งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบตัวชี้วัดที่ประสบความสำเร็จใน การทำ E-L EARNING โดย เบคิม เฟทาจิ, เมย์ลินดา เฟทาจิ มหาวิทยาลัยยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมสมัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบตัวชี้วัดที่ประสบความสำเร็จใน การทำ E-L EARNING โดย เบคิม เฟทาจิ, เมย์ลินดา เฟทาจิ มหาวิทยาลัยยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมสมัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบตัวชี้วัดที่ประสบความสำเร็จใน การทำ E-L EARNING โดย เบคิม เฟทาจิ, เมย์ลินดา เฟทาจิ มหาวิทยาลัยยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมสมัย เมืองเทโทโว สาธารณรัฐมาซิโดเนีย

2 มุ่งเน้นกลุ่มนักศึกษาและการสำรวจตามเว็บถูกนำมาใช้ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ e - learning ผู้วิจัยใช้เป็นการกำหนดตัวชี้วัดของ e - learning ที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพโดยรวม ความคิดและ ความสนใจเกี่ยวกับ e - learning สิ่งที่การทำวิจัยนี้สนใจ พัฒนาตัวชี้วัดที่มีมาก่อนหน้านี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์หลักของการทำวิจัย เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเผยแพร่ความรู้ของ e-learning โดย การกำหนดตัวชี้วัดให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถใช้ได้ทุก สภาพแวดล้อม ข้อเสนอแนะของตัวชี้วัดอยู่ในรูปแบบที่ใช้ในวงกว้าง สามารถปรับใช้ได้กับทุกสภาพแวดล้อมของ e-learning

3 K EY WORDS E-Learning การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ indicators ตัวชี้วัด enhanced learning การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้

4 1. บทนำ การออกแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม ทำให้สามารถ ประเมินและวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียนได้ การออกแบบการเรียนการสอนต้องยืดหยุ่นได้ วัตถุประสงค์เพื่อการวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวชี้วัดและผลลัพธ์ ของ e-learning โดยสรุปที่จะถูกใช้อย่างกว้างขวาง

5 ตัวชี้วัดของ E - LEARNING ตัวชี้วัด e - learning มีการประเมินและการวัดและ ประเมินผลการเรียนรู้สำหรับสภาพแวดล้อมเสมือนจริง โดยซอฟแวร์ Angel Learning Management System- LMs

6 ภาพรวมของการสำรวจ หลักทั่ว ๆ ไปของการออกแบบ : ผู้ชมหรือผู้ใช้งาน + จุดประสงค์หรือความต้องการ = การออกแบบ การสำรวจครั้งนี้แบ่งเป็น 17 ส่วน ครอบคลุมเนื้อหาของ e- learning ตามข้อมูลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ตัวชี้วัดกำหนดไว้ก่อนหน้านี้มีทั้งหมด 23 คำถาม ตัวชี้วัดถูกแจ้งให้ทราบผ่านลิงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องบนเว็บ บอร์ด ซึ่งเป็นระบบ e-service ของมหาวิทยาลัย ข้อมูลถูกเก็บโดย Angel Learning Management System และวิเคราะห์เพิ่มเติมโดยโปรแกรม Excel

7 การวิเคราะห์ผลสำรวจและผลลัพธ์ เพราะว่าการวิจัยนี้มีข้อจำกัด เราจึงพูดถึงการวิจัยใน มหาวิทยาลัยของเราเท่านั้น และได้วิเคราะห์ตัวชี้วัดที่ สำคัญหลายตัวแล้วว่ามีความสำคัญ วิเคราะห์ของตัวบ่งชี้ : อุปสรรค - ขอบเขต วิเคราะห์ของตัวบ่งชี้ : หลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรู้

8 ตัวชี้วัด 1. อุปสรรค

9 ตัวชี้วัด 2. เวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเรียนรู้

10 ตัวชี้วัด 3. รูปแบบเนื้อหา

11 ตัวชี้วัด 4. เวลาที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนออนไลน์

12 ตัวชี้วัด 5. การตั้งค่า E – Learning

13 ตัวชี้วัด 6. การเข้าถึงสื่อการเรียนรู้

14 สรุป การใช้วิธีการที่จะประสบความสำเร็จนั้น เราสรุปได้ว่า เพื่อที่จะประสบความสำเร็จในการทำ e-learning ไม่มี กฎเกณฑ์ตายตัวหรือแนวทางแบบเดียวกับสำหรับผู้เรียน ทุกคน การเรียนรู้ต้องมีนำไปประยุกต์ใช้กับการให้บริการ การเรียนรู้ของแต่ละบุคคลและจำเป็นต้องสนับสนุนการ เรียนรู้ตามการตั้งค่าที่ผู้เรียนเลือก

15 1. งานวิจัยนี้เกี่ยวข้องกับ IS ของเรายังไง ใช้งานวิจัยนี้เพื่อทำการสำรวจกลุ่มเป้าหมายก่อนการทำ e- learning 2. ผู้ทำวิจัยมีแรงจูงใจอะไรในการทำวิจัยชิ้นนี้ เจอปัญหา อะไร แล้วสนใจศึกษาในเรื่องอะไร มุ่งเน้นกลุ่มนักศึกษาและการสำรวจตามเว็บถูกนำมาใช้ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ e - learning ผู้วิจัยใช้เป็นการกำหนดตัวชี้วัดของ e - learning ที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพโดยรวม ความคิดและความ สนใจเกี่ยวกับ e - learning 3. ผู้ทำวิจัยใช้เทคนิคอะไรในการทำวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์เปรียบเทียบของ ตัวชี้วัด e - learning ที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้

16 4. งานวิจัยนี้ค้นพบอะไร การจะทำ e-learning ที่ประสบความสำเร็จไม่มีเกณฑ์ทั่วไป หรือแนวทางเดียวกันสำหรับผู้เรียนทุกคนสามารถนำมาใช้ แต่การบริการการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลมีความจำเป็นต่อการ สนับสนุนผู้เรียนให้ตรงความต้องการของแต่ละคนได้โดย กำหนดจากการตั้งค่าของผู้เรียนเอง 5. งานวิจัยนี้ช่วยงานของเราได้อย่างไร มีแนวทางในการสำรวจกลุ่มเป้าหมาย และกำหนดตัวชี้ก่อน การทำ e-learning 6. ทำไมเราถึงเลือกงานวิจัยนี้ การสำรวจกลุ่มเป้าหมายเพื่อหาตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับงาน ของตน


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบตัวชี้วัดที่ประสบความสำเร็จใน การทำ E-L EARNING โดย เบคิม เฟทาจิ, เมย์ลินดา เฟทาจิ มหาวิทยาลัยยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมสมัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google