งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Six-Sigma Modern Top-Down Management. Six-Sigma 1σ1σ 2σ2σ3σ3σ4σ4σ5σ5σ6σ6σ -6σ -5σ-4σ-3σ-2σ-1σ 0.999999998 0.9973 ~2.7 ล้านชิ้น ใน 1 พันล้านชิ้น 2 ชิ้นใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Six-Sigma Modern Top-Down Management. Six-Sigma 1σ1σ 2σ2σ3σ3σ4σ4σ5σ5σ6σ6σ -6σ -5σ-4σ-3σ-2σ-1σ 0.999999998 0.9973 ~2.7 ล้านชิ้น ใน 1 พันล้านชิ้น 2 ชิ้นใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Six-Sigma Modern Top-Down Management

2 Six-Sigma 1σ1σ 2σ2σ3σ3σ4σ4σ5σ5σ6σ6σ -6σ -5σ-4σ-3σ-2σ-1σ 0.999999998 0.9973 ~2.7 ล้านชิ้น ใน 1 พันล้านชิ้น 2 ชิ้นใน 1 พันล้าน ชิ้น

3 Six-Sigma Quality Management Management Quality TQM ISO9000 QS16949 Balance Score Card Lean Manufacturing 5S, QCC, KAIZEN

4 Top-Down Management CEO Engineers Manager

5 เป้าหมายของ Six-Sigma 1 ตอบสนองความพึงพอใจของ ลูกค้า - คุณภาพสินค้า - ราคาสินค้า 2 เป็นการจัดการเชิงรุก โดยอาศัย หลักการทางสถิติ

6 การจัดองกรณ์ใน Six-Sigma Organization Leader Champion (Team 1) Champion (Team 2) Champion (Team ….) Champion (Team n) Master Black Belt Black Belt /Green Belt Black Belt /Green Belt Black Belt /Green Belt Yellow Belt

7 Organization Leader คือ คณะผู้บริหาร สูงสุดขององค์กร เป็นผู้ที่กำหนด นโยบาย แนวทาง วิสันทัศน์ รวมถึงการจดตั้งองค์กร การ จ่ายค่าจ้างค่าแรง Champion / Sponsor เปรียบได้กับแม่ทัพ มาจากผู้บริหารระดับสูง ซึ่งต้องเป็นผู้รับผิดชอบ โครงการต่างๆ ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ ต่างๆว่าผ่านหรือไม่ พร้อมทั้งยังเป็นผู้ที่ อำนวยการดำเนินการโครงการต่างๆ

8 Master Black Belt เปรียบได้กับอัศวินอวุโส ต้องเป็นผู้ที่มีความสารถทางสถิติที่สูงมากๆ มี หน้าที่ให้ความช่วยเหลือ เหล่าอัศวินในด้าน กลวิธี ให้การฝึกอบรม เป็นที่ปรึกษา แกอัศวิน Black Belt เปรียบได้เหมือนกับอัศวินที่นำ ทหารออกสู้ศึก เป็นผู้บริหารโครงการให้สำเร็จ ตามที่แม่ทัพมอบหมาย ต้องมีการจัดการทุก เรื่องในโครงการตั้งแต่การบริหารทีมงาน จนถึง การแก้ปัญหาโครงการ

9 Green Belt ปกติจะอยู่ระดับเดียวกับ Black Belt แต่จะมีหน้าที่เฉพาะของตนต่างหาก ซึ่งใน องค์กรมักพัฒนาพนักงานให้เป็น Green Belt ซึ่งหน้าที่หลักคือ การนำหลักการของ 6sigma มาใช้ในงานประจำของตน Yellow Belt คือ สมาชิกที่ร่วมกัน ดำเนินโครงการในทีม

10 ขั้นตอนการประยุกต์ใช้ Six-Sigma ใน องค์กร 1. คณะผู้บรหารระดับสูงต้องมีคว่ามเข้าใจและ เห็นความสำคัญในการปรับปรุงองค์กรเพื่อ การพัฒนาคุณภาพ และประกาศเป็น นโยบาย 2. เตรียมการสู่การพัฒนาองค์กรด้านคุณภาพ โดยการฝึกอบรมทักษะเกี่ยวกับ Six-Sigma และภาวะผู้นำให้ผู้ที่จะเป้น Black Belt 3. จัดตั้งทีม และคัดเลือกโครงการเพื่อการ พัฒนา

11 ขั้นตอนการประยุกต์ใช้ Six-Sigma ใน องค์กร 4. ดำเนินโครงการจามขั้นตอนของ DMAIC 5. ทบทวนผลการดำเนินการและปรับปรุงระบบ

12 DMAIC Defi ne Mea sure Anal yze Impr ove Cont rol

13 ทักษะที่พึงมี สำหรับ Six-Sigma 1.7 Q.C. Tools 2.New 7 Q.C. Tools 3.Hypothesis Test 4.ANOVA 5.DOE 6.Acceptance Sampling 7.Gage R&R 8.Reliability เครื่องมือ สำหรับการ วิเคราะห์ทาง สถิติ

14 ทักษะที่พึงมี สำหรับ Six-Sigma 1.Project Management 2.FMEA 3.QFD 4.Concurrent Engineers 5.Balance Scorecard 6.Lean Manufacturing เครื่องมือ สำหรับการ จัดการ กระบวนการ

15 แนวทางการศึกษาเพิ่มเติม สำหรับ Six-Sigma 1. การนำ Six-Sigma มาประยุกต์ใช้กับ การบริหารงานอื่นๆเช่น TQM, ISO9000, ISO14000, Lean เป็น ต้น 2. ศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซท์ ต่างๆ เช่น Google หรือ สามารถสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.managerroom.com ที่ห้อง สนทนา Six-Sigma www.managerroom.com


ดาวน์โหลด ppt Six-Sigma Modern Top-Down Management. Six-Sigma 1σ1σ 2σ2σ3σ3σ4σ4σ5σ5σ6σ6σ -6σ -5σ-4σ-3σ-2σ-1σ 0.999999998 0.9973 ~2.7 ล้านชิ้น ใน 1 พันล้านชิ้น 2 ชิ้นใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google