งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย ของภาควิชาตามเกณฑ์ สกว. จากผลการประเมินภาควิชา ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย ของภาควิชาตามเกณฑ์ สกว. จากผลการประเมินภาควิชา ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย ของภาควิชาตามเกณฑ์ สกว. จากผลการประเมินภาควิชา ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

2 2 ผลการประเมิน ภาควิชา

3 3 ผลการประเมินภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

4 4 ปัญหาและอุปสรรค 1. นโยบายการบริหาร 2. เวลา 3. ความรู้ทางวิจัย 4. ระบบสนับสนุนงานวิจัย 5. งานวิจัยค้างที่ไม่ได้ลงตีพิมพ์ 6. ค่าตอบแทนจากการวิจัย

5 5 เป้าหมาย ลงตีพิมพ์วารสารที่มี impact factor อย่างน้อย 1 เรื่อง / 2 ปี / 1 อาจารย์ การวิจัยไม่เป็นเฉพาะบุคคล

6 6 1. ด้านนโยบายการบริหาร ปัญหา :- ไม่เน้นความสำคัญของการวิจัย - ไม่ได้นำผลงานวิจัยมาประกอบการประเมิน อย่างชัดเจน กลยุทธ์ : 1. จัดการวิจัยเป็น 1 ใน 4 ภาระงานหลักของ อาจารย์ ( การเรียนการสอน การบริการ การ บริหารและการวิจัย ) 2. นำผลงานวิจัยมาใช้ประเมินอาจารย์ประจำปี โดยให้น้ำหนักการประเมินเทียบเท่าภาระงาน อื่นๆ ( อย่างละ 25%) 3. ให้คะแนน Bonus กรณีผลงานวิจัยได้รับการ ตีพิมพ์วารสารที่โดดเด่นหรือได้รับการจด สิทธิบัตร แนวทางการแก้ไขปัญหา

7 7 2. ด้านเวลา ปัญหา : การบริหารเวลา เนื่องจากภาระงานอื่นๆ มากเกินไป กลยุทธ์ : 1. จัดวันว่าง 1 วัน / สัปดาห์ สำหรับการทำวิจัย 2. แบ่งภาระการเรียนการสอน การบริการและ การบริหารให้เป็นสัดส่วนพอๆกัน เพื่อให้มี เวลาทำวิจัย แนวทางการแก้ไขปัญหา

8 8 3. ด้านความรู้ทางวิจัย ปัญหา : หาหัวข้อวิจัย การค้นคว้าวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้อง หลักการและระเบียบวิธีวิจัย ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ในการวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนงานวิจัยลง ตีพิมพ์ กลยุทธ์ : 1. สนับสนุนให้อาจารย์เข้าอบรมหัวข้อที่เกี่ยวกับ การวิจัยและระบาดวิจัย 2. จัดอบรมการทำวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลและ การลงตีพิมพ์ในภาควิชา 3. ประชุมวิจัยทุก 2 เดือนเพื่อหารือหัวข้อวิจัย รวมถึงติดตามงานวิจัย

9 9 แนวทางการแก้ไขปัญหา 4. ระบบสนับสนุนงานวิจัย ปัญหา : ความเพียงพอของแหล่งค้นคว้า ระบบ สืบค้นข้อมูล หน่วยงาน ภายในที่สนับสนุนการทำวิจัย กลยุทธ์ : 1. จัดสรรผู้ช่วยวิจัยตามโครงการวิจัยตามหน่วย ผู้ช่วยวิจัย 2 คน แบ่ง การรับผิดชอบตาม หน่วยเฉพาะทาง : หน่วย Rhino Allergy + Oto Otoneuro 1 คน : หน่วย Oncology + snoring+ Larynx Swallow 1 คน 2. พัฒนาศักยภาพผู้ช่วยวิจัย เพื่อช่วยลงข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล

10 10 แนวทางการแก้ไขปัญหา 3. สร้างฐานข้อมูลตามหน่วยย่อยต่าง ๆ เพื่อ เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบและสามารถ ใช้ในการพัฒนางานวิจัยต่อไปในอนาคต 4. จัดหาโปรแกรมการคำนวณทางสถิติที่ถูก ลิขสิทธิ์ในภาควิชา 5. ทำข้อมูลวารสารของ ENT ที่มี impact และ เรียงตาม impact factor จากสูงไปต่ำ เพื่อ เป็นแนวทางในการเลือกลงตีพิมพ์

11 11 แนวทางการแก้ไขปัญหา 5. งานวิจัยค้างที่ไม่ได้ลงตีพิมพ์ ปัญหา : งานวิจัยหลายโครงการมีข้อมูลแล้วไม่ได้ ลงตีพิมพ์ กลยุทธ์ : สนับสนุนให้นำข้อมูลงานวิจัยที่เสร็จ หรือไม่ทำต่อ ไปวิเคราะห์และลงตีพิมพ์ โดย มีสำรวจสถานภาพโครงการวิจัยเก่าปีละครั้งและ แจ้งหัวหน้าโครงการเพื่อกระตุ้นให้มีการนำ ข้อมูลมาตีพิมพ์

12 12 แนวทางการแก้ไขปัญหา 6. ค่าตอบแทนจากการวิจัย ปัญหา : ผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนน้อย ทำให้ ไม่จูงใจให้ทำวิจัย และการวิจัยเป็นเฉพาะ บุคคล กลยุทธ์ : 1. นำผลงานวิจัยที่ลงตีพิมพ์ไปเป็นคะแนนหรือ bonus ในการประเมินอาจารย์ 2. ส่งเสริมให้อาจารย์ลงตีพิมพ์ในวารสารที่มี impact factor สูง โดยให้ค่าตอบแทนจาก ภาควิชาเพิ่มสำหรับงานวิจัยที่ลงตีพิมพ์ตาม impact factors x 5000 บาท แต่ไม่เกิน 20000 บาท

13 13 Thank you for your attention!


ดาวน์โหลด ppt 1 การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย ของภาควิชาตามเกณฑ์ สกว. จากผลการประเมินภาควิชา ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google