งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวข้อบรรยายที่ 11 การสื่อสารมวลชน Mass Communication การสื่อสารมวลชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวข้อบรรยายที่ 11 การสื่อสารมวลชน Mass Communication การสื่อสารมวลชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวข้อบรรยายที่ 11 การสื่อสารมวลชน Mass Communication การสื่อสารมวลชน

2 การสื่อสารมวลชน Mass Communication การสื่อสารมวลชน เป็น การส่งข่าวสารจากผู้ส่ง สารซึ่งเป็นองค์กรทางการสื่อสารมวลชน ไปยัง ผู้รับสารซึ่งเป็นกลุ่มมวลชน รูปแบบการสื่อสารมวลชนได้แก่….. 1. วิทยุโทรทัศน์ 2. วิทยุกระจายเสียง 3. หนังสือพิมพ์ 4. นิตยสาร 5. ภาพยนตร์ 6. หนังสือ / แผ่นเสียง / เทปคาสเซท / ซีดี การสื่อสารมวลชน เป็น การส่งข่าวสารจากผู้ส่ง สารซึ่งเป็นองค์กรทางการสื่อสารมวลชน ไปยัง ผู้รับสารซึ่งเป็นกลุ่มมวลชน รูปแบบการสื่อสารมวลชนได้แก่….. 1. วิทยุโทรทัศน์ 2. วิทยุกระจายเสียง 3. หนังสือพิมพ์ 4. นิตยสาร 5. ภาพยนตร์ 6. หนังสือ / แผ่นเสียง / เทปคาสเซท / ซีดี

3 Harold lass well กล่าวว่า สื่อมวลชนมีหน้าที่หรือ กิจกรรมหลัก ดังนี้ 1.Surveillance of the environment : การรายงานเหตุการณ์ในสังคม เพื่อกระตุ้น เตือนให้คนในสังคมระแวดระวังความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน Harold lass well กล่าวว่า สื่อมวลชนมีหน้าที่หรือ กิจกรรมหลัก ดังนี้ 1.Surveillance of the environment : การรายงานเหตุการณ์ในสังคม เพื่อกระตุ้น เตือนให้คนในสังคมระแวดระวังความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน หน้าที่ หรือ กิจกรรมหลักของการสื่อสารมวลชน

4 2. Interpretation : การตีความ 3. Correlation of the parts of society : การผสมผสานส่วนต่างๆ ในสังคมโดยการ ถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจจากบุคคล หลาย ๆ ฝ่าย 2. Interpretation : การตีความ 3. Correlation of the parts of society : การผสมผสานส่วนต่างๆ ในสังคมโดยการ ถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจจากบุคคล หลาย ๆ ฝ่าย

5 หน้าที่ หรือ กิจกรรมหลักของการสื่อสารมวลชน 4. Transmission of the social heritage : การ ถ่ายทอดมรดกทางสังคม ได้แก่ ความรู้ ความคิด ค่านิยม ศิลปะวิทยาการ ตลอดจน บทบาททางสังคม 5. Entertainment : การให้ความบันเทิง ความ สนุกสนานกับผู้ชม 4. Transmission of the social heritage : การ ถ่ายทอดมรดกทางสังคม ได้แก่ ความรู้ ความคิด ค่านิยม ศิลปะวิทยาการ ตลอดจน บทบาททางสังคม 5. Entertainment : การให้ความบันเทิง ความ สนุกสนานกับผู้ชม

6 Davis MacQuil ได้เพิ่มหน้าที่สื่อมวลชนอีก ประการหนึ่งคือ.. 6. Mobilization : การรณรงค์ปลุกกระแสคน ในสังคมให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกัน Davis MacQuil ได้เพิ่มหน้าที่สื่อมวลชนอีก ประการหนึ่งคือ.. 6. Mobilization : การรณรงค์ปลุกกระแสคน ในสังคมให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกัน หน้าที่ หรือ กิจกรรมหลักของการสื่อสารมวลชน

