งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับสู่ การเรียนรู้ คำที่ประสมสระ อา มีตัวสะกด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับสู่ การเรียนรู้ คำที่ประสมสระ อา มีตัวสะกด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับสู่ การเรียนรู้ คำที่ประสมสระ อา มีตัวสะกด

2 คำที่ประสมสระอา มีตัวสะกด โดย อรัญญา เชียงเงิน วิชาภาษาไทย ชั้นป.1

3 ตัวสะกด ตัวสะกด คือ พยัญชนะ ที่อยู่ข้างหลังสุด คำที่มี ง เป็นตัวสะกด เช่น กาง คาง นาง สาง คำที่มี น เป็นตัวสะกด เช่น นาน สาน บาน ยาน คำที่มี ด เป็นตัวสะกด เช่น กาด จาด สาด บาด คำที่มี บ เป็นตัวสะกด เช่น สาบ จาบ

4 จาน คำที่ประสมสระ อา มี ตัวสะกด พาน บานสา ม รากสาน ดาว ฉาบ ปาก ดาบ อาบ ตาย กาว ขาด จามขาว

5 ฝึกอ่านคำที่ประสมสระอา มี ตัวสะกด ตะขาบ เสื่อสาด ชายหาด 10 บาท ลำบาก ค้าขาย กระจาด มิช้ามินาน ผีสาง มะขาม

6 ภาพต่อไปนี้คือ คำว่าอะไรบ้าง

7 สามสาม

8 จานจาน

9 พานพาน

10 บานบาน

11 รากราก

12 สานสาน

13 ดาวดาว

14 ปากปาก

15 ดาบดาบ

16 อาบอาบ

17 ตายตาย

18 กาวกาว

19 ขาดขาด

20 จามจาม

21 ตะขาบ

22 ค้าขาย

23 เสื่อสาด

24 กระจาด

25 ชายหาด

26 มิช้ามินาน

27 10 บาท

28 ผีสาง

29 ลำบาก

30 มะขาม

31


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับสู่ การเรียนรู้ คำที่ประสมสระ อา มีตัวสะกด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google