งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หนอนพยาธิ (The helminthic parasites) - เป็นพวกที่มีหลายเซลล์ (Multicellular) - มีลักษณะเป็น Bilaterally symmetrical animal - มี 3 germ layers.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หนอนพยาธิ (The helminthic parasites) - เป็นพวกที่มีหลายเซลล์ (Multicellular) - มีลักษณะเป็น Bilaterally symmetrical animal - มี 3 germ layers."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หนอนพยาธิ (The helminthic parasites) - เป็นพวกที่มีหลายเซลล์ (Multicellular) - มีลักษณะเป็น Bilaterally symmetrical animal - มี 3 germ layers

3 - มีความสำคัญทางการแพทย์ เนื่องจากก่อโรค ในคน - แบ่งออกได้เป็น 3 พวก ใหญ่ๆ คือ 1.Phylum Nematoda (Round worms) 2. Phylum Platyhelminthes 2.1 Class Cestoidea (Tapeworms) 2.2 Class Trematoda (Flukes) 3. Phylum Acanthocephala

4 1. Phylum Nematoda (Round worms) - ลักษณะ กลม - ยาว - ไม่มีปล้อง - มีช่องว่างในลำตัว (Body cavity) - ระบบทางเดินอาหาร สมบูรณ์ สามารถใช้ในการแยก ชนิดได้ ( ลักษณะปาก Esophagus Anus ใช้ใน การดูลักษณะของพยาธิ แต่ละชนิดได้ )

5 - แยกเพศ เป็นตัวผู้ ตัวเมีย - การสืบพันธุ์ มีทั้ง ออกไข่ และออกลูก เป็นตัว - การติดต่อ เกิดได้หลาย วิธี คือ : กินไข่พยาธิ : พยาธิตัวอ่อนไชเข้า ทางผิวหนัง : แมลงพาหะกัด : กิน cyst ที่มีตัวอ่อนอยู่ ภายใน

6 2. Phylum Platyhelminthes - รูปร่างแบน แบบ Dorso-ventrally - ลำตัวมีทั้งที่แบ่งเป็น ปล้อง และ ไม่เป็นปล้อง - ไม่มีช่องว่างภายใน ลำตัว - ระบบทางเดินอาหาร อาจมีหรือไม่มี

7 - มีระบบขับถ่าย - ระบบสืบพันธุ์ มีอวัยวะทั้ง 2 เพศ อยู่ใน ตัวเดียวกัน ( ยกเว้น พยาธิใบไม้เลือด ที่มีเพศแยกกัน ) - พวกที่มีความสำคัญทาง การแพทย์ ได้แก่ 2.1 Class Cestoidea (Tapeworms) - ได้แก่ พยาธิตัวตืด 2.2 Class Trematoda (Flukes) - ได้แก่ พยาธิใบไม้

8 2.1 Class Cestoidea (Tapeworms) - พยาธิตัวตืด - ลักษณะลำตัว เป็นปล้อง แบนต่อกันเป็นเส้น ประกอบด้วย ส่วนหัว เรียกว่า Scolex ( เป็นอวัยวะที่ใช้เกาะติดใน ลำไส้ ) ส่วนคอ เรียกว่า Neck

9 ส่วนลำตัว เรียกว่า Proglottids แยกเป็น ปล้องอ่อน = Immature Segment ปล้องแก่ = Mature Segment ปล้องสุก = Gravid Segment - อวัยวะสืบพันธุ์ มี 2 เพศ อยู่ในตัวเดียวกัน

10 2.1 Class Trematoda (Flukes) - พยาธิใบไม้ - ลักษณะแบนคล้าย ใบไม้ - ลำตัวไม่เป็นปล้อง - ลำไส้มีลักษณะเป็นรูป ตัว Y หัวกลับ โดยที่ส่วนปลาย ( Posterior) ทั้ง 2 ข้าง จะตัน

11 - มี 2 เพศ ในตัวเดียวกัน ( ยกเว้น พยาธิ ใบไม้เลือด ) - ระบบสืบพันธุ์ มีทั้ง Asexual และ Sexual Repro. Asexual Reproduction เพิ่ม จำนวนตัวอ่อน Sexual Reproduction เพิ่ม จำนวนโดยการออกไข่ - ติดต่อโดย การกินตัวอ่อน หรือ ตัว อ่อนไชเข้าผิวหนัง - ต้องการหอย ( snail, slug ) เป็น Intermediate host

12 3. Phylum Acanthocephala - ลักษณะพิเศษ คือ ตัวจะ ประกอบด้วย Anterior proboscis มี ปลอกหุ้ม และมีหนามและยืดหดได้ - มี 2 เพศ - ระยะตัวอ่อนฟักออกจาก ไข่ เมื่อแมลงที่ เป็นโฮสต์กินเข้าไป

13 ตารางเปรียบเทียบ Trematode, Cestode, Nematode

14

15

16 เอกสารอ้างอิง ประยงค์ ระดมยศ, อัญชลี ตั้งตรงจิตร, พลรัตน์ วิไลรัตน์, ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ และ แทน จงศุภชัยสิทธิ์ 2538 Atlas of Medical Parasitology with 456 colour illustrations 2 nd edition กรุงเทพฯ หน้า 40 - 45 ปาราสิตวิทยา ตอนที่ 2 โพรโทซัว 2527 ภาควิชาชีววิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 126 หน้า นิมิตร มรกต 2539 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ โปรโตซัวและหนอนพยาธิ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน้า 61 - 67 วิฑูรย์ ไวยนันท์ และพีรพรรณ ตันอารีย์ 2535 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ หน้า 54 - 73

17 Beaver, P.C.; Jung, R.C. and Cupp, E.W. 1984. Clinical Parasitology. Lea & Febigger, Philadelphia. Berendt,A.R.; Turner, G.D.H. and Newbold, C.I. 1994. Cerebral malaria: the sequestration hypothesis. Parasitology Today 10: 421 - 414. Bruce-Chwatt,L.J. 1984.Terminology of relapsing malaria: enigma variation. Trans.T.R. Soc. Trop. Med. Hyg. 78: 844 - 845. Clyde, D.F. 1987. Recent trends in the epidemiology and control of malaria. Epidemiol. Rev.9: 219-243. Cox, F.E.G. 1982. Modern Parasitology. Blackwell Scientific Publications, Oxford London. 346 pages.

18


ดาวน์โหลด ppt หนอนพยาธิ (The helminthic parasites) - เป็นพวกที่มีหลายเซลล์ (Multicellular) - มีลักษณะเป็น Bilaterally symmetrical animal - มี 3 germ layers.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google