งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 8 การวิเคราะห์ข้อมูล เชิงคุณภาพ. การวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นต้น ใบสรุปในการเข้า สนาม ใบสรุปในการเข้า สนาม การทำรหัสข้อมูล การทำรหัสข้อมูล การสะท้อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 8 การวิเคราะห์ข้อมูล เชิงคุณภาพ. การวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นต้น ใบสรุปในการเข้า สนาม ใบสรุปในการเข้า สนาม การทำรหัสข้อมูล การทำรหัสข้อมูล การสะท้อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 8 การวิเคราะห์ข้อมูล เชิงคุณภาพ

2 การวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นต้น ใบสรุปในการเข้า สนาม ใบสรุปในการเข้า สนาม การทำรหัสข้อมูล การทำรหัสข้อมูล การสะท้อน ความคิด การสะท้อน ความคิด การลงสรุป ชั่วคราว การลงสรุป ชั่วคราว

3 การนำเสนอ ข้อมูล ตาราง เปรียบเทียบ ตาราง เปรียบเทียบ เครือข่าย เครือข่าย แผนภูมิเหตุการณ์ แผนภูมิเหตุการณ์

4 1. การวิเคราะห์ ข้อมูลขั้นต้น

5 1.1 ใบสรุปการเข้าสนาม ในแต่ละครั้ง หลังการเก็บข้อมูลภาคสนาม ในแต่ละครั้ง พิจารณาว่ามี มโนทัศน์หลัก หัวข้อ (themes) ประเด็นปัญหา คำถามอะไรบ้าง สะท้อน ความคิด เพื่อลงสรุป ย่อ โดยมุ่ง ไปที่คำถาม หลัก ตอบ คำถามแต่ละ ข้ออย่างสั้นๆ เพื่อสรุปรวม เป็นใจความ หลัก

6 แนวทางในการสรุป อาจ ใช้คำถามนำ การเข้าสนามครั้งนี้มีหัวข้อ หลัก หรือประเด็นปัญหา อะไรบ้าง การเข้าสนามครั้งนี้มีหัวข้อ หลัก หรือประเด็นปัญหา อะไรบ้าง การเก็บข้อมูลครั้งนี้ เกี่ยวข้องกับคำถามใดและ ตัวแปรใดในกรอบการวิจัย ขั้นต้น การเก็บข้อมูลครั้งนี้ เกี่ยวข้องกับคำถามใดและ ตัวแปรใดในกรอบการวิจัย ขั้นต้น มีเหตุการณ์อะไร มีใครเข้า มาเกี่ยวข้องบ้าง มีเหตุการณ์อะไร มีใครเข้า มาเกี่ยวข้องบ้าง การเก็บข้อมูลครั้งนี้เกิด ข้อสรุปชั่วคราว หรือข้อ สันนิษฐานอะไรบ้าง การเก็บข้อมูลครั้งนี้เกิด ข้อสรุปชั่วคราว หรือข้อ สันนิษฐานอะไรบ้าง

7 1.2 การทำรหัส (coding) การทำรหัสสามารถ ทำได้กับ วลี ประโยค หรือย่อหน้าก็ได้ การทำรหัสสามารถ ทำได้กับ วลี ประโยค หรือย่อหน้าก็ได้ การทำรหัสเพื่อเรียก ข้อมูลขึ้นมาหรือใช้ เรียบเรียงข้อมูล การทำรหัสเพื่อเรียก ข้อมูลขึ้นมาหรือใช้ เรียบเรียงข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับคำถามวิจัย ข้อสม ติฐาน หรือ themes สะดวกต่อการค้นหา กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับคำถามวิจัย ข้อสม ติฐาน หรือ themes

8 การสร้าง รหัส การสร้างรหัสชั่วคราว ก่อนลงสนาม การสร้างรหัสชั่วคราว ก่อนลงสนาม การสร้างรหัสหลังลง สนามแล้ว การสร้างรหัสหลังลง สนามแล้ว

9 ข้อควรพิจารณาในการลงรหัส และปรับปรุงรหัส มีรหัสที่เป็นตัวแปรเชิงมโน ทัศน์ หรือไม่ ถ้ามีควรมีการ นิยามปฏิบัติการ เพื่อที่จะ สามารถทำให้เกิดความเข้าใจ ตรงกัน และสามารถใช้ได้ อย่างคงเส้นคงวาโดยเฉพาะ ในการทำวิจัยหลายคน มีรหัสที่เป็นตัวแปรเชิงมโน ทัศน์ หรือไม่ ถ้ามีควรมีการ นิยามปฏิบัติการ เพื่อที่จะ สามารถทำให้เกิดความเข้าใจ ตรงกัน และสามารถใช้ได้ อย่างคงเส้นคงวาโดยเฉพาะ ในการทำวิจัยหลายคน

