งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผล / แผนการ ดำเนินงาน - งานผลิตสัตว์ - ป้องกันควบคุมโรคและปรับปรุง ระบบความปลอดภัย ทางชีวภาพในสถานีๆ นครพนม - ฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรม ปศุสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผล / แผนการ ดำเนินงาน - งานผลิตสัตว์ - ป้องกันควบคุมโรคและปรับปรุง ระบบความปลอดภัย ทางชีวภาพในสถานีๆ นครพนม - ฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรม ปศุสัตว์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สรุปผล / แผนการ ดำเนินงาน - งานผลิตสัตว์ - ป้องกันควบคุมโรคและปรับปรุง ระบบความปลอดภัย ทางชีวภาพในสถานีๆ นครพนม - ฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรม ปศุสัตว์ - การร่วมโครงการจังหวัด เคลื่อนที่ โดย.. นายสมัย ศรีหาญ หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ นครพนม ประชุมร่วม สนง. ปศจ. นพ ครั้งที่ 4/ 2557 27 มีนาคม 2557

3 รายงานตัวชี้วัดเชิงคุณภาพของความสำเร็จงาน ผลิตพันธุ์สัตว์ ( เป็ดเทศ ) งบประมาณ ๒๕๕๗ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์นครพนม ประเภทเป้าหมายผลงานสะสมคิดเป็น % หมายเหตุ พ่อพันธุ์ ( ตัว ) ๖๐๕๘๙๖. ๖๗ แม่พันธุ์ ( ตัว ) ๓๐๐๒๙๕๑๐๐ ผลิตลูก ( ตัว ) ๑๖, ๕๐๐๑๑, ๑๑๗๖๗. ๓๘ เก็บทดแทน ( ตัว ) ๖๘๔๒๖๓ % ไข่มีเชื้อ ๗ วัน ๑๔, ๒๙๘๙๐. ๓๕ % การฟักออกของไข่เข้า ฟักทั้งหมด ๑๘, ๖๙๒๕๙. ๔๗ จำหน่าย ( ตัว ) ๑๐, ๔๗๖ รายได้ ( บาท ) ๒๖๙, ๐๒๕ อนุเคราะห์ ( ตัว ) ๓๒๕ อัตราตายลูก (%) ๑๗๕๑. ๕๗

4 การป้องกันควบคุมโรคและ ปรับปรุงระบบ ความปลอดภัยทางชีวภาพใน สถานีวิจัย ทดสอบพันสัตว์นครพนม ผล การไถพลิกตากหน้าดินแปลง พืชอาหารสัตว์ รอบที่ 2 เริ่ม 17 ก. พ 2557 - 17 มี. ค 2557 เสร็จเรียบร้อย จำนวน 431 ไร่ คิด เป็น 100 % แผนไถรอบที่ 3 เริ่ม 16 เม. ย 2557 - 15 พ. ค 2557 - ทำการหว่านปูนขาว และทำการ ปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อบำรุงดินเป็น ปุ๋ยพืชสด เริ่ม 16 พ. ค 2557

5 กิจกรรมเครือข่ายสัตว์ พันธุ์สัตว์ดี ที่ฟาร์มเครือข่าย ชนิดสัตว์ รวมหมายเหตุ กระบือ พ่อ, แม่ ลูก เกิดสะสม พ่อ พันธุ์ แม่ พันธุ์ ขนาด อื่นๆ ลูกเกิด จำหน่า ยสัตว์ และขนาด อื่นๆ 1 ฟาร์มมหาวิทยาลัยนครพนม 121 - - -22 - 2 กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงกระบือบ้านคำ ฮาก 540681037123 25 3 กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงกระบือบ้าน หมูม้น 7106158 - -271 - 4 กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงกระบือบ้านนา ทม 54830 -1983 4 5 กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงกระบือ สวยงามบ้านดอนสมอ 618529324484 11 รวม 244035491260983 30

6 ที่ฟาร์มเครือข่าย ชนิดสัตว์รวมหมายเหตุ ไก่เป็ดพ่อ, แม่ ลูกเกิด ( สะสม ) พ่อ พันธุ์ แม่ พันธุ์ ขนา ดอื่นๆ ลูก เกิด จำหน่ าย สัตว์ พ่อ พันธุ์ แม่ พันธุ์ ขนา ด อื่นๆ ลูก เกิด จำหน่า ยสัตว์ และ ขนาด อื่นๆ 1 ฟาร์มเป็ดเทศบาร์บารี่ นครพนม ( มงคลฟาร์ม ) - - - - -23467200600 6903,150 2 ชัยขจรฟาร์ม ( ชวาลชัย ฟาร์ม ) - - - - - - - - - - -440 3 กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงเป็ดเทศ ต. พิมาน - - - - -31550 - -6871 4 ศูนย์ภูมพลัง ( ธนศักดิ์ ฟาร์ม ) 1740 -50080 - - - - -557750 5 ณัฐธิชัยฟาร์ม ( ไวรบ ฟาร์ม ) - - - - -70350 2,20 0 2,00 01,0002,6208,200 6 ธรรมรงค์ฟาร์ม 5305030 - - - - - -115130 รวม 2270505308096832 1,45 0 2,60 01,6004,05012,741

7 ผลการออกคัดเลือก ฟาร์มเครือข่ายสัตว์ พันธ์ดีกรมปศุสัตว์ ระดับเขต 4

8 ฟาร์มเครือข่ายปรับปรุง พันธุ์สัตว์ ฟาร์มเป็ดเทศ ณัฎฐิ ชัยฟาร์ม ต. นางาม อ. เรณูนคร

9 ฟาร์มเครือข่ายปรับปรุง พันธุ์สัตว์ ฟาร์มเป็ดเทศ มงคล ฟาร์ม ต. ท่าค้อ อ. เมือง นครพนม

10 ฟาร์มเครือข่ายอนุรักษ์ พันธุ์สัตว์ กลุ่มควายบ้าน คำฮาก ต. โนน ตาล อ. ท่าอุ เทน

11 ฟาร์มเครือข่ายอนุรักษ์ พันธุ์สัตว์ กลุ่มควายบ้าน หมูม้น ต. ดอน เตย อ. นาทม

12 ประกวดฟาร์ม / กลุ่มฯ เครือข่ายสัตว์ พันธุ์ดีระดับเขต 4

13 กิจกรรมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ ออกหน่วยพื้นที่ โรงเรียนบ้านนาเข อำเภอบ้าน แพง จังหวัดนครพนม ข้อเสนอแนะ : เกษตรกรก็มีความสนใจและต้องการ ซื้อลูกเป็ด

14 การร่วมโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่

15 ให้บริการรับจองลูกเป็ด / แนะนำ ให้ความรู้

16 สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt สรุปผล / แผนการ ดำเนินงาน - งานผลิตสัตว์ - ป้องกันควบคุมโรคและปรับปรุง ระบบความปลอดภัย ทางชีวภาพในสถานีๆ นครพนม - ฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรม ปศุสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google