งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย...นางกุลนันท์ เสนคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองแผนงาน กรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย...นางกุลนันท์ เสนคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองแผนงาน กรมอนามัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย...นางกุลนันท์ เสนคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองแผนงาน กรมอนามัย

2 1. ความสำคัญและที่มา พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 PMQA หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ คำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 2. แนวคิดและทฤษฎี กรอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ Strategy Map (แผนที่ยุทธศาสตร์) การถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดับสำนัก/กองและระดับบุคคล วิธีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

3 3. ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและ เป้าหมาย (Cascading) สู่ระดับบุคคล วัตถุประสงค์ ขอบเขต เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานอ้างอิง 4. ตัวอย่างการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายกองแผนงาน กรอบการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกองแผนงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีฯ กรมอนามัย แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 5. Q&A

4 หมวด 1การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(มาตรา 6) หมวด 2การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุข(มาตรา 7-มาตรา 8) ของประชาชน หมวด 3การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์(มาตรา 9-มาตรา 19) ต่อภารกิจของรัฐ หมวด 4การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ(มาตรา 20-มาตรา 26) และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ หมวด 5การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน(มาตรา 27-มาตรา 32) หมวด 6การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ(มาตรา 33-มาตรา 36) หมวด 7การอำนวยความสะดวกและการตอบสนอง(มาตรา 37-มาตรา 44) ความต้องการของประชาชน หมวด 8การประเมินผลการปฏิบัติราชการ(มาตรา 45-มาตรา 49) หมวด 9บทเบ็ดเตล็ด(มาตรา 50-มาตรา 53)

5

6 SP5

7 7 - มีการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ระดับองค์การ ซึ่งแสดงความ เชื่อมโยง สอดคล้องของวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของ องค์การในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน - มีกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครบทุกระดับ ดังต่อไปนี้ 1. ระดับหน่วยงาน (ทุกสำนัก/กอง ทั้ง สำนัก/กองที่มีโครงสร้างรองรับตาม กฎหมาย และสำนัก/กองที่จัดตั้ง เพื่อรองรับการบริหารจัดการภายในส่วน ราชการเอง) 2. ระดับบุคคล (อย่างน้อย 1 หน่วยงาน) - มีแผนปฏิบัติการประจำปี หรือปฏิทิน กิจกรรม (Gantt Chart) ในการถ่ายทอด ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ซึ่งแสดงให้เห็นถึง กระบวนการ/ขั้นตอนในการดำเนินการตาม ระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย จากระดับองค์การสู่ระดับหน่วยงานและ ระดับบุคคล - มีแนวทางการประเมินผลสำเร็จตาม ตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ชัดเจน - มีแนวทาง/วิธีการติดตาม และ รายงาน ผลการดำเนินงานที่มีความถี่เหมาะสม - มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ การประจำปี หรือ ปฏิทินกิจกรรม (Gantt Chart) ในการถ่ายทอด ตัวชี้วัดและเป้าหมาย - มีการสื่อสารให้บุคลากรในส่วน ราชการรับทราบถึงกรอบการ ประเมินผล และแผนปฏิบัติการ ประจำปีหรือปฏิทินกิจกรรม(Gantt Chart) ในการถ่ายทอดตัวชี้วัดและ เป้าหมายอย่างทั่วถึง - มีข้อตกลงฯ ที่เป็นลายลักษณ์ อักษร และสามารถใช้ประเมินผล ได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งในระดับ หน่วยงานและในระดับบุคคล - มีการติดตามความก้าวหน้าใน การปฏิบัติราชการและมีการ รายงานผลการดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดและเป้าหมายในแต่ละระดับ ที่มีความถี่เหมาะสมและ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมในการ ดำเนินการเหมาะสม - มีการสรุปประเมินผลการปฏิบัติ ราชการประจำปี (ผลคะแนน) ครบ ทุกระดับ - มีสรุปบทเรียนจาก การติดตาม ความก้าวหน้าและการ รายงานสรุปผลการ ดำเนินงานประจำปี - มีข้อเสนอแนะเพื่อ การปรับปรุงการ ปฏิบัติงานในอนาคต - มีการเชื่อมโยง ระหว่างผลการ ประเมินการ ปฏิบัติงานตาม ข้อตกลงในการ ปฏิบัติงานกับระบบ แรงจูงใจ ADL I SP5

8 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัด และเป้าหมาย (Cascading) สู่ระดับบุคคล

9 วิสัยทัศน์และพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ

10 หมายถึง แผนภาพแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าประสงค์ในแต่ละมิติที่มี ความเชื่อมโยงกันในลักษณะของเหตุและผล

11

12

13 วิสัยทัศน์ ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับบุคคล ตัวชี้วัดระดับสำนัก/กอง ภาคีเครือข่าย ประชาชน กระบวนการ พื้นฐานองค์กร แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ตัวชี้วัด กลยุทธ์/แผนงานโครงการ ค่า เป้าหมาย งบประมาณ กลยุทธ์/ โครงการ การถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดับสำนัก/กองและระดับบุคคล เป้าประสงค์

14 14 แนวทางในการแปลงระบบ ประเมินผลลงสู่ระดับบุคคล กระบวนการในการแปลง ระบบการประเมินผลลงสู่ระดับบุคคล ขั้นตอนที่ 1: การยืนยันระบบประเมินผลขององค์กร ระดับองค์กร ระดับ หน่วยงาน ระดับบุคคล เป้าประสงค์และตัวชี้วัดในระดับองค์กร บทบาท หน้าที่และภารกิจ ของหน่วยงานที่สนับสนุน ต่อเป้าประสงค์และตัวชี้วัด ในระดับองค์กร เป้าประสงค์ในระดับสำนัก/กอง ตัวชี้วัดในระดับสำนัก / กอง บทบาท หน้าที่และ ความรับผิดชอบ ในงานประจำของหน่วยงาน บทบาท หน้าที่ของ บุคคล ที่สนับสนุนต่อ เป้าประสงค์และตัวชี้วัด ของผู้บังคับบัญชา งานที่ได้รับ มอบหมาย เป็นพิเศษ เป้าประสงค์ในระดับบุคคล ตัวชี้วัดในระดับบุคคล บทบาท หน้าที่งาน ของบุคคล ขั้นตอนที่ 2 : การแปลงระบบประเมินผล จากระดับองค์การลงสู่ระดับสำนัก/กอง 2.1 การทบทวน บทบาทหน้าที่ ของสำนัก/กอง 2.2 กำหนด เป้าประสงค์ ระดับหน่วยงาน 2.3 การจัดทำ แผนที่ยุทธศาสตร์ ระดับหน่วยงาน 2.4 การกำหนด ตัวชี้วัดระดับ หน่วยงาน ขั้นตอนที่ 3 : การแปลงระบบประเมินผล จากระดับสำนัก/กองลงสู่ระดับบุคคล 3.1 การทบทวน บทบาทหน้าที่/ ความรับผิดชอบ ของบุคคล 3.5 การกำหนด ตัวชี้วัด ระดับบุคคล 3.2 การกำหนด เป้าประสงค์ ระดับบุคคล

