งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กุลชัย กุลตวนิช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กุลชัย กุลตวนิช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กุลชัย กุลตวนิช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย k.kulachai@gmail.com ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย chu9372@Hotmail.com

3 แนวโน้มการ เสียชีวิตสูงขึ้นทุก ปี สามารถรักษา ให้หายได้ หากตรวจพบใน ระยะแรกเริ่ม

4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ความเห็น ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้าน การสอนตรวจ คัดกรองมะเร็งเต้านม วิทยาลัย พยาบาลตำรวจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง นักศึกษาพยาบาลตำรวจ จำนวน 65 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาอนามัย ชุมชน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการรับรอง รูปแบบ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนตรวจคัด กรองมะเร็งเต้านม ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและ สื่อสารการศึกษา

5 ระยะที่ 2 ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานฯ กำหนด จุดมุ่งหม ายการ สอน ศึกษา คุณลักษ ณะของ ผู้เรียน วิเคราะห์ การสอน กำหนด วัตถุประส งค์เชิง พฤติกรร ม ออกแบบ กลวิธีการ สอน ทดลอง ใช้ รูปแบบ การเรียน ประเมินผ ล พัฒนา เครื่องมือ ในการวัด ประเมิน ออกแบบ และพัฒนา สื่อการ สอน ระยะที่ 3 รับรองรูปแบบฯ

6 กำหนด จุดมุ่งหม าย การสอน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับ โรคมะเร็งเต้านม สามารถปฏิบัติการตรวจคัดกรองเบื้องต้น ได้ด้วยตนเอง ตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจคัด กรองมะเร็งเต้านม 1 วิเคราะห์ การสอน ระยะเวลาไม่เพียงพอ การสอนมุ่งเน้นความรู้ความจำ สภาพภายในชั้นเรียนไม่เหมาะ 2 ศึกษา คุณลักษ ณะ ของ ผู้เรียน ผู้เรียนมีความรู้น้อย ไม่เคยฝึกปฏิบัติ ผู้เรียนมีพื้นฐานในการอ่านข้อมูลและ ศัพท์ทางการแพทย์ ผู้เรียนไม่เข้าใจถึงความสำคัญของการ ตรวจคัดกรอง 3

7 กำหนด วัตถุประส งค์เชิง พฤติกรร ม ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของ โรคมะเร็งเต้านมได้ ผู้เรียนสามารถอธิบายอาการแสดงออก ของผู้ที่เป็นโรคมะเร็งเต้านมได้ ผู้เรียนสามารถอธิบายสาเหตุและปัจจัยที่ ส่งเสริมให้เกิดโรคมะเร็งเต้านมได้ ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการรักษา โรคมะเร็งเต้านมได้ ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนและแสดง การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วย ตนเองได้ ผู้เรียนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญ ของการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม 4

8 พัฒนา เครื่องมือ ในการวัด ประเมิน สร้างแบบทดสอบ / เกณฑ์การประเมิน แบบรูบริค ตรวจสอบความสอดคล้อง (IOC) 5 ออกแบบ กลวิธีการ สอน การเรียนแบบผสมผสาน การสอนแบบบรรยาย การสอนแบบสาธิต การสอนด้วยวิธีกรณีศึกษา 6 ออกแบบ และ พัฒนา สื่อการ สอน หน้าเว็บ (Web Page) สื่อการเรียนรู้ (Courseware) แบบทดสอบ และแบบสอบถาม 7

9 ทดลอง ใช้รูปแบบ การเรียน One Group Pre-test and Post-test Design ระยะเวลาทดลอง 1 สัปดาห์ เครื่องมือในการเก็บข้อมูล แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับ โรคมะเร็งเต้านม เกณฑ์ประเมินการทำงานแบบ รูบริค แบบสอบถามความพึงพอใจของ ผู้เรียน 8 ประเมินผ ล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงบรรยาย ค่าเฉลี่ย และร้อยละ 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 ผลการวิจัย คะแนนแบบทดสอบก่อนและหลัง เรียน

21 ผลการวิจัย ผลจากการประเมินด้วยเกณฑ์ รูบริค

22 ผลการวิจัย ผลจากการประเมินความพึงพอใจที่มี ต่อแบบการเรียน

23 ผลการวิจัย ผลการรับรอง รูปแบบการเรียนฯ

24

25

26 ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ ดร. ธีรวดี ถังคบุตร ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น. ท. หญิง กิตติมา สาธุวงษ์ อาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ พ. ต. ท. หญิง นวลลออ ทวิชศรี ภาควิชาหลักการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ อาจารย์ ดร. ประพรรธน์ พละชีวะ ภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ ม. ราชภัฏรำไพพรรณี อาจารย์ ดร. โอภาส เกาไศยาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม คณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ดาวน์โหลด ppt กุลชัย กุลตวนิช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google