งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 กระบวนงานเงินทดรองราชการ. 5. อนุมัติการประมวลผลจ่ายเงิน ZPMTR_PTO และประมวลผลจ่ายเงิน F110 2. อนุมัติวงเงินของเงิน ZGL_T035 กรมบัญชีกลาง / คลังจังหวัดสรก.เจ้าของวงเงินทดรอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 กระบวนงานเงินทดรองราชการ. 5. อนุมัติการประมวลผลจ่ายเงิน ZPMTR_PTO และประมวลผลจ่ายเงิน F110 2. อนุมัติวงเงินของเงิน ZGL_T035 กรมบัญชีกลาง / คลังจังหวัดสรก.เจ้าของวงเงินทดรอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 กระบวนงานเงินทดรองราชการ

2 5. อนุมัติการประมวลผลจ่ายเงิน ZPMTR_PTO และประมวลผลจ่ายเงิน F110 2. อนุมัติวงเงินของเงิน ZGL_T035 กรมบัญชีกลาง / คลังจังหวัดสรก.เจ้าของวงเงินทดรอง 3. บันทึกขอเบิกเงินทดรอง ZFB60_K2 โดยระบุเลขที่วงเงินทดรองที่ได้รับแจ้ง จากกรมบัญชีกลาง/คลังจังหวัด 1.สร้างวงเงินของเงินทดรอง ZGL_T031 4. อนุมัติเอกสารขอเบิก ZPMTR_0 และ ZPMTR_A 6. เปลี่ยนวันที่เอกสารพักลูกหนี้เงินทด รอง doc type G2 FBV2 และผ่านรายการเอกสาร G2 FBV0 เอกสารที่ผ่านรายการได้จะบันทึก สกร. CR.เงินทดรองรับจากคลัง 9999 DR. เงินทดรองราชการ 7. เมื่อได้รับเงินจากกรมบัญชีกลางและมี การจ่ายเงิน ZF_53_PM เงินทดรองเพื่อรองรับจ่าย ตามระเบียบเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547 ให้นำเงินที่ได้รับจากการจ่ายของ กรมบัญชีกลางนำฝากเข้าธนาคาร พาณิชย์ และบันทึกควบคุมเงินทดรอง

3 กรมบัญชีกลาง / คลังจังหวัดสรก.เจ้าของวงเงินทดรอง เงินทดรองเพื่อรองรับจ่าย ตามระเบียบเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547 ให้นำเงินจากธนาคารพาณิชย์ไปใช้จ่าย และต้องการเบิกเงินชดใช้ฝากธนาคาร พาณิชย์ที่ลดลงโดยเลือกประเภท เอกสารตั้งเบิกชดใช้ใบสำคัญ 10. อนุมัติการประมวลผลจ่ายเงิน ZPMTR_PTO และประมวลผลจ่ายเงิน F110 8. บันทึกขอเบิกชดใช้ใบสำคัญ ZFB60_KL หรือ ZFB60_KN 9. อนุมัติเอกสารขอเบิก ZPMTR_0 และ ZPMTR_A 11. เมื่อได้รับเงินจากกรมบัญชีกลางและ มีการจ่ายเงิน ZF_53_PM ให้นำเงินที่ได้รับจากการจ่ายของ กรมบัญชีกลางนำฝากเข้าธนาคาร พาณิชย์ และบันทึกควบคุมเงินทดรอง เมื่อขอเบิกชดใช้ใบสำคัญ

4 กรมบัญชีกลาง / คลังจังหวัดสรก.เจ้าของวงเงินทดรอง เงินทดรองเพื่อรองรับจ่าย ตามระเบียบเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547 เมื่อมีการยกเลิกเงินทดรอง ให้นำเงินจากธนาคารพาณิชย์ ถอนอออกมานำส่งคลัง 12. เมื่อได้รับคืนเงิน จะมีการบันทึกรับ เงินและบันทึกลดเงินทดรอง ZF_02_G4 13. นำเงินสดนำส่งคืนคลังโดยระบุใน pay-in-slip ‘ช่องเงินฝากคลัง’ และ การนำส่งในระบบ ZRP_R8 14. บันทึกล้างเงินทดรองราชการ เนื่องจากการคืนเงิน ZF_51_G3 เอกสารที่ผ่านรายการได้จะบันทึก 9999CR. เงินทดรองราชการ สกร. DR.เงินทดรองรับจากคลัง

