งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Surapong Supajanya The Lecturer Consulting Plus Co., Ltd.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Surapong Supajanya The Lecturer Consulting Plus Co., Ltd."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Surapong Supajanya The Lecturer Consulting Plus Co., Ltd.

2 Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2013 WS1 1. Risk ตามความเข้าใจของท่านคืออะไร กลุ่มละ 5 ข้อ 2. Risk ระดับองค์กรที่ท่านทราบมีอะไรบ้าง

3 Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2012 แนวโน้มที่สำคัญที่สุด 5 ประการ ใน 50ปี (พ.ศ. 2605)ข้างหน้า 1)ความชรา 2)ขั้วอำนาจย้ายไปทางตะวันออก 3)การเชื่อมโยงถึงกันทั่วโลก 4)เทคโนโลยี GRIN 5)สิ่งแวดล้อม GRIN : Genetics Robotics Internet Nanotechnology Source : “Future Files” Richrad Watson

4 Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2012 Global Warming 9 11 2001 จุดเปลี่ยนโลก ไม่มีความสุข Thai Flood 2011 สถานการณ์วันนี้ Crisis

5 Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2013 Technology (เทคโนโลยี)

6 Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2012 สมาชิก 10 ประเทศ พื้นที่ 4.5 ล้านตารางกม. ประชากร 591 ล้านคน วัยแรงงาน 290 ล้านคน การค้ารวม 1.8 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ศาสนาหลัก อิสลาม พุทธ คริสต์ ฮินดู ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน (Asian Economic Community)(AEC)

7 Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2012 ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน (Asian Economic Community)(AEC) โครงการทางหลวงอาเชียน 23 เส้นทาง 38,400 กม.

8 Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2012

9 Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. : 2012 ผู้บริหาร พนักงาน ช่วยกันมอง และให้ข้อมูล

10 Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. : 2012 Human Resources Organization Development Human Resource Management Human Resource Development Change Management HRM Function - Recruitment - Compensation - Performance Management - Employee Relation - Safety ภาวะปกติ ภาวะพัฒนา ภาวะการเปลี่ยนแปลง (OD) (HRM) (HRD) Human Resource Engagement (HRE) ภาวะการสร้างสรรค์ HRE Function -Communication and Information flow -Leadership -Involvement and Opportunity -Recognition -Compensation and Benefits -Work Environment -Happy Workplace

11 Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. : 2012 Human Being Human Capital Personnel Human Resource มองคนเป็นปัจจัยการผลิต HR People PAST Supporting Business PRESENT Being Business Partner FUTURE Being Business Driver งานธุรการ เอกสาร การ จ้างงาน แรงงานสัมพันธ์ เป็นต้น งานบริหาร การวางแผน งานสายอาชีพ ค่าจ้าง เงินเดือน ฝึกอบรม เป็นต้น มองว่าทรัพยากรหมดได้ HR Evolution มองว่ามนุษย์เพิ่มค่าได้ Work-Life Balance, Happy workplace ผลักดัน ธุรกิจ สร้าง คุณค่าเพิ่ม

12 Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. : 2012 HR Trends from Global Perspectives Source : Dr. Chiraprapha Akaraborworn, SHRD_NIDA : 2012 1)Workforce Planning ( การวางแผน บุคลากร ) 2)Recruitment and Selection ( การจัดหา ว่าจ้าง ) 3)Employee and Employment Relationships 4)Compensation and Benefit 5)Training and Development 6)Performance Management 7)Organization Development 8)Career Development 9)CSR – Corporate Social Responsibility

13 Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2012 ช่วงอายุคนทำงาน 2555-2565 ข้อมูล : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี2553 ข้อสังเกต อนาคต 2565 1)ประชากรวัยทำงานเพิ่มขึ้น 2.0 ล้านคน 2)ประชากรสูงวัย (60-80) เพิ่มขึ้นจาก 7.5 เป็น 11.6 ล้านคน 3)ไม่มีคนยุค Baby Boomer และ Gen. Z 4)อายุเฉลี่ยองค์กร 40.1 ปี (Gen. X = 49.6 ปี, Gen. Y = 29.6 ปี)

