งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอบข่าย เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอบข่าย เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขอบข่าย เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
Seels and Richey (1994) เทคโนโลยีการศึกษา มี 5 ขอบข่าย 1. Design 2. Development 3. Utilization 4. Management 5. Evaluation

2 Seels and Richey (1994)

3 ขอบข่ายเทคโนโลยีการศึกษา
มิติ บริหาร วิชาการ บริการ

4 ขอบข่าย เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ขัยยงศ์ พรหมวงศ์ (2537) เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มี 3 ขอบข่าย 1. ขอบข่ายด้านสาระ การจัดระบบ พฤติกรรม วิธีการ สื่อสาร สภาพแวดล้อม การจัดการ และการประเมิน 2. ขอบข่ายด้านภารกิจ 3. ขอบข่ายด้านรูปแบบการจัดการศึกษา

5 ขอบข่ายเทคโนโลยีการศึกษา
การเผยแพร่และฝึกอบรม การศึกษาทางไกล นอกระบบโรงเรียน ในระบบโรงเรียน การจัดระบบ พฤติกรรม วิธีการ สื่อสาร สภาพแวดล้อม การจัดการ การประเมิน การบริหาร วิชาการ บริการ

6 สรุปขอบข่ายเทคโนโลยีการศึกษา
มสธ. –ด้านสาระ -ด้านภารกิจ -ด้านบริบท AECT – Development -Design -Utilization -Management -Evaluation

7 ขอบข่ายเทคโนโลยีการศึกษา
การผสมผสาน STOU x AECT -Systems Development -Performance -Design -Methodology -Utilization -Communication ETC -Management -Environment -Evaluation -Management -Evaluation


ดาวน์โหลด ppt ขอบข่าย เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google