5 5. อนุมัติการประมวลผลจ่ายเงิน ZPMTR_PTO 2. อนุมัติวงเงินของเงิน ZGL_T035 เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน การเบิกจ่ายเงินทดรองผู้ประสบภัยส่วนภูมิภาค กรมบัญชีกลางคลังจังหวัดกรมการปกครอง จังหวัดหน่วยงานได้รับ เงินทดรอง 3. บันทึกขอเบิกเงินทดรอง ZFB60_K2 โดยระบุเลขที่วงเงินทดรองที่ได้รับ แจ้งจากกรมบัญชีกลาง 1.สร้างวงเงินของเงินทดรอง ZGL_T031 4. อนุมัติเอกสารขอเบิก ZPMTR_0 และ ZPMTR_A 7. เปลี่ยนวันที่เอกสารพักลูกหนี้เงิน ทดรอง doc type G2 FBV2 และผ่านรายการเอกสาร G2 FBV0 เอกสารที่ผ่านรายการได้จะบันทึก สกร. CR.เงินทดรองรับจากคลัง 9999 DR. เงินทดรอง-ผู้ประสบภัย 8. เมื่อได้รับเงินจากกรมบัญชีกลาง และมีการจ่ายเงิน ZF_53_PM 9. เมื่อได้รับเงินทดรอง ZRP_RE 6. ประมวลผลจ่ายเงิน F110

6 เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน การเบิกจ่ายเงินทดรองผู้ประสบภัยส่วนภูมิภาค คลังจังหวัดกรมบรรเทาสาธารณะภัยกรมการปกครอง จังหวัดหน่วยงานได้รับ เงินทดรอง 15. เมื่อได้รับคืนเงิน จะมีการบันทึก รับเงินและบันทึกลดคชจ.จ่าย ล่วงหน้า ZF_02_G4 16. นำเงินสดนำส่งคืนคลังโดยระบุ ใน pay-in-slip ‘ช่องเงินฝาก คลัง’ และการนำส่งในระบบ ZRP_R8 14. เมื่อมีการส่งคืนเงินให้สรก. เจ้าของวงเงินทดรอง ZF_02_PP เมื่อหมดระยะเวลาประกาศภัยพิบัติฉุกเฉิน 10. เมื่อจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือ จ่ายเงินให้ยืม ZF_02_PP (รวบรวมหลักฐานการจ่ายเงินส่ง สรก.เจ้าของวงเงินทดรอง ) 11. ได้รับใบสำคัญเพื่อบันทึก ปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายจ่าย ล่วงหน้า เป็นบัญชีค่ชจ. ZF_02_G4 (เพื่อปรับปรุงค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ที่เคยบันทึกตั้งแต่ชั้นตอนที่ 3 ) 13. บันทึกล้างเงินทดรองราชการ เนื่องจากการคืนเงิน ZF_51_G3 เอกสารที่ผ่านรายการได้จะบันทึก 9999 CR. เงินทดรอง-ผู้ประสบภัย สกร. DR.เงินทดรองรับจากคลัง 17. บันทึกล้างเงินทดรองราชการ เนื่องจากการคืนเงิน ZF_51_G3 เอกสารที่ผ่านรายการได้จะบันทึก 9999 CR. เงินทดรอง-ผู้ประสบภัย สกร. DR.เงินทดรองรับจากคลัง 12. เมื่อได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ เพื่อชดใช้ใบสำคัญที่ได้จ่ายเงิน ทดรอง 12.1 ZFB50_J7_2 (คืนเงิน งบประมาณให้สรก.เจ้าของวงเงิน ทดรอง) 12.2 ZFB50_J7_1 (ตัด งบประมาณเพื่อชดใช้เงินทด รอง) บันทึกรายการเป็นเอกสารพักและรอ กรมบัญชีกลางผ่านรายการให้ 18. จับคู่หักล้าง Vendor A 9999 เงินทดรอง-ผู้ประสบภัย F-44 หมายเหตุ 1.บัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าประสบภัยจากขั้นตอนการตั้ง K2 และการปรับปรุง ค่าใช้จ่ายหรือรับคืนเงิน G4 จำเป็นต้องมีการหักล้าง 2. บัญชีเงินทดรองรับจกคลังที่เกิดจากการตั้ง G2(สกร) จำเป็นต้องมีการหักล้าง


ดาวน์โหลด ppt 1 กระบวนงานเงินทดรองราชการ. 5. อนุมัติการประมวลผลจ่ายเงิน ZPMTR_PTO และประมวลผลจ่ายเงิน F110 2. อนุมัติวงเงินของเงิน ZGL_T035 กรมบัญชีกลาง / คลังจังหวัดสรก.เจ้าของวงเงินทดรอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google