10 การตรวจสอบการ ลงรหัส ความเที่ยง = จำนวนของความ สอดคล้องกัน ผลรวมของจำนวนที่เห็น ด้วย + ไม่เห็นด้วย

11 1.3 การทำข้อสรุปชั่วคราว (memoing) เป็นการเขียนความคิด ในเชิงทฤษฎีที่ได้จาการ ทำรหัสข้อมล และ ความสัมพันธ์ของรหัส ข้อมูลที่ทำอยู่นี้ทำให้ ผู้วิจัยเกิดความสนใจ ขึ้นมา... เป็นการเขียนความคิด ในเชิงทฤษฎีที่ได้จาการ ทำรหัสข้อมล และ ความสัมพันธ์ของรหัส ข้อมูลที่ทำอยู่นี้ทำให้ ผู้วิจัยเกิดความสนใจ ขึ้นมา... การสรุปชั่วคราวอาจอยู่ ในรูปของประโยค ย่อ หน้า หรือเป็นข้อความ ยาว 2-3 หน้าก็ได้ การสรุปชั่วคราวอาจอยู่ ในรูปของประโยค ย่อ หน้า หรือเป็นข้อความ ยาว 2-3 หน้าก็ได้

12 memoning เพื่อกระจ่างใน ความคิด เพื่อกระจ่างใน ความคิด เมื่อมีความคิดใหม่ ผุดขึ้นมา เมื่อมีความคิดใหม่ ผุดขึ้นมา เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อชี้ให้เห็นความ แตกต่างจากรหัส เดิมที่มีอยู่ เพื่อชี้ให้เห็นความ แตกต่างจากรหัส เดิมที่มีอยู่

13 2. การนำเสนอ ข้อมูล

14 2.1 แนวทางการศึกษา เหตุการณ์ เลือกเหตุการณ์ทีจะ ช่วยให้เข้าใจจุดเน้น หลักของการวิจัย แล้วทำการศึกษา ประวัติความเป็นมา ของเหตุการณ์ และ กระบวนการที่นำไปสู่ เหตุการณ์นั้น เลือกเหตุการณ์ทีจะ ช่วยให้เข้าใจจุดเน้น หลักของการวิจัย แล้วทำการศึกษา ประวัติความเป็นมา ของเหตุการณ์ และ กระบวนการที่นำไปสู่ เหตุการณ์นั้น

15 2.2 แผนภูมิ บริบท แผนภูมิบริบทในรูป เครือข่าย ทำให้ช่วยดึง ประเด็นสำคัญที่จะช่วยให้ ผู้วิจัยนำมาวิเคราะห์ ตีความ แผนภูมิบริบทในรูป เครือข่าย ทำให้ช่วยดึง ประเด็นสำคัญที่จะช่วยให้ ผู้วิจัยนำมาวิเคราะห์ ตีความ เป็นการลดทอนข้อมูล ทำ ให้เรียบเรียงได้ง่ายขึ้น โดยใช้สัญลักษณ์มา ประกอบและมีหลักเกณฑ์ ในการใส่เครื่องหมาย เป็นการลดทอนข้อมูล ทำ ให้เรียบเรียงได้ง่ายขึ้น โดยใช้สัญลักษณ์มา ประกอบและมีหลักเกณฑ์ ในการใส่เครื่องหมาย

16 2.3 ตาราง / เครือข่าย เหตุการณ์ เป็นการนำเสนอ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นลำดับ เป็นการนำเสนอ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นลำดับ ตัดเหตุการณ์ที่ไม่ สำคัญออกไป ตัดเหตุการณ์ที่ไม่ สำคัญออกไป นำเสนอในรูป ตารางหรือ เครือข่าย เหตุการณ์ นำเสนอในรูป ตารางหรือ เครือข่าย เหตุการณ์


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 8 การวิเคราะห์ข้อมูล เชิงคุณภาพ. การวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นต้น ใบสรุปในการเข้า สนาม ใบสรุปในการเข้า สนาม การทำรหัสข้อมูล การทำรหัสข้อมูล การสะท้อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google