งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุรพล เศรษฐบุตร Agri.Extension Dept. 1 กระบวนวิชา 352441 การประเมินผลโครงการ ส่งเสริมการเกษตร ( Assessment and Evaluation of Extension Program in Agriculture.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุรพล เศรษฐบุตร Agri.Extension Dept. 1 กระบวนวิชา 352441 การประเมินผลโครงการ ส่งเสริมการเกษตร ( Assessment and Evaluation of Extension Program in Agriculture."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุรพล เศรษฐบุตร Agri.Extension Dept. 1 กระบวนวิชา 352441 การประเมินผลโครงการ ส่งเสริมการเกษตร ( Assessment and Evaluation of Extension Program in Agriculture ) บทที่ 3 การออกแบบการ ประเมินผลโครงการ (Evaluation Designs) รศ. ดร. สุรพล เศรษฐบุตร ภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่ การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 สุรพล เศรษฐบุตร Agri.Extension Dept. 2  องค์ประกอบการ ออกแบบแผนการ ประเมินผล  ชนิดของแบบแผนการ ประเมินผล  แบบแผนการประเมินผล การออกแบบการ ประเมินผลโครงการ (Evaluation Designs)

3 สุรพล เศรษฐบุตร Agri.Extension Dept. 3 แบบแผน (Design) หรือ การออกแบบ ในทางการวิจัยและการประเมินผล หมายถึง.........  แผนการ (Plan) หรือโครงร่างที่ช่วย บอกให้เราทราบว่า จะทำ อะไร เมื่อไร และ กับใคร ในการดำเนินงาน การประเมินผล  บางแห่งเรียกว่าเป็นพิมพ์เขียว (Blue Print) ที่จะทำให้นัก ประเมินผลรู้ว่า จะต้องเก็บข้อมูลอะไร กับใคร ใ ช้ เครื่องมืออะไร วิเคราะห์ข้อมูลอย่างไร และอาจนำไปสู่การแปรผลอย่างไรด้วย การออกแบบการประเมินผลโครงการ (Evaluation Designs)

4 สุรพล เศรษฐบุตร Agri.Extension Dept. 4 กลุ่มควบคุม (Control Group) คือ กลุ่มที่ไม่ได้ให้โครงการ หรือนำ โครงการดังกล่าวไปปฏิบัติ แต่มี ลักษณะเหมือนกลุ่มทดลองทุก ประการ กลุ่มทดลอง (Experimental Group) คือ กลุ่มที่อยู่ในโครงการ และมีการให้ กิจกรรมนำไปปฏิบัติ กลุ่มนี้มีความ แตกต่างกับกลุ่มควบคุมในเรื่องของ กิจกรรม สิ่งที่ควรทราบในการออกแบบ การประเมินผลโครงการ

5 สุรพล เศรษฐบุตร Agri.Extension Dept. 5 ตัวอย่าง เปรียบเทียบทัศนคติของเกษตรกร 2 กลุ่ม ในเรื่องเกษตรอินทริย์ โดยใช้ แบบสอบถามเรื่องเกี่ยวกับเกษตร อินทริย์ จำนวน 30 ข้อ  กลุ่มควบคุม (Control Group) คือ เกษตรกรบ้านออนเหนือ  กลุ่มทดลอง (Experimental Group) คือ เกษตรกรจำนวน 40 คนที่ผ่านการฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์จากกรมส่งเสริมการ เกษตร

6 สุรพล เศรษฐบุตร Agri.Extension Dept. 6  ประชากร คือ กลุ่มทั้งหมด ของคน สัตว์ หรือสิ่งของที่เรา จะศึกษา  กลุ่มตัวอย่าง คือ บางส่วนของ กลุ่มคน สัตว์ หรือสิ่งของที่เรา จะศึกษา ประชากร (Population) และ กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ประชากร กลุ่มตัวอย่าง

7 สุรพล เศรษฐบุตร Agri.Extension Dept. 7 ตัวอย่าง ต้องศึกษาความคิดเห็น ของนศ. มช. ที่มีต่อโครงการหนึ่ง ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัด เชียงใหม่ ประชากร คือ.... นักศึกษาทุกคนของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง คือ.... ตัวแทนนักศึกษาทุกคณะทุกชั้นปี โดยการคัดเลือกทางสถิติ โดยใช้ สัดส่วนหรือการสุ่มตัวอย่าง (Sampling)

8 สุรพล เศรษฐบุตร Agri.Extension Dept. 8  ในการฝึกอบรมโครงการต่าง ๆ ผู้ ประเมินผลมักนิยมสอบวัดความรู้ก่อน และหลังผู้เข้ารับการฝึกอบรม ว่ามี ความรู้มากน้อยเพียงใดในเรื่องนั้น ๆ  ผลที่ได้จากการสอบวัดก่อนอาจ นำมาใช้ประโยชน์ในการปรับเปลี่ยน เนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม  นำผลการสอบวัดก่อนมาเปรียบเทียบ กับผลการสอบวัดหลัง เพื่อใช้เป็น แนวทางในการฝึกอบรมในครั้งต่อไป การทดสอบหรือการวัดก่อนและ หลัง (Pre-Post Test)

