งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น.สพ.นิเทศ เลิศลิมชลาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น.สพ.นิเทศ เลิศลิมชลาลัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น.สพ.นิเทศ เลิศลิมชลาลัย
สรุปผลสำเร็จการดำเนินงาน/ การใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2556 และชี้แจง แผนเงิน/แผนงาน ปี 2557 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ น.สพ.นิเทศ เลิศลิมชลาลัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

2 Contents หัวข้อการนำเสนอ
- โครงการร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบ Cold Chain - โครงการศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น

3 Contents ข้อมูลองค์กรของ สทช
- สทช. ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2473 (83 ปี) - ผลิตวัคซีน ตามมาตรฐานการผลิต และทดสอบขององค์การโรคระบาดสัตว์ ระหว่างประะเทศ (OIE standard) - โรงงานผลิตวัคซีน จำนวน 5 โรงงาน ได้แก่ โรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย สำหรับสุกร 2. โรงงานผลิตวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย สำหรับโค-กระบือ 3. โรงงานผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรและกาฬโรคเป็ด โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีก โรงงานผลิตวัคซีนแบคทีเรีย

4 - โรงงานผลิตวัคซีน จำนวน 5 โรงงาน
Contents - โรงงานผลิตวัคซีน จำนวน 5 โรงงาน วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย (สุกร) วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย (โค-กระบือ) วัคซีนอหิวาต์สุกรและกาฬโรคเป็ด วัคซีนสัตว์ปีก วัคซีนแบคทีเรีย

5 การทดสอบคุณภาพวัคซีนและคอกสัตว์ทดลองที่มีมาตรฐาน
Contents การทดสอบคุณภาพวัคซีนและคอกสัตว์ทดลองที่มีมาตรฐาน

6 เทคโนโลยีการผลิตวัคซีนที่ทันสมัย
Contents เทคโนโลยีการผลิตวัคซีนที่ทันสมัย

7 แผนการดำเนินโครงการที่สำคัญ ของ สทช.
Contents แผนการดำเนินโครงการที่สำคัญ ของ สทช. ประจำปีงบประมาณ 2557

8 โครงการร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์
Contents โครงการร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์

9 Contents โครงการร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์ แบบเดิม แบบใหม่
ไม่มีที่นั่งพักรอ/ อากาศร้อน ติดแอร์ พร้อมระบบ ระบายอากาศ การบริหารการขายของ เจ้าหน้าที่ ขาดความพร้อมด้าน อุปกรณ์ มีเคาเตอร์บริการลูกค้า พร้อมโต๊ะ เก้าอี้สำหรับนั่งรอ การประชาสัมพันธ์ทำได้ยาก สถานที่คับแคบและแออัด ติดสื่อประชาสัมพันธ์ง่าย เป็น สัดส่วนและอำนวยความ สะดวกแก่ผู้ซื้อวัคซีน

10 โครงการร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์
Contents โครงการร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์ ทั้ง 10 แห่ง (นำร่อง) ปศข. สนง.ปศจ. 1 สุพรรณบุรี สระบุรี นนทบุรี 2 ชลบุรี ฉะเชิงเทรา - 5 เชียงราย 6 นครสวรรค์ พิษณุโลก 7 ราชบุรี นครปฐม

11 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Cold Chain
Contents โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Cold Chain กรมปศุสัตว์ กล่องความเย็น สำหรับขนย้ายวัคซีน ตู้เย็น ขนาด 9 คิว จำนวน 345 ตู้

12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Cold Chain
Contents ตู้เย็น ขนาด 9 คิว โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Cold Chain เขต 1 43 ตู้ เขต 2 37 ตู้ เขต 3 82 ตู้ เขต 4 53 ตู้ เขต 5 47 ตู้ เขต 6 28 ตู้ เขต 7 22 ตู้ เขต 8 23 ตู้ เขต 9 10 ตู้ รวม 345 ตู้ กรมปศุสัตว์ ตามแบบสำรวจความต้องการของ สนง.ปศจ. จำนวน 56 จังหวัด

13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Cold Chain
Contents โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Cold Chain ห้องเย็นประจำ สนง.ปศข.1-9 สทช. กำหนดแผนสอบเทียบ Validation/Calibrationห้องเย็นของ สนง.ปศข.1-9 ระหว่างเดือน ต.ค.56-ธ.ค.56 (ไตรมาสแรก) - ตรวจสอบสภาพเครื่องทำความเย็น ทุกๆ 3 เดือน

14 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Cold Chain
Contents โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Cold Chain ตู้แช่ชีวภัณฑ์ ขนาด 40 คิว ประจำ สนง.ปศจ./ปศข. ทั้ง 90 ตู้ สทช.กำหนดแผนการซ่อมและปรับปรุง ระบบ Microcontroller เป็นระบบ Digitalcontroller

15 โครงการศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น
Contents โครงการศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น ประเทศเป้าหมาย : ประเทศญี่ปุ่น กลุ่มเป้าหมาย : ปศข.1-9 ระยะเวลาเดินทาง ไป-กลับ จำนวน 4 วัน เพื่อศึกษาดูงานการวิจัยและการพัฒนาการใช้วัคซีนในการควบคุมโรค

16 Thank you Contact Address: Bureau of Veterinary Biologics, BVB
Department of Livestock Development Tel: Fax;


ดาวน์โหลด ppt น.สพ.นิเทศ เลิศลิมชลาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google