งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Inventory Control Basic Knowledge By Kawinthorn Saicharoen.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Inventory Control Basic Knowledge By Kawinthorn Saicharoen."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Inventory Control Basic Knowledge By Kawinthorn Saicharoen

2 Production Systems Engineering to Order Make to Order Assembly to Order Make to Stock

3 Inventory Systems Continuous Review Periodic Review Material Requirement Planning Distribution Requirement Planning Single Order Quantity

4 Inventory Investment Inventory Turnover Period of supply

5 Inventory Turnover Ratio อัตราการหมุนเวียนพัสดุคงคลัง เป็นดัชนีชี้วัดตัวหนึ่งในการวัดความสามารถ การบริหารทรัพย์สินหมุนเวียน เป็นการหาอัตราหมุนเวียนระหว่าง ต้นทุน สินค้าที่ขายได้ และ มูลค่าเงินลงทุนใน คลังสินค้าโดยรวม

6 Demand Product life cycle Type of demand Forecasting technique

7 Product Demand Life Cycle Birth Growth Saturation / maturation decline

8 Demand Type Quantitative 1. Constant/Variable 2. Independent / Dependent Qualitative Expert persons Customer Surveys

9 Demand Forecasting Quantit ative Objecti ve Statistic al Qualitat ive Subjecti ve Judgme ntal

10 Demand Forecasting Quantitative Demand Time Series Analysis Pattern of Data Horizontal Trend Season Cycle

11 Demand Forecasting Quantitative Demand Time Series Analysis Accuracy Mean Absolute Deviation Mean Sum of Square Error

12 Demand Forecasting Quantitative Demand Time Series Analysis วิธีการปรับ เรียบ Moving Average Exponential Smoothing

13 Inventory Cost ต้นทุนสินค้า ต้นทุนในการเก็บรักษา ต้นทุนเมื่อสินค้าขาดมือ ต้นทุนในการตระเตรียม

14 Item Cost : ต้นทุนสินค้า ต้นทุนสินค้า คือ ต้นทุนที่ให้ได้มาซึ่งสินค้า การได้มาอาจจะเป็นการซื้อ การผลิต หรือ การจ้างผลิตก็ได้ ต้นทุนแบ่งเป็นต้นทุนทางตรง และทางอ้อม

15 Holding Cost ต้นทุนในการเก็บรักษา อาจจะสามารถจำแนกออกได้อีกเป็น 4 ส่วน คือ 1. ต้นทุนเงินลงทุน (Capital Cost) 2. ต้นทุนในการบริการสินค้าคงคลัง (Inventory Service Cost) 3. ต้นทุนที่เกิดจากพื้นที่ในการจัดเก็บ (Storage Space Cost) 4. ต้นทุนความเสี่ยงในการเก็บรักษา (Risk Cost)

16 Holding Cost ต้นทุนเงินลงทุน (Capital Cost) - เป็นเงินที่ต้องลงทุนในการได้มาซึ่งสินค้า ทำ ให้เกิดการเสียโอกาส - แหล่งที่มาของเงินทุนมาได้จาก 2 แหล่งคือ ภายใน และภายนอก - การลงทุนจะพิจารณาผลตอบแทนกับความ เสี่ยงที่เกิดขึ้น

17 Holding Cost ต้นทุนในการบริการสินค้าคงคลัง (Inventory Service Cost) เป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการบริการสินค้าคง คลัง เช่น ค่าประกันภัยต่างๆ ( แปรผันตามจำนวน สินค้า ) ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ และตรวจนับ ภาษี

18 Holding Cost ต้นทุนที่เกิดจากพื้นที่ในการจัดเก็บ (Storage Space Cost) เป็นต้นทุนที่เกิดจากพื้นที่ในการจัดเก็บเช่น ค่าอาคาร สถานที่ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วนคือ 1. คลังสินค้าที่มีอยู่ในโรงงาน 2. คลังสินค้าสาธารณะ 3. ค่าเช่า / เช้าซื้อ 4.Company-owned (Private) Warehouse

19 Holding Cost ต้นทุนความเสี่ยงในการเก็บรักษา (Risk Cost) สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท 1. ต้นทุนความเสื่อม (Obsolescence) 2. ต้นทุนสินค้าเสียหาย 3. ต้นทุนสินค้าหดหาย 4. ต้นทุนการขนย้ายสินค้เพื่อป้องกันการ เสียหาย

20 Shortage Cost ต้นทุนเมื่อสินค้าขาดมือ เกิดขึ้นเมื่อความต้องการมีมากกว่าสินค้าที่จัดเก็บ ต้นทุนนี้จะมากหรือน้อยขึ้นกับความเสียหายที่ เกิดขึ้น ต้องพิจารณาต้นทุนสินค้าขาดมือเทียบกับต้นทุน การถือครอง

21 Setup Cost ต้นทุนในการตระเตรียม เป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นในชขั้นตอนการสั่งซื้อ จะมี มาก หรือน้อย ขึ้นกับความยุ่งยากในการสั่งซื้อแต่ ละครั้ง ในกรณีที่เป็นการผลิตนอกจากจะมีเรื่องเอกสาร แล้วยังอาจจะต้องมีการปรับตั้งเครื่องจักรใหม่อีก ด้วย


ดาวน์โหลด ppt Inventory Control Basic Knowledge By Kawinthorn Saicharoen.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google