งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Alternative Strategies

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Alternative Strategies"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Alternative Strategies
การวิเคราะห์งานวิจัย Alternative Strategies for Teaching Critical Thinking กลยุทธ์ทางเลือกสำหรับการสอนการคิดเชิงวิเคราะห์ สมรวย อภิชาตบุตรพงศ์ - ผู้วิจัย มหาวิทยาลัยซิดนีย์เทคโนโลยี ออสเตรเลีย นางสาวพงษ์จิตต์ เกตุภู่พงษ์ - ผู้วิเคราะห์ 9/9/2006 PONGJIT KETPUPONG PONGJIT KETPUONG

2 บทคัดย่อ สำหรับศตวรรษที่ 21 การฝึกอบรมเยาวชนให้มีทักษะหลากหลายเช่น การใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร และการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นสิ่งจำเป็น ทักษะเหล่านี้มีความสำคัญ ต่อการเรียนรู้ชั่วชีวิตและการเรียนรู้แบบยืดหยุ่น 9/9/2006 PONGJIT KETPUPONG

3 บทคัดย่อ (ต่อ) โดยเฉพาะทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นทักษะพื้นฐานสำคัญซึ่งควรจะมีการสอนในมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆและการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีส่วนสำคัญในการพัฒนาทักษะเหล่านี้ 9/9/2006 PONGJIT KETPUPONG

4 คำสำคัญ Teaching strategies Critical thinking
Co-operative learning CAI Online Learning Flexible learning 9/9/2006 PONGJIT KETPUPONG

5 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของ Watson – Glaser
การสอน 3 รูปแบบ - Taditional - CAI - Co-operative 9/9/2006 PONGJIT KETPUPONG

6 วิธีดำเนินการวิจัย ประชากรได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 สุ่มเลือก 120 คน และแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ( ) ใช้รูปแบบการสอน 3 รูปแบบ - กลุ่ม 1 Traditional (38 คน) - กลุ่ม 2 CAI (40 คน) - กลุ่ม 3 Co-operative (42 คน) 9/9/2006 PONGJIT KETPUPONG

7 วิธีดำเนินการวิจัย (ต่อ)
แต่ละกลุ่มจะถูกฝึกให้คิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และบทเรียนที่เรียนแบบร่วมกัน ในขณะที่กลุ่มควบคุมจะถูกฝึกด้วยการบรรยายแบบดั้งเดิม เก็บข้อมูลโดยการ Pre & Post Test วิเคราะห์ข้อมูลโดย T-Test ,SD ,Anova 9/9/2006 PONGJIT KETPUPONG

8 ผลการวิจัย พบว่าการเปรียบเทียบระหว่างคะแนนของทั้งสามแนวทางในการเรียน คือ แบบดั้งเดิม แบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบเรียนร่วมกลุ่ม คะแนนที่ต่างกันของการสอนแบบต่างๆไม่ค่อยมีความสำคัญในเชิงสถิติ ข้อสำคัญของการวิจัยนี้คือกลยุทธ์ทางเลือกไม่ได้ทำให้นักศึกษามีผลงานที่อ่อนลง 9/9/2006 PONGJIT KETPUPONG

9 ข้อเสนอแนะ ระยะเวลาการวิจัย (มากกว่านี้)
มีการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานทักษะที่สำคัญในวิธีเรียนแบบทางเลือก CAI & Co-op สำหรับผู้เรียนที่ไม่มีประสบการณ์ การทดสอบกับนักศึกษาที่มีทักษะการเรียนแบบทางเลือกเปรียบเทียบกับไม่มีทักษะฯ 9/9/2006 PONGJIT KETPUPONG

10 เกี่ยวกับเทคโนโลยี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นำมาใช้เป็นอุปกรณ์เพื่อการศึกษา และถูกใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและเพื่อเข้าถึงผู้เรียนให้มากขึ้น เป็นวิจัยแบบ “ปรับใช้” เทคโนโลยี 9/9/2006 PONGJIT KETPUPONG

11 9/9/2006 PONGJIT KETPUPONG


ดาวน์โหลด ppt Alternative Strategies

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google