งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company Logo 1 1. เสือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จะดำเนินการอบรมผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมใน ทุก PCU ที่เหลือ 1 รุ่นในวันที่ 27-30 เม.ย.52 จำนวนผู้เข้าอบรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company Logo 1 1. เสือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จะดำเนินการอบรมผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมใน ทุก PCU ที่เหลือ 1 รุ่นในวันที่ 27-30 เม.ย.52 จำนวนผู้เข้าอบรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company Logo 1 1. เสือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จะดำเนินการอบรมผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมใน ทุก PCU ที่เหลือ 1 รุ่นในวันที่ 27-30 เม.ย.52 จำนวนผู้เข้าอบรม 60 คน โดยใช้งบประมาณ สสจ.อด. จำนวน 55,800 บาท วิทยากรจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 Company Logo 2 @ เปิดรับสมัคร 1-15 พ.ค.52 ณ สสจ.อด. เป้าหมาย 110 คน (ครอบคลุม ศสช. ทุกแห่งที่ยังไม่มีผู้ผ่านการอบรม ) @ ดำเนินการอบรมในวันที่ 11 มิถุนายน - 25 กันยายน 2552 ณ รพร.บ้านดุง (ภาคทฤษฎี ณ วพบ.อด.) @ งบประมาณ ใช้งบ PP Area base จำนวน 1,600,000 บาท 2. เสือเวชปฏิบัติ

3 Company Logo 3 3. เสือควบคุมโรค 3.1 จัดอบรมงานระบาดวิทยาและสอบสวนโรค * เป้าหมาย ศสช.ทุกแห่ง ๆ ละ 1 คน รวม 3 รุ่นๆละ 5 วัน - กำหนดการอบรม รุ่นที่ 1 ระหว่าง 4 – 8 พ.ค. 52 ณ ร.พ.บ้านผือ จำนวน 60 คน (กลุ่มเป้าหมายอ.เมือง/บ้านผือ/น้ำโสม/นายูง/ หนองวัวซอ/กุดจับ) รุ่นที่ 2 ระหว่าง 11 – 15 พ.ค. 52 ณ ร.พ.กุมภวาปี จำนวน 52 คน (กลุ่มเป้าหมายอ.กุมภวาปี/ศรีธาตุ/วังสามหมอ/ หนองแสง/ โนนสะอาด/ประจักษ์/ไชยวาน /กู่แก้ว/รพ.ค่าย ประจักษ์/รพ.วัฒนา) รุ่นที่ 3 ระหว่าง 18 – 22 พ.ค. 52 ณ รพร.บ้านดุง จำนวน 50 คน (กลุ่มเป้าหมายอ.บ้านดุง/พิบูลย์รักษ์/เพ็ญ/ สร้างคอม/ทุ่งฝน/ หนองหาน) - งบประมาณ ใช้งบประมาณ สสจ.อด. จำนวน 140,000 บาท - วิทยากรจาก สคร. 6 ขอนแก่น

4 Company Logo 4 4. เสือให้คำปรึกษา 4.1 จัดอบรมการให้คำปรึกษาแก่จนท.ใน PCU โดยใช้ งบ สสจ. (PP บริหารจัดการ) จำนวน 250,000 บาท - เป้าหมาย จนท.ใน PCU ทุกแห่ง ๆ ละ 1 คน จำนวน 3 รุ่น หลักสูตรรุ่นละ 4 วัน - กำหนดอบรม รุ่นที่ 1 ระหว่าง 9 – 12 มิ.ย. 52 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง รุ่นที่ 2 ระหว่าง 16 – 19 มิ.ย. 52 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง รุ่นที่ 3 ระหว่าง 22 – 25 มิ.ย. 52 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง -วิทยากร ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์สุขภาพจิตเขต 6 ขอนแก่น และโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น 4.2 การนิเทศติดตามและประเมินผล

5 Company Logo 5 5.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 1. อบรมการใช้แผนที่ยุทธศาสตร์แก่ผู้บริหารสสจ./รพช./ สสอ.(20 อำเภอ)และประธานกองทุนฯ ปี2550 และปี 2551(41แห่ง) เป้าหมาย 80 คน ผลงาน 80 คน คิด เป็นร้อยละ 100 2. อบรมวิทยากรกระบวนการ ครู ก ระดับจังหวัด และอำเภอ (20 อำเภอ) เป้าหมาย 120 คน ผลงาน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 100 3. จะอบรมจนท.ใน ศสช.ทุกแห่งที่สมัครเข้าพัฒนาเป็น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล(รพ.ส.) จำนวน 46 แห่ง (อยู่ระหว่างการประสานงบประมาณ) 5. เสือยุทธศาสตร์

6 Company Logo 6 5.2 พัฒนาศักยภาพกรรมการกองทุนฯและเครือข่ายสุขภาพ ในกองทุน 1. ปี2550(21 แห่ง)และปี 2551(20แห่ง) เป้าหมาย 41 แห่ง ผลงาน 35 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85.40 2.ปี 2552 เป้าหมาย 33 แห่ง - จัดทำโครงการอบรมและได้รับอนุมัติแล้ว 5 แห่ง (ร้อยละ 15.1) - อยู่ระหว่างการประสานกับอปท. 28 แห่ง(ร้อยละ 84.9) 5. เสือยุทธศาสตร์(ต่อ)


ดาวน์โหลด ppt Company Logo 1 1. เสือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จะดำเนินการอบรมผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมใน ทุก PCU ที่เหลือ 1 รุ่นในวันที่ 27-30 เม.ย.52 จำนวนผู้เข้าอบรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google