14 Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2012 การเปลี่ยนแปลง ลำดับขั้นการ เปลี่ยนแปลง การบริการ คุณภาพ สนับสนุน ยอดขาย กำไร การผลิต การบริการ ลดต้นทุน การช่วยเหลือ คำแนะนำ กำลังใจ เป็นต้น ทัศนคติ การหาความรู้ การ สื่อสาร การนำเสนอ เป็นต้น ตนเอง เพื่อนพนักงาน บริษัท ลูกค้า Change

15 Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2012 ซีเอสอาร์ เป็นคำย่อจากภาษาอังกฤษว่า Corporate Social Responsibility (CSR) หรือ บรรษัทบริบาล หมายถึง การดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ที่คำนึงถึงผลกระทบ ต่อสังคมทั้งในองค์กรและในระดับใกล้และไกล ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือ ทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอันที่จะทำให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข PEOPLE PLANETPROFIT CSR C orporate S ocial R esponsibility (CSR) การบริหารกับความรับผิดชอบต่อสังคม

16 Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2012 16 ประเภทของภัยภิบัติ  แผ่นดินไหว (Earthquake)  คลื่นยักษ์สึนามิ (Tsunami)  ไฟป่า (Wildfire)  น้ำท่วม (Flood)  ดินถล่ม (Landslide)  คลื่นพายุซัดฝั่ง (Storm Surge)  พายุ (Storm)  ภูเขาไฟระเบิด (Volcano)  ภาวะโลกร้อน (Global Warming) : ภัยแล้ง

17 Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2013 HIGH-PERFOMING ORGANIZATIONS Inside outOutside in Future back Now forward Brands Strategy Positioning Propositions Stakeholders Customers Competitors Communications Channels Pricing Goals Budgets Capabilities Innovation Profitable growth Products Service Delivery Support Revenues Future back Now forward Outside in Inside out ที่มา : Business genius

18 Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2013 Thailand Quality Award (TQA) เกณฑ์เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ : มุมมองในเชิงระบบ โครงสร้างองค์กร : สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย 1 การนำองค์กร 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 2 การวางแผน เชิงกลยุทธ์ 3 การมุ่งเน้น ลูกค้าและตลาด 5 การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 6 การจัดการ กระบวนการ 7 ผลลัพท์ ทางธุรกิจ ที่มา : หนังสือ “เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ (Thailand Quality Award 2546)” โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

19 Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2013 วงจรการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ (PMQA) 7. ผลลัพธ์ - ประสิทธิผล - คุณภาพ - ประสิทธิภาพ - พัฒนาองค์กร 6. การจัดการ กระบวนการิ 5. การมุ่งเน้น บุคลากร 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำองค์กร 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และ ความท้าทาย การประเมินองค์กร ด้วยตนเอง (Self- Assessment) 1 ทราบจุดแข็งและ โอกาสในการ ปรับปรุง 2 ดำเนินการปรับปรุง 4 จัดทำแผน ปรับปรุง 3

20 Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2013 ผลการประเมินตนเองรายหมวด ปี 56

21 Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2013 PMQA หมวด 2

22 Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2013

23 หมวด รางวัล หมวด 1 รางวัล หมวด 2 รางวัล หมวด 3 รางวัล หมวด 4 รางวัล หมวด 5 รางวัล หมวด 6 1> 50%>25% 2 > 50%>25% 3 > 50%>25% 4 > 50%>25% 5 > 50%>25% 6 > 50% 7.130 >25%25 7.225 3025 7.325 30 7.425 30 25 คะแนน รวม 300 1.หมวดขอรับรางวัล >50 – 65% 2.ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง >30 – 45% 3.หมวดอื่น ๆ >30% 4.ผลลัพธ์อื่น ๆ > 10 - 25% ระดับพัฒนาการของระดับ 300 คะแนน

24 ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อความเป็นเลิศ

25 Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2012 ความเสี่ยง (Risk ) ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาส/เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ที่จะส่งผลกระทบ ทำให้วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเบี่ยงเบนไป ก่อให้เกิดความเสียหาย มีความไม่แน่นอน และสามารถเกิดขึ้น ได้ตลอดเวลา

