งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปบทเรียนโครงการ แก้ไขปัญหาทารกแรก เกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดหนองบัวลำภู นางวราภรณ์ ชาสังข์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปบทเรียนโครงการ แก้ไขปัญหาทารกแรก เกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดหนองบัวลำภู นางวราภรณ์ ชาสังข์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปบทเรียนโครงการ แก้ไขปัญหาทารกแรก เกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดหนองบัวลำภู นางวราภรณ์ ชาสังข์

2 ประเด็นปัญหา ผลการดำเนินงาน งานอนามัยแม่และเด็ก ใน ปีงบประมาณ 2552 จังหวัดหนองบัวลำภู อัตราทารก แรกเกิดน้ำหนักตัวน้อย ภาพรวมได้ร้อยละ 7.84 และ ในพื้นที่ 6 อำเภอ อำเภอนาวัง มีอัตราทารกแรกเกิด น้ำหนักตัวน้อยที่สูงที่สุด ได้ร้อยละ 9.79 ดังตาราง สถานบริการ / เขต รับผิดชอบ เกณฑ์ผลงาน อ. เมืองหนองบัวลำภู < ร้อยละ 7 8.96 อ. ศรีบุญเรือง < ร้อยละ 7 7.05 อ. นากลาง < ร้อยละ 7 4.50 อ. สุวรรณคูหา < ร้อยละ 7 7.43 อ. โนนสัง < ร้อยละ 7 3.81 อ. นาวัง < ร้อยละ 7 9.79 รวมผลงาน < ร้อยละ 7 7.84

3 วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์หลัก 1. เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และให้ตัวชี้วัด ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 ผ่านเกณฑ์ 2. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว ครบรอบ 84 พรรษา วัตถุประสงค์รอง 1. มารดาและทารกมีความปลอดภัย 2. พัฒนาระบบบริการงานอนามัยแม่และเด็ก ให้ได้มาตรฐาน 3. สร้างความตระหนักให้หญิงตั้งครรภ์และ ชุมชนให้เห็นความสำคัญของ ปัญหาทารกน้ำหนักตัวน้อย

4 กิจกรรม / กลวิธี การดำเนินงาน 1. ประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และ เด็กทุก 3 เดือน 2. จัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์งาน อนามัยแม่และเด็ก 3. อบรมจิตอาสาอนามัยแม่และเด็ก 4. จัดทำ Spot วิทยุและป้าย ประชาสัมพันธ์ รณรงค์

5 กิจกรรม / กลวิธี การดำเนินงาน 5. เพิ่มช่องทางในการให้คำปรึกษากันหญิง ตั้งครรภ์ 6. จัดทำปฏิทินการตั้งครรภ์ 7. มอบรางวัลให้ อสม. ที่ชักชวนหญิงตั้งครรภ์ มาฝากครรภ์เร็วก่อน 12 สัปดาห์

6 กิจกรรม / กลวิธี การดำเนินงาน 8. จัดการอบรมเข้าค่ายเรียนรู้ทักษะการใช้ ชีวิต ( โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ ) ให้กับเยาวชนในโรงเรียนนำร่อง 9. มอบชุดของขวัญให้กับหญิงตั้งครรภ์ใน พื้นที่ที่คลอดบุตรที่ทารกน้ำหนักมากกว่า 2500 กรัม 10. จัดระบบการประสานงานและส่งต่อใน เครือข่าย กรณีครรภ์เสี่ยงที่ชัดเจน

7 กิจกรรม / กลวิธี การดำเนินงาน 11. ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 12. สรุปผลการดำเนินงานอนามัยแม่ละ เด็กประจำปี และคืนข้อมูลแก่ทีมงานอนามัย แม่และเด็ก

8 ผลการดำเนินงาน ข้อมูล มารดาและทารก เป้าหมาย ( ร้อยละ ) ผลงาน ปี 2552 ( ร้อยละ ) ผลงาน ปี 2553 ( ร้อยละ ) ผลงาน ปี 2554 ( ร้อยละ ) 1. อัตราการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 wks 2. ฝากครรภ์ตามเกณฑ์คุณภาพ 3. ทารกขาดออกซิเจนระหว่างคลอด 4. อัตราทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500gm 5. ทารกอายุ 2 วันขึ้นไปมีผล TSH ผิดปกติ 6. การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน >50 ≥90 <30/ พัน LB <7 <20 >30 60.24 78.32 27.97 9.79 27.13 36.75 68.46 88.46 23.07 6.92 17.11 47.50 63.89 85.18 9.27 5.55 3.70 50.37

9

10 ปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ ผู้นำ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานกับ ภาคีเครือข่าย และมีความสามารถในการ ประสานงาน รวมทั้งเป็นขวัญกำลังใจที่ดี และให้การสนับสนุนแก่ทีมงาน / ผู้ร่วมงาน เป็นอย่างดี ทีมงานอนามัยแม่และเด็ก มีความมุ่งมั่น เสียสละ ชุมชน ท้องถิ่น และเครือข่าย สาธารณสุข ทุกระดับ เห็นความสำคัญของ การพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก และมี ความตั้งใจที่จะพัฒนาสุขภาพชีวิตของแม่ และเด็ก

11 ปัญหาและ อุปสรรค 1. หญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ฝากครรภ์ที่อื่น แล้ว กลับมาคลอดที่บ้านยากต่อการติดตาม 2. หญิงตั้งครรภ์ที่อายุน้อย / วัยรุ่น มักไม่ใส่ใจ และขาดความรู้ในการดูแลตนเองขณะ ตั้งครรภ์ 3. หญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่อการคลอด ทารกน้ำหนักตัวน้อยได้รับการแก้ไขหรือพบ แพทย์ล่าช้า 4. บุคลกรมีน้อย เปลี่ยนผู้รับผิดชอบบ่อย ขาด ความรู้และทักษะในการดูแลหญิงตั้งครรภ์

12

13 ข้อเสนอแนะ - ต่อบุคลากร 1. บุคลากรควรเฝ้าระวัง ดูแลและส่งเสริมให้หญิง ตั้งครรภ์มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน และ มาฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์โดยการสร้าง ความตระหนักให้หญิงตั้งครรภ์และครอบครัวมี ส่วนร่วมของหญิงตั้งครรภ์ในทุกกิจกรรม 2. บุคลากรควรส่งเสริมภาวะสุขภาพของผู้หญิง ตั้งแต่เยาว์วัยให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมก่อนเข้าสู่วัย เจริญพันธุ์

14 ข้อเสนอแนะ - ต่อประชาชน 1. ควรให้ความสำคัญ ร่วมมือและสนับสนุน กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหญิงตั้งครรภ์ 2. ควรตระหนักถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นต่อ ส่วนรวมเมื่อทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อย กว่า 2500 กรัม

15 ข้อเสนอแนะ - ต่อหน่วยงานภาครัฐ ควรให้ความร่วมมือและสนับสนุนจัด กิจกรรม โครงการที่เกี่ยวข้องกับหญิง ตั้งครรภ์ / วัยเจริญพันธุ์มากขึ้น

16 จบแล้วจ้า...


ดาวน์โหลด ppt สรุปบทเรียนโครงการ แก้ไขปัญหาทารกแรก เกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดหนองบัวลำภู นางวราภรณ์ ชาสังข์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google