15 ขั้นตอนการพัฒนาระบบประเมินผลระดับหน่วยงานขั้นตอนการพัฒนาระบบประเมินผลระดับหน่วยงาน ขั้นตอนที่ 1 การทบทวนบทบาทหน้าที่/ความรับผิดชอบ ของหน่วยงาน ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดเป้าประสงค์ระดับหน่วยงาน ขั้นตอนที่ 3 การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน ขั้นตอนที่ 4 การกำหนดตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน ขั้นตอนที่ 5 การกำหนดค่าน้ำหนักของตัวชี้วัด ขั้นตอนที่ 6 การกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด และความหมายของตัวชี้วัด

16 ขั้นตอนการพัฒนาระบบประเมินผลระดับบุคคลขั้นตอนการพัฒนาระบบประเมินผลระดับบุคคล ขั้นตอนที่ 1 การทบทวนบทบาทหน้าที่/ความรับผิดชอบ ของบุคคล ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดเป้าประสงค์ระดับบุคคล ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล ขั้นตอนที่ 4 การกำหนดค่าน้ำหนักของตัวชี้วัด ขั้นตอนที่ 5 การกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด และความหมายของตัวชี้วัด

17 ข้อควรคำนึง : ตัวชี้วัดในระดับต่างๆ คือ ตัวชี้วัดระดับบุคคลที่เป็นผู้บังคับบัญชาระดับนั้นด้วย - ตัวชี้วัดหน่วยงาน= ตัวชี้วัดของผู้บริหารหน่วยงาน (ผอ.) - ตัวชี้วัดของกลุ่มงาน = ตัวชี้วัดของหัวหน้ากลุ่มงาน - ตัวชี้วัดของบุคคล= ตัวชี้วัดของบุคลากรในกลุ่มงาน

18 ตัวอย่างการถ่ายทอดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดสู่ระดับหน่วยงาน

19 วิสัยทัศน์ “การกำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด กรมบัญชีกลาง 3. ผู้รับบริการ มีความพึง พอใจ 3. ผู้รับบริการ มีความพึง พอใจ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กำกับดูแลทางด้านการเงิน ภาครัฐ ในลักษณะเชิงรุก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการ ให้บริการทางด้านการเงิน ภาครัฐ ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์กรให้ เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภา พ การปฏิบัติ ราชการ ประสิทธิภา พ การปฏิบัติ ราชการ คุณภาพ การ ให้บริการ คุณภาพ การ ให้บริการ ประสิทธิผ ล ตาม ยุทธศาสต ร์ ประสิทธิผ ล ตาม ยุทธศาสต ร์ 5. การประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ความ เข้าใจ ในกฎระเบียบแก่ หน่วยงานภายนอก 5. การประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ความ เข้าใจ ในกฎระเบียบแก่ หน่วยงานภายนอก 4. การพัฒนาระบบ ระเบียบ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน ให้ทันสมัยและเป็น สากล 4. การพัฒนาระบบ ระเบียบ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน ให้ทันสมัยและเป็น สากล 7. การพัฒนาให้เป็น ศูนย์กลางสารสนเทศ การเงินการคลัง ที่ทันสมัยและถูกต้อง 7. การพัฒนาให้เป็น ศูนย์กลางสารสนเทศ การเงินการคลัง ที่ทันสมัยและถูกต้อง 6. การพัฒนา คุณภาพ การให้บริการ ให้สะดวกและ รวดเร็ว 6. การพัฒนา คุณภาพ การให้บริการ ให้สะดวกและ รวดเร็ว 9. การสร้าง ขวัญและ กำลังใจ ของ บุคลากร 9. การสร้าง ขวัญและ กำลังใจ ของ บุคลากร 10. การ พัฒนา ระบบ บริหาร จัดการ ภายใน องค์กร 10. การ พัฒนา ระบบ บริหาร จัดการ ภายใน องค์กร 11. การพัฒนาระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ และฐานข้อมูลเพื่อ การบริหารจัดการ ภายในองค์กร 11. การพัฒนาระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ และฐานข้อมูลเพื่อ การบริหารจัดการ ภายในองค์กร 8. การ พัฒนา ความรู้ ความสามา รถของ บุคลากร 12. การ เสริมสร้าง ธรรมาภิบาล ขององค์กร 12. การ เสริมสร้าง ธรรมาภิบาล ขององค์กร 1.การใช้จ่ายเงินภาครัฐมี ความโปร่งใส ถูกต้อง คุ้มค่า และสามารถตรวจสอบได้ 2. การใช้จ่ายเงินภาครัฐมี ประสิทธิภาพ สามารถผลักดันให้เงินเข้าสู่ ระบบเศรษฐกิจ 2. การใช้จ่ายเงินภาครัฐมี ประสิทธิภาพ สามารถผลักดันให้เงินเข้าสู่ ระบบเศรษฐกิจ

20 สำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ(หน่วยงานในสังกัดกรมบัญชีกลาง) ขั้นตอนที่ 1 การทบทวนบทบาทหน้าที่/ความรับผิดชอบของหน่วยงาน (1)ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย มาตรฐานและระเบียบเกี่ยวกับ การตรวจสอบภายในภาครัฐ รวมทั้งกำกับดูแลและการพัฒนาเกี่ยวกับ การตรวจสอบภายในภาครัฐ (2)กำกับดูแลและบริหารจัดการด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ (3)พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในภาครัฐ เพื่อให้ปฏิบัติงานอย่างมี ประสิทธิภาพ (4)ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการคลังภาครัฐ ในส่วนที่อยู่ในความ รับผิดชอบของกรม (5)ให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงานภาครัฐ เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง (6)ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

21 ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดเป้าประสงค์ระดับหน่วยงาน วิสัยทัศน์ “การกำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3. ผู้รับบริการ มีความพึง พอใจ 3. ผู้รับบริการ มีความพึง พอใจ การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภา พ การปฏิบัติ ราชการ ประสิทธิภา พ การปฏิบัติ ราชการ คุณภาพ การ ให้บริการ คุณภาพ การ ให้บริการ ประสิทธิผ ล ตาม ยุทธศาสต ร์ ประสิทธิผ ล ตาม ยุทธศาสต ร์ 4. การพัฒนาระบบ ระเบียบ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน ให้ทันสมัยและเป็น สากล 4. การพัฒนาระบบ ระเบียบ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน ให้ทันสมัยและเป็น สากล 11. การพัฒนาระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ และฐานข้อมูลเพื่อ การบริหารจัดการ ภายในองค์กร 11. การพัฒนาระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ และฐานข้อมูลเพื่อ การบริหารจัดการ ภายในองค์กร 8. การ พัฒนา ความรู้ ความสามา รถของ บุคลากร 1.การใช้จ่ายเงินภาครัฐมี ความโปร่งใส ถูกต้อง คุ้มค่า และสามารถตรวจสอบได้

