งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 อ. แน็ต. 2 Phylum Platyhelminthes Flat worm Flat worm Triploblastica Triploblastica Acoelomate Acoelomate Bilateral symmetry Bilateral symmetry Hermaphroditic.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 อ. แน็ต. 2 Phylum Platyhelminthes Flat worm Flat worm Triploblastica Triploblastica Acoelomate Acoelomate Bilateral symmetry Bilateral symmetry Hermaphroditic."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 อ. แน็ต

2 2 Phylum Platyhelminthes Flat worm Flat worm Triploblastica Triploblastica Acoelomate Acoelomate Bilateral symmetry Bilateral symmetry Hermaphroditic Hermaphroditic Monoecious Monoecious One opening for digestive system One opening for digestive system

3 3 Triploblastica and Acoelomate EctodermMesodermEndoderm

4 4 Turbellaria Trematoda Cestoda

5 5 Class Turbellaria Free living Free living Dorsoventrally flattened Dorsoventrally flattened Epithelial with cilia Epithelial with cilia Mouth at ventral side Mouth at ventral side Incomplete digestive tract Incomplete digestive tract

6 6 Dugesia Freshwater turbellarian Freshwater turbellarian Cosmopolitan species Cosmopolitan species Live at running water with leaves, rock, mud etc. Live at running water with leaves, rock, mud etc. Camouflage Camouflage

7 7 About 12 mm with dark brown About 12 mm with dark brown Bilateral symmetry Bilateral symmetry Dorsoventrally flattened Dorsoventrally flattened Head with auricles and eye spots Head with auricles and eye spots Pharyngeal opening at ventral side Pharyngeal opening at ventral side Monoecious Monoecious

8 8

9 9 Body wall Simple epidermal cells Simple epidermal cells Epidermal cells at ventrum with cilia for movement Epidermal cells at ventrum with cilia for movement Mucous gland made mucous secretion Mucous gland made mucous secretion 1. Epidermis 2. Basement mem. 1. Epidermis 2. Basement mem. 3. Circular mus. 4. Diagonal mus. 3. Circular mus. 4. Diagonal mus. 5. Longitudinal mus. 6. Dorsoventral mus. 5. Longitudinal mus. 6. Dorsoventral mus. 7. Parenchymal cells 7. Parenchymal cells

10 10

11 11

12 12

13 13 Nutrition Carnivorous animal Carnivorous animal Incomplete digestive tract Incomplete digestive tract Mouth at ventrum under midline Mouth at ventrum under midline Pharyngeal wall with epidermis, muscle and gastrodermis Pharyngeal wall with epidermis, muscle and gastrodermis Intestine with three branching caeca; one in ant. intestinal caecum and two in post. intestinal caeca Intestine with three branching caeca; one in ant. intestinal caecum and two in post. intestinal caeca Branching diverticula Branching diverticula

14 14

15 15

16 16

17 17 Anterior intestinal caecum Pharynx Posterior intestinal caeca

18 18

19 19

20 20

21 21 Class Trematoda Fluke worm Fluke worm Parasites Parasites Complex life cycle Complex life cycle Intermediate host Intermediate host juvenile stage juvenile stage Definitive host Definitive host adult stage adult stage

22 22 Clonorchis sinensis 10-25 มม. 10-25 มม. Oral sucker ขนาดเล็ก ventral sucker อยู่ใต้ genital pore ท้ายตัว มี excretory pore Oral sucker ขนาดเล็ก ventral sucker อยู่ใต้ genital pore ท้ายตัว มี excretory pore Mouth Pharynx Esophagus Mouth Pharynx Esophagus Intestinal caeca

