งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

9/9/2006PONGJIT KETPUPONG 1 Alternative Strategies กลยุทธ์ทางเลือกสำหรับการสอนการ คิดเชิงวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยซิดนีย์เทคโนโลยี ออสเตรเลีย การวิเคราะห์งานวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "9/9/2006PONGJIT KETPUPONG 1 Alternative Strategies กลยุทธ์ทางเลือกสำหรับการสอนการ คิดเชิงวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยซิดนีย์เทคโนโลยี ออสเตรเลีย การวิเคราะห์งานวิจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 9/9/2006PONGJIT KETPUPONG 1 Alternative Strategies กลยุทธ์ทางเลือกสำหรับการสอนการ คิดเชิงวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยซิดนีย์เทคโนโลยี ออสเตรเลีย การวิเคราะห์งานวิจัย สมรวย อภิชาตบุตรพงศ์ - ผู้วิจัย นางสาวพงษ์จิตต์ เกตุภู่พงษ์ - ผู้วิเคราะห์ for Teaching Critical Thinking

2 9/9/2006PONGJIT KETPUPONG 2 บทคัดย่อ สำหรับศตวรรษที่ 21 การฝึกอบรม เยาวชนให้มีทักษะหลากหลายเช่น การ ใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร และการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็น สิ่งจำเป็น ทักษะเหล่านี้มีความสำคัญ ต่อการเรียนรู้ชั่วชีวิตและการเรียนรู้แบบ ยืดหยุ่น

3 9/9/2006PONGJIT KETPUPONG 3 บทคัดย่อ ( ต่อ ) โดยเฉพาะทักษะการคิดอย่างมี วิจารณญาณเป็นทักษะพื้นฐานสำคัญ ซึ่งควรจะมีการสอนในมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆและการใช้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีส่วนสำคัญใน การพัฒนาทักษะเหล่านี้

4 9/9/2006PONGJIT KETPUPONG 4 คำสำคัญ Teaching strategies Critical thinking Co-operative learning CAI Online Learning Flexible learning

5 9/9/2006PONGJIT KETPUPONG 5 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของ Watson – Glaser การสอน 3 รูปแบบ - Taditional - CAI - Co-operative

6 9/9/2006PONGJIT KETPUPONG 6 วิธีดำเนินการวิจัย ประชากรได้แก่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาควิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 สุ่มเลือก 120 คน และแบ่งเป็น 3 กลุ่ม (38 40 42) ใช้รูปแบบการสอน 3 รูปแบบ - กลุ่ม 1 Traditional (38 คน ) - กลุ่ม 2 CAI (40 คน ) - กลุ่ม 3 Co-operative (42 คน )

7 9/9/2006PONGJIT KETPUPONG 7 วิธีดำเนินการวิจัย ( ต่อ ) แต่ละกลุ่มจะถูกฝึกให้คิดอย่างมี วิจารณญาณ โดยใช้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และบทเรียน ที่เรียนแบบร่วมกัน ในขณะที่กลุ่ม ควบคุมจะถูกฝึกด้วยการบรรยาย แบบดั้งเดิม เก็บข้อมูลโดยการ Pre & Post Test วิเคราะห์ข้อมูลโดย T-Test,SD,Anova

8 9/9/2006PONGJIT KETPUPONG 8 ผลการวิจัย พบว่าการเปรียบเทียบระหว่าง คะแนนของทั้งสามแนวทางใน การเรียน คือ แบบดั้งเดิม แบบ ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบเรียนร่วมกลุ่ม คะแนนที่ ต่างกันของการสอนแบบต่างๆไม่ ค่อยมีความสำคัญในเชิงสถิติ ข้อสำคัญของการวิจัยนี้คือ กลยุทธ์ทางเลือกไม่ได้ทำให้ นักศึกษามีผลงานที่อ่อนลง

9 9/9/2006PONGJIT KETPUPONG 9 ข้อเสนอแนะ ระยะเวลาการวิจัย ( มากกว่านี้ ) มีการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานทักษะที่ สำคัญในวิธีเรียนแบบทางเลือก CAI & Co-op สำหรับผู้เรียนที่ไม่ มีประสบการณ์ การทดสอบกับนักศึกษาที่มีทักษะ การเรียนแบบทางเลือก เปรียบเทียบกับไม่มีทักษะฯ

10 9/9/2006PONGJIT KETPUPONG 10 เกี่ยวกับเทคโนโลยี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นำมาใช้เป็น อุปกรณ์เพื่อการศึกษา และถูกใช้ เพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและ เพื่อเข้าถึงผู้เรียนให้มากขึ้น เป็นวิจัยแบบ “ ปรับใช้ ” เทคโนโลยี

11 9/9/2006PONGJIT KETPUPONG 11


ดาวน์โหลด ppt 9/9/2006PONGJIT KETPUPONG 1 Alternative Strategies กลยุทธ์ทางเลือกสำหรับการสอนการ คิดเชิงวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยซิดนีย์เทคโนโลยี ออสเตรเลีย การวิเคราะห์งานวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google