น้อยกว่า 25 ตัว และ พันธุ์ที่เน้น คือ ชาร์โรเลย์, แองกัส

10 แม่โคเนื้อกับเป้าหมายผสม เทียม ปี 54

11 14/09/ เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิต โคเนื้อคุณภาพและเพิ่มรายได้ ให้กับเกษตรกรรายย่อยผู้เลี้ยง โคเนื้อ 2. เพื่อตอบสนองความต้องการ ของตลาดโคเนื้อคุณภาพที่ ขยายตัวอย่างรวดเร็ว 3. เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ผู้บริโภค ให้นิยมบริโภคเนื้อ คุณภาพเพิ่มขึ้น

12

13

14 ขอขอบคุณ และสวัสดี สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการ ผลิตปศุสัตว์ th/biotech/


ดาวน์โหลด ppt ผลการปฏิบัติงาน ปี 54 และแผนการดำเนินงาน ปี 55 สำนักเทคโนโลยีชีวภาพ การผลิตปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ จีระศักดิ์ พิพัฒ นพงศ์โสภณ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google