22 ขั้นตอนที่ 3 การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน 2. ผู้รับบริการ มีความพึง พอใจ 2. ผู้รับบริการ มีความพึง พอใจ การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภา พ การปฏิบัติ ราชการ ประสิทธิภา พ การปฏิบัติ ราชการ คุณภาพ การ ให้บริการ คุณภาพ การ ให้บริการ ประสิทธิผ ล ตาม ยุทธศาสต ร์ ประสิทธิผ ล ตาม ยุทธศาสต ร์ 4. การสร้างเครือข่าย ด้าน การตรวจสอบและ ประเมินผล 3. การเสริมสร้าง คุณภาพ และ พัฒนาการตรวจสอบ ภายใน 5. การพัฒนาระบบ ประเมินผลการคลังด้าน รายจ่ายภาคราชการ 7. การพัฒนา ฐานข้อมูลด้านการ ตรวจสอบภายใน 6. การพัฒนาความรู้ ความสามารถของ บุคลากร 1.การตรวจสอบภายใน ภาครัฐเป็นไปตามมาตรฐาน ที่กรมบัญชีกลางกำหนด

23 3. ผู้รับบริการ มีความพึง พอใจ 3. ผู้รับบริการ มีความพึง พอใจ การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภา พ การปฏิบัติ ราชการ ประสิทธิภา พ การปฏิบัติ ราชการ คุณภาพ การ ให้บริการ คุณภาพ การ ให้บริการ ประสิทธิผ ล ตาม ยุทธศาสต ร์ ประสิทธิผ ล ตาม ยุทธศาสต ร์ 5. การ ประชาสัมพัน ธ์ และสร้าง ความรู้ความ เข้าใจ ในกฎระเบียบ แก่หน่วยงาน ภายนอก 5. การ ประชาสัมพัน ธ์ และสร้าง ความรู้ความ เข้าใจ ในกฎระเบียบ แก่หน่วยงาน ภายนอก 4. การ พัฒนา ระบบ ระเบียบ หลักเกณ ฑ์ มาตรฐาน ให้ทันสมัย และเป็น สากล 4. การ พัฒนา ระบบ ระเบียบ หลักเกณ ฑ์ มาตรฐาน ให้ทันสมัย และเป็น สากล 7. การ พัฒนาให้ เป็น ศูนย์กลาง สารสนเทศ การเงิน การคลัง ที่ทันสมัย และ ถูกต้อง 7. การ พัฒนาให้ เป็น ศูนย์กลาง สารสนเทศ การเงิน การคลัง ที่ทันสมัย และ ถูกต้อง 6. การ พัฒนา คุณภาพ การ ให้บริการ ให้สะดวก และ รวดเร็ว 6. การ พัฒนา คุณภาพ การ ให้บริการ ให้สะดวก และ รวดเร็ว 9. การ สร้าง ขวัญและ กำลังใจ ของ บุคลากร 9. การ สร้าง ขวัญและ กำลังใจ ของ บุคลากร 10. การ พัฒนา ระบบ บริหาร จัดการ ภายใน องค์กร 10. การ พัฒนา ระบบ บริหาร จัดการ ภายใน องค์กร 11. การ พัฒนาระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ และฐานข้อมูล เพื่อการ บริหารจัดการ ภายในองค์กร 11. การ พัฒนาระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ และฐานข้อมูล เพื่อการ บริหารจัดการ ภายในองค์กร 8. การ พัฒนา ความรู้ ความสามา รถของ บุคลากร 12. การ เสริมสร้ างธรร มาภิบาล ของ องค์กร 12. การ เสริมสร้ างธรร มาภิบาล ของ องค์กร 1.การใช้จ่ายเงิน ภาครัฐมีความ โปร่งใส ถูกต้อง คุ้มค่า และสามารถ ตรวจสอบได้ 2. การใช้จ่ายเงินภาคให้เงิน เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจรัฐมี ประสิทธิภาพ สามารถผลักดัน 2. การใช้จ่ายเงินภาคให้เงิน เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจรัฐมี ประสิทธิภาพ สามารถผลักดัน 2. ผู้รับบริการ มีความพึง พอใจ 2. ผู้รับบริการ มีความพึง พอใจ 4. การ สร้าง เครือข่า ย ด้าน การ ตรวจสอ บและ ประเมิน ผล 3. การ เสริมสร้าง คุณภาพ และ พัฒนากา ร ตรวจสอบ ภายใน 5. การ พัฒนา ระบบ ประเมินผล การคลัง ด้าน รายจ่าย ภาค ราชการ 7. การ พัฒนา ฐานข้อมูล ด้านการ ตรวจสอบ ภายใน 6. การ พัฒนา ความรู้ ความสามา รถของ บุคลากร 1.การตรวจสอบภายในภาครัฐ เป็นไปตามมาตรฐานที่ กรมบัญชีกลางกำหนด ระดับกรมฯ สำนักกำกับและพัฒนาการ ตรวจสอบภาครัฐ

24 ตัวอย่างการถ่ายทอดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดสู่ระดับบุคคล

25 25 OS Matrix เป้าประสงค์ตัวชี้วัด หน่วยงาน ก.หน่วยงาน ข.หน่วยงาน ค.หน่วยงาน ง. xxx OSS OS SO SO OS Owner Supporter ตัวอย่าง

26 คุณแจ่มศรี คุณชำเรือง สำนักงานคลังเขต ส่วนตรวจสอบและติดตาม ประเมินผล ผอ.ส่วนตรวจสอบและติดตามฯ (คุณวาสนา) ข้าราชการส่วนตรวจสอบและติดตามฯ#1 ข้าราชการส่วนตรวจสอบและติดตามฯ#2