23 23

24 24 Hermaphrodite ปฏิสนธิข้ามตัว Hermaphrodite ปฏิสนธิข้ามตัว Male organs : testis แตกแขนง 1 คู่ Male organs : testis แตกแขนง 1 คู่ : vas efferens 2 ท่อ รวม เป็น vas deferens ตอนปลายพองเป็น seminal vesicle ejaculatory duct : vas efferens 2 ท่อ รวม เป็น vas deferens ตอนปลายพองเป็น seminal vesicle ejaculatory duct เปิดออกที่ genital pore อยู่เหนือ ventral sucker เปิดออกที่ genital pore อยู่เหนือ ventral sucker

25 25

26 26 Female organs มี Ootype เป็นศูนย์กลางที่ ท่อต่างๆมาเชื่อมต่อ Female organs มี Ootype เป็นศูนย์กลางที่ ท่อต่างๆมาเชื่อมต่อ : oviduct รับไข่จาก ovary : yolk duct รับสารสร้างเปลือกไข่ และ yolk จาก yolk gland (vitellaria) : Mehlis’ gland สร้างสารหล่อลื่นมดลูก เวลาไข่เคลื่อนที่ : seminal receptacle รับและเก็บอสุจิ มี Laurer’s canal เปิดออกด้านหลัง : uterus อยู่เหนือ sex organs อื่นๆ ใช้ เก็บไข่ที่ปฏิสนธิแล้ว เปิดออกที่ genital pore

27 27

28 28 Sperm เข้าทาง uterus และเป็นการผสมข้าม ตัว แต่ปฏิสนธิภายในบริเวณ oviduct Sperm เข้าทาง uterus และเป็นการผสมข้าม ตัว แต่ปฏิสนธิภายในบริเวณ oviduct Fertilized egg จะได้รับ yolk และสารเปลือก ไข่ แล้วไปเก็บที่ uterus Fertilized egg จะได้รับ yolk และสารเปลือก ไข่ แล้วไปเก็บที่ uterus Fertilized egg ออกมากับอุจจาระของ host แล้วมีหอยน้ำจืดกินเข้าไป miracidium sporocyst Fertilized egg ออกมากับอุจจาระของ host แล้วมีหอยน้ำจืดกินเข้าไป miracidium sporocyst cercaria redia Cercaria ออกจากหอยเข้าไปในปลา เกิดระยะ metacercaria แล้วมนุษย์ก็กินปลาที่มี cyst ของพยาธิ Cercaria ออกจากหอยเข้าไปในปลา เกิดระยะ metacercaria แล้วมนุษย์ก็กินปลาที่มี cyst ของพยาธิ Testis ของ Opisthorchis viverrini ไม่แตก แขนง และมีวงชีวิตคล้าย Clonorchis sinensis Testis ของ Opisthorchis viverrini ไม่แตก แขนง และมีวงชีวิตคล้าย Clonorchis sinensis

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34 Opisthorchis viverrini Eat metacercaria in cyprinoid fish (muscle) Eat metacercaria in cyprinoid fish (muscle)

35 35 Fasciola hepatica Sheep liver fluke Sheep liver fluke หัวรูปสามเหลี่ยมมี oral sucker อยู่ที่ ปลายแหลม หัวรูปสามเหลี่ยมมี oral sucker อยู่ที่ ปลายแหลม Gonopore อยู่ต่ำลงมา ส่วน ventral sucker อยู่ใต้ gonopore Gonopore อยู่ต่ำลงมา ส่วน ventral sucker อยู่ใต้ gonopore Eat vegetation with metacercaria Eat vegetation with metacercaria

36 36

37 37 ClonorchisFasciola Intestine ไม่แตกแขนงแตกแขนง Testis แตกแขนงน้อยแตกแขนงมาก Ovary ไม่แตกแขนงแตกแขนง Cirrus ไม่มีมี

38 38

39 39 ตัวอ่อนพยาธิใบไม้มี 5 ระยะคือ 1. Miracidium ไข่เจริญเป็น miracidium ใน uterus แต่มีเปลือกไข่คลุม เมื่อ ออกจากไข่มี cilia ซึ่งว่ายน้ำและ ไชเข้า intermediate host ไข่เจริญเป็น miracidium ใน uterus แต่มีเปลือกไข่คลุม เมื่อ ออกจากไข่มี cilia ซึ่งว่ายน้ำและ ไชเข้า intermediate host

