งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. สมาชิกกลุ่ม 2 1. น. ส. อำภาเลี้ยงจำปาศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 2 ปทุมธานี 2. นายรัตนะใจอยู่ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 4 นครนายก 3. น. ส. วราพรทองดีนอกศูนย์ถ่ายทอดฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. สมาชิกกลุ่ม 2 1. น. ส. อำภาเลี้ยงจำปาศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 2 ปทุมธานี 2. นายรัตนะใจอยู่ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 4 นครนายก 3. น. ส. วราพรทองดีนอกศูนย์ถ่ายทอดฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 สมาชิกกลุ่ม 2 1. น. ส. อำภาเลี้ยงจำปาศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 2 ปทุมธานี 2. นายรัตนะใจอยู่ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 4 นครนายก 3. น. ส. วราพรทองดีนอกศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 6 นครราชสีมา 4. น. ส. นภาพรศงสนันทน์ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 8 ขอนแก่น 5. น. ส. ปรินประภาชามั่งศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 10 ลำปาง 6. น. ส. พัสจนีสมเกื้อศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 12 พิษณุโลก 7. นายสรรเสริญพนิชการศูนย์ถ่ายทอด ฯ ที่ 14 ชัยนาท 8. น. ส. ชุติมาเหล่าคำศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 16 เพชรบุรี 9. นายพิเชฐนิลวานิชศูนย์ถ่ายทอด ฯ ที่ 18 สงขลา 10. นายโกศลศรีแฉล้มศูนย์ถ่ายทอด ฯ ที่ 20 สุราษฎณ์ธานี 11. นายนาถบำรุงพาณิชย์สทส.

3 3

4 1. สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรได้รับ ความรู้ ด้านการผลิต และแปรรูป ผลิตภัณท์ ให้เข้าสู่มาตรฐานสินค้าสากล จำนวน 1,000 ราย 2. สร้างเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ ทำธุรกิจของหสกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ปีละ 2 เครือข่ายต่อ 1 จังหวัด

5 กลยุทธ์เชิงรุก เป้าหมาย : 1. สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรได้รับความรู้ ด้านการผลิต และแปร รูป ผลิตภัณท์ ให้เข้าสู่มาตรฐานสินค้าสากล จำนวน 1,000 ราย 2. สร้างเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้การทำธุรกิจของสกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร ปีละ 2 เครือข่ายต่อ 1 จังหวัด

6 กลยุทธ์เชิงรับ 6 จุดแข็ง / โอกาส ข้อที่ จุดอ่อน ข้อที่ กลยุทธ์โครงการตัวชี้วัดความสำเร็จ 810, 9 พัฒนาการผลิตและการแปรรูปของ สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรเข้าสู่ มาตรฐานสินค้าสากล 1. ปรับปรุงโรงเรือนให้ได้ มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ผ่านมาตรฐาน GMP จำนวน 100 ผลิตภัณฑ์ 2. โครงการพัฒนาบรรจุ ภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ได้มาตรฐาน 10 ผลิตภัณฑ์ เป้าหมาย : 1. สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรได้รับความรู้ ด้านการผลิต และแปร รูป ผลิตภัณท์ ให้เข้าสู่มาตรฐานสินค้าสากล จำนวน 1,000 ราย

7 กลยุทธ์เชิงป้องกัน 7 อุปสรรค ข้อที่ จุดแข็ง / โอกาส ข้อที่ กลยุทธ์โครงการตัวชี้วัดความสำเร็จ 55, 8 พัฒนาการผลิตและการแปรรูป ของสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรเข้าสู่ มาตรฐานสินค้าสากล โครงการให้ความรู้แก่ สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกรในการผลิตสินค้า สู่มาตรฐาน ผู้เข้าอบรมจำนวน 1,000 ราย เป้าหมาย : 1. สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรได้รับความรู้ ด้านการผลิต และแปร รูป ผลิตภัณท์ ให้เข้าสู่มาตรฐานสินค้า สากล จำนวน 1,000 ราย


ดาวน์โหลด ppt 1. สมาชิกกลุ่ม 2 1. น. ส. อำภาเลี้ยงจำปาศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 2 ปทุมธานี 2. นายรัตนะใจอยู่ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 4 นครนายก 3. น. ส. วราพรทองดีนอกศูนย์ถ่ายทอดฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google