27 ตาราง O/S สำนักงานคลังเขต สำนักงานคลังเขตฝ่ายบริหาร ทั่วไป ส่วนตรวจสอบ และติดตาม ประเมินผล ส่วน วิชาการ เป้าประสงค์ตัวชี้วัด 1. การใช้จ่ายเงินของ จังหวัดภายในเขตมี ประสิทธิภาพ สามารถ ผลักดันให้เงินเข้าสู่ระบบ เศรษฐกิจ 1.1 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายรวมของจังหวัดภายในเขต O 1.2 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายลงทุนของจังหวัดภายในเขต O 2. ผู้รับบริการภายในและ ภายนอกมีความพึงพอใจ 2.1 ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้รับบริการภายนอก 2.2 ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้รับบริการภายใน 3. การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ เพื่อสร้างความ เข้าใจที่ถูกต้องและ ให้บริการข้อมูลแก่ สาธารณะ 3.1 ความสำเร็จในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน OOO 3.2 ร้อยละเฉลี่ยผลการประเมินความรู้ ความเข้าใจ ของผู้เข้ารับการอบรมเพิ่มขึ้นภายหลังการอบรม O 4. การพัฒนาคุณภาพการ ให้บริการให้สะดวก รวดเร็ว 4.1 ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการดำเนินการอนุมัติ บำเหน็จบำนาญ O 5. การดำเนินงานและ บริหารแผนงานโครงการ อย่างมีประสิทธิภาพ 5.1 ความสำเร็จของการดำเนินโครงการตาม แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 O 5.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตาม แผนฯ ของหน่วยงาน O 5.1.2 จำนวนครั้งที่มีการปรับเปลี่ยนแผนฯ ของ หน่วยงาน O

28 สำนักงานคลังเขตฝ่ายบริหาร ทั่วไป ส่วนตรวจสอบ และติดตาม ประเมินผล ส่วน วิชาการ เป้าประสงค์ตัวชี้วัด 6.การพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร 6.1 ร้อยละของจำนวนบุคลากรในหน่วยงานที่ผ่านการ ฝึกอบรม OOO 6.1.1 ข้าราชการ ไม่ต่ำกว่า 10 วัน/คน/ปีOOO 6.1.2 ลูกจ้างประจำ ไม่ต่ำกว่า 3 วัน/คน/ปีO 6.2 จำนวนครั้งการฝึกอบรมแบบ On the job training ให้กับบุคลากรของหน่วยงานต่อปี OO 7. การพัฒนาระบบบริหาร จัดการภายในองค์กร 7.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน บริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน OO

29 ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนบทบาทหน้าที่/ความรับผิดชอบของบุคคล (ผอ.) ขั้นตอนที่ 2 กำหนดเป้าประสงค์ระดับบุคคล ขั้นตอนที่ 3 กำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล ส่วนตรวจสอบและติดตามประเมินผล เป้าประสงค์ตัวชี้วัด 1. การใช้จ่ายเงินของจังหวัดภายใน เขตมีประสิทธิภาพ สามารถผลักดันให้ เงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ 1.1 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวมของ จังหวัดภายในเขต O 1.2 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของ จังหวัดภายในเขต O 3. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เพื่อ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและ ให้บริการข้อมูลแก่สาธารณะ 3.1 ความสำเร็จในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลของ หน่วยงาน O 6.การพัฒนาความรู้ความสามารถของ บุคลากร 6.1 ร้อยละของจำนวนบุคลากรในหน่วยงานที่ผ่านการฝึกอบรมO 6.1.1 ข้าราชการ ไม่ต่ำกว่า 10 วัน/คน/ปีO 6.2 จำนวนครั้งการฝึกอบรมแบบ On the job training ให้กับ บุคลากรของหน่วยงานต่อปี O 7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภายในองค์กร 7.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ของหน่วยงาน O งานตรวจสอบกำกับดูแลงานของคลัง จังหวัด ระยะเวลาเฉลี่ยในการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงาน สำนักงานคลังจังหวัดภายในเขต การตรวจสอบและจัดทำรายงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละของรายงานที่สามารถจัดทำได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพิ่มเติมตาม บทบาทหน้าที่

30 ตัวชี้วัด ผอ. ส่วนตรวจสอบและติดตามประเมินผลคุณแจ่มศรีคุณชำเรือง เป้าประสงค์ตัวชี้วัด 1. การใช้จ่ายเงินของจังหวัด ภายในเขตมีประสิทธิภาพ สามารถผลักดันให้เงินเข้าสู่ระบบ เศรษฐกิจ 1.1 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวมของ จังหวัดภายในเขต O 1.2 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ของจังหวัดภายในเขต O 3. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และให้บริการข้อมูลแก่สาธารณะ 3.1 ความสำเร็จในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ของหน่วยงาน 6.การพัฒนาความรู้ความสามารถ ของบุคลากร 6.1 ร้อยละของจำนวนบุคลากรในหน่วยงานที่ผ่านการฝึกอบรมSS 6.1.1 ข้าราชการ ไม่ต่ำกว่า 10 วัน/คน/ปี 6.2 จำนวนครั้งการฝึกอบรมแบบ On the job training ให้กับ บุคลากรของหน่วยงานต่อปี 7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภายในองค์กร 7.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความ เสี่ยงของหน่วยงาน O งานตรวจสอบกำกับดูแลงานของ คลังจังหวัด ระยะเวลาเฉลี่ยในการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานสำนักงานคลังจังหวัดภายในเขต OO การตรวจสอบและจัดทำรายงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละของรายงานที่สามารถจัดทำได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดOO

31 ส่วนตรวจสอบและติดตามประเมินผลคุณแจ่มศรี เป้าประสงค์ตัวชี้วัด 6.การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรจำนวนวันที่ได้รับการอบรมต่อคนต่อปีS 7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กร7.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความ เสี่ยงของหน่วยงาน O งานตรวจสอบกำกับดูแลงานของคลังจังหวัดระยะเวลาเฉลี่ยในการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานสำนักงานคลังจังหวัดภายในเขต O การตรวจสอบและจัดทำรายงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ร้อยละของรายงานที่สามารถจัดทำได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดO 4.การพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้สะดวกรวดเร็ว4.1 ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการดำเนินการอนุมัติบำเหน็จบำนาญ ส่วนตรวจสอบและติดตามประเมินผลคุณชำเรือง เป้าประสงค์ตัวชี้วัด 1.การใช้จ่ายเงินของจังหวัดภายในเขตมี ประสิทธิภาพ สามารถผลักดันให้เงินเข้าสู่ระบบ เศรษฐกิจ 1.1 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม ของจังหวัดภายในเขต O 1.2 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ของจังหวัดภายในเขต O 6.การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรจำนวนวันที่ได้รับการอบรมต่อคนต่อปีS งานตรวจสอบกำกับดูแลงานของคลังจังหวัดระยะเวลาเฉลี่ยในการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานสำนักงานคลังจังหวัดภายในเขต O การตรวจสอบและจัดทำรายงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ร้อยละของรายงานที่สามารถจัดทำได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดO 4.การพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้สะดวกรวดเร็ว4.1 ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการดำเนินการอนุมัติบำเหน็จบำนาญ คุณแจ่มศรี คุณชำเรือง

