งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางธนิฏฐา จงพีร์เพียร ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางธนิฏฐา จงพีร์เพียร ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นางธนิฏฐา จงพีร์เพียร ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

2 PA กรม ประมง “ ฟาร์ม ผ่านการ รับรอง ” หน่วยส่ง เสิรม ( สนง. ปจ. ) หน่วย ตรวจ ประเมิน ( ศูนย์ / สถาบัน ) CB ( ศร ฟ.)

3  1. ยกระดับหน่วยรับรองของกรม ประมงให้ได้ ISO/IEC Guide 65  2. ควบคุมกำกับการตรวจ ประเมินเพื่อให้การรับรอง  3. บริการ ฝึกอบรม เผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับ CoC,GAP

4 1. ปรับเอกสารคุณภาพ QM, RE, PM, F ให้คล่องตัวขึ้นและไม่ขัดกับมาตรฐาน 2. ลดจำนวน CC จาก 3 เป็น 2 คน เพื่อให้ ตัดสินให้การรับรองรวดเร็วขึ้น 3. กำลังพิจารณาปรับขั้นตอนการปฏิบัติ เรื่องรับคำขอ ให้สะดวกขึ้น 4. ใช้ระบบ IT ช่วยในการทำงาน  เว็บไซด์ Thacert  มีระบบจัดการเอกสารส่วนกลาง  ปี 55 ปรับระบบ IT ช่วยการทำงานมากขึ้น (1.7 ล้าน บาท )

5 1. หน่วยที่ผ่านมาตรฐาน ( นิล, กุ้ง ทะเล ) โดย ศรฟ. โดย ศูนย์ / สถาบัน 2. ฟาร์มถูกพักใช้ / เพิกถอน 3. ฟาร์มที่จะหมดอายุการรับรอง เมื่อไร ? 4. รายชื่อผู้ตรวจประเมิน 5. คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

6  คำขอถูกต้อง มีหลักฐานครบ ( สนง. ปจ., ศูนย์ / สถาบัน )  สพช. สพจ. สพก. จัดสรรผู้ตรวจ ประเมินให้เพียงพอ  AU/LA ปฏิบัติตามคู่มือ (PM)  Lab น้ำ แบคทีเรีย ปัจจัยการผลิต และสารตกค้าง มีมาตรฐานสากล ผลวิเคราะห์ เชื่อถือได้  บุคลากร และสถานที่เพียงพอ สิ่งที่ ศรฟ. ประสงค์ขอความ ร่วมมือ

7


ดาวน์โหลด ppt โดย นางธนิฏฐา จงพีร์เพียร ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google