40 40 ตัวอ่อนมี 5 ระยะคือ 2. Sporocyst miracidium ไชเข้า intermediate host จะสลัด cilia และเปลี่ยนเป็น ถุงซึ่งมีตัวอ่อน redia ประมาณ 5- 8 ตัว miracidium ไชเข้า intermediate host จะสลัด cilia และเปลี่ยนเป็น ถุงซึ่งมีตัวอ่อน redia ประมาณ 5- 8 ตัว

41 41

42 42 ตัวอ่อนมี 5 ระยะคือ 3. Redia เป็นถุงกลวงยาว มี oral sucker และทางเดินอาหารแรกเริ่ม มีระบบ ประสาทและขับถ่าย ภายในมีเซลล์ ที่จะเจริญเป็น cercaria เป็นถุงกลวงยาว มี oral sucker และทางเดินอาหารแรกเริ่ม มีระบบ ประสาทและขับถ่าย ภายในมีเซลล์ ที่จะเจริญเป็น cercaria

43 43

44 44 ตัวอ่อนมี 5 ระยะคือ 4. Cercaria เริ่มมีระบบอวัยวะและมีหาง ออกจาก redia และเจาะออกจาก intermediate host ชนิดที่ 1 สู่แหล่งน้ำเพื่อหา inter. host ชนิดที่ 2 เมื่อเจอจะเข้าสู่ host สลัดหางทิ้งแล้วมีผนังหุ้มตัวเป็นระยะ metacercaria เริ่มมีระบบอวัยวะและมีหาง ออกจาก redia และเจาะออกจาก intermediate host ชนิดที่ 1 สู่แหล่งน้ำเพื่อหา inter. host ชนิดที่ 2 เมื่อเจอจะเข้าสู่ host สลัดหางทิ้งแล้วมีผนังหุ้มตัวเป็นระยะ metacercaria

45 45

46 46 ตัวอ่อนมี 5 ระยะคือ 5. Metacercaria ระยะติดต่อ เมื่อ final host กินเข้า ไป ถุงหุ้มตัวอ่อนจะแตก ตัวอ่อนจะ ออกมาเจริญเติบโตและเจริญเป็น ตัวเต็มวัยต่อไป ระยะติดต่อ เมื่อ final host กินเข้า ไป ถุงหุ้มตัวอ่อนจะแตก ตัวอ่อนจะ ออกมาเจริญเติบโตและเจริญเป็น ตัวเต็มวัยต่อไป

47 47

48 48 Class Cestoda Tape worms Tape worms No digestive system No digestive system Live in intestine host Live in intestine host Superficial segmentation Superficial segmentation

49 49 ลำตัวแบ่งได้ 3 ส่วนคือ 1. Scolex คล้ายหัวเข็มหมุด rostellum ยืด หดได้ คล้ายหัวเข็มหมุด rostellum ยืด หดได้ ด้านข้างมี adhesive organ ใช้ ยึดเกาะ มีหลายแบบเช่น sucker, bothria ด้านข้างมี adhesive organ ใช้ ยึดเกาะ มีหลายแบบเช่น sucker, bothria 2. Neck แคบกว่า scolex มีการ แบ่งตัวตามขวางให้มีปล้องใหม่ เกิดขึ้น