32 ส่วนตรวจสอบและติดตามประเมินผลบทบาทหน้าที่ ที่สนับสนุนต่อ ผู้บังคับบัญชา บทบาท หน้าที่งาน ของบุคคล งานที่ได้รับ มอบหมาย พิเศษ เป้าประสงค์ตัวชี้วัด 6.การพัฒนาความรู้ ความสามารถของ บุคลากร จำนวนวันที่ได้รับการอบรมต่อคนต่อปี 7. การพัฒนาระบบ บริหารจัดการภายใน องค์กร 7.1 ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ของหน่วยงาน งานตรวจสอบกำกับ ดูแลงานของคลัง จังหวัด ระยะเวลาเฉลี่ยในการจัดทำรายงานผล การตรวจสอบการปฏิบัติงานสำนักงาน คลังจังหวัดภายในเขต การตรวจสอบและ จัดทำรายงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละของรายงานที่สามารถจัดทำได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด 4.การพัฒนาคุณภาพ การให้บริการให้ สะดวกรวดเร็ว 4.1 ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการ ดำเนินการอนุมัติบำเหน็จบำนาญ คุณแจ่มศรี

33 ส่วนตรวจสอบและติดตามประเมินผลบทบาทหน้าที่ ที่สนับสนุนต่อ ผู้บังคับบัญชา บทบาท หน้าที่งาน ของบุคคล งานที่ได้รับ มอบหมาย พิเศษ เป้าประสงค์ตัวชี้วัด 1.การใช้จ่ายเงินของ จังหวัดภายในเขตมี ประสิทธิภาพ สามารถผลักดันให้ เงินเข้าสู่ระบบ เศรษฐกิจ 1.1 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายรวมของจังหวัด ภายในเขต 1.2 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายลงทุนของจังหวัด ภายในเขต 6.การพัฒนาความรู้ ความสามารถของ บุคลากร จำนวนวันที่ได้รับการอบรมต่อคนต่อปี งานตรวจสอบกำกับ ดูแลงานของคลัง จังหวัด ระยะเวลาเฉลี่ยในการจัดทำรายงานผล การตรวจสอบการปฏิบัติงานสำนักงาน คลังจังหวัดภายในเขต การตรวจสอบและ จัดทำรายงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละของรายงานที่สามารถจัดทำได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด 4.การพัฒนาคุณภาพ การให้บริการให้ สะดวกรวดเร็ว 4.1 ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการ ดำเนินการอนุมัติบำเหน็จบำนาญ คุณชำเรือง

34 วิธีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. วิธีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากบนลงล่าง ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเป็นตัวเดียวกันกับผู้บังคับบัญชา ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแบ่งส่วนจากตัวชี้วัดและเป้าหมายของผู้บังคับบัญชา ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเป็นคนละตัวกับผู้บังคับบัญชา 1. วิธีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากบนลงล่าง ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเป็นตัวเดียวกันกับผู้บังคับบัญชา ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแบ่งส่วนจากตัวชี้วัดและเป้าหมายของผู้บังคับบัญชา ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเป็นคนละตัวกับผู้บังคับบัญชา 2. การสอบถามความคาดหวังของผู้รับบริการ 4. การพิจารณาจากประเด็นที่ต้องปรับปรุง 3. การไล่เรียงตามผังการเคลื่อนของงาน 5. วิธีอื่นๆ ที่เหมาะสม

35 เพื่อผลักดันให้เกิดความสำเร็จตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งใน ที่นี้หมายถึง แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2556-2559 กรมอนามัย โดยมี วิธีการในการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากระดับกรมสู่ระดับหน่วยงานและ ระดับบุคคล (เฉพาะข้าราชการ) มีการสื่อสารอย่างทั่วถึง มีการจัดทำข้อตกลงเป็น ลายลักษณ์อักษร (ได้แก่ แบบมอบหมายงาน) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย รวมถึงเกณฑ์การประเมินความสำเร็จที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็น รูปธรรม มีการติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการและรายงานผลสำเร็จของ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ถ่ายทอดลงไปในแต่ละระดับ วัตถุประสงค์

36  ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ในที่นี้ หมายถึง ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ ราชการ 4 ปี พ.ศ.2556-2559 กรมอนามัย เฉพาะตัวชี้วัดเชิงปริมาณในระดับ เป้าหมายการให้บริการและผลผลิตของกรมอนามัย  การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายสู่ระดับบุคคล หมายถึง การถ่ายทอดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2556-2559 กรมอนามัย ไปสู่หน่วยงาน (ผู้อำนวยการ) กลุ่มงาน (หัวหน้ากลุ่มงาน) และข้าราชการใน สังกัดหน่วยงานนั้น เฉพาะตัวชี้วัดเชิงปริมาณในระดับเป้าหมายการให้บริการ และระดับผลผลิตของกรมอนามัย  ระดับบุคคล หมายความเฉพาะบุคคลซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดกรมอนามัย  หน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจเกี่ยวข้องต่อการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดดังกล่าว ต้องจัดทำคำรับรองฯตัวชี้วัดนี้ ได้แก่ ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ขอบเขต

37 โครงสร้างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2556-2559 กรมอนามัย วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรหลักของประเทศในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี พันธกิจ 1.ผลิต พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและ สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทย 2.ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับเครือข่าย รวมไปถึงการ ผลักดันและสนับสนุนให้เครือข่ายดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับการ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพ 3.พัฒนา ผลักดัน และสนับสนุนให้เกิดนโยบาย และกฎหมายที่จำเป็นในด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมของประเทศ 4.พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็งรวมไปถึงระบบที่เกี่ยวข้อง โดยการกำกับ ติดตามและประเมินผล เพื่อนำมาสู่การพัฒนานโยบาย กฎหมาย และระบบอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ วัฒนธรรมองค์กร HEALTH Health Model (เป็นต้นแบบสุขภาพ) ดูแลรักษาสุขภาพตนเองเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น Ethics (มีจริยธรรม) มีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่แสวงหาประโยชน์ในการปฏิบัติงาน Achievement (มุ่งผลสัมฤทธิ์) มุ่งมั่น รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ และตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง Learning (เรียนรู้ร่วมกัน) มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนางานร่วมกัน Trust (เคารพและเชื่อมั่น) มีความเคารพในสิทธิ หน้าที่ของตนเองและผู้อื่น Harmony (เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน) มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมและยอมรับผลสำเร็จของทีมงานร่วมกัน

38 กลยุทธ์ 1.พัฒนาความเข้มแข็งและสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย และสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลง 2.พัฒนากระบวนการกำหนด/บริหารนโยบายสาธารณะ/กฎหมายด้านสุขภาพจากฐานความรู้ที่สอดคล้อง กับสภาพปัญหา/วิถีชีวิตคนไทย ลงทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบงานให้ได้มาตรฐานและ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 3.สร้างความรู้รอบและรู้เท่าทัน เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน ประเด็นยุทธศาสตร์หลัก ลดปัจจัยเสี่ยง สร้างปัจจัยเอื้อด้านสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 1. พัฒนาอนามัยแม่และเด็ก 2. พัฒนาสุขภาพวัยรุ่นและวัยเจริญพันธุ์ 3. แก้ไขปัญหาโรคอ้วนและส่งเสริมโภชนาการคนไทย4. พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 5. พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม 6. พัฒนาความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ 7. พัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

