งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผล/ แผนการดำเนินงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผล/ แผนการดำเนินงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผล/ แผนการดำเนินงาน
- งานผลิตสัตว์ - ป้องกันควบคุมโรคและปรับปรุงระบบความปลอดภัย ทางชีวภาพในสถานีๆ นครพนม - ฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ - การร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โดย.. นายสมัย ศรีหาญ หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครพนม ประชุมร่วม สนง.ปศจ.นพ ครั้งที่ 4/ 2557 27 มีนาคม 2557

2 รายงานตัวชี้วัดเชิงคุณภาพของความสำเร็จงานผลิตพันธุ์สัตว์(เป็ดเทศ) งบประมาณ ๒๕๕๗ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครพนม ประเภท เป้าหมาย ผลงานสะสม คิดเป็น% หมายเหตุ พ่อพันธุ์(ตัว) ๖๐ ๕๘ ๙๖.๖๗ แม่พันธุ์(ตัว) ๓๐๐ ๒๙๕ ๑๐๐ ผลิตลูก(ตัว) ๑๖,๕๐๐ ๑๑,๑๑๗ ๖๗.๓๘ เก็บทดแทน(ตัว) ๖๘๔ ๒๖๓ %ไข่มีเชื้อ ๗ วัน ๑๔,๒๙๘ ๙๐.๓๕ %การฟักออกของไข่เข้าฟักทั้งหมด ๑๘,๖๙๒ ๕๙.๔๗ จำหน่าย(ตัว) ๑๐,๔๗๖ รายได้(บาท) ๒๖๙,๐๒๕ อนุเคราะห์(ตัว) ๓๒๕ อัตราตายลูก(%) ๑๗๕ ๑.๕๗ รายงานตัวชี้วัดเชิงคุณภาพของความสำเร็จงานผลิตสัตว์ปีก(เป็ดเทศ) งบประมาณ ๒๕๕๗ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครพนม ประเภท พ่อพันธุ์(ตัว) แม่พันธุ์(ตัว) ผลิตลูก(ตัว) %ไข่มีเชื้อ ๗ วัน %การฟักออกของไข่เข้าฟักทั้งหมด จำหน่าย(ตัว) รายได้(บาท) เทียบกับงบประมาณที่ได้รับ อนุเคราะห์(ตัว) อัตราตายลูก(%)

3 การป้องกันควบคุมโรคและปรับปรุงระบบ ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานีวิจัย
ทดสอบพันสัตว์นครพนม ผล การไถพลิกตากหน้าดินแปลงพืชอาหารสัตว์ รอบที่ 2 เริ่ม 17 ก.พ มี.ค 2557 เสร็จเรียบร้อย จำนวน ไร่ คิดเป็น 100 % แผนไถรอบที่ 3 เริ่ม 16 เม.ย พ.ค 2557 - ทำการหว่านปูนขาว และทำการปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อบำรุงดินเป็นปุ๋ยพืชสด เริ่ม 16 พ.ค 2557

4 กิจกรรมเครือข่ายสัตว์พันธุ์สัตว์ดี
ที่ ฟาร์มเครือข่าย ชนิดสัตว์ รวม หมายเหตุ กระบือ พ่อ,แม่ ลูกเกิดสะสม พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ ขนาดอื่นๆ ลูกเกิด จำหน่ายสัตว์ และขนาดอื่นๆ 1 ฟาร์มมหาวิทยาลัยนครพนม 21 - 22 2 กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงกระบือบ้านคำฮาก 5 40 68 10 37 123 25 3 กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงกระบือบ้านหมูม้น 7 106 158 271 4 กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงกระบือบ้านนาทม 48 30 19 83 กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงกระบือสวยงามบ้านดอนสมอ 6 185 293 484 11 24 403 549 12 60 983

5 ที่ ฟาร์มเครือข่าย ชนิดสัตว์ รวม หมายเหตุ ไก่ เป็ด พ่อ,แม่ ลูกเกิด (สะสม) พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ ขนาดอื่นๆ ลูกเกิด จำหน่ายสัตว์ และขนาดอื่นๆ 1 ฟาร์มเป็ดเทศบาร์บารี่นครพนม (มงคลฟาร์ม) - 23 467 200 600 690 3,150 2 ชัยขจรฟาร์ม (ชวาลชัยฟาร์ม ) 440 3 กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงเป็ดเทศ ต.พิมาน 15 50 68 71 4 ศูนย์ภูมพลัง ( ธนศักดิ์ฟาร์ม ) 17 40 500 80 557 750 5 ณัฐธิชัยฟาร์ม ( ไวรบฟาร์ม ) 70 350 2,200 2,000 1,000 2,620 8,200 6 ธรรมรงค์ฟาร์ม 30 115 130 22 530 96 832 1,450 2,600 1,600 4,050 12,741

6 ผลการออกคัดเลือกฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธ์ดีกรมปศุสัตว์ระดับเขต 4

7 ฟาร์มเครือข่ายปรับปรุงพันธุ์สัตว์
ฟาร์มเป็ดเทศ ณัฎฐิชัยฟาร์ม ต.นางาม อ.เรณูนคร

8 ฟาร์มเครือข่ายปรับปรุงพันธุ์สัตว์
ฟาร์มเป็ดเทศ มงคลฟาร์ม ต.ท่าค้อ อ.เมืองนครพนม

9 ฟาร์มเครือข่ายอนุรักษ์พันธุ์สัตว์
กลุ่มควายบ้านคำฮาก ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน

10 ฟาร์มเครือข่ายอนุรักษ์พันธุ์สัตว์
กลุ่มควายบ้านหมูม้น ต.ดอนเตย อ.นาทม

11 ประกวดฟาร์ม/กลุ่มฯ เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีระดับเขต 4

12 กิจกรรมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่
ออกหน่วยพื้นที่ โรงเรียนบ้านนาเข อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ข้อเสนอแนะ : เกษตรกรก็มีความสนใจและต้องการซื้อลูกเป็ด

13 การร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

14 ให้บริการรับจองลูกเป็ด/แนะนำให้ความรู้

15 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt สรุปผล/ แผนการดำเนินงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google