งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอบข่าย เทคโนโลยีและสื่อสาร การศึกษา Seels and Richey (1994) เทคโนโลยีการศึกษา มี 5 ขอบข่าย 1. Design 2. Development 3. Utilization 4. Management 5. Evaluation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอบข่าย เทคโนโลยีและสื่อสาร การศึกษา Seels and Richey (1994) เทคโนโลยีการศึกษา มี 5 ขอบข่าย 1. Design 2. Development 3. Utilization 4. Management 5. Evaluation."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขอบข่าย เทคโนโลยีและสื่อสาร การศึกษา Seels and Richey (1994) เทคโนโลยีการศึกษา มี 5 ขอบข่าย 1. Design 2. Development 3. Utilization 4. Management 5. Evaluation

2 Seels and Richey (1994)

3 ขอบข่ายเทคโนโลยี การศึกษา  มิติ บริหารวิชาการ บริการ บริการ

4 ขอบข่าย เทคโนโลยีและสื่อสาร การศึกษา ขัยยงศ์ พรหมวงศ์ (2537) เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มี 3 ขอบข่าย 1. ขอบข่ายด้านสาระ การจัดระบบ พฤติกรรม วิธีการ สื่อสาร สภาพแวดล้อม การจัดการ และ การประเมิน 2. ขอบข่ายด้านภารกิจ 3. ขอบข่ายด้านรูปแบบการจัดการศึกษา

5 ขอบข่ายเทคโนโลยี การศึกษา การเผยแพร่และ ฝึกอบรม การเผยแพร่และ ฝึกอบรม การศึกษาทางไกล การศึกษาทางไกล นอกระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน ในระบบโรงเรียน ในระบบโรงเรียนการจัดระบบพฤติกรรมวิธีการสื่อสารสภาพแวดล้อมการจัดการการประเมิน การบริหารวิชาการ บริการ

6 สรุปขอบข่าย เทคโนโลยีการศึกษา  ขอบข่าย มสธ. – ด้านสาระ มสธ. – ด้านสาระ - ด้านภารกิจ - ด้านบริบท AECT – Development- Design -Utilization- Management -Evaluation

7 ขอบข่ายเทคโนโลยี การศึกษา  การผสมผสาน STOU xAECT STOU xAECT -Systems - Development -Performance-Design -Methodology- Utilization -CommunicationETC- Management -Environment- Evaluation -Management -Evaluation


ดาวน์โหลด ppt ขอบข่าย เทคโนโลยีและสื่อสาร การศึกษา Seels and Richey (1994) เทคโนโลยีการศึกษา มี 5 ขอบข่าย 1. Design 2. Development 3. Utilization 4. Management 5. Evaluation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google