งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ 11 ระบบหลัก go.th ระบบสำรอง c.dld.go.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ 11 ระบบหลัก go.th ระบบสำรอง c.dld.go.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ 11 ระบบหลัก http://survey.dld. go.th ระบบสำรอง http://survey- c.dld.go.th

2  ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ 22 ฐานข้อมูล ปี 2556 ฐานข้อมูล ปี 2557 Du m p เพิ่มเติม ( ราย ใหม่ ) ยกเลิก ( เลิก เลี้ยง ) แก้ไข ( ราย เดิม ) ฐานข้อมูล 2557 ใหม่ ตรวจสอบและ ยืนยันส่งข้อมูล

3 แบบสำรวจ 4 แบบ หลัก ได้แก่ 1) แบบสำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยง สัตว์รายครัวเรือน ( ฐปศ.1) 2) แบบสำรวจข้อมูลหมู่บ้าน  ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ 33

4 3) แบบสำรวจข้อมูลสถานที่ดำเนินกิจกรรม ด้านอาหารสัตว์ ( ฐปศ.4/7) 4) แบบสำรวจข้อมูลสถานที่ดำเนินกิจกรรม ด้านปศุสัตว์ ( ฐปศ.4/8)  ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ 44

5 รูปแบบของ Username มี 4 กลุ่ม (4 รูปแบบ ) ได้แก่  ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ 55

6 66 SSD CDT เพิ่มเติม / ปรับปรุง, แก้ไข / ยกเลิก ตรวจสอบข้อมูล ขั้นตอนสุดท้าย ความสัมพันธ์ระหว่าง Username ผู้ใช้งานและ การใช้งาน Program SPV CRegion เพิ่มเติม / ปรับปรุง, แก้ไข / ลบ ตรวจสอบข้อมูล ขั้นตอนสุดท้าย

7 การกำหนดหน้าที่ความ รับผิดชอบในระบบฯ ตำบล ( ปศต./ ปศอ.) อำเภอ ( ปศอ.) จังหวัด ( ปศจ.) เขต ( ปศข.) 1. บันทึก - แบบ ฐปศ.1 - แบบหมู่บ้าน 1. บันทึก - แบบ ฐปศ.4/7 - แบบ ฐปศ.4/8 2. ส่ง - แบบ ฐปศ.1 - แบบหมู่บ้าน ( รายเกษตรกร ) 2. ตรวจสอบ / ส่ง - แบบ ฐปศ.1 - แบบหมู่บ้าน ( รายเกษตรกร ) 2. ตรวจสอบ / ส่ง - แบบ ฐปศ.4/7 - แบบ ฐปศ.4/8 ( รายตำบล ) 2. ตรวจสอบ / ส่ง - แบบ ฐปศ.4/7 - แบบ ฐปศ.4/8 ( รายอำเภอ ) 3. แก้ไข / ยืนยัน ที่ถูกตั้งข้อสังเกต จากอำเภอ 3. แก้ไข / ยืนยัน ที่ถูกตั้งข้อสังเกต จาก ปศข.  ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ 77

8 88

9 ติดต่อสอบถามผู้ดูแลระบบ กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์ สารสนเทศ โทรศัพท์ 02-653-4444 ต่อ 2341 โทรสาร 02-653-4925 Call center 02-653-4458 E-mail : Survey@dld.go.th เข้าใช้งานระบบ URL ระบบหลัก -> http://survey.dld.go.th ระบบสำรอง -> http://survey-c.dld.go.th  ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ 99

10  10


ดาวน์โหลด ppt  ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ 11 ระบบหลัก go.th ระบบสำรอง c.dld.go.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google