50 50

51 51

52 52 3. Strobila ถัดจากคอ เป็นปล้อง เรียงต่อกัน ทุกปล้องมีความ สมบูรณ์ของอวัยวะเหมือนกัน มี ปล้อง 3 แบบคือ Immature proglottid เกิดใหม่ จากการแบ่งตัวของคอ อวัยวะยัง ไม่เจริญเต็มที่ Immature proglottid เกิดใหม่ จากการแบ่งตัวของคอ อวัยวะยัง ไม่เจริญเต็มที่ Mature proglottid อวัยวะสืบพันธุ์ เจริญเต็มที่ พร้อมสืบพันธุ์ อวัยวะ สืบพันธุ์เพศผู้เจริญก่อนเพศเมีย Mature proglottid อวัยวะสืบพันธุ์ เจริญเต็มที่ พร้อมสืบพันธุ์ อวัยวะ สืบพันธุ์เพศผู้เจริญก่อนเพศเมีย Gravid ปล้องแก่ ไข่อยู่ใน uterus ซึ่งแตกแขนงออกด้านข้าง, sex organs สลายไปเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้ uterus Gravid ปล้องแก่ ไข่อยู่ใน uterus ซึ่งแตกแขนงออกด้านข้าง, sex organs สลายไปเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้ uterus

53 53

54 54 Immature proglottid

55 55 Mature proglottid Uterus Testes Ovary Yolk gland Vas deferens Seminal receptacle

56 56

57 57

58 58 Taenia spp. Taenia pisiformis พยาธิตัวตืด สุนัข Taenia pisiformis พยาธิตัวตืด สุนัข Taenia solium พยาธิตัวตืดหมู Taenia solium พยาธิตัวตืดหมู Taenia saginata พยาธิตัวตืดวัว Taenia saginata พยาธิตัวตืดวัว

59 59 Taenia pisiformis ตัวอ่อนอยู่กล้ามเนื้อกระต่าย ตัวอ่อนอยู่กล้ามเนื้อกระต่าย ตัวเต็มวัยอยู่ในทางเดินอาหารของสุนัข แมว ตัวเต็มวัยอยู่ในทางเดินอาหารของสุนัข แมว Scolex มี hook เรียงตัว 2 ชั้น มี sucker 4 อัน Scolex มี hook เรียงตัว 2 ชั้น มี sucker 4 อัน ตัวยาวประมาณ 1 เมตร ปล้องมีประมาณ 400 ปล้อง ตัวยาวประมาณ 1 เมตร ปล้องมีประมาณ 400 ปล้อง Gravid มีแขนง uterus ข้างละ 11-15 แขนง Gravid มีแขนง uterus ข้างละ 11-15 แขนง

60 60 Male sex organs Testis 3-100 อัณฑะ กระจายด้านข้าง ปล้อง Testis 3-100 อัณฑะ กระจายด้านข้าง ปล้อง Vas efferens จากอัณฑะแต่ละอัน รวมกันเป็นท่อใหญ่คือ Vas deferens Vas efferens จากอัณฑะแต่ละอัน รวมกันเป็นท่อใหญ่คือ Vas deferens Vas deferens ตอนท้ายคล้ายลวดสปริง ตอนปลายเป็นท่อกล้ามเนื้อหนาไว้ฉีดอสุจิ คือ Cirrus Vas deferens ตอนท้ายคล้ายลวดสปริง ตอนปลายเป็นท่อกล้ามเนื้อหนาไว้ฉีดอสุจิ คือ Cirrus Cirrus อยู่ใน Genital atrium มี Genital pore เปิดออกภายนอก Cirrus อยู่ใน Genital atrium มี Genital pore เปิดออกภายนอก Genital pore แต่ละปล้องเปิดสลับซ้าย - ขวาสลับกัน Genital pore แต่ละปล้องเปิดสลับซ้าย - ขวาสลับกัน