39 ตัวชี้วัด การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (ด้าน) (ปี 56=3 ด้าน) ตัวชี้วัด จำนวนระบบบริหารจัดการองค์กรที่ ได้รับการพัฒนา (ระบบ) (ปี 56=1 ระบบ) ตัวชี้วัด จำนวนศูนย์อนามัยที่ได้รับการพัฒนา สู่ความเป็นเลิศ (แห่ง) (ปี 56=2 แห่ง) ตัวชี้วัด จำนวนภาคีเครือข่ายที่ดำเนินการพัฒนาสถาน ประกอบการด้านอาหาร (แห่ง) (ปี 56=76 แห่ง) ตัวชี้วัด จำนวนหน่วยงานที่มีโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่ประชาชนและภาคี เครือข่าย (หน่วยงาน) (ปี 56=31 หน่วยงาน) ตัวชี้วัด จำนวนแผนการ จัดหาและจัดการนมผง (แผน) (ปี 56=1 แผน) ตัวชี้วัด จำนวนโครงการที่ ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมใน กลุ่มและพื้นที่เป้าหมาย เฉพาะ (โครงการ) (ปี 56=5 โครงการ) เป้าหมายการให้บริการกรมอนามัย ประชาชนมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อมเหมาะสมตามกลุ่มวัยและ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จำนวนภาคี เครือข่ายที่นำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการส่งเสริม สุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้ (แห่ง) (ปี 56=1,030 แห่ง) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ภาคีเครือข่ายและประชาชนพึงพอใจองค์ ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริการ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม (ร้อยละ) (ปี 56=ร้อยละ 80) ผลผลิตที่ 1 องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาและ ถ่ายทอดแก่ประชาชนและภาคีเครือข่าย ผลผลิตที่ 2 การให้บริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม แก่ประชาชนในกลุ่มหรือพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 1. จำนวนประชาชนในกลุ่มและ พื้นที่เป้าหมายเฉพาะได้รับบริการ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม (ราย) (ปี 56=9,820 ราย) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 2. ภาคีเครือข่ายและ ประชาชนในกลุ่มและพื้นที่ เป้าหมายเฉพาะ พึงพอใจ การบริการด้านส่งเสริม สุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม (ร้อยละ) (ปี 56=ร้อยละ 80) กิจกรรมที่ 1.1 พัฒนาองค์ความรู้ด้าน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 1. จำนวนโครงการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (โครงการ) (ปี 56=22 โครงการ) 2. จำนวนประชาชนและบุคลากรภาคี เครือข่ายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (ราย) (ปี 56=77,000 ราย) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 3. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมได้มาตรฐานทาง วิชาการระดับดีมาก (ร้อยละ ) (ปี 56=ร้อยละ 80) กิจกรรมที่ 1.2 พัฒนาคุณภาพระบบบริหาร จัดการองค์กร กิจกรรมที่ 1.3 พัฒนาศูนย์เรียนรู้การส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่ 1.4 ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่ประชาชน และภาคีเครือข่าย กิจกรรมที่ 1.5 พัฒนาอาหารปลอดภัย ส่งเสริมครัวไทยสู่ครัวโลก กิจกรรมที่ 2.1 การ จัดหาและจัดการนมผง เพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอช ไอ วี จากแม่สู่ลูก กิจกรรมที่ 2.2 บริการ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมในกลุ่มและพื้นที่ เป้าหมายเฉพาะ

40 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ที่รองรับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2556-2559 กรมอนามัย ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ที่รองรับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2556-2559 กรมอนามัย เป้าหมายการให้บริการกรมอนามัย ประชาชนมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเหมาะสมตามกลุ่มวัยและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จำนวนภาคี เครือข่ายที่นำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการ ส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้ (1,030 แห่ง) ผลผลิตที่ 1 องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดแก่ประชาชนและภาคีเครือข่าย ผลผลิตที่ 2 การให้บริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม แก่ประชาชนในกลุ่มหรือพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จำนวนประชาชนในกลุ่มและพื้นที่เป้าหมายเฉพาะได้รับ บริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (9,820 ราย) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 1.จำนวนโครงการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม (29 โครงการ) 2.จำนวนประชาชนและบุคลากรภาคีเครือข่ายได้รับ การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม (77,000 ราย) โดยตัวชี้วัดกลุ่มและพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ ประกอบด้วย 1. เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ที่แม่ติดเชื้อเอช ไอ วี ได้รับนมผงมาตรฐานกรมอนามัย 2. จำนวนบุคลากร ภาคี เครือข่ายและประชาชนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ 3. จำนวนบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านอนามัยแม่และเด็ก 4. จำนวนบุคลากรและประชาชนในพื้นที่เป้าหมายเฉพาะได้รับการพัฒนาด้าน การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 5. พัฒนาภาคีเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ โดยตัวชี้วัดภาคีเครือข่าย ประกอบไปด้วย 1. รพ.สายใยรักแห่งครอบครัวผ่านเกณฑ์ระดับทอง 2. ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว 3. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 4. รพ.สังกัด สป.ผ่านเกณฑ์มาตรฐานบริการสุขภาพและ 5. ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง อนามัยการเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน 6. หน่วยบริการสาธารณสุขจัดบริการส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากผู้สูงอายุ 7. อปท. ที่มีระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารระดับพื้นฐาน 8. สถานบริการสาธารณสุขดำเนินกิจกรรม GREEN 9. อปท.ที่มีระบบการบริการน้ำบริโภคระดับพื้นฐาน 10.ระบบประปาที่ผ่านการรับรองมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้ 11.องค์กรส่งเสริมเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ 12.อำเภอที่ผ่านองค์ประกอบการดำเนินงานอำเภอสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋ว

41 หน่วยงาน ข้อมูลปี 2555 เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับความสำเร็จ ตามขั้นตอนการดำเนินงาน 20406080100 ส่วนกลาง และส่วน ภูมิภาคทั้ง 31 หน่วยงาน -ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 1-2 ขั้นตอนที่ 1-3 ขั้นตอนที่ 1-4 ขั้นตอนที่ 1-5 เกณฑ์การให้คะแนน

