งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Vitamin C deficiency Gingivitis = โรคเหงือกอักเสบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Vitamin C deficiency Gingivitis = โรคเหงือกอักเสบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Vitamin C deficiency Gingivitis = โรคเหงือกอักเสบ

2 Riboflavin deficiency
Riboflavin เป็น Coenzyme ในปฏิกิริยา Oxidation ของ เซลล์ Opthalmia (โรคเยื่อตาขาวอักเสบ)

3 อัมพาต Leg paralysis ผิวหนังอักเสบ ผลการรักษาโดยให้ riboflavin ติดต่อ
Riboflavin deficiency ผิวหนังอักเสบ ผลการรักษาโดยให้ riboflavin ติดต่อ 1 สัปดาห์ ผลการรักษาด้วย riboflavin 2 สัปดาห์ อัมพาต Leg paralysis

4 ขาด T H I A M N E Head retraction (Opisthotonus) Rough hair coat and
weakness on the legs T H I A M N E Decrease growth rate Polyneuritis symptoms โรคเหน็บชา กล้ามเนื้อ-เส้นประสาทเสื่อม

5 ขาด Thiamine

6 Niacin deficiency (Vit. G)
โรคผิวหนังที่มือและคอ มีลักษณะคล้ายรอยไหม้ จ้ำสีม่วง ผิวหนังอักเสบ ในไก่ จะมีการเจริญเติบโตช้าลง ระบบประสาทผิดปกติ * Niacin เป็น Coenzyme ใน Oxidation reaction ของเซลล์

7 Pantothenic deficiency
-Achromotrichia (ขนหงอก)

8 Folic acid deficiency -โลหิตจาง ท้องเสีย เบื่ออาหาร
-โลหิตจาง ท้องเสีย เบื่ออาหาร * Folic acid มีผลต่อการแบ่งเซลล์

9 ขาด Calcium – โรค Rickets (โรคกระดูกอ่อน)
* แคลเซียมเป็นองค์ประกอบของกระดูก

10 * ฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบของกระดูก
การขาดฟอสฟอรัส เกิดภาวะกระดูกพรุน (Osteomalacia)

11 เปรียบเทียบแกะกลุ่มควบคุมและกลุ่มขาดทองแดง
- ลดการสร้างฮีโมโกลบิน (Hemoglobin formation)

12 ซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบของ methionine และ cystine มีผลต่อ
การงอกและพัฒนาของขน

13 สัตว์ที่ขาดธาตุไอโอดีน ทำให้เป็นคอหอยพอก (Goitor)
Triiodothyroxine -T3 Thyroxine -T4 สัตว์ที่ขาดธาตุไอโอดีน ทำให้เป็นคอหอยพอก (Goitor) ไอโอดีนเป็นส่วนประกอบของฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์

14 อาการของสัตว์ที่ขาดแมงกานีส ทำให้กระดูกงอ ข้อเข่าอ่อน

15 เปรียบเทียบโคกลุ่มควบคุมและกลุ่มที่ขาดฟลูออไรด์
พบอาการฟันผุ และโครงสร้างฟันไม่แข็งแรง

16 ความหมายของ 5 ส สที่ 1 สะสาง หมายถึง การสำรวจของสิ่งของต่างๆ และแยกของที่ต้องการใช้ และไม่ต้องการใช้ออกจากกัน และขจัดของที่ไม่ต้องการออกไป ส ที่ 2 สะดวก หมายถึง การจัดเก็บให้เป็นระเบียบ ให้สะดวกในการหยิบใช้ โดยคำนึงถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ส ที่ 3 สะอาด หมายถึง ขจัดต้นเหตุความสกปรกเพื่อลดเวลาทำความสะอาดลง หมั่นดูแลรักษาความสะอาด และขจัดต้นเหตุของความสกปรกนั้น ส ที่4 สุขลักษณะ หมายถึง สภาพหมดจด สะอาดตา เพื่อให้เกิดสุขลักษณะที่ดี สภาพแวดล้อมปราศจากมลภาวะ สภาพที่ทำงานมีบรรยากาศร่มรื่น พนักงานมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ ส5 สร้างนิสัย หมายถึง การปฏิบัติตามขั้นตอนที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นนิสัย

17 ขั้นตอนการดำเนินการ 5 ส ขั้นที่1 ให้ความรู้ แก่พนักงานทุกคน ให้เกิดความเข้าใจหลักการทำ ประโยชน์ที่ จะได้รับ ขั้นที่ 2 ทำประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมกิจกรรม เพื่อให้ทุกคนทราบนโยบาย และวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ และยินดีร่วมแรงร่วมใจในการทำ 5ส ขั้นที่ 3 แบ่งเขตรับผิดชอบ ควรถ่ายรูปพื้นที่ก่อนลงมือทำ 5ส แล้วเปรียบเทียบ กับหลังทำ 5ส ขั้นที่4 ดำเนินการทำกิจกรรมในแต่ละเดือน กำหนดว่าใครทำอะไร ที่ไหน เมื่อ ไหร่ อย่างชัดเจน

18 ขั้นตอนการดำเนินการ 5 ส (ต่อ)
ขั้นที่ 5 ลงมือทำจริง คือวันเริ่มลงมือทำ เรียกว่าวัน Big Cleaning Day ขั้นที่ 6 ตรวจสอบผลว่ามีความสำเร็จเพียงใด บรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามเกณฑ์ มาตรฐานที่วางไว้แต่ต้นหรือไม่ ขั้นที่7 ตั้งมาตรฐานการทำ 5 ส เพื่อใช้ในการยึดปฏิบัติตามในระยะหนึ่ง และ ประเมินผลว่าใช้ได้หรือไม่ ขั้นที่ 8 ติดตามผลการดำเนินการ 5ส อย่างต่อเนื่อง ต้องมีการส่งเสริม สนับสนุน และตรวจติดตามผลเพื่อพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นเรื่อยๆ


ดาวน์โหลด ppt Vitamin C deficiency Gingivitis = โรคเหงือกอักเสบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google