งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2557 ระบบหลัก ระบบสำรอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2557 ระบบหลัก ระบบสำรอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบหลัก http://survey.dld.go.th ระบบสำรอง http://survey-c.dld.go.th
โปรแกรมระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2557 ระบบหลัก ระบบสำรอง ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

2 ตรวจสอบและยืนยันส่งข้อมูล ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์
Dump เพิ่มเติม (รายใหม่) ฐานข้อมูลปี 2556 ฐานข้อมูลปี 2557 แก้ไข (รายเดิม) ยกเลิก (เลิกเลี้ยง) ตรวจสอบและยืนยันส่งข้อมูล ฐานข้อมูล 2557 ใหม่ ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

3 แบบสำรวจ 4 แบบหลัก ได้แก่
1) แบบสำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน (ฐปศ.1) 2) แบบสำรวจข้อมูลหมู่บ้าน ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

4 ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์
3) แบบสำรวจข้อมูลสถานที่ดำเนินกิจกรรมด้านอาหารสัตว์ (ฐปศ.4/7) 4) แบบสำรวจข้อมูลสถานที่ดำเนินกิจกรรมด้านปศุสัตว์ (ฐปศ.4/8) ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

5 รูปแบบของ Username มี 4 กลุ่ม (4 รูปแบบ) ได้แก่
กลุ่มที่ 1 ผู้ใช้งานระดับตำบล ผู้บันทึกข้อมูล : SSD กลุ่มที่ 2 ผู้ใช้งานระดับอำเภอ ผู้ตรวจสอบข้อมูล : CDT กลุ่มที่ 3 ผู้ใช้งานระดับจังหวัด ผู้บันทึกข้อมูล : SPV กลุ่มที่ 4 ผู้ใช้งานระดับเขต ผู้ตรวจสอบข้อมูล : CRegion ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

6 ความสัมพันธ์ระหว่าง Username ผู้ใช้งานและ การใช้งาน Program
ฐปศ. 1 และแบบข้อมูลหมู่บ้าน (เฉพาะเจ้าหน้าที่ ปศต./ปศอ.) SSD CDT เพิ่มเติม / ปรับปรุง,แก้ไข / ยกเลิก ตรวจสอบข้อมูลขั้นตอนสุดท้าย ฐปศ. 4/7 และ ฐปศ. 4/8 (เฉพาะเจ้าหน้าที่ ปศจ. และ ปศข.) SPV CRegion เพิ่มเติม / ปรับปรุง,แก้ไข / ลบ ตรวจสอบข้อมูลขั้นตอนสุดท้าย ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

7 การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในระบบฯ
ตำบล (ปศต./ปศอ.) อำเภอ (ปศอ.) จังหวัด (ปศจ.) เขต (ปศข.) 1. บันทึก - แบบ ฐปศ.1 - แบบหมู่บ้าน - แบบ ฐปศ.4/7 - แบบ ฐปศ.4/8 2. ส่ง (รายเกษตรกร) 2. ตรวจสอบ/ส่ง (รายตำบล) (รายอำเภอ) 3. แก้ไข/ยืนยัน ที่ถูกตั้งข้อสังเกต จากอำเภอ จาก ปศข. ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

8 แผนผังแสดงขั้นตอนการทำงานของระบบฯ
แบบ ฐปศ.1 และแบบข้อมูลหมู่บ้าน แบบ ฐปศ.4/7 และ ฐปศ.4/8 ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

9 ติดต่อสอบถามผู้ดูแลระบบ
กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์สารสนเทศ โทรศัพท์ ต่อ 2341 โทรสาร Call center เข้าใช้งานระบบ URL ระบบหลัก -> ระบบสำรอง -> ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

10 ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทุกท่าน
ขอขอบคุณ ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทุกท่าน ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2557 ระบบหลัก ระบบสำรอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google