งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ประชากรล้น 2. ภาวะมลพิษ - ของเสียจากธรรมชาติ - จากการสังเคราะห์ทางเคมี เช่น พลาสติก เครื่องสำอาง สี ย้อมผ้า ปัญหาจาก สภาพแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ประชากรล้น 2. ภาวะมลพิษ - ของเสียจากธรรมชาติ - จากการสังเคราะห์ทางเคมี เช่น พลาสติก เครื่องสำอาง สี ย้อมผ้า ปัญหาจาก สภาพแวดล้อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. ประชากรล้น 2. ภาวะมลพิษ - ของเสียจากธรรมชาติ - จากการสังเคราะห์ทางเคมี เช่น พลาสติก เครื่องสำอาง สี ย้อมผ้า ปัญหาจาก สภาพแวดล้อม

2 3. ทรัพยากรร่อยหรอ 4. สภาพอากาศเปลี่ยน จากภาวะเรือนกระจก รูโหว่ของโอโซน แก๊ส พิษ 5. สงคราม

3

4

5 SulfuriA cid

6 consume

7 สารอาหารกับ การดำรงชีพ สารอาหาร (Nutrient) หมายถึง องค์ประกอบพื้นฐานของอาหาร ที่ เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ประเภท ของสารอาหาร จำแนกตามความสามารถในการ ให้พลังงาน

8 คาร์โบไฮเดรต (Car bohydrate) ไขมัน (Lipid) โปรตีน (Protein) 1. สารอาหารที่ให้ พลังงาน ได้แก่

9 แร่ธาตุ (Minerals) วิตามิน (Vitamin) น้ำ (Water) 2. สารอาหารที่ไม่ให้ พลังงาน ได้แก่

10 พืชอาหาร Macronutrients ไขมัน คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ทั้ง 3 อย่างทำให้เกิดพลังงาน Micronutrients ไวตามิน เกลือ แร่ เช่น โซเดียม ใช้ในการขับถ่ายเหงื่อ แคลเซี่ยม ทำให้ร่างกาย แข็งแรง ฟอสฟอรัส ทำให้กระดูกแข็ง

11 Carbondioxide + water + sunlight glucose + Oxygen 6CO2 + 6H2O + Energy C6H12O6 + 6O2

12 ดูที่ ปริมาณ Quantity คุณภาพ Quality ทั้ง 2 อย่างต้องอยู่ใน ภาวะที่พอเหมาะ คือ Optimum การพิจารณาปัญหา ประชากร

13 ปัจจัย 2 อย่าง คือ 1. สุขภาพร่างกาย (Physical Health) 2. สุขภาพจิต (Mental Health) คุณภาพชีวิตคนมาจาก

14 - สิ่งแวดล้อม - ความฉลาดทาง อารมณ์ (EQ) สุขภาพจิต Mental Health

15 สุขภาพทางกาย Physical Health มาจากองค์ประกอบ เล็ก 2 อย่าง 1. ปัจจัย 4 ได้แก่ - เสื้อผ้า - อาหาร - ที่อยู่อาศัย - ยารักษาโรค

16 2. ความต้องการพื้นฐาน (Basic Needs) ความสะดวกสบายในชีวิตและ ทรัพย์สิน


ดาวน์โหลด ppt 1. ประชากรล้น 2. ภาวะมลพิษ - ของเสียจากธรรมชาติ - จากการสังเคราะห์ทางเคมี เช่น พลาสติก เครื่องสำอาง สี ย้อมผ้า ปัญหาจาก สภาพแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google