งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมสัมมนา เรื่อง “ ชี้แจงแผนงานการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีสารสนเทศกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2557” วันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2556 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมสัมมนา เรื่อง “ ชี้แจงแผนงานการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีสารสนเทศกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2557” วันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2556 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมสัมมนา เรื่อง “ ชี้แจงแผนงานการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีสารสนเทศกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2557” วันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2556 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

2 ผลการดำเนินงานจำนวน ( จังหวัด ) ร้อยละ ยืนยันข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนด 23 จังหวัด 29.87 ยืนยันข้อมูลภายหลังระยะเวลาที่กำหนด 54 จังหวัด 70.13 ลำดับที่จังหวัดวันที่ยืนยันแบบ ฐปศ.10 1 ชุมพร 30 เม. ย. 2556 2 ยโสธร 14 พ. ค. 2556 3 สิงห์บุรี 29 พ. ค. 2556 4 ฉะเชิงเทรา 2 มิ. ย. 2556 5 สุพรรณบุรี, ตราด, น่าน, กาญจนบุรี, สตูล 9 มิ. ย. 2556

3 เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ มากกว่า 500 ตัว : มี จำนวน 61 ราย รวม 20 จังหวัด เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม มากกว่า 500 ตัว : มีจำนวน 11 ราย รวม 6 จังหวัด เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ มากกว่า 500 ตัว : มี จำนวน 2 ราย รวม 2 จังหวัด เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร มากกว่า 10,000 ตัว : มี จำนวน 136 ราย รวม 28 จังหวัด เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ มากกว่า 100,000 ตัว : มี จำนวน 570 ราย รวม 42 จังหวัด เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ด มากกว่า 100,000 ตัว : มี จำนวน 24 ราย รวม 7 จังหวัด เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ มากกว่า 500 ตัว : มี จำนวน 6 ราย รวม 6 จังหวัด เกษตรกรผู้เลี้ยงแกะ มากกว่า 500 ตัว : มี จำนวน 1 ราย รวม 1 จังหวัด เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ มากกว่า 500 ตัว : มี จำนวน 61 ราย รวม 20 จังหวัด เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม มากกว่า 500 ตัว : มีจำนวน 11 ราย รวม 6 จังหวัด เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ มากกว่า 500 ตัว : มี จำนวน 2 ราย รวม 2 จังหวัด เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร มากกว่า 10,000 ตัว : มี จำนวน 136 ราย รวม 28 จังหวัด เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ มากกว่า 100,000 ตัว : มี จำนวน 570 ราย รวม 42 จังหวัด เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ด มากกว่า 100,000 ตัว : มี จำนวน 24 ราย รวม 7 จังหวัด เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ มากกว่า 500 ตัว : มี จำนวน 6 ราย รวม 6 จังหวัด เกษตรกรผู้เลี้ยงแกะ มากกว่า 500 ตัว : มี จำนวน 1 ราย รวม 1 จังหวัด * บันทึกข้อมูลจำนวนสัตว์ผิดพลาด เช่น กรอกเลข “0” เกิน หรือกรอกตัวเลขซ้ำ * บันทึกข้อมูลสลับประเภท เช่น นำข้อมูลจำนวนไก่เนื้อ มา บันทึกในช่องไก่พื้นเมือง เป็นต้น * บันทึกข้อมูลสลับประเภท เช่น นำข้อมูลจำนวนไก่เนื้อ มา บันทึกในช่องไก่พื้นเมือง เป็นต้น * บันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน เช่น กรณีเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ หลายที่ บันทึกข้อมูลสถานที่ซ้ำซ้อน * บันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน เช่น กรณีเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ หลายที่ บันทึกข้อมูลสถานที่ซ้ำซ้อน * บันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ได้ บันทึกข้อมูลเข้าไปในระบบฯ * บันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ได้ บันทึกข้อมูลเข้าไปในระบบฯ สรุปปัญหาความผิดพลาดของข้อมูล ที่พบจากการตรวจสอบ สรุปปัญหาความผิดพลาดของข้อมูล ที่พบจากการตรวจสอบ

4

5 ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด จากระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยง สัตว์ (TH-LiFDS) รวบรวมโดย : กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์สารสนเทศ ประมวลผลข้อมูล : ณ สิงหาคม 2556 ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด จากระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยง สัตว์ (TH-LiFDS) รวบรวมโดย : กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์สารสนเทศ ประมวลผลข้อมูล : ณ สิงหาคม 2556

6

7

8

9

10

11

12


ดาวน์โหลด ppt ประชุมสัมมนา เรื่อง “ ชี้แจงแผนงานการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีสารสนเทศกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2557” วันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2556 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google