งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2 นักวิชาการ คือ ผู้เชี่ยวชาญในวิชาความรู้ สาขาใดสาขาหนึ่ง หรือ หลายสาขา คุณสมบัติของนักวิชาการ 1. คนดี 2. คน เก่ง

3 1. คนดี - ซื่อสัตย์สุจริต - กตัญญูกตเวที - มีศีลธรรม และ จรรยา - มีสัมมาคารวะ - ความ ขยันหมั่นเพียร - ประหยัดอดออม - ไม่เห็นแก่ตัว - ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน - มีระเบียบวินัย - ตั้งอยู่ในความ ไม่ประมาท

4 2. คนเก่ง - ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน - รู้วิชาที่ศึกษา - นำวิชาความรู้ไปประยุกต์ใช้ กับการ ดำรงชีวิต และการทำงาน ดำรงชีวิต และการทำงาน - ฉลาด รู้ รอบรู้ ทันสมัย - ความขยันหมั่นเพียร - เก่งอย่างเดียวไม่พอ ต้องเป็น คนดี มีคุณธรรมด้วย มีคุณธรรมด้วย

5 ปัจจัยที่ทำให้เป็นคนดี / คนเก่ง 1. พันธุกรรม (Genetics) หรือ กรรมพันธุ์ (Heredity) 2. สิ่งแวดล้อม (Environments) 2.1 สิ่งมีชีวิต 2.1 สิ่งมีชีวิต - ครอบครัว - โรงเรียน - อุดมศึกษา - สถานที่ทำงาน - การศึกษานอกโรงเรียน ฯลฯ 2.2 สิ่งไม่มีชีวิต 2.2 สิ่งไม่มีชีวิต - สถานที่ตั้งของบ้าน โรงเรียน - สภาพของเศรษฐกิจ - สภาพของสังคม - สภาพของสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

6 หลักยึดปฏิบัติ (1) 1. พระพุทธศาสนา - ก. ไม่ประพฤติชั่ว ข. ทำแต่ความดี ค. ทำจิตใจให้ผ่องใส - ก. ไม่ประพฤติชั่ว ข. ทำแต่ความดี ค. ทำจิตใจให้ผ่องใส - กฎแห่งกรรม ใครทำกรรมดีได้รับ กรรมดี - กฎแห่งกรรม ใครทำกรรมดีได้รับ กรรมดี ใครทำกรรมชั่วได้รับกรรมชั่ว เห็นผล ในชาตินี้ ใครทำกรรมชั่วได้รับกรรมชั่ว เห็นผล ในชาตินี้ - รักษาศีล - รักษาศีล ศีล 5 พรหมวิหาร 4 เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา คุณธรรม 4 สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ ฯลฯ

7 ยึดหลักปฏิบัติ (2) 2. ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 2.1 เศรษฐกิจพอเพียง : ช่วยตัวเอง ประหยัด 2.1 เศรษฐกิจพอเพียง : ช่วยตัวเอง ประหยัด เดินสาย กลาง มีเหตุมีผล เดินสาย กลาง มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกัน เป็นคนดี มีภูมิคุ้มกัน เป็นคนดี มีความ สามัคคี มีความ สามัคคี 2.2 ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนตลอดชีวิต 2.2 ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนตลอดชีวิต 2.3 คนดี คนเลว ปะปนกัน ( ความ หลากหลายทางชีวภาพ นานาจิตตัง ) 2.3 คนดี คนเลว ปะปนกัน ( ความ หลากหลายทางชีวภาพ นานาจิตตัง ) ส่งเสริมสนับสนุนคนดี ขัดขวาง ป้องกันคนเลวไม่ให้ครองเมือง ส่งเสริมสนับสนุนคนดี ขัดขวาง ป้องกันคนเลวไม่ให้ครองเมือง

8 หลักยึดปฏิบัติ (3) 3. ตามอย่างคนเก่ง และคนดี 3.1 ตัวอย่าง : ราชบัณฑิต ดุษฎีมาลาศิลปวิทยา พระสงฆ์ ข้าราชการ ทหาร 3.1 ตัวอย่าง : ราชบัณฑิต ดุษฎีมาลาศิลปวิทยา พระสงฆ์ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และผู้ที่ได้รับรางวัลบุคคลที่ทำความ ดี ตำรวจ และผู้ที่ได้รับรางวัลบุคคลที่ทำความ ดี 3.2 ลักษณะของผู้นำ 3.2 ลักษณะของผู้นำ ความรู้ ( คนเก่ง ) คู่คุณธรรม ( คนดี ) ความรู้ ( คนเก่ง ) คู่คุณธรรม ( คนดี ) คุณธรรมอย่างเดียวไม่พอ ( อาจโดนคนเลวหลอก ) คุณธรรมอย่างเดียวไม่พอ ( อาจโดนคนเลวหลอก ) ความรู้อย่างเดียวไม่พอ ( อาจเป็นคนโกง เป็นโจร ) ความรู้อย่างเดียวไม่พอ ( อาจเป็นคนโกง เป็นโจร ) คุณธรรมอย่างเดียว อาจดีกว่าความรู้อย่างเดียว คุณธรรมอย่างเดียว อาจดีกว่าความรู้อย่างเดียว 3.3 ประธานที่ประชุม 3.3 ประธานที่ประชุม - ประธานอย่าขาดการประชุม - ประธานอย่าขาดการประชุม - เข้าประชุมพร้อมกัน เลิกพร้อมกัน - เข้าประชุมพร้อมกัน เลิกพร้อมกัน - พยายามฟังคำแนะนำของที่ประชุม (Single comments) - พยายามฟังคำแนะนำของที่ประชุม (Single comments) รักษาระบบที่ดีไว้ หากบกพร่องก็ช่วยกันแก้ไข รักษาระบบที่ดีไว้ หากบกพร่องก็ช่วยกันแก้ไข - ประธานต้องเก่ง และดี สามารถสรุปผลการประชุม ได้ถูกต้อง (Single command) - ประธานต้องเก่ง และดี สามารถสรุปผลการประชุม ได้ถูกต้อง (Single command)


ดาวน์โหลด ppt โดย นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google