งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เนื้อหาพิเศษ : การชักจูงโน้มน้าว 0 1 3 0 1 - Part 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เนื้อหาพิเศษ : การชักจูงโน้มน้าว 0 1 3 0 1 - Part 8."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เนื้อหาพิเศษ : การชักจูงโน้มน้าว 0 1 3 0 1 - Part 8

2 คำอธิบายก่อน เรียน 1. ในบทเรียนแต่ละ บท ก่อนเรียน ขอให้นักศึกษาทำ แบบประเมิน ตนเองให้เสร็จสิ้น เสียก่อน คำอธิบาย ก่อนเรียน 2. ลองทำ โดย พิจารณาคำตอบ ด้วยตนเอง ก่อนที่ จะทำแบบทดสอบ อื่นๆ ต่อไป

3 06/11/51 1. สร้างความน่าเชื่อถือ ของตนเอง รู้จริงในเนื้อหาชักจูง + รู้จริงในเนื้อหาชักจูง + มีลีลาการนำเสนอที่ดี และน่าสนใจ + มีลีลาการนำเสนอที่ดี และน่าสนใจ + การแสดงความเป็น กันเอง + การแสดงความเป็น กันเอง + การทำให้ผู้ถูกชักจูง รู้สึกอบอุ่นใจ การทำให้ผู้ถูกชักจูง รู้สึกอบอุ่นใจ สรุปแนวทางปรับปรุงทักษะการชักจูง บทที่ 8 การชักจูงโน้มน้าว

4 06/11/51 2. ใช้น้ำเสียงชวนฟังและมี จังหวะจะโคน มีน้ำเสียงชวนฟัง + สื่อสาร โดยให้เกียรติ ให้ ความสำคัญต่อภาษา ท่าทาง และสติปัญญาของ ผู้ถูกชักจูง + มีน้ำเสียงชวนฟัง + สื่อสาร โดยให้เกียรติ ให้ ความสำคัญต่อภาษา ท่าทาง และสติปัญญาของ ผู้ถูกชักจูง + มีความจริงใจ ตรงไปตรงมา ในสิ่งที่เห็นว่า สมควร มีความจริงใจ ตรงไปตรงมา ในสิ่งที่เห็นว่า สมควร ( ไม่ใช่เถรตรง ไม่ใช่ประจบ สอพลอ )( ไม่ใช่เถรตรง ไม่ใช่ประจบ สอพลอ ) สรุปแนวทางปรับปรุงทักษะการชักจูง บทที่ 8 การชักจูงโน้มน้าว

5 06/11/51 3. การทำให้ข้อเสนอ กระจ่างแจ้ง วิเคราะห์ให้ได้ว่ามี จุดประสงค์อะไรในการ ชักจูงแต่ละครั้ง + จูง ใจทีละประเด็นเพื่อ เข้าถึงเป้าหมายสูงสุด ในแต่ละประเด็น ไม่ กระโดดข้ามไปข้ามมา วิเคราะห์ให้ได้ว่ามี จุดประสงค์อะไรในการ ชักจูงแต่ละครั้ง + จูง ใจทีละประเด็นเพื่อ เข้าถึงเป้าหมายสูงสุด ในแต่ละประเด็น ไม่ กระโดดข้ามไปข้ามมา สรุปแนวทางปรับปรุงทักษะการชักจูง บทที่ 8 การชักจูงโน้มน้าว

6 06/11/51 4. การนำเสนอด้วย หลักฐานที่แน่นหนา ควรจะมีหลักฐานที่เชื่อถือ ได้ประกอบการชักจูง ควรจะมีหลักฐานที่เชื่อถือ ได้ประกอบการชักจูง เช่น เอกสารทางด้าน กฎหมาย ผลวิจัยเชิง วิทยาศาสตร์จากสถาบันที่ เชื่อถือได้ ข่าวสารบ้านเมือง ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วว่า เชื่อถือได้ เป็นต้น เช่น เอกสารทางด้าน กฎหมาย ผลวิจัยเชิง วิทยาศาสตร์จากสถาบันที่ เชื่อถือได้ ข่าวสารบ้านเมือง ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วว่า เชื่อถือได้ เป็นต้น สรุปแนวทางปรับปรุงทักษะการชักจูง บทที่ 8 การชักจูงโน้มน้าว

7 06/11/51 5. การปรับปรุงทักษะการ โต้แย้งผู้ถูกชักจูง การชักจูงให้ได้รับผลดีควรจะ คำนึงถึงลักษณะของผู้ถูกชัก จูง การชักจูงให้ได้รับผลดีควรจะ คำนึงถึงลักษณะของผู้ถูกชัก จูง โดยเฉพาะผู้ถูกชักจูงที่ไม่ให้ ความสำคัญในค่านิยม เกี่ยวกับบรรดาศักดิ์และมี สติปัญญาสูง ย่อมจะต้องการ หลักฐานที่บ่งชี้ถึงความ สมเหตุสมผลมากกว่าอื่น โดยเฉพาะผู้ถูกชักจูงที่ไม่ให้ ความสำคัญในค่านิยม เกี่ยวกับบรรดาศักดิ์และมี สติปัญญาสูง ย่อมจะต้องการ หลักฐานที่บ่งชี้ถึงความ สมเหตุสมผลมากกว่าอื่น สรุปแนวทางปรับปรุงทักษะการชักจูง บทที่ 8 การชักจูงโน้มน้าว

8 06/11/51 6. การเร้าให้ผู้ถูกชักจูงได้ ตรวจสอบการตอบสนอง ความสนใจด้วยตนเอง สามารถทำให้ผู้ถูกชักจูงนำ ความปรารถนาและความสนใจ ของตนเข้ามาผูกพันเชื่อมโยง กับสารชักจูง สามารถทำให้ผู้ถูกชักจูงนำ ความปรารถนาและความสนใจ ของตนเข้ามาผูกพันเชื่อมโยง กับสารชักจูง จนกระทั่งเกิดความคล้อยตาม หรือปฏิบัติตามด้วยความสมัคร ใจ จนกระทั่งเกิดความคล้อยตาม หรือปฏิบัติตามด้วยความสมัคร ใจ สรุปแนวทางปรับปรุงทักษะการชักจูง บทที่ 8 การชักจูงโน้มน้าว

9 06/11/51 7. การเร้าอารมณ์ชวนใจ สามารถใช้คำพูดโวหารกิน ใจ เพื่อเร้าอารมณ์ให้ผู้ถูก ชักจูงเข้าถึงหัวใจของหัว เรื่องชักจูง สามารถใช้คำพูดโวหารกิน ใจ เพื่อเร้าอารมณ์ให้ผู้ถูก ชักจูงเข้าถึงหัวใจของหัว เรื่องชักจูง เช่น การใช้โคลงกลอน ไพเราะที่มีชื่อเสียง หรือ แต่งขึ้นเองก็ได้ เป็นต้น เช่น การใช้โคลงกลอน ไพเราะที่มีชื่อเสียง หรือ แต่งขึ้นเองก็ได้ เป็นต้น สรุปแนวทางปรับปรุงทักษะการชักจูง บทที่ 8 การชักจูงโน้มน้าว

10 สิ้นสุดสาระการเรียนรู้ 06/11/51 ขอบคุณ ค่ะ สิ้นสุดสาระการเรียนรู้สิ้นสุดสาระการเรียนรู้ กลับสู่หน้า หลัก Click Click


ดาวน์โหลด ppt เนื้อหาพิเศษ : การชักจูงโน้มน้าว 0 1 3 0 1 - Part 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google