งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิขอใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิขอใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพครู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิขอใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพครู

2 กรณีครูประจำการ มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาตรีอื่นที่ ก.ค. รับรองให้บรรจุเป็นข้าราชการครู และมีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาตรีอื่นที่ ก.ค. รับรองให้บรรจุเป็นข้าราชการครู แต่มีประสบการณ์การสอนไม่ถึง 2 ปี จะได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนเป็นการชั่วคราว ไปจนกว่าจะมีประสบการณ์ครบ 2 ปี จึงจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ

3 3. มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาอื่นที่มิใช่สาขาที่ ก. ค
3. มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาอื่นที่มิใช่สาขาที่ ก.ค. รับรองให้บรรจุเป็นข้าราชการครูหรือตำกว่าปริญญาตรีจะได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนเป็นการชั่วคราวและจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเมื่อได้พัฒนาตามเงื่อนไขภายใน 5 ปี ดังนี้

4 1) สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขาอื่นที่ ก. ค
1) สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขาอื่นที่ ก.ค. รับรองให้บรรจุเป็นข้าราชการครู หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน หรือ ผ่านการประเมินประสบการณ์และผลงานที่มีคุณค่าเทียบเคียงคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่องค์กรวิชาชีพกำหนด และ 2) มีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 2 ปี

5 กรณีครูบรรจุใหม่ ต้องมีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรใหม่ และปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่องค์กรวิชาชีพรับรองอย่างน้อย 1 ปี และผ่านการประเมินการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์กรวิชาชีพกำหนด


ดาวน์โหลด ppt คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิขอใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google