7 องค์ประกอบของการสื่อสารมวลชน 1. ผู้รับสาร [Audience] : ผู้รับสารมีลักษณะเป็น “มวลชน หรือ Mass Mass เป็นกลุ่มคนจำนวนมาก [large] มีความหลากหลาย [heterogeneity ] และ ไม่รู้จักกัน [anonymous] สังคมมวลชน หรือ Mass Society จึงเป็น ลักษณะผู้รับสารซึ่งไม่รู้จักกัน ต่างคนต่างอยู่ ขาดการพี่งพากัน 1. ผู้รับสาร [Audience] : ผู้รับสารมีลักษณะเป็น “มวลชน หรือ Mass Mass เป็นกลุ่มคนจำนวนมาก [large] มีความหลากหลาย [heterogeneity ] และ ไม่รู้จักกัน [anonymous] สังคมมวลชน หรือ Mass Society จึงเป็น ลักษณะผู้รับสารซึ่งไม่รู้จักกัน ต่างคนต่างอยู่ ขาดการพี่งพากัน

8 พฤติกรรมการรับสารของผู้รับสาร แบ่งเป็น… 1] Saturation Exposure : บริโภคสื่อมวลชน ทั้งหมด ทุกสื่อ 2] Source Selective : เลือกบริโภคข่าวสาร จากสื่อใดสื่อหนึ่ง 3] Topic Selective : เลือกบริโภคข่าวสาร เฉพาะเรื่องที่ตนสนในจากทุกสื่อ 4] Media Avoiders : พวกหลีกเลี่ยงการ เปิดรับสื่อ พฤติกรรมการรับสารของผู้รับสาร แบ่งเป็น… 1] Saturation Exposure : บริโภคสื่อมวลชน ทั้งหมด ทุกสื่อ 2] Source Selective : เลือกบริโภคข่าวสาร จากสื่อใดสื่อหนึ่ง 3] Topic Selective : เลือกบริโภคข่าวสาร เฉพาะเรื่องที่ตนสนในจากทุกสื่อ 4] Media Avoiders : พวกหลีกเลี่ยงการ เปิดรับสื่อ

9 องค์ประกอบของการสื่อสารมวลชน 2. ผู้ส่งสาร [ Source ] : มีลักษณะเป็นองค์กร ที่ซับซ้อน มีการจัดโครงสร้างที่เป็นระเบียบแบบ แผนอย่างดีมีการลงทุนสูงในการผลิตข่าวสาร มีรายได้จากสปอนเซอร์ 2. ผู้ส่งสาร [ Source ] : มีลักษณะเป็นองค์กร ที่ซับซ้อน มีการจัดโครงสร้างที่เป็นระเบียบแบบ แผนอย่างดีมีการลงทุนสูงในการผลิตข่าวสาร มีรายได้จากสปอนเซอร์

10 องค์ประกอบของการสื่อสารมวลชน 3. ข่าวสาร [ Message ] : มีลักษณะเป้นที่เข้าใจ และ เป็นประโยชน์ต่อผู้รับสารในวงกว้าง ข่าวสารจากการสื่อสารมวลชนถือเป็น สาธารณะ [ Public ] 3. ข่าวสาร [ Message ] : มีลักษณะเป้นที่เข้าใจ และ เป็นประโยชน์ต่อผู้รับสารในวงกว้าง ข่าวสารจากการสื่อสารมวลชนถือเป็น สาธารณะ [ Public ]

11 องค์ประกอบของการสื่อสารมวลชน 4. บริบททางสังคมของการสื่อสารมวลชน 1] Gatekeeper : ผู้กลั่นกรองข่าวสาร ทำ หน้าที่คัดเลือก ควบคุมการไหลของข่าวสารไป ยังผู้รับสาร ปัจจัยในการคัดเลือกข่าวสาร ได้แก่ 1. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ผู้สนับสนุนรายได้ 2. กฎหมาย ระเบียบบังคับ และ จรรยาบรรณ 3. Deadline 4. การแข่งขันกันระหว่างสื่อ 5. Feedback 4. บริบททางสังคมของการสื่อสารมวลชน 1] Gatekeeper : ผู้กลั่นกรองข่าวสาร ทำ หน้าที่คัดเลือก ควบคุมการไหลของข่าวสารไป ยังผู้รับสาร ปัจจัยในการคัดเลือกข่าวสาร ได้แก่ 1. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ผู้สนับสนุนรายได้ 2. กฎหมาย ระเบียบบังคับ และ จรรยาบรรณ 3. Deadline 4. การแข่งขันกันระหว่างสื่อ 5. Feedback

