งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปีงบประมาณ 2556 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปีงบประมาณ 2556 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปีงบประมาณ 2556 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี

2 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค เป้าหมาย ผลเปอร์เซ็นต์ กระบือ - โค 2,089 ตัว 1,642 ตัว 78.60 วัคซีนที่ได้รับ :1,680 โด๊ส

3 ตรวจเยี่ยมและเฝ้าระวังทาง อาการ เป้าหมายผลเปอร์เซ็นต์ โค - กระบือ, แพะ - แกะ, สุกร 56,300 ตัว / รอบ 129,545 ตัว 230.09

4 การทำลายเชื้อเป้าหมาย ( แห่ง ) ผล ( แห่ง ) เปอร์เซ็นต์ คอกโคเนื้อ, กระบือ, สุกร, โรงฆ่าโค กระบือและสุกร 2,131 แห่ง / รอบ 2,496 แห่ง 117.13

5 การทดสอบโรคเป้าหมา ย ( ตัว ) ผล ( ตัว ) เปอร์เซ็น ต์ การทดสอบโรคในแพะ 1,9001,54881.47

6 ฟาร์มปลอดโรคบรู เซลโลซิส เป้าหมา ย ( ฝูง ) ผล ( ฝูง ) เปอร์เซ็น ต์ ฝูงปลอดโรค 201050.00 - อยู่ระหว่างดำเนินการรับรอง 10 ฟาร์ม ( สำนักงานปศุสัตว์เขต )

7 รักษาพยาบาลสัตว์เป้าหมา ย ( ตัว ) ผล ( ตัว ) เปอร์เซ็น ต์ การรักษาพยาบาลสัตว์ 13,04012,27794.15 การถ่ายและกำจัดพยาธิ 133,71 0 114,77585.84

8 การตรวจสอบสถานพยาบาลสัตว์เป้าหมาย ( แห่ง ) ผล ( แห่ง ) เปอร์เซ็นต์ การตรวจสถานพยาบาล - ขออนุญาตตั้งและดำเนินการ - ขอต่ออายุใบอนุญาต - ตรวจกำกับดูแลตามกฎหมาย 1417121.43

9 โรคพิษสุนัขบ้าเป้าหม าย ( ตัว ) ผล ( ตัว ) เปอร์เซ็ นต์ การผ่าตัดทำหมัน - สุนัข - แมวเพศผู้ - สุนัข - แมวเพศเมีย 225 375 402 754 178.67 201.07

10 กิจกรรมเป้าหมา ย ผลเปอร์เซ็นต์ จำนวนเกษตรกรเลี้ยงไก่ พื้นเมืองทั่วไปที่มีการปรับ ระบบป้องกันโรค 17,18 7 ราย 17,189 ราย 100.01 จำนวนเกษตรกรเลี้ยงไก่ พื้นเมืองรอบฟาร์มมาตรฐาน 3 กิโลเมตรที่มีการปรับ 894 ราย 897 ราย 100.34 โครงการพัฒนารูปแบบการเลี้ยง และการจัดการที่ลดความเสี่ยงต่อ โรคไข้หวัดนกและโรคระบาดอื่นใน ไก่พื้นเมือง

11 กิจกรรมเป้าหมายผลเปอร์เซ็น ต์ 1. ฟาร์มสัตว์ปีกเนื้อ - เฝ้าระวังทางอาการโดยเจ้าหน้าที่ปศุ สัตว์ - จำนวนฟาร์มเก็บตัวอย่าง cloacal swab - จำนวนตัวอย่าง cloacal swab 184 ฟาร์ม 1,472 ตัวอย่าง 362 ฟาร์ม 1,448 ตัวอย่าง 196.74 98.37 2. ฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์และสัตว์ปีกไข่ - เฝ้าระวังทางอาการโดยเจ้าหน้าที่ปศุ สัตว์ - จำนวนฟาร์มเก็บตัวอย่าง cloacal swab - จำนวนตัวอย่าง cloacal swab 4 ฟาร์ม 32 ตัวอย่าง 14 ฟาร์ม 101 ตัวอย่าง 350.00 315.63 การเฝ้าระวังทางอาการในฟาร์มสัตว์ ปีกมาตรฐาน

12 กิจกรรมเป้าหม าย ผลเปอร์เ ซ็นต์ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ เลี้ยงสัตว์ปีก 42,96 6 ราย 49,21 5 ราย 114.5 4 โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกแบบบูรณา การของประเทศไทย

13 กิจกรรมเป้าหมายผลเปอร์เซ็น ต์ สถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกราย ย่อยฟาร์มสัตว์ปีกรายย่อย สถานที่ฆ่าสัตว์ปีกรายย่อย 21,928 แห่ง 16,797 แห่ง 76.60 โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและ ทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง

14 กิจกรรม เป้าหมา ย ผล เปอร์เซ็ นต์ จำนวนสัตว์ที่ได้รับการ ผสมเทียม 6,530 ตัว 4,40 5 ตัว 67.46 จำนวนลูกสัตว์ที่เกิด จากการ ผสมเทียม 3,918 ตัว 2,79 2 ตัว 71.26 กิจกรรมขยายพันธุ์สัตว์ด้วย เทคโนโลยีชีวภาพ


ดาวน์โหลด ppt ปีงบประมาณ 2556 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google