61 61 Testis Vas deferens Cirrus Genital pore

62 62 Female sex organs Ootype เป็นศูนย์กลาง Ootype เป็นศูนย์กลาง Ovary 1 อันแตกเป็น 2 พูอยู่สองข้างเส้น กลางกึ่งปล้อง มี oviduct เปิดเข้า ootype Ovary 1 อันแตกเป็น 2 พูอยู่สองข้างเส้น กลางกึ่งปล้อง มี oviduct เปิดเข้า ootype Yolk gland ต่อมเดี่ยวเป็นพู มี yolk duct เปิดเข้า ootype Yolk gland ต่อมเดี่ยวเป็นพู มี yolk duct เปิดเข้า ootype Mehlis ’ gland หลายต่อมอยู่รอบ ootype Mehlis ’ gland หลายต่อมอยู่รอบ ootype Uterus ท่อออกจาก ootype เรียวเล็ก ปลายปิดและแตกแขนงออกด้านข้างเมื่อ ปล้องอายุมาก Uterus ท่อออกจาก ootype เรียวเล็ก ปลายปิดและแตกแขนงออกด้านข้างเมื่อ ปล้องอายุมาก Vagina ท่อเปิดจาก genital pore มาเปิด เข้า ootype มี seminal receptacle รับ อสุจิ Vagina ท่อเปิดจาก genital pore มาเปิด เข้า ootype มี seminal receptacle รับ อสุจิ

63 63 Uterus Ovary Seminal receptacle Vitellaria Ootype Mehlis’ gl. Vagina

64 64 Fertilization ส่วนใหญ่จะปฏิสนธิระหว่างปล้องในพยาธิ ตัวตืดตัวเดียวกัน ส่วนใหญ่จะปฏิสนธิระหว่างปล้องในพยาธิ ตัวตืดตัวเดียวกัน เกิดที่ oviduct เกิดที่ oviduct Fertilized egg เข้าสู่ ootype รับ yolk และมีเปลือกหุ้ม แล้วผ่าน uterus ที่ขยาย ออกและแตกแขนง แปรสภาพเป็น gravid Fertilized egg เข้าสู่ ootype รับ yolk และมีเปลือกหุ้ม แล้วผ่าน uterus ที่ขยาย ออกและแตกแขนง แปรสภาพเป็น gravid Gravid มีไข่ประมาณ 1000 ฟองต่อปล้อง Gravid มีไข่ประมาณ 1000 ฟองต่อปล้อง Gravid จะหลุดไปกับอุจจาระของ host แล้วฟักเป็นตัวอ่อน Gravid จะหลุดไปกับอุจจาระของ host แล้วฟักเป็นตัวอ่อน

65 65 Taenia solium ตัวอ่อนอยู่กล้ามเนื้อหมู ( เม็ดสาคู ) ( อาจอยู่ใน คนก็ได้ ) ตัวอ่อนอยู่กล้ามเนื้อหมู ( เม็ดสาคู ) ( อาจอยู่ใน คนก็ได้ ) ตัวเต็มวัยอยู่ในทางเดินอาหารของคน ตัวเต็มวัยอยู่ในทางเดินอาหารของคน Scolex มี hook เรียงตัวแถวเดียว Scolex มี hook เรียงตัวแถวเดียว ปล้องมีประมาณ 1 พันปล้อง ปล้องมีประมาณ 1 พันปล้อง Fertilized egg Onchosphere Fertilized egg Onchosphere Onchosphere เข้าไปในหมูแล้วฟักออกจาก ไข่ เคลื่อนที่ไปผนังลำไส้ เจาะผ่านผนังไปที่ กล้ามเนื้อลาย Onchosphere เข้าไปในหมูแล้วฟักออกจาก ไข่ เคลื่อนที่ไปผนังลำไส้ เจาะผ่านผนังไปที่ กล้ามเนื้อลาย Cysticercus มี scolex หัวกลับอยู่ภายใน Cysticercus มี scolex หัวกลับอยู่ภายใน Final host กินเนื้อหมูดิบที่มี cyst เข้าสู่ ทางเดินอาหาร ตัวอ่อนยืด scolex เกาะที่ผนัง ลำไส้ เจริญเป็นตัวเต็มวัย Final host กินเนื้อหมูดิบที่มี cyst เข้าสู่ ทางเดินอาหาร ตัวอ่อนยืด scolex เกาะที่ผนัง ลำไส้ เจริญเป็นตัวเต็มวัย