12 องค์ประกอบของการสื่อสารมวลชน 5. ผู้นำทางความคิด [ Gatekeeper ] ได้แก่ ผู้ถ่ายทอดข่าวสารจากสื่อมวลชนไปยัง ผู้รับสาร มีอิทธิพลต่อความคิด และ พฤติกรรม ของผู้รับสาร เช่น เพื่อน พ่อแม่ ผู้นำกลุ่ม ผู้นำชุมชน เป็นต้น 5. ผู้นำทางความคิด [ Gatekeeper ] ได้แก่ ผู้ถ่ายทอดข่าวสารจากสื่อมวลชนไปยัง ผู้รับสาร มีอิทธิพลต่อความคิด และ พฤติกรรม ของผู้รับสาร เช่น เพื่อน พ่อแม่ ผู้นำกลุ่ม ผู้นำชุมชน เป็นต้น

13 องค์ประกอบของการสื่อสารมวลชน 6. การสื่อสารกลับล่าช้า [ Delayed Feedback] ได้แก่ การสื่อสารกลับของผู้รับสารไปยังผู้ส่ง สารเกิดขึ้นเมื่อ กระบวนการสื่อสารมวลชนเสร็จ สิ้น หรือ จบลงแล้ว 6. การสื่อสารกลับล่าช้า [ Delayed Feedback] ได้แก่ การสื่อสารกลับของผู้รับสารไปยังผู้ส่ง สารเกิดขึ้นเมื่อ กระบวนการสื่อสารมวลชนเสร็จ สิ้น หรือ จบลงแล้ว

14 ระบบการสื่อสารมวลชน 1.soviet- communist ในประเทศ คอมมิวนิสต์ หน้าที่ถ่ายทอด นโยบายพรรคและ ทฤษฎีคอมมิวนิสต์ 2.Libertarian ประเทศในทวีป อเมริกาเหนือ หน้าที่เสนอ ข่าวสารได้อย่าง อิสระและมีเสรีภาพ 3.Social Responsibility ประเทศอเมริกาหน้าที่เสนอ ข่าวสารภายใต้ จรรยาบรรณของ สื่อ 4.Authoritarian ประเทศตะวันตกหน้าที่เสนอ ข่าวสารภายใต้การ ควบคุมจากรัฐบาล

15 ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน 1. ทฤษฎีลูกกระสุน [the Magic Bullet Theory ] หรือ ทฤษฎีเข็มฉีดยา [The hypodermic needle theory ] อธิบายว่า………. เนื้อหาจาก สื่อมวลชนมีอิทธิพลโดยตรงและทันทีต่อความคิด และ พฤติกรรมผู้รับสาร เสมือนถูกฉีดยา 1. ทฤษฎีลูกกระสุน [the Magic Bullet Theory ] หรือ ทฤษฎีเข็มฉีดยา [The hypodermic needle theory ] อธิบายว่า………. เนื้อหาจาก สื่อมวลชนมีอิทธิพลโดยตรงและทันทีต่อความคิด และ พฤติกรรมผู้รับสาร เสมือนถูกฉีดยา สาร สื่อ ผู้รับสาร ผู้ส่งสาร