9 สุรพล เศรษฐบุตร Agri.Extension Dept. 9  การทดสอบที่จัดกระทำขึ้น ก่อนที่บุคคลจะได้รับโครงการ หรือก่อนที่จะมีการทดลอง  เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ ตรวจสอบว่าหลังจากสิ้นสุด โครงการแล้ว มีสิ่งต่าง ๆ เพิ่มขึ้น มากน้อยเพียงใด เช่น เกษตรกร มี ความรู้ หรือทักษะเพิ่มขึ้นระดับ ใด การทดสอบก่อน (Pre – test)

10 สุรพล เศรษฐบุตร Agri.Extension Dept. 10  เป็นการทดสอบเมื่อการทดลอง โครงการสิ้นสุดลง  การทดสอบหลังมีวัตถุประสงค์ เพื่อการดูผลที่เกิดขึ้นในตัวผู้ ได้รับการทดสอบจากโครงการ นั้น ๆ ว่ามีความเปลี่ยนแปลง ใดบ้างเกิดขึ้น การทดสอบหลัง (Post – test)

11 สุรพล เศรษฐบุตร Agri.Extension Dept. 11 1. แบบที่มีกลุ่มควบคุมอย่างแท้จริง และมีการสอบวัดก่อนและหลัง โครงการ (The True Control Group Pre - test Post - test Design) Pre- test Post-test Control GroupRO1 O2 Experimental GroupR O1 O2 6 แบบแผนของการ ออกแบบการประเมินผล x R = Random Assignment O = Observation or Measurement X = Program

12 สุรพล เศรษฐบุตร Agri.Extension Dept. 12 2. แบบที่มีกลุ่มควบคุมอย่างแท้จริง มีการสอบวัดครั้งหลังอย่างเดียว (The True Control Group Post - test Design) Pre- test Post-test Control Group R - O2 Experimental Group R - O2 x R = Random Assignment O = Observation or Measurement X = Program

13 สุรพล เศรษฐบุตร Agri.Extension Dept. 13 3. แบบแผนที่มีกลุ่มควบคุมที่ไม่เท่า เทียมกัน และมีการสอบวัดก่อน และหลังโครงการ (The Non Equivalent Control Group Pre - test Post - test Design) เนื่องจากไม่ได้เกิดจากการสุ่ม มีการ ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนทั้ง 2 กลุ่ม Pre-test Post-test Control Group O 1 O 2 Experimental Group O 1 O 2 x O = Observation or Measurement X = Program

14 สุรพล เศรษฐบุตร Agri.Extension Dept. 14 4. แบบที่มีกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว และมี การสอบวัดตลอดโครงการ (The Single Group Time Series Design) โดยทำ การเก็บข้อมูลของการวัดอย่างน้อย 3 ครั้งก่อนที่จะให้กลุ่มทดลองได้รับ โครงการมีการตรวจสอบและคุมการ ดำเนินการของโครงการทำการเก็บ รวบรวมข้อมูลโดยการวัดผลที่จะเกิดขึ้น เป็นระยะ ๆ ในช่วงเวลาที่เท่ากันหลังจาก ที่โครงการได้ดำเนินไปแล้วอย่างน้อย 3 ครั้ง Time Series 1 2 3 4 5 6 Experimental Group O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 O 6 O = Observation or Measurement X = Program

15 สุรพล เศรษฐบุตร Agri.Extension Dept. 15 5. แบบที่มีกลุ่มควบคุมไม่เท่าเทียมกัน และมีการสอบวัดตลอดโครงการ (The Time Series Design with a Non equivalent Control Group) ไม่ได้มีการสุ่มหน่วยทดลองเข้ากลุ่ม ทั้ง 2 / มีการวัดผลที่เกิดขึ้นก่อนและ หลังการให้โครงการฯ Time Series 123 4 5 6 Control GroupO1O2O3 O4 O5 O6 Experimental GroupO1O2O3 O4 O5 O6 x O = Observation or Measurement X = Program

16 สุรพล เศรษฐบุตร Agri.Extension Dept. 16 6. แบบแผนที่มีกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว และมีการสอบวัดก่อนและหลัง โครงการ (The Single Group the Before and After Test Design) เป็นแบบแผนที่มีข้อบกพร่องมาก ที่สุด เนื่องจากใช้กลุ่มทดลองเพียง กลุ่มเดียว ไม่มีการสุ่มหน่วยทดลอง มีแต่เพียงการทดลองครั้งแรกและ การทดสอบครั้งหลัง Pre-test Post-test Experimental Group R O 1 X O 2

17 สุรพล เศรษฐบุตร Agri.Extension Dept. 17 1 2 1 2 3

18 สุรพล เศรษฐบุตร Agri.Extension Dept. 18 “ What you have Learned ” นักศึกษาได้เรียนรู้ อะไรบ้างจากบทเรียนใน เรื่อง “ การออกแบบการ ประเมินผลโครงการ ” ------------------ Class Reflection


ดาวน์โหลด ppt สุรพล เศรษฐบุตร Agri.Extension Dept. 1 กระบวนวิชา 352441 การประเมินผลโครงการ ส่งเสริมการเกษตร ( Assessment and Evaluation of Extension Program in Agriculture.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google