26 Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2012 นิยามการบริหารความเสี่ยง AS / NZS 4360 Standard “ โอกาสของบางสิ่ง หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วส่งผล กระทบต่อวัตถุประสงค์ / เป้าหมาย โดยวัดจาก ผลกระทบ และโอกาสที่จะเกิด ” ภาษาง่ายๆ “ ความเสี่ยง คือ สิ่งต่างๆที่อาจกีดกันองค์กรจากการบรรลุ วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ”

27 Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2012 ประเภทและแหล่งของความเสี่ยง ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน 1. Financial Risk (การเงิน) 2. Operational Risk (การดำเนินการและ รวม HRด้วย) 3. Policy/Strategic Risk (ด้านนโยบายและกลยุทธ์) ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก 1.Competitive Risk (การแข่งขัน) 2. Supplier Risk (ผู้ขาย/ผู้ส่งมอบ) 3. Compliance Risk (กฎระเบียบ) 4. Econ/Political Risk (เศรษฐกิจ/การเมือง)

28 Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2012 ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ - กลยุทธ์ - การเมือง - เศรษฐกิจ - กฎระเบียบ กฎหมาย - เงื่อนไขตลาดโลก - ข้อตกลงทางการค้า - Reputation Risk - Leadership Risk - Brand Risk - ความต้องการของลูกค้า/ ผู้รับบริการที่เปลี่ยนไป ความเสี่ยงจากการดำเนินการ - ระบบขององค์กร - กระบวนการ - เทคโนโลยี - บุคลากร ความเสี่ยงด้านการเงิน - อัตราแลกเปลี่ยน - อัตราดอกเบี้ย - สภาพคล่อง - Commodities - Credit Risk - ตลาด ความเสี่ยงจากวิบัติภัย - ภัยธรรมชาติ - ภัยผู้ก่อการร้าย - ภัยจากน้ำมือมนุษย์

29 Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2012 Enterprise Risk Management External Context Accounting Standards Interest Rates Foreign Exchange Funds and Credit Financial RisksInfrastructure Risks Communications Transport Links Supply Chain Terrorism Natural Disasters Pandemic Economic Environment Technology Developments Competition Customer Demand Regulatory Requirement Marketplace RisksReputational Risks Product Recall CSR Public Perception Regulator Enforcement Competitor Behavior Internal Control Fraud Historical Liabilities Investments Capex Decisions Liquidity & Cashflow Recruitment People Skills Health & Safety Facilities & Machines IT Systems Mergers & Acquisitions Research & Development Intellectual Property Contracts Brand Extension Board Composition Control Environment Internal Context

30 Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2012 30 การบริหารจัดการความเสี่ยง เน้นการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ทั่วถึง ในทุกระดับและการทำงานเป็นทีม เศรษฐกิจ การเมือง กฏหมาย ชุมชน โครงสร้าง องค์กร การเงิน การลงทุน การสื่อสาร ทรัพยากร บุคคล เทคโนโลยี ผู้ถือหุ้น-ลูกค้า-ผู้ส่งมอบ

31 Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2012 Effective Business Continuity Effective Business Continuity is built on seven P’s… 1. Programme – proactively managing the process 2. People – roles & responsibilities, awareness & education 3. Processes – all organisational processes, including ICT 4. Premises – buildings & facilities 5. Providers – supply chain, including outsourcing 6. Profile – brand, image, reputation 7. Performance – benchmarking, evaluation & audit Source: Business Continuity Institute, 2003

32 Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2012 3 ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง 1. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objectives Establishment) 2. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 4. การสร้างแผนจัดการ (Risk Management Planning) 5. การติดตามสอบทาน/สื่อสาร (Monitoring & Review / Communication) 1 2 4