42 กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ ขั้นตอนที่ประเด็นการประเมินผลคะแนนคำอธิบาย 1มีกรอบแนวทางในการถ่ายทอด ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากระดับกรม สู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล 20กรอบแนวทางฯ แสดงถึงวิธีการถ่ายทอด ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายฯ ที่หน่วยงาน กำหนดขึ้น เช่น อาจจัดทำเป็นคู่มือหรือ เอกสารอธิบายความเชื่อมโยงสอดคล้องได้ อย่างชัดเจน ดังนี้  ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์/ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ของส่วน ราชการ ประเด็นพิจารณาการให้คะแนน 1.มีแผนผังหรือแผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2556-2559 กรมอนามัย (ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร กลยุทธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการ/เป้าประสงค์ของกรมอนามัย และผลผลิต) (10 คะแนน) 2.มีการนำเสนอเอกสารกรอบแนวทางฯ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน (แสดงหนังสือราชการที่นำเสนอ ผู้บริหารของหน่วยงาน) (10 คะแนน)

43 ขั้นตอนที่ประเด็นการประเมินผลคะแนนคำอธิบาย 2มีแผนภาพ (Flow Chart) แสดง ให้เห็นความเชื่อมโยงของการ ถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย จากระดับกรมสู่ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล 20แสดงแผนภาพให้เห็นว่าตัวชี้วัดและค่า เป้าหมายของกรมอนามัยที่ถ่ายทอด จากกรมไปยังหน่วยงาน ได้มีการ ถ่ายทอดไปสู่ระดับบุคคลอย่างชัดเจน ประเด็นพิจารณาการให้คะแนน 1.มีแผนภาพ อาจเป็น Flow Chart หรือ Mind Map แสดงให้เห็นว่าตัวชี้วัดของหน่วยงาน (ผู้อำนวยการ) ได้ถ่ายทอดไปยังกลุ่มงาน (หัวหน้ากลุ่ม) และข้าราชการ (ผู้ใต้บังคับบัญชาของ กลุ่มงาน) (10 คะแนน) 2.มีการนำเสนอแผนภาพต่อผู้บริหารของหน่วยงาน (แสดงหนังสือราชการที่นำเสนอผู้บริหารของ หน่วยงาน) (10 คะแนน)

44 ขั้นตอนที่ประเด็นการประเมินผลคะแนนคำอธิบาย 3มีการสื่อสารและสร้างความเข้าใจให้ บุคลากรรับทราบถึงตัวชี้วัด ค่า เป้าหมายและกรอบการประเมินผล 20แสดงให้เห็นถึงวิธีการหรือช่องทางที่ใช้ใน การสื่อสารตามแนวทางที่กำหนดจาก กรม --> หน่วยงาน --> กลุ่มงาน/บุคคล  ระดับหน่วยงาน มีหลักฐาน เอกสาร แสดงช่องทางการสื่อสาร เช่น การ ประชุมของหน่วยงาน การสื่อสารผ่านเวป ไซต์ หนังสือเวียน เป็นต้น  ระดับบุคคล เช่น แผนปฏิบัติงานตามคำ รับรอง การมอบหมายงานรายบุคคล เป็น ต้น ประเด็นพิจารณาการให้คะแนน มีเอกสารที่ระบุวิธีการหรือช่องทาง พร้อมหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการสื่อสารให้บุคลากรของหน่วยงาน ทราบในเรื่องต่อไปนี้ 1.สื่อสารกรอบแนวทางในการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากระดับกรมสู่ระดับหน่วยงานและระดับ บุคคล (10 คะแนน) 2.สื่อสารแผนภาพแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากระดับกรมสู่ ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล (10 คะแนน)

45 ขั้นตอนที่ประเด็นการประเมินผลคะแนนคำอธิบาย 4มีการติดตามความก้าวหน้าของการ ดำเนินงานและมีการรายงานผลการ ดำเนินงานตามกรอบแนวทาง / แผนภาพที่กำหนด 20แสดงเอกสาร หลักฐานที่ใช้ในการติดตาม ความก้าวหน้าและรายงานผลการดำเนินงาน ทั้งระดับหน่วยงานและบุคคล เช่น สรุปการ ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน เป็นต้น ประเด็นพิจารณาการให้คะแนน 1.มีเอกสาร หลักฐานที่ใช้ในการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายใน แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีฯ รอบ 6 เดือน (5 คะแนน) 2.มีการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีฯ รอบ 6 เดือน ผ่านระบบ DOC (5 คะแนน) 3.มีเอกสาร หลักฐานที่ใช้ในการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายใน แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีฯ รอบ 12 เดือน (5 คะแนน) 4.มีการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีฯ รอบ 12 เดือน ผ่านระบบ DOC (5 คะแนน)

46 ขั้นตอนที่ประเด็นการประเมินผลคะแนนคำอธิบาย 5มีการสรุปบทเรียนการดำเนินการ ถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ตามกรอบแนวทางที่กำหนด 20  สรุปบทเรียนความสำเร็จ/ไม่สำเร็จ ปัญหา อุปสรรคของการถ่ายทอด ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแนวทางที่ กำหนดและการดำเนินการตามระบบ ติดตามและประเมินผล  มีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง ประเด็นพิจารณาการให้คะแนน 1.มีเอกสารสรุปความสำเร็จ/ไม่สำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเกี่ยวกับการ ดำเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากระดับกรมสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล (10 คะแนน) 2.มีการนำเสนอเอกสารสรุปฯ ต่อผู้บริหารหน่วยงาน (10 คะแนน)

47 กรอบแนวทางฯ แสดงถึงวิธีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายฯ แผนภาพ (Flow Chart) ความเชื่อมโยงของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย จากระดับกรมสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล เอกสารที่ระบุช่องทางที่สื่อสารให้บุคลากรทราบถึงกรอบแนวทาง/แผนภาพที่ กำหนด เอกสารที่ระบุว่ามีการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน เอกสารสรุปบทเรียน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการถ่ายทอดตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมายตามกรอบแนวทางที่กำหนด แหล่งข้อมูล จากทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย กองแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บ ประมวล และวิเคราะห์ข้อมูล ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายสืบพงษ์ ไชยพรรคโทรศัพท์ : 0 2590 4282 ผู้อำนวยการกองแผนงานE-mail : suebpongse.c@anamai.mail.go.thsuebpongse.c@anamai.mail.go.th ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1.นางศรีวิภา เลี้ยงพันธุ์สกุลโทรศัพท์ : 0 2590 4288 E-mail : sripunsakul@gmail.com, sriwipa.l@anamai.mail.go.thsripunsakul@gmail.comsriwipa.l@anamai.mail.go.th : 2.นางกุลนันท์ เสนคำโทรศัพท์ : 0 2590 4300 : E-mail : kunlanant.s@anamai.mail.go.thkunlanant.s@anamai.mail.go.th หน่วยงาน: กองแผนงาน หลักฐานอ้างอิง