66 66 Scolex

67 67

68 68 Cysticercus cellulosae

69 69

70 70 Taenia saginata ตัวอ่อนอยู่กล้ามเนื้อวัว ควาย ตัวอ่อนอยู่กล้ามเนื้อวัว ควาย ตัวเต็มวัยอยู่ในทางเดินอาหารของคน ตัวเต็มวัยอยู่ในทางเดินอาหารของคน Scolex ไม่มี hook Scolex ไม่มี hook ปล้องขนาดใหญ่กว่า T. solium มี ประมาณ 1-2 พันปล้อง ปล้องขนาดใหญ่กว่า T. solium มี ประมาณ 1-2 พันปล้อง Gravid มีแขนง uterus ข้างละ 15-20 แขนง Gravid มีแขนง uterus ข้างละ 15-20 แขนง

71 71

72 72 Fish tape worm Fish tape worm ตัวยาวประมาณ 60 ฟุต ปล้อง 4 พัน ปล้อง ตัวยาวประมาณ 60 ฟุต ปล้อง 4 พัน ปล้อง Scolex มีร่องตามยาว 2 ข้างคือ bothria ใช้ยึดเกาะ Scolex มีร่องตามยาว 2 ข้างคือ bothria ใช้ยึดเกาะ Genital pore ค่อนไปทางด้านหน้า ของปล้อง Genital pore ค่อนไปทางด้านหน้า ของปล้อง Vitellaria กระจายอยู่ 2 ข้างปล้องปน กับอัณฑะ Vitellaria กระจายอยู่ 2 ข้างปล้องปน กับอัณฑะ Uterus ขดไปมาเป็นชั้น เพิ่มพื้นที่ มี ช่องเปิด uterine pore Uterus ขดไปมาเป็นชั้น เพิ่มพื้นที่ มี ช่องเปิด uterine pore Vagina เปิดเข้า genital pore Vagina เปิดเข้า genital pore Mature proglottid และ gravid ลักษณะคล้ายกัน Mature proglottid และ gravid ลักษณะคล้ายกัน Diphyllobothrium latum

73 73 Life cycle Coracidium มีตะขอ 6 อันและมี cilia ใช้ว่าย น้ำ Coracidium มีตะขอ 6 อันและมี cilia ใช้ว่าย น้ำ 1 st intermediate host คือ copepod กิน coracidium ซึ่งเจาะผนังลำไส้ไปที่ coelom เจริญเป็น procercoid 1 st intermediate host คือ copepod กิน coracidium ซึ่งเจาะผนังลำไส้ไปที่ coelom เจริญเป็น procercoid 2 nd intermediate host ( ปลา ) กิน copepod เข้าไป, procercoid จะเจริญเป็น plerocercoid ในกล้ามเนื้อปลา 2 nd intermediate host ( ปลา ) กิน copepod เข้าไป, procercoid จะเจริญเป็น plerocercoid ในกล้ามเนื้อปลา คนกินปลาดิบๆเข้าไป plerocercoid เจริญ เป็นตัวเต็มวัยในทางเดินอาหาร คนกินปลาดิบๆเข้าไป plerocercoid เจริญ เป็นตัวเต็มวัยในทางเดินอาหาร Gravid มีช่องเปิดของ uterus (uterine pore) ใช้ปล่อยไข่โดยที่ uterus ไม่ต้องแตก แขนง Gravid มีช่องเปิดของ uterus (uterine pore) ใช้ปล่อยไข่โดยที่ uterus ไม่ต้องแตก แขนง

74 74

75 75

76 76

77 77


ดาวน์โหลด ppt 1 อ. แน็ต. 2 Phylum Platyhelminthes Flat worm Flat worm Triploblastica Triploblastica Acoelomate Acoelomate Bilateral symmetry Bilateral symmetry Hermaphroditic.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google