งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิขอ ใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิขอ ใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพครู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิขอ ใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพครู

2 กรณีครูประจำการ 1. มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทาง การศึกษาหรือปริญญาตรีอื่นที่ ก. ค. รับรองให้บรรจุเป็นข้าราชการครู และ มีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 2. มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทาง การศึกษาหรือปริญญาตรีอื่นที่ ก. ค. รับรองให้บรรจุเป็นข้าราชการครู แต่ มีประสบการณ์การสอนไม่ถึง 2 ปี จะ ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนเป็น การชั่วคราว ไปจนกว่าจะมี ประสบการณ์ครบ 2 ปี จึงจะได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ

3 3. มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาอื่นที่มิใช่สาขาที่ ก. ค. รับรองให้บรรจุเป็น ข้าราชการครูหรือตำกว่า ปริญญาตรีจะได้รับ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน เป็นการชั่วคราวและจะได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครูเมื่อได้พัฒนาตามเงื่อนไข ภายใน 5 ปี ดังนี้

4 1) สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทาง การศึกษาหรือสาขาอื่นที่ ก. ค. รับรองให้บรรจุเป็นข้าราชการครู หรือสำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการ สอน หรือ ผ่านการประเมิน ประสบการณ์และผลงานที่มีคุณค่า เทียบเคียงคุณวุฒิปริญญาตรีทาง การศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่องค์กร วิชาชีพกำหนด และ 2) มีประสบการณ์การสอนไม่น้อย กว่า 2 ปี

5 กรณีครูบรรจุใหม่ ต้องมีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตรใหม่ และ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่ องค์กรวิชาชีพรับรองอย่างน้อย 1 ปี และผ่านการประเมินการสอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ องค์กรวิชาชีพกำหนด ต้องมีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตรใหม่ และ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่ องค์กรวิชาชีพรับรองอย่างน้อย 1 ปี และผ่านการประเมินการสอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ องค์กรวิชาชีพกำหนด


ดาวน์โหลด ppt คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิขอ ใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google