33 Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2012 ความไม่มีเสถียรภาพ, ขาดความ ต่อเนื่อง ฯลฯ ปัจจัยความเสี่ยง ตัวอย่างการจัดการกลยุทธ์ เทคโนโลยี การเมือง สังคม เศรษฐกิจและการลงทุน กฏหมายและการควบคุม กฏหมายภาษี,แรงงาน, ฯลฯ ราคาน้ำมัน, ค่าเงิน, ดอกเบี้ย ฯลฯ การศึกษา, ทัศนคติ, ยาเสพติด, ค่า ครองชีพ ฯลฯ Flash Memory, New Material & Process etc. ปัจจัยการบริหารความเสี่ยง ภายนอก เน้นการวางแผนและปฏิบัติอย่างรวดเร็ว การติดตาม ความร่วมมือ และรอบคอบ ลูกค้า คุณภาพ, ความรวดเร็ว, ราคาถูก ฯลฯ

34 Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2012 จะเกิดอะไรขึ้นใน AEC 2015  อาเซียนจะกลายเป็นตลาดร่วม  อาเซียนสามารถถือหุ้นได้ถึง 70% ในธุรกิจบริการใน อาเซียน  อาเซียนดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลก  อำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจระหว่าง ประเทศ  มีการรวมตัวของตลาดเงินและตลาดทุนอย่างเป็น ระบบ  พัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่อเนื่อง  เศรษฐกิจอาเซียนบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก  ขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนเพิ่ม สูงขึ้น  มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน “ การ เปลี่ยนแปลง เกิดจากผลการ ดำเนินการอย่าง ค่อยเป็นค่อยไป AEC ไม่ได้ทำให้ เกิดความ เปลี่ยนแปลง ในทันที แต่เป็น work in progress และ เป็น milestone”

35 Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2012 Indicators (2009)ASEANThailand ประชากร 591 ล้านคน 67 ล้านคน GDP ( ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน ประเทศ ) 1,496 พันล้าน USD 2.4% ของ GDP โลก 264 พันล้าน USD 0.4% ของ GDP โลก การค้ารวม ( ส่งออก + นำเข้า ) 1,536 พันล้าน USD 286 พันล้าน USD การลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) 38 พันล้าน USD 5 พันล้าน USD จำนวนนักท่องเที่ยว 73 ล้านคน 15 ล้านคน Note: Latest available data in Year 2009 Source: ASEAN Secretariat Database as of 15 February 2011 ไทยอยู่ตรงไหน?? ในอาเซียน

36 Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2013

37 Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2012 PEST Analysis  P = Politics and Public Policy คือ นโยบายของรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่มีผลต่อการดำเนินพันธะกิจ  E = Economics คือ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจโดยรวม (ที่มี ผลต่อการผลิต การบริโภค การค้าขายแลกเปลี่ยน การ กระจายประโยชน์)  S = Socio-cultural คือ สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม (ที่มี ผลต่อพฤติกรรมในการบริโภค)  T = Technology สภาพทางด้านความรู้และวิทยาการต่าง (ที่ มีผลต่อการผลิตและการบริโภค)

38 Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2012 DOG ส่วนแบ่งการตลาดต่ำ และ การเติบโตของตลาดต่ำ การตลาดอ่อนแอและยากต่อการ สร้างผลกำไร CASH COWS ส่วนแบ่งการตลาดสูง และ การเติบโตของตลาดต่ำ ทำตลาดได้ดีแต่การตลาดไม่โต มี โอกาสต่ำ STARS ส่วนแบ่งการตลาดสูง และ การเติบโตของตลาดสูง ทำตลาดได้ดี มีโอกาสสูง QUESTION MARKS ส่วนแบ่งการตลาดต่ำ และ การเติบโตของตลาดสูง ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับโอกาส, แม้แต่การตัดสินใจที่จะลงทุน ส่วนแบ่งการตลาด ก า ร เ ติ บ โ ต ข อ ง ต ล า ด

39 Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2012 WS2 : สินค้าใดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลง สินค้าปัจจุบันและแนวโน้มสินค้าใหม่

40 Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2012 ขจัด ยก ลด เพิ่ม Blue Ocean Strategy

41 Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2012 การจัดการค่าของเงิน การจัดการสภาพคล่อง การจัดการค่าของเงิน การจัดการสภาพคล่อง ปัจจัยความเสี่ยง ตัวอย่างการจัดการกลยุทธ์ การสื่อสาร การเงินการลงทุน เทคโนโลยี โครงสร้างองค์กร ทรัพยาบุคคล HRMS, SGA, KM Smart System IT, SGA วัฒนธรรมองค์กร ปัจจัยการบริหารความเสี่ยงภายใน เน้นความคล่องตัว ขยายการควบคุมปัจจัยที่ควบคุมได้ให้มากที่สุด รวมถึงการติดตามวัดผล

