งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Modern Top-Down Management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Modern Top-Down Management"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Modern Top-Down Management
Six-Sigma Modern Top-Down Management

2 ~2.7 ล้านชิ้น ใน 1พันล้านชิ้น
Six-Sigma -6σ -5σ -4σ -3σ -2σ -1σ 0.9973 ~2.7 ล้านชิ้น ใน 1พันล้านชิ้น 2 ชิ้นใน 1พันล้านชิ้น

3 Six-Sigma Quality Management Management Quality TQM ISO9000 QS16949
Balance Score Card Lean Manufacturing 5S, QCC, KAIZEN

4 Top-Down Management CEO Manager Engineers

5 เป้าหมายของ Six-Sigma
1 ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า - คุณภาพสินค้า - ราคาสินค้า 2 เป็นการจัดการเชิงรุก โดยอาศัยหลักการทางสถิติ

6 การจัดองกรณ์ใน Six-Sigma
Organization Leader Champion (Team 1) Champion (Team 2) Champion (Team ….) Champion (Team n) Master Black Belt Black Belt /Green Belt Yellow Belt

7 Organization Leader คือ คณะผู้บริหารสูงสุดขององค์กร เป็นผู้ที่กำหนด นโยบาย แนวทาง วิสันทัศน์ รวมถึงการจดตั้งองค์กร การจ่ายค่าจ้างค่าแรง Champion / Sponsor เปรียบได้กับแม่ทัพ มาจากผู้บริหารระดับสูง ซึ่งต้องเป็นผู้รับผิดชอบโครงการต่างๆ ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการต่างๆว่าผ่านหรือไม่ พร้อมทั้งยังเป็นผู้ที่อำนวยการดำเนินการโครงการต่างๆ

8 Master Black Belt เปรียบได้กับอัศวินอวุโส ต้องเป็นผู้ที่มีความสารถทางสถิติที่สูงมากๆ มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ เหล่าอัศวินในด้านกลวิธี ให้การฝึกอบรม เป็นที่ปรึกษา แกอัศวิน Black Belt เปรียบได้เหมือนกับอัศวินที่นำทหารออกสู้ศึก เป็นผู้บริหารโครงการให้สำเร็จตามที่แม่ทัพมอบหมาย ต้องมีการจัดการทุกเรื่องในโครงการตั้งแต่การบริหารทีมงาน จนถึงการแก้ปัญหาโครงการ

9 Yellow Belt คือ สมาชิกที่ร่วมกันดำเนินโครงการในทีม
Green Belt ปกติจะอยู่ระดับเดียวกับ Black Belt แต่จะมีหน้าที่เฉพาะของตนต่างหาก ซึ่งในองค์กรมักพัฒนาพนักงานให้เป็น Green Belt ซึ่งหน้าที่หลักคือ การนำหลักการของ 6sigma มาใช้ในงานประจำของตน Yellow Belt คือ สมาชิกที่ร่วมกันดำเนินโครงการในทีม

10 ขั้นตอนการประยุกต์ใช้ Six-Sigma ในองค์กร
คณะผู้บรหารระดับสูงต้องมีคว่ามเข้าใจและเห็นความสำคัญในการปรับปรุงองค์กรเพื่อการพัฒนาคุณภาพ และประกาศเป็นนโยบาย เตรียมการสู่การพัฒนาองค์กรด้านคุณภาพ โดยการฝึกอบรมทักษะเกี่ยวกับ Six-Sigma และภาวะผู้นำให้ผู้ที่จะเป้น Black Belt จัดตั้งทีม และคัดเลือกโครงการเพื่อการพัฒนา

11 ขั้นตอนการประยุกต์ใช้ Six-Sigma ในองค์กร
ดำเนินโครงการจามขั้นตอนของ DMAIC ทบทวนผลการดำเนินการและปรับปรุงระบบ

12 DMAIC Define Control Measure Improve Analyze

13 ทักษะที่พึงมี สำหรับ Six-Sigma
7 Q.C. Tools New 7 Q.C. Tools Hypothesis Test ANOVA DOE Acceptance Sampling Gage R&R Reliability เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ

14 ทักษะที่พึงมี สำหรับ Six-Sigma
Project Management FMEA QFD Concurrent Engineers Balance Scorecard Lean Manufacturing เครื่องมือสำหรับการจัดการกระบวนการ

15 แนวทางการศึกษาเพิ่มเติม สำหรับ Six-Sigma
การนำ Six-Sigma มาประยุกต์ใช้กับการบริหารงานอื่นๆเช่น TQM, ISO9000, ISO14000, Lean เป็นต้น 2. ศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซท์ ต่างๆ เช่น Google หรือ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ที่ห้องสนทนา Six-Sigma


ดาวน์โหลด ppt Modern Top-Down Management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google