งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอ่านคำภาษาสันสกฤตที่เขียนด้วยอักษรไทย. การอ่านคำภาษาสันสกฤตที่เขียนด้วยอักษรไทย 1.17 การอ่านภาษาสันสกฤตที่เขียนด้วยอักษรไทย ให้กำหนด จากเครื่องหมายพินทุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอ่านคำภาษาสันสกฤตที่เขียนด้วยอักษรไทย. การอ่านคำภาษาสันสกฤตที่เขียนด้วยอักษรไทย 1.17 การอ่านภาษาสันสกฤตที่เขียนด้วยอักษรไทย ให้กำหนด จากเครื่องหมายพินทุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอ่านคำภาษาสันสกฤตที่เขียนด้วยอักษรไทย

2 การอ่านคำภาษาสันสกฤตที่เขียนด้วยอักษรไทย 1.17 การอ่านภาษาสันสกฤตที่เขียนด้วยอักษรไทย ให้กำหนด จากเครื่องหมายพินทุ ( ) ที่อยู่ใต้พยัญชนะ และ เครื่องหมาย นิคหิต ( ) ที่อยู่บนสระ ดังนี้ O. 1) ถ้าเป็นธาตุลงท้ายด้วยพยัญชนะ จะมี เครื่องหมายพินทุใต้พยัญชนะตัวสุดท้าย แสดงว่าพยัญชนะนั้นไม่มีสระประสม เวลาอ่านให้ออกเสียงคล้ายมีสระ อึ หรือ เออะ ในภาษาไทย ประสม เช่น ลภฺ ( ธาตุ ) อ่านว่า หรือละ - เภอะ จุรฺ ( ธาตุ ) อ่านว่า หรือ จุ - เรอะ

3 2) ถ้าเป็นคำนามทั่วไป เครื่องหมาย พินทุอยู่ใต้พยัญชนะตัวใด แสดงว่า พยัญชนะนั้นเป็นตัวสะกด ก็ให้พยัญชนะนั้นเป็น ตัวสะกด เช่น ธนินฺอ่านว่าธะ – นิน ( ตัว น เป็นตัวสะกด ) ภาณฺฑอ่านว่าภาณ – ฑะ ( ตัว ณ เป็นตัวสะกด ) ลพฺธอ่านว่าลัพ - ธะ ( ตัว พ เป็นตัวสะกด ) การอ่านคำภาษาสันสกฤตที่เขียนด้วยอักษรไทย

4 3) ถ้าเครื่องหมายพินทุอยู่ใต้พยัญชนะอื่น และมีพยัญชนะอรรธสระ คือ ย ร ล ว ตามหลัง แสดงว่าเป็นอักษรควบ ให้อ่านออก เสียงควบกล้ำ เช่น อ่านว่า วยา - ปา - ทะ ( ว กับ ย ออกเสียงกล้ำ ) อ่านว่า อิน - ทริ - ยะ ( ท กับ ร ออกเสียงกล้ำ ) อ่านว่า อัศ - ศวะ ( ศ กับ ว ออกเสียงกล้ำ ) วฺยาปาท อินฺทฺริย อศฺว การอ่านคำภาษาสันสกฤตที่เขียนด้วยอักษรไทย

5 4) ถ้าเครื่องหมายพินทุอยู่ใต้ตัว ล และมี พยัญชนะอื่นตาม ให้อ่านออกเสียงต่อเนื่องกัน คือ ตัว ล ใช้เป็นตัวสะกด และออกเสียงเลื่อน หน่อยหนึ่ง เช่น กลฺยาณ อ่านว่า กัล - ลฺ - ยา - ณะ การอ่านคำภาษาสันสกฤตที่เขียนด้วยอักษรไทย

6 5) ถ้าเครื่องหมายพินทุอยู่ใต้พยัญชนะ ศ ษ ส และมีพยัญชนะอื่นตามหลัง ถือว่าตัว ศ ษ ส เป็นตัวสะกด ให้ออกเสียงมีลมเสียดแทรก ที่ไรฟันเล็กน้อย เช่น ปศฺจิม อ่านว่าปัศ - ศฺ - จิม ภีษฺมอ่านว่าภีษ - ษฺ - มะ ตสฺมาตฺอ่านว่าตัส - สฺ - มาต การอ่านคำภาษาสันสกฤตที่เขียนด้วยอักษรไทย

7 6) ถ้าเครื่องหมายพินทุอยู่ใต้ตัว ห ให้ออก เสียงในลำคอ คือ ออกเสียงคล้ายกับ ตัว ห ประสมด้วยสระ อึ ในภาษาไทย เช่น พรฺหมา อ่านว่า พระ - หฺ - มา หรือ พระ - หึ - มา พฺราหฺมณ อ่านว่า พรา - หฺ - มะ - นะ หรือ พรา - หึ - มะ - นะ การอ่านคำภาษาสันสกฤตที่เขียนด้วยอักษรไทย

8 7) เครื่องหมายนิคหิต ที่มาคู่กับสระ อะ อิ และ อุ ให้ออกเสียงเป็นตัว ม สะกดเสมอ เช่น กุลํอ่านว่ากุ - ลัม นฺฤปตึอ่านว่านรึ ( หรือ นริ ) – ปะ – ติม คนฺตํอ่านว่าคัน - ตุม การอ่านคำภาษาสันสกฤตที่เขียนด้วยอักษรไทย


ดาวน์โหลด ppt การอ่านคำภาษาสันสกฤตที่เขียนด้วยอักษรไทย. การอ่านคำภาษาสันสกฤตที่เขียนด้วยอักษรไทย 1.17 การอ่านภาษาสันสกฤตที่เขียนด้วยอักษรไทย ให้กำหนด จากเครื่องหมายพินทุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google