งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

International Affairs  Improvement of English Competency  Promotion of International Relationship  Supporting & Assisting Research  Supporting & Assisting.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "International Affairs  Improvement of English Competency  Promotion of International Relationship  Supporting & Assisting Research  Supporting & Assisting."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 International Affairs  Improvement of English Competency  Promotion of International Relationship  Supporting & Assisting Research  Supporting & Assisting Overseas Training  Supporting English-based Academic Activities  Facilitating Internatinalization 1

2 International Affairs Faculty of Medicine 2

3  Great support by the CEO of the faculty  Strong commitment of the head of the unit and team  Competent and experienced staff  Variety of English courses and workshops  Good personal relationship with overseas institutes  A TOEFL iBT test center  Available and reliable editing service  Interesting country and culture  Warm and sincere hospitality  Natural resources prosperity 3

4  Lack of permanent office and adequate equipment  Lack of internal communication  Lack of interest and poor attitude – not in a priority  Lack of time and availability  Lack of efficient course advertisement  Lack of collaboration from departments  Lack of other foreign languages  Lack of willingness to accept overseas students  Lack of commitment for conducting joint research  Lack of authority  English is not a preferable language at work 4

5  Inadequate MOU  Lack of peer review  Lack of competency assessment of English advisors  Inadequate financial support 5

6  Vision of internationalization  Having over 4,000 hospital staff members at different English language abilities  Great demand in the era of globalization  Great interest in training aboard  TOEFL requirement for overseas training  Joint research  Publication and Presentation  MOU mainly limited to Japan and China  Medical students and young doctors] 6

7  Terrorism in Southern Thailand  Other medical schools in Thailand and Asia 7

8  ประชาสัมพันธ์ เชิงรุกและตรงกับ กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น  จัดหลักสูตรและจัดอบรมที่หลากหลาย ตรงกับความต้องการของบุคลากร  ส่งอาจารย์ชาวต่างชาติไปอบรมด้าน Medical journal  หาบุคลากรต่างชาติที่มีความรู้ด้านการทำ วิจัยและตีพิมพ์บทความ  จัดสวัสดิการเพื่อสร้างแรงจูงใจในการ ทำงานให้กับบุคลากรต่างชาติ  สร้างแรงจูงใจและจัดระบบเอื้ออำนวยให้ บุคลากรมาเรียนภาษาอังกฤษได้  เพิ่มหลักสูตรนอกเวลา 8

9  สร้าง MOU เชิงรุก  สร้างเครือข่ายกับสถาบันโรงเรียนแพทย์ใน ประเทศและภาคพื้นเอเชีย  สร้างฐานข้อมูลสำหรับแหล่งทุนวิจัยและ สถาบันวิจัยในต่างประเทศ  สร้างสัมพันธ์กับสถาบันฝึกอบรมกับ ต่างประเทศโดยผ่านทางอาจารย์ที่หรือ บุคลากรที่มี personal relationship และ จัดโครงการแลกเปลี่ยน Visiting Professor  กำหนด English competency ให้เป็น วัฒนธรรมองค์กร  สร้างให้มีเครือข่ายหรือตัวแทนวิเทศ สัมพันธ์ในภาควิชาต่างๆ 9

10  สร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยใน มหาวิทยาลัยผ่านทางผู้มาเยือนและเว็บไซด์  กระตุ้นให้มีกิจกรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษใน หน่วยงานต่างๆ  สนับสนุนและส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเวลามี นักศึกษาต่างชาติ  สร้าง Ambassador เพื่อดูแล ชาวต่างชาติที่มา เยือน  เพิ่มเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์เพื่อรองรับภาระงานที่ ขยายเพิ่มขึ้น  บรรจุ English competency เป็นคุณสมบัติของ บุคลากร  จัดสรรที่พักสำหรับทีมต่างชาติ  จัดตารางหลักสูตรและการตอบรับจากทุก ภาควิชามาไว้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ 10

11  สร้างแรงจูงใจให้อาจารย์และภาควิชา ใน การรับนักศึกษาต่างชาติ  ปรับปรุง Guide book ใหม่  สนับสนุนงบพัฒนาตนเองของเจ้าหน้าที่ วิเทศสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์การสอบ TOEFL สู่ภายนอก  ประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์สู่ ต่างประเทศผ่านเว็บไซด์ภาษาอังกฤษ  สร้างแรงจูงใจในการทำ Joint Research กับต่างประเทศ  พัฒนาระบบ editing ให้มีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น 11

12 สรุปผลการดำเนินงานของฝ่าย วิเทศสัมพันธ์ ปี 2547 -2550 English Courses  Conversation  English for Nurse  English for Secretary  Academic Writing  Pronunciation  TOEFL / IELTS  English for Head Ward  Basic Japanese Conversation 12

13 Workshops & English activities  Workshop for writing CV & Resume  Workshop for writing Manuscript  Workshop for Oral Presentation  Workshop for Interview  English Camp  Intensive English Program at USA 13

14 Services  Editing  TOEFL iBT Test Center  English Consultation  English Advisor for Morning Conference 14

15 Overseas Collaboration  Ball State University, USA  University of Miyazaki, Japan  Toho University, Japan  National Taiwan University, Taiwan  Kunming University,China  Nanchang University China  Yunnan University of Traditional Chinese Medicine, China 15


ดาวน์โหลด ppt International Affairs  Improvement of English Competency  Promotion of International Relationship  Supporting & Assisting Research  Supporting & Assisting.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google