42 Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2012 ปัจจัยสนับสนุนกระบวนการขององค์กร  การทำงานเป็นทีม (Team work) Small Group Activity (SGA), Committee, Task Force  การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) PIZ, TPM, TEM, KSS, QCC, Kaizen, Kaizen automation etc.  การนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ Knowledge Transfer ; FIBO, MTEC, NPCJ etc.  การออกแบบและควบคุมกระบวนการ (Design & Process Management) TPM(Pillar5 : Early management), Smart System  ระบบโลจิสติกส์ (Logistic) Barcode System, Shipment follow up system  ระบบการวัดและเปรียบเทียบ (Benchmarking) Balance Score Card, Customer satisfaction survey, Awards ; Thailand 5S Award, TQA etc.  การติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร (Communication) SGA, Smart system, www.nokpct.com,

43 Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2012 การบริหารกระบวนการภายในองค์กร การแบ่งกระบวนการบริหารภายในองค์กรออกเป็น 2 กลุ่ม 1. กระบวนการที่สร้างคุณค่า คือ กระบวนการที่สร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ และบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 2. กระบวนการสนับสนุน คือกระบวนการภายในองค์กรที่สนับสนุนให้ กระบวนการการผลิตดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ Warehouse Sales & Marketing Material Supply Production Distribution Design (Japan) Support Process Core Process IT HR& Admin Training Facility Procurement

44 Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2012 Head Office Division A Business Function Division B Division C Business Function Business Function Market AMarket BMarket C Corporate Level CEO, Sr. Executive, Board of Directors, and corporate staff Business Level Divisional Managers and staff Functional Level Functional manager Strategic management : An Integrated Approach (2008), Hill & Jones ผู้จัดการที่รับผิดชอบการวางกล ยุทธ์ในระดับต่างๆ

45 Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2012 Annual Policy Company Policy Activity Policy Corporate Policy InformationTechnologyInformationTechnologyProductionProduction HR & Admin. Admin. Production Control Quality Assurance Account &Finance Marketing & Sales EngineerEngineerFacilityFacility Plan & Activities Plan & Activities Plan & Activities Plan & Activities Plan & Activities Plan & Activities Plan & Activities Plan & Activities Plan & Activities Plan & Activities Plan & Activities Plan & Activities Plan & Activities Plan & Activities Plan & Activities Plan & Activities Plan & Activities Plan & Activities Policy Deployment

46 Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2013 46 S MA R TS MA R T SMART concept for target and goal

47 Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2012 กำหนดความต้องการที่สำคัญของกระบวนการ ตัวชี้วัด (KPI) ความต้องการขององค์กร ความต้องการของ เพิ่มผลกำไร ( เพิ่มรายได้ ลดต้นทุน ) เพิ่มผลกำไร ( เพิ่มรายได้ ลดต้นทุน ) คุณภาพของสินค้าที่ดี การบริการที่ดี ความปลอดภัย อนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ลดความสูญเสียในกระบวนการ (Cost) เพิ่มกำลังการผลิต (Productivity) ลดความสูญเสียในกระบวนการ (Cost) เพิ่มกำลังการผลิต (Productivity) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การส่งมอบสินค้าที่รวดเร็ว (Delivery) ขจัดความสูญเสียจากอุบัติเหตุใน กระบวนการ (Safety) กระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) และพลังงาน (Energy) กระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) และพลังงาน (Energy) Productivity amount per Head per Year Number of Customer Claim Shipment Performance Number of Accident Garbage Expense per Production Cost กระบวนการ

48 Surapong Supajanya : The Lecturer Consulting Plus Co.,Ltd. 2012 กระบวนการขับเคลื่อนสู่องค์กรสมรรถนะสูง ภาครัฐ


ดาวน์โหลด ppt Surapong Supajanya The Lecturer Consulting Plus Co., Ltd.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google