16 ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน 2. ทฤษฎีการไหลของข่าวสาร [ The Two Flow Model Communication ] อธิบายว่า…. ข่าวสาร จากสื่อมวลชนมิได้มีอิทธิพลต่อผู้รับสารโดยตรง ทันที และ ทั้งหมด แต่ผู้รับสารอาจได้รับอิทธิพล ข่าวสาร จาก ผู้นำทางความคิด ซึ่งก่อให้เกิด การไหลของข่าวสารสองจังหวะ ผู้ส่งสาร สาร สื่อ ผู้นำความคิด ผู้รับสาร ผู้ส่งสารสาร สื่อ OL ผู้รับสาร OL Two-step flow model Multi-step model

17 ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน 3. ทฤษฎีการกระจายข่าวสาร [Diffusion Theory ] อธิบายว่า ผู้รับสารจะรับสารด้วยเงื่อนไข 5 ประการ คือ 1] ข่าวสารเกี่ยวกับลักษณะของนวัตกรรม 2] ข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ 3] ลักษณะผู้รับสาร 4] ผลที่เกิดขึ้นต่อการยอมรับข่าวสาร 5] ช่องทางการสื่อสาร 3. ทฤษฎีการกระจายข่าวสาร [Diffusion Theory ] อธิบายว่า ผู้รับสารจะรับสารด้วยเงื่อนไข 5 ประการ คือ 1] ข่าวสารเกี่ยวกับลักษณะของนวัตกรรม 2] ข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ 3] ลักษณะผู้รับสาร 4] ผลที่เกิดขึ้นต่อการยอมรับข่าวสาร 5] ช่องทางการสื่อสาร

18 ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน 4. ทฤษฎีการใช้และสร้างความพึงพอใจจากสื่อ [ Uses & Gratification ] อธิบายว่า ผู้รับสารใช้ สื่อมวลชนเพื่อตอบสนองความต้องการส่วนตัว ของบุคคล เช่น 1. ใช้สื่อเรียนรู้ 2. ใช้เพื่อเป็นเพื่อน 3. ใช้เพื่อทำให้ลืมเรื่องที่รบกวนจิตใจ 4. ใช้เพื่อความตื่นเต้น 5. ใช้เพื่อพักผ่อน 6. ใช้เพื่อสร้างโลกจินตนาการส่วนตัว 4. ทฤษฎีการใช้และสร้างความพึงพอใจจากสื่อ [ Uses & Gratification ] อธิบายว่า ผู้รับสารใช้ สื่อมวลชนเพื่อตอบสนองความต้องการส่วนตัว ของบุคคล เช่น 1. ใช้สื่อเรียนรู้ 2. ใช้เพื่อเป็นเพื่อน 3. ใช้เพื่อทำให้ลืมเรื่องที่รบกวนจิตใจ 4. ใช้เพื่อความตื่นเต้น 5. ใช้เพื่อพักผ่อน 6. ใช้เพื่อสร้างโลกจินตนาการส่วนตัว

19 ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน 5. ทฤษฎี Agenda-Setting & Mass Commu nication อธิบายว่า การนำเสนอข่าวสารของ สื่อมีอิทธิพลที่จะบอกเราว่าเรื่องใด บุคคลใด ข่าว ใดมีความสำคัญ เช่น การลงหน้า 1

20 ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน 6. แนวคิด ParaSocial Interaction กับ สื่อมวลชน อธิบายว่า ผู้รับสารมีปฏิกิริยาต่อผู้ที่ ปรากฏทางสื่อมวลชนเสมือนบุคคล นั้นเป็นญาติสนิท จนบางครั้งแยกไม่ออกระหว่าง โลกความจริง กับ โลกที่ไม่เป็นจริงในสื่อ 6. แนวคิด ParaSocial Interaction กับ สื่อมวลชน อธิบายว่า ผู้รับสารมีปฏิกิริยาต่อผู้ที่ ปรากฏทางสื่อมวลชนเสมือนบุคคล นั้นเป็นญาติสนิท จนบางครั้งแยกไม่ออกระหว่าง โลกความจริง กับ โลกที่ไม่เป็นจริงในสื่อ

21


ดาวน์โหลด ppt หัวข้อบรรยายที่ 11 การสื่อสารมวลชน Mass Communication การสื่อสารมวลชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google