48 สื่อสาร กองแผนงานกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติ ราชการ 4 ปีฯ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานกำหนดผู้รับผิดชอบและ แบ่งค่าเป้าหมายให้แต่ละกลุ่มงาน ข้าราชการกองแผนงานจัดทำ แบบมอบหมายงาน กลุ่มงานกำหนดผู้รับผิดชอบและแบ่งค่าเป้าหมาย ให้บุคลากรในกลุ่มงาน (เฉพาะข้าราชการ) ผู้บัญชาการแต่ละระดับประเมินผลการ ปฏิบัติราชการของข้าราชการกองแผนงาน กรอบการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกองแผนงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีฯ กรมอนามัย กรอบการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกองแผนงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีฯ กรมอนามัย

49 จำนวนประชาชนและบุคลากรภาคีเครือข่ายได้รับการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (77,000 ราย) จำนวนประชาชนและบุคลากรภาคีเครือข่ายได้รับการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (700 ราย) ระดับกรม (อธิบดี) ระดับกอง (ผอ.) ระดับ กลุ่มงาน หน.กลุ่มข้อมูล และประเมินผล 250 ราย หน.กลุ่มข้อมูล และประเมินผล 250 ราย หน.กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ 180 ราย หน.กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ 180 ราย หน.กลุ่มวิเทศ สัมพันธ์ 70 ราย หน.กลุ่มวิเทศ สัมพันธ์ 70 ราย ระดับ บุคคล -ถนอมรัตน์ -ศรีวิภา -กุลนันท์ -ศนินธร -สิริรัตน์ -ถนอมรัตน์ -ศรีวิภา -กุลนันท์ -ศนินธร -สิริรัตน์ -นุชนารถ -นุกูลกิจ -วิมล -ชัญญา -นุชนารถ -นุกูลกิจ -วิมล -ชัญญา -ชุลีวรรณ -ฉัตรชัย -ชุลีวรรณ -ฉัตรชัย -จารุมน -ณุพิณ -จารุมน -ณุพิณ หน.กลุ่มนโยบาย และแผน 200 ราย หน.กลุ่มนโยบาย และแผน 200 ราย

50 กองแผนงาน กำหนดให้ข้าราชการที่รับผิดชอบตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายซึ่งถ่ายทอดมาจากระดับกรมและระดับ หน่วยงาน ต้องกำหนดตัวชี้วัดรองรับตัวชี้วัดดังกล่าวไว้ใน แบบมอบหมายงานของตนเองด้วย โดยให้น้ำหนักของ ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีฯ มากกว่าน้ำหนัก ตัวชี้วัดอื่น

51 แบบสรุปตัวชี้วัดของกองแผนงานและการแบ่งค่าเป้าหมายไปสู่ระดับกลุ่มงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตัวชี้วัด-ค่าเป้าหมายของกองแผนงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีฯ ตัวชี้วัด-ค่าเป้าหมายของกลุ่มงาน และการแบ่งค่าเป้าหมาย กลุ่มนโยบายฯกลุ่มเทคโนโลยีฯกลุ่มข้อมูลฯกลุ่มวิเทศ สัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ 1. 2. 3. ตัวชี้วัด-ค่าเป้าหมายของกองแผนงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีฯ ตัวชี้วัด-ค่าเป้าหมายของกลุ่มงาน และการแบ่งค่าเป้าหมาย กลุ่มนโยบายฯกลุ่มข้อมูลฯกลุ่มเทคโนโลยีฯกลุ่มวิเทศ สัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ 1. จำนวนประชาชนและบุคลากรภาคี เครือข่ายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (700 ราย) จำนวนประชาชน และบุคลากรภาคี เครือข่ายได้รับการ ถ่ายทอดองค์ ความรู้ด้าน นโยบายและแผน 200 ราย จำนวนประชาชน และบุคลากรภาคี เครือข่ายได้รับการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการติดตาม ประเมินผล 250 ราย จำนวนประชาชน และบุคลากรภาคี เครือข่ายได้รับการ ถ่ายทอดองค์ ความรู้ด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ 180 ราย จำนวน ประชาชนและ บุคลากรภาคี เครือข่ายได้รับ การถ่ายทอด องค์ความรู้ด้าน ความร่วมมือ ระหว่างประเทศ 70 ราย - แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

52 แบบสรุปตัวชี้วัดของกลุ่มงานและการแบ่งค่าเป้าหมายไปสู่ระดับบุคคล กลุ่มงาน …………………………………………………………..……….. ตัวชี้วัด-ค่าเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีฯ ตัวชี้วัด-ค่าเป้าหมายของ กลุ่มงาน ตัวชี้วัด-ค่าเป้าหมายของบุคคลและการแบ่งค่าเป้าหมาย ชื่อ-สกุล......................... ชื่อ-สกุล.......................... ชื่อ-สกุล........................... 1. 2. 3. ตัวชี้วัด-ค่าเป้าหมาย ของกองแผนงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีฯ ตัวชี้วัด-ค่าเป้าหมายของกลุ่มงานตัวชี้วัด-ค่าเป้าหมายของบุคคล และการแบ่งค่าเป้าหมาย กุลนันท์ เสนคำสิริรัตน์ อยู่สิน 1. จำนวนประชาชนและบุคลากรภาคี เครือข่ายได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม 700 ราย จำนวนประชาชนและบุคลากรภาคี เครือข่ายได้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ด้านนโยบายและแผน 200 ราย จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี กรมอนามัย 100 ราย จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการ จัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปี กรมอนามัย 100 ราย กลุ่มนโยบายและแผน

53 Q : หน่วยงานสามารถกำหนดกรอบการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย กรณีที่ เป็นงานประจำหรืองานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ นอกเหนือจากตัวชี้วัดตาม แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีฯ ได้หรือไม่ A : สามารถทำได้ แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จะเน้นตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ ราชการ 4 ปีฯ กรมอนามัย เป็นหลัก เนื่องจากเป็นปีเริ่มต้นที่กำหนดในตัวชี้วัด คำรับรองฯ Q : กรณีที่ตัวชี้วัดเดียวกันมีผู้ที่ร่วมดำเนินการหลายคนและไม่สามารถแบ่งค่า เป้าหมายได้ เช่น เป้าหมายของหน่วยงานคือ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ 100 แห่ง แต่มีผู้ร่วมดำเนินการหลายคน A : กรณีดังกล่าว สามารถกำหนดตัวชี้วัดด้วยวิธีการไล่เรียงตามผังเคลื่อนของงาน หรือวิธีอื่นๆ ตามความเหมาะสม

54 kunlanant.s@anamai.mail.go.th 0-2590-4300, 0-2590-4302


ดาวน์โหลด ppt โดย...นางกุลนันท์ เสนคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองแผนงาน กรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google