งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาจากสภาพแวดล้อม 1. ประชากรล้น 2. ภาวะมลพิษ - ของเสียจากธรรมชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาจากสภาพแวดล้อม 1. ประชากรล้น 2. ภาวะมลพิษ - ของเสียจากธรรมชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหาจากสภาพแวดล้อม 1. ประชากรล้น 2. ภาวะมลพิษ - ของเสียจากธรรมชาติ
1. ประชากรล้น 2. ภาวะมลพิษ - ของเสียจากธรรมชาติ - จากการสังเคราะห์ทางเคมี เช่น พลาสติก เครื่องสำอาง สีย้อมผ้า

2 3. ทรัพยากรร่อยหรอ 4. สภาพอากาศเปลี่ยน จากภาวะเรือนกระจก รูโหว่ของโอโซน แก๊สพิษ 5. สงคราม

3

4

5 SulfuriAcid

6 consume

7 สารอาหารกับการดำรงชีพ
สารอาหาร (Nutrient) หมายถึงองค์ประกอบพื้นฐานของอาหาร ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ประเภท ของสารอาหาร จำแนกตามความสามารถในการให้พลังงาน

8 1. สารอาหารที่ให้พลังงาน ได้แก่
1. สารอาหารที่ให้พลังงาน ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต(Carbohydrate) ไขมัน (Lipid) โปรตีน (Protein)

9 2. สารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน ได้แก่
2. สารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน ได้แก่ แร่ธาตุ (Minerals) วิตามิน (Vitamin) น้ำ (Water)

10 พืชอาหาร Macronutrients ไขมัน คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ทั้ง 3 อย่างทำให้เกิดพลังงาน Micronutrients ไวตามิน เกลือแร่ เช่น โซเดียม ใช้ในการขับถ่ายเหงื่อ แคลเซี่ยม ทำให้ร่างกายแข็งแรง ฟอสฟอรัส ทำให้กระดูกแข็ง

11 Carbondioxide + water + sunlight glucose + Oxygen
6CO2 + 6H2O + Energy C6H12O6 + 6O2

12 การพิจารณาปัญหาประชากร
ดูที่ ปริมาณ Quantity คุณภาพ Quality ทั้ง 2 อย่างต้องอยู่ในภาวะที่พอเหมาะ คือ Optimum

13 คุณภาพชีวิตคนมาจาก ปัจจัย 2 อย่าง คือ
ปัจจัย 2 อย่าง คือ 1. สุขภาพร่างกาย (Physical Health) 2. สุขภาพจิต (Mental Health)

14 สุขภาพจิต Mental Health
- สิ่งแวดล้อม - ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

15 สุขภาพทางกาย Physical Health มาจากองค์ประกอบเล็ก 2 อย่าง
1. ปัจจัย 4 ได้แก่ - เสื้อผ้า - อาหาร - ที่อยู่อาศัย - ยารักษาโรค

16 2. ความต้องการพื้นฐาน (Basic Needs)
ความสะดวกสบายในชีวิตและทรัพย์สิน


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาจากสภาพแวดล้อม 1. ประชากรล้น 2. ภาวะมลพิษ